• No results found

Remissyttrande över delrapporten Nationellt tillgäng-liggörande av digitala detaljplaner

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissyttrande över delrapporten Nationellt tillgäng-liggörande av digitala detaljplaner"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE 1 (1)

DATUM

2019-12-12 DIARIENR 1589-2019

551 81 Jönköping • Besöksadress: Kyrkogatan 32 • Telefon: 036-15 53 00 • domstolsverket@dom.se • www.domstol.se Expeditionstid: Måndag-fredag kl. 8-12, 13-16 R2 B Finansdepartementet fi.remissvar@regeringskansliet.se

Remissyttrande över delrapporten Nationellt

tillgäng-liggörande av digitala detaljplaner

Ert dnr Fi2019/01291/SPN

Domstolsverket har granskat delrapporten mot bakgrund av den verksamhet som bedrivs av Sveriges Domstolar, dvs. utifrån hur förslaget kan tänkas påverka verksamheten ekonomiskt, organisatoriskt och utbildningsmässigt. Gransk-ningen har även omfattat hur förslaget kan påverka verksamhetsstöd, arbetsfor-mer eller rättssäkerheten generellt. Domstolsverket har bedömt att förslagen i denna del av processen inte påverkar Sveriges Domstolar på ett sådant sätt. Domstolsverket har därför inte något att invända mot förslaget.

Detta yttrande har beslutats av biträdande chefsjuristen Sara Leyde. Föredra-gande har varit juristen Margareta Sandén.

Sara Leyde

Margareta Sandén

References

Related documents

Domstolsverket har bedömt att utredningen inte innehåller något förslag som i någon större mån påverkar Sveriges Domstolar på ett sådant sätt. Domstolsverket har därför

Domstolsverket har bedömt att utredningen inte innehåller något förslag som i någon större mån påverkar Sveriges Domstolar på ett sådant sätt. Domstolsverket har därför

Domstolsverket har bedömt att utredningen inte innehåller något förslag som i någon större mån påverkar Sveriges Domstolar på ett sådant sätt. Domstolsverket har därför

Domstolsverket har bedömt att utredningen inte innehåller något förslag som påverkar Sveriges Domstolar på ett sådant sätt. Domstolsverket har därför inte något att invända

Domstolsverket har bedömt att utredningen inte innehåller något förslag som i någon större mån påverkar Sveriges Domstolar på ett sådant sätt.. Domstolsverket har därför

Domstolsverket har bedömt att utredningen inte innehåller något förslag som i någon större mån påverkar Sveriges Domstolar på ett sådant sätt.. Domstolsverket har därför

Domstolsverket har bedömt att promemorian inte innehåller något förslag som i någon större mån påverkar Sveriges Domstolar på ett sådant sätt.. Domstolsverket har därför

Domstolsverket har bedömt att utredningen inte innehåller något förslag som påverkar Sveriges Domstolar på ett sådant sätt.. Domstolsverket har därför inte något att invända