• No results found

Remisspromemoria Statistik om studieförbundens deltagare – ansvaret och personuppgiftsbehandlingen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remisspromemoria Statistik om studieförbundens deltagare – ansvaret och personuppgiftsbehandlingen"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remiss 2020-02-27 U2020/00750/GV Utbildningsdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 16 E-post: u.registrator@regeringskansliet.se

Remisspromemoria Statistik om studieförbundens deltagare – ansvaret och personuppgiftsbehandlingen

Remissinstanser Arbetsgivaralliansen Barnombudsmannen Datainspektionen Diskrimineringsombudsmannen Folkbildningsrådet Funktionsrätt Sverige Förbundet Folkhögskollärarna Ideell kulturallians

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) Justitiekanslern

Landsorganisationen i Sverige (LO) Myndigheten för delaktighet

(2)

2 (3) Riksdagens ombudsmän (JO)

Riksrevisionen

Statistiska centralbyrån (SCB) Studieförbunden i samverkan

Sveriges akademikers centralorganisation (SACO) Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)

Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den

14 april 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat)

per e-post till u.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer U2020/00750/GV och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Råd om hur remissyttranden utformas finns i

Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

(3)

3 (3) Angela Öst

Departementsråd Kopia till

References

Related documents

Remiss 2020-12-16 Ju2020/04700 Justitiedepartementet Straffrättsenheten Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Remiss 2020-10-08 Ju2020/03659 Justitiedepartementet Enheten för migrationsrätt Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103

Fredrik von Malmborg 08-405 19 59 Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Malmtorgsgatan 3

Remiss 2020-05-18 M2020/00750/Me Miljödepartementet Miljöprövningsenheten Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 16 29 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Remiss 2020-05-27 Fi2020/02469/S2 Finansdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24

Remiss 2020-03-10 Ju2020/01026/L7 Justitiedepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Remiss 2020-05-13 S2020/04306/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33

Remiss 2020-04-14 S2020/03216/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm