• No results found

Promemoria - Ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemoria - Ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Beslut Ärendenummer 1 (1)

2020-03-10 KS2020/115

Kommunledningsförvaltningen Maria W estberg

0171-62 51 80

maria.westberg@enkoping.se

Finansdepartementet

Svar på remiss från Finansdepartementet -

Promemoria - Ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik

Beslut

Enk öpin gs k om m un avs tår f r ån att yt tr a s ig ö ver r em iss en ” Promemoria - Ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik” , Fi2020 /00 495/OU .

Beskrivning av ärendet

Finansdepartementet har gett Enköpings kommun möjlighet att yttra sig

över ” Pr om em oria - Ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om k ollek tivtr af ik m ed anled ni n g a v r eg leri nge n om uppha ndl ings s tat is tik ” .

Kommunledningsförvaltningen har gjort bedömningen att Enköpings kommun ska avstå från att yttra sig över remissen.

På kommunstyrelsens vägnar

Christin Tjärnheden Tf kommundirektör Enköpings kommun

Beslutet tas med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning KS2019/725 punkt C.8.c.

Kopia till:

References

Related documents

Enligt Försörjningsdirektivet är det visserligen obligatoriskt att ange kontraktsvärdet i efterannonser för upphandlingar på det direktivstyrda området, men det är möjligt

Beträffande de konkreta förslagen som föreslås ställer sig Nacka kommun frågande till ändamålet bakom förslaget i avsnitt 3.2 – Innehållet i efterannonser, att

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.. Christian Pousette

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-04-27 ERT DATUM 2020-02-10 DIARIENR 2020/31-4 ER BETECKNING Fi2020/00495/OU Regeringskansliet

I övrigt lämnas också förslag till följdändringar i och förtydliganden av upphandlingsförordningen och för- ordningen om kollektivtrafik med anledning av bland annat den

Om nu inte tanken är att det enbart ska anges Ja eller Nej för att sådana krav ställs, då anses förslaget rimligt i sin helhet. 3.2 Innehållet

Svensk Kollektivtrafik bedömer att de föreslagna ändringarna i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik inte kommer att ha några negativa effekter för

Svenskt Näringsliv, som fått rubricerade promemoria på remiss, har inga invändningar mot föreslagna ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik.