• No results found

Underhandsbesked avseende Remiss - Promemoria med ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Underhandsbesked avseende Remiss - Promemoria med ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik"

Copied!
5
0
0

Full text

(1)

Re g i o n St o ck h o l m Box 225 50

1 04 22 St ock holm

Telefon: 08- 73 7 25 00 Fax : 08 - 737 49 95

E- post : regist rat or.lsf@sl l.se

Sät e: St ock holm Org.nr : 2 32100 - 0016 ww w.sll.se

Besök oss: Hant v er kargat an 45. Kom m unikat ioner: se www .sl.se

Finansdepartementet

Underhandsbesked avseende Remiss - Promemoria med ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik

Se bifogat förslag till yttrande avseende remiss - Promemoria med

ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik. Ärendet kommer att beslutas av regionstyrelsen 19 maj 2020 och därefter kommer Region Stockholms yttrande att expedieras till Finansdepartementet.

Carina Lundberg Uudeleep

Regiondirektör

(2)

Regionstyrelsen

Yttrande över promemorian Ändringar i

upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik

Ärendebeskrivning

Finansdepartementet har genom remiss bjudit in Region Stockholm att yttra sig gällande ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik.

Beslutsunderlag

Regiondirektörens tjänsteutlåtande

Promemorian Ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 17 mars 2020 Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 5 mars 2020 Trafiknämndens protokollsutdrag den 17 mars 2020

Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 20 februari 2020

Fastighets- och servicenämndens protokollsutdrag den 26 mars 2020 Serviceförvaltningens odaterade tjänsteutlåtande

Förslag till beslut

Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande 1. Regiondirektörens tjänsteutlåtande utgör Region Stockholms

yttrande över promemorian Ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

(3)

TJÄNSTEUTLÅTANDE RS 2020-0172 2020-04-09

Regionledningskontorets förslag och motivering Sammanfattning

I promemorian lämnas förslag till bestämmelser i

upphandlingsförordningen (2016:1162) om vad en annons om offentlig upphandling på det icke direktivstyrda området ska innehålla. Samtliga förslag föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Regionledningskontoret tillstyrker promemorians förslag till ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik och att ändringar genomförs som harmoniserar med gällande EU-direktiv.

Bakgrund

I remitterad promemoria presenteras förslag till bestämmelser i

upphandlingsförordningen (2016:1162) om vad en annons om offentlig upphandling på det icke direktivstyrda området ska innehålla. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 och det uppges inte finnas behov av några övergångsbestämmelser, då förslagen främst utgörs av

kompletterande bestämmelser, följdändringar, ändringar av redaktionell karaktär eller upplysningsbestämmelser. Bland annat föreslås:

 En annons om anbudsinfordran enligt lagen (2016: 1145) om offentlig upphandling, lagen (2016: 1146) om upphandling inom försörjningssektorerna och lagen (2011: 1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet innehålla grundläggande uppgifter om upphandlingen samt uppgift om det i upphandlingen ställs krav eller villkor som avser miljöhänsyn, sociala hänsyn eller innovation.

 En förhandsannons enligt lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner föreslås endast innehålla grundläggande uppgifter om upphandlingen.

 En efterannons föreslås innehålla uppgift om bl.a. tidpunkt för tilldelningsbeslut, vem som har tilldelats kontrakt eller ramavtal, det uppskattade värdet av kontraktet eller ramavtalet och hur många anbud som har lämnats i upphandlingen.

 Vissa efterannonser föreslås även innehålla uppgift om huruvida det är sannolikt att underleverantörer kommer att användas för

utförande av kontraktet, om den som har tilldelats kontraktet är ett litet eller medelstort företag och om kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer.

 I övrigt föreslås följdändringar i och förtydliganden av

upphandlingsförordningen och förordningen (2011: 1126) om

(4)

kollektivtrafik med anledning av bl.a. den nya regleringen på området för upphandlingsstatistik.

Ärendet har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden samt fastighets- och servicenämnden.

Överväganden

Region Stockholms yttrande till Finansdepartementet över promemorian Ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om

kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik.

Region Stockholm tillstyrker promemorians förslag till ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik och att ändringar genomförs som harmoniserar med gällande EU-direktiv. Region Stockholm upplever att förslagen möjliggör ett förbättrat, affärsmässigt

upphandlingsarbete med ökad transparens och ökad möjlighet till insamling av statistik på upphandlingsområdet.

Region Stockholm instämmer i promemorians bedömning att förslagen om annonsernas innehåll förbättrar förutsättningarna för upphandlande myndigheter och enheter att lämna fullständiga och korrekta uppgifter i annonserna. Likaså instämmer Region Stockholm i att annonsering av samma uppgifter i samtliga upphandlingar möjliggör jämförelser mellan samtliga offentliga upphandlingar på den svenska marknaden. Region Stockholm ser dock ett behov av följande förtydliganden:

 §14 punkt 16c, ”om det i upphandlingen ställs krav eller anges villkor som avser Innovation”. Då begreppet Innovation är

odefinierat bedömer Region Stockholm att det skapar oklarheter i vad som de facto ska anges i annonsen.

 §14 c punkt 4. ”om den eller de som har tilldelats kontrakt eller ramavtal är ett litet eller medelstort företag, samt om kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer.” Då begreppen litet och medelstort företag är odefinierade bedömer Region Stockholm att det skapar oklarheter i vad som avses.

 §14 c punkt 6. ”om det är sannolikt att underleverantörer kommer att användas för utförande av kontraktet”. Region Stockholm ser risker för att sådan information blir spekulativ och ifrågasätter därmed dess betydelse utifrån ett statistiskt perspektiv.

Region Stockholm vill uppmärksamma att föreslagna ändringar sannolikt

(5)

TJÄNSTEUTLÅTANDE RS 2020-0172 2020-04-09

Region Stockholm har utöver önskade förtydliganden inget att invända mot de ändringar som föreslås.

Ekonomiska konsekvenser

Region Stockholm bedömer att förslaget kan komma att innebära vissa ökade administrativa kostnader.

Carina Lundberg Uudelepp Regiondirektör

Roger Eklund Inköpsdirektör

Beslutsexpediering:

Akt

Finansdepartementet

Regionledningskontoret Strategiskt inköp Hälso- och sjukvårdsnämnden

Trafiknämnden

Fastighets- och servicenämnden

Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2020-04-09

References

Related documents

Jordbävning behöver dock normalt inte beaktas utom för sådana byggnader där en skada till följd av jordbävning kan ge mycket allvarliga konsekvenser för omgivningen. De

Avdelningschef näringspolitik Expert

Enk öpin gs k om m un avs tår f r ån att yt tr a s ig ö ver r em iss en ” Promemoria - Ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning

Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd tackar för möjligheten att lämna synpunkter på ovanstående remiss. Vi avstår dock

Uppgifterna som enligt promemorian blir obligatoriska för upphandlande myndigheter att ange vid annonsering må idag finnas tillgängliga hos den upphandlande myndigheten genom

Vissa efterannonser föreslås även innehålla uppgift om huruvida det är sannolikt att underleverantörer kommer att användas för utförande av kontraktet, om den som har

Regeringskansliet följer att Regeringskansliet ska anmäla förslag till författningar i enlighet med de procedurer som följer av Sveriges EU- medlemskap eller av andra

Försämras Konkurrensverkets tillgång till data efter införandet av den nationella statistikdatabasen kommer verket fortfarande att behöva köpa in uppgifter från privata aktörer

HANDLÄGGARE Sofie Rehnström ERT DATUM Ert datum ER REFERENS Fi2020/00495/OU Finansdepartementet 103

Denna remiss avser främst Region Östergötland som ansvarar för kollektivtrafik varför Linköpings kommun anser att yttrande ej behövs. Delegationsbeslutet fattas med stöd

Enligt Försörjningsdirektivet är det visserligen obligatoriskt att ange kontraktsvärdet i efterannonser för upphandlingar på det direktivstyrda området, men det är möjligt

Beträffande de konkreta förslagen som föreslås ställer sig Nacka kommun frågande till ändamålet bakom förslaget i avsnitt 3.2 – Innehållet i efterannonser, att

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.. Christian Pousette

Subject: FW: VB: Remiss från Finansdepartementet - Promemoria Ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-04-27 ERT DATUM 2020-02-10 DIARIENR 2020/31-4 ER BETECKNING Fi2020/00495/OU Regeringskansliet

I övrigt lämnas också förslag till följdändringar i och förtydliganden av upphandlingsförordningen och för- ordningen om kollektivtrafik med anledning av bland annat den

Om nu inte tanken är att det enbart ska anges Ja eller Nej för att sådana krav ställs, då anses förslaget rimligt i sin helhet. 3.2 Innehållet

Svensk Kollektivtrafik bedömer att de föreslagna ändringarna i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik inte kommer att ha några negativa effekter för

Svenskt Näringsliv, som fått rubricerade promemoria på remiss, har inga invändningar mot föreslagna ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik.

Mot bakgrund av det stora behovet av förenklingar anser SKR att det är mycket förvånande att regeringen i denna promemoria föreslår ytterligare administrativa bördor för

Sådana uppgifter kommer enligt förslaget däremot inte vara obligatoriska att lämna när det gäller upphandlingar över tröskelvärdena.. Detta är enligt

I förslaget ingår att annonser om upphandling på det icke direktivstyrda området bland annat ska innehålla information om det i upphandlingen ställs krav eller anges villkor som

För det fall författningsförslaget inte ska uppfattas på så sätt, utan att avsikten är att den upphandlande myndigheten genom att enbart ange ”Ja” eller ”Nej” i