• No results found

Remissyttrande Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissyttrande Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (1)

Datum:

2020-09-01

Diarienummer:

09041/2020

Dokument:

Remissyttrande

Besöksadress: Svenska institutet Virkesvägen 2 120 30 Stockholm Sverige Postadress: Svenska institutet Box 9 121 21 Johanneshov Sverige Kontaktuppgifter: T +46 (0)8 453 78 00 si@si.se www.si.se www.sweden.se

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga relationer med andra länder. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med svenska ambassader och konsulat.

Remissyttrande Ändringar i högskolelagen för

att främja den akademiska friheten och

tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga

lärandet

Svenska institutet (SI) har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på ovanstående

(diarienummer U2020/03053/UH). SI har inga synpunkter på de förslag som framförs.

Beslut om detta yttrande har fattats av avdelningschef Kurt Bratteby. Rådgivare Kajsa Haag har

varit föredragande.

Kurt Bratteby

Chef avdelningen Internationella relationer

References

Related documents

Utbildningsdepartementet; att det i högskolelagen ska slås fast att lärosätena ska främja och värna den akademiska friheten samt att lärosätenas ansvar för det livslånga

Jönköpings kommun har beretts tillfälle att till utbildningsdepartementet lämna synpunkter på promemorian ”Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten

verksamhet främja ett livslångt lärande.” i 5 § och ”I högskolornas verksamhet ska som allmän princip gälla att den akademiska friheten ska främjas och värnas.” i 6

Det andra skälet är principiellt: regeringen säger sig (i departementets förslag) – genom ändring i högskolelagen – vilja stärka, värna och vidta förebyggande åtgärder

Region Västerbotten tackar för möjligheten att lämna synpunkter på remissen ”Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas

Lärosätena spelar här en viktig roll, men för att på allvar främja livslångt lärande och ta helhetsgrepp i frågan krävs en övergripande nationell strategi

• Saco anser inte att promemorians förslag medför några förändringar såvida det inte följs av resurser för att högskolan ska genomföra ytterligare satsningar på

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-05-29 ERT DATUM 2020-05-06 DIARIENR 2020/99-4 ER BETECKNING U2020/03053/UH Regeringskansliet