• No results found

Foredragande har varit konkurrenssakkunmge Marten Tornqvist

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Foredragande har varit konkurrenssakkunmge Marten Tornqvist"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

KONKURRENSVERKET

Swedish Competition Authority

YTTRANDE

2020-04-22 Dnr 204/2020

In frastru kturdepa rtementet i.rem1ssvar@regenngskansl1et.se

Remiss av promemorian Elcertifikat stoppregel och kontroll­

station 2019

12020/00777/E

Konkurrensverket har mga synpunkter pa ovan rubncerade remiss.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Nikos Tsakmdis. Foredragande har varit konkurrenssakkunmge Marten Tornqvist.

Nikos Tsakiridis

Marten Tornqvist

Adress 103 85 Stockholm Besbksadress Ringviigen 100 Tele/on 08-7001600 konkurrensverket@kkv.se

._ il.lf/Ni3MiMMMMl@M

References

Related documents

Nikos Tsakiridis Mårten Törnqvist Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Ringvägen 100 Telefon 08-7001600

Karolinska Institutet har anmodats att lämna yttrande över Naturvårdsverkets förslag på jakttider. Karolinska Institutet avstår från att

Fjärde AP-fondens remissyttrande avseende promemorian ”Riskskatt för vissa kreditinstitut (Fi2020/03725/S1)”.. Fjärde AP-fonden har beretts tillfälle att yttra sig över

För att prissignalen ska få effekt behöver den vara enkel att förstå, detta ställer höga krav på nätägaren att kommunicera på ett sådant sätt att användaren kan ta till

I Promemorian föreslås att den tillfälliga möjligheten för AP-fonderna att överskrida nuvarande röstandelsbegränsning ska gälla för fondernas innehav i svenska aktiebolag

Adress 103 85 Stockholm Besiiksadress Ringviigen 100 Tele/on 08-7001600

Fjärde AP-fondens remissyttrande avseende promemorian ”Ändrad tillsyn i fråga om datarapporteringstjänster och referensvärden samt ändrade krav på

Att, såsom föreslås, enbart ha en sparandeportfölj i förvalsalternativet respektive en utbetalningslösning menar Fjärde AP-fonden riskerar skapa en struktur med en risknivå

Adress 103 85 Stockholm Besoksadress Ringviigen 100 Tele/on 08-7001600

Adress 103 85 Stockholm Besbksadress Ringviigen 100 Tele/on 08-7001600

Betankandet Samlade atgarder for korrekta utbetalningar fran valfardssystemen (SOU

Indirekt bidrar Skolverket genom de insatser som genomförs inom verkets olika verksamhetsgrenar och som syftar till att nå de nationella målen för

Adress 103 85 Stockholm Besbksadress Ringviigen 100 Tele/on 08-7001600 Fax 08-245543.

Konkurrensverket har inget att invanda mot promemorians innehall eller forslag. Detta ttrande har beslutats

I vart fall bör förtydligas att även investeringsformen Riskkapitalföretag ska kunna användas för att, förutom för investeringar i onoterade aktier och andra andelar, investera

[r]

Inom budgeten ska alla kostnader för framställandet av konstverket rymmas, inklusive konstnärens lön, kostnad för konstverkets upphovsrätt,

Den centrala hisshallen blir ett viktigt nav för att effektivt kunna transportera patienter mellan de olika byggnaderna.. Här passerar patienter, personal och anhöriga i ett

Adress 103 85 Stockholm Besoksadress Ringuiigen 100 Tele/on 08-7001600

Fjärde AP-fondens yttrande avseende Promemorian ”Några frågor om clearing av OTC-derivat och om transaktioner för..

upphandlingsförfarandet föreslås ändras från ett anslutningsförfarande, där fondförvaltare som uppfyller vissa formella krav fritt kan ansluta sig till fondtorget, till

Adress 103 85 Stockholm Besbksadress Ringviigen 100 Tele/on 08-7001600

Fjärde AP-fonden (AP4) Box 3069/Jakobsbergsgatan 16 SE 103 61 Stockholm www.ap4.se AP4 Dnr: AP4 2019/43 Finansdepartementet fi.remissvar@regeringskansliet.se