• No results found

Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer på

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer på "

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE

1 (1)

Ert datum: Datum:

2019-05-03 2019-06-20

Er ref: Diarienummer:

A2019/00521/JÄM UHM-2019-0113

Upphandlingsmyndigheten

Adress: Box 1194, SE-171 23 Solna I Besöksadress: Svetsarvägen 10, Solna Telefon: 08-586 21 700 I E-post: info@uhmynd.se I upphandlingsmyndigheten.se Arbetsmarknadsdepartementet

a.remissvar@regeringskansliet.se Kopia till

a.jam@regeringskansliet.se

Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer på

brottsofferområdet (Ds 2019:7)

Upphandlingsmyndigheten får härmed yttra sig över rubricerad promemoria från Arbetsmarknadsdepartementet.

Upphandlingsmyndighetens uppdrag är att verka för rättssäkra, effektiva och hållbara upphandlingar till nytta för medborgarna och näringslivets utveckling. Myndigheten ska även ge vägledning till kommuner och regioner om EU:s statsstödsregler.

Myndigheten begränsar därför yttrandet till de delar av promemorian som har anknytning till dess uppdrag.

Upphandlingsmyndigheten vill framhålla att man i promemorian tar upp viktiga frågor och att det är mycket angeläget att samhället tillgodoser våldsutsatta barns och kvinnors behov av stöd.

Upphandlingsmyndigheten har inte anledning att ifrågasätta de bedömningar som görs i promemorian. Upphandlingsmyndigheten delar bedömningen att det finns förutsättningar för kommunerna att finansiera skyddat boende inom ramen för upphandlings- och statsstödsreglerna.

I detta sammanhang vill dock Upphandlingsmyndigheten peka på att

statsstödsregelverket för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse är svårtillämpat och att det inte minst för mindre kommuner kan möta beaktansvärda svårigheter att tillämpa det.

Generaldirektör Inger Ek har beslutat i detta ärende. Upphandlingsjurist Christian Blume har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också

statsstödsexpert Magnus Lindbäck och chefsjurist Anders Asplund deltagit.

____________________________

Inger Ek

__________________________

Christian Blume

References

Related documents

Ett långsiktigt stöd till organisationer inom området kommer därmed också bidra till att stärka möjligheterna till stöd för enskilda.. Länsstyrelsen instämmer i vikten av

För att kunna ta ställning till detta förslag menar Länsstyrelsen att utredningen på ett tydligare sätt hade behövt motivera varför man anser att stiftelser under

MUCF delar utredarens huvudsakliga förslag och bedömning att statens bidrag till organisationer som har som huvudsakligt ändamål att förebygga och bekämpa mäns våld mot

– analysera och bedöma vilka effekter statens bidrag till ideella kvinno- och tjejjourer åren 2015–2017 har haft i förhållande till kommuners och landstings ansvar

RFSL tillstyrker och är mycket positiva till förslaget att statsbidraget enligt den nya förordningen omfattar våld oavsett kön eller könsidentitet när det gäller våld i nära

• ger möjlighet att få bidrag för en längre period än ett år vilket ger verksamheterna större trygghet och möjlighet att utvecklas • ger en rättvis fördelning av

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen som svar på remissen Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet hänvisar till vad som

eftersom förordningen inte längre är en riktad satsning mot mäns och killars våld mot kvinnor och tjejer och medel inte öronmärkta till tjej- och kvinnojourer.. Stockholms