• No results found

Erkännande och utbyte av körkort som utfärdats i Färöarna eller Förenade kungariket 8 Regeringskansliet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Erkännande och utbyte av körkort som utfärdats i Färöarna eller Förenade kungariket 8 Regeringskansliet"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

8

Regeringskansliet Infrastrukturdepartementet

Remiss 2020-10-08 12020/02546

Erkännande och utbyte av körkort som utfärdats i Färöarna eller Förenade kungariket

Remissinstanser Kommerskollegium Malmö tingsrätt

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande P olismync:ligheten

Svenska Taxiförbundet

Sveriges Trafikutbildares Riksförbund Sveriges Åkeriföretag Trafikverket Transportstyrelsen Transportföretagen Transportarbetareförbundet Åklagarmyndigheten Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Malmtorgsgatan 3 E-post: i.registrator@regeringskansliet.se

(2)

Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 9 november 2020 i fråga om erkännande av körkort, samt när det gäller utbyte av körkort senast den 11 januari 2021. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per e-post till

i.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till

annica.liljedahl@regeringskansliet.se. Ange diarienummer 12020/02546 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet.

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemoria. Om remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta. För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats ww\v .regerrngen. se.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss - hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats W\V\v.regenngeq,.se.

!

Departettren-Ri.t: d

References

Related documents

Solvit Sverige har dock inte specifik erfarenhet av problem kopplade till den svenska regleringen som bland annat innebär att ett körkort som är utfärdat utanför EES slutar gälla

Polismyndigheten Rättsavdelningen A575.201/2020 000 I2020/02546 Infrastrukturdepartementet i.remissvar@regeringskansliet.se annica.liljedahl@regeringskansliet.se Postadress

Frågan om att det skulle vara tidskrävande för en person, som är innehavare av ett körkort utfärdat i Förenade kungariket, att inom ett år från det att han eller hon har

Trafikverket har inga invändningar på de ändringar som promemorian föreslår i körkortslagen (1998:488) och förordningen (1998:980) för att möjliggöra erkännande och utbyte

För att ge möjlighet för Transportstyrelsen att pröva utbytet även om körkortets giltighet förfaller under tiden för handläggningen eller om körkortshavaren inte lämnat in

Om remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte

Om remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte

Om remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte