30Diskriminerings ombudsmannen

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remissyttrande | Sida 1 (1) | 2020-06-11

30

Diskriminerings ombudsmannen Diarienummer: LED 2020/223 Handling: 2 Justitiedepartementet ju.remissvar@regeringskansliet.se ju. 17 @ regeringskansliet.se

Yttrande över promemorian Ett ändrat förfarande för att anmäla områden som omfattas av begränsningen av rätten till dagersättning vid eget boende,

Ju2020/01879/L7

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående promemoria. DO:s remissvar är avgränsat till frågor som berör myndighetens verksamhetsområde.

Utifrån de omständigheter som beskrivs i promemorian om att det finns problem kopplade till den praktiska tillämpningen av bestämmelsen, och de eventuella risker för diskriminering som detta skulle kunna innebära, välkomnar DO förslagen.

Beslut i detta ärende har fattats av Agneta Broberg efter utredning och förslag från Anna Ericsson. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Lovisa Strömberg deltagit.

fp™

Agneta Broberg

Diskriminering; mbudsman

Box 4057 | 169 04 Solna | Besök Råsundavägen 18 | Organisationsnummer 202100-6073 Telefonväxel 08-120 20 700 | Fax 08-120 20 800 | www.do.se | do@do.se

Figur

Updating...

Referenser

  1. www.do.se
Relaterade ämnen :