• No results found

Yttrande över remissen av Socialstyrelsens rapport Att göra anmälningar som gäller barn sökbara

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över remissen av Socialstyrelsens rapport Att göra anmälningar som gäller barn sökbara"

Copied!
2
1
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

2021-01-13 Dnr 6.1.1-47978/2020 1(2)

Inspektionen för vård och omsorg Box 45184 104 30 Stockholm Telefon 010-788 50 00 registrator.vss@ivo.se www.ivo.se Org.nr 202100-6537 Avdelningen för verksamhetsstöd och -styrning

Ulrika Holfelt ulrika.holfelt@ivo.se

Socialdepartementet

s.remissvar@regeringskansliet.se

Yttrande över remissen av Socialstyrelsens

rapport Att göra anmälningar som gäller barn

sökbara

Ert dnr S2019/02544

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tillstyrker Socialstyrelsens förslag i huvudsak, med följande synpunkter.

IVO anser att det bör övervägas om inte gallringsfristen för den aktuella dokumentationen av orosanmälningar och omedelbara skyddsbedömningar bör vara fem år, och inte tre år som Socialstyrelsen föreslår. Detta med beaktande av främst ett jämlikhetsperspektiv, då dokumentation av motsvarande uppgifter avseende barn vilka har en personakt hos socialnämnden kommer att gallras tidigast efter fem år. Men även mot bakgrund av att viss forskning pekar på att många barn som anmälts, men där ingen utredning har inletts, har återaktualiserats för utredning inom fem år. Den längre gallringsfristen kan också motiveras av att författningsförslagen omfattar endast anmälningar rörande barn, och inte unga. Dvs. när någon som fyllt 18 år, men inte 21 år, aktualiseras hos socialnämnden, kan den längre gallringsfristen ge större möjlighet att fortfarande finna orosanmälningar avseende samma person från dennes omyndiga tonårstid.

IVO förordar att det vore önskvärt att ha ett nationellt register över orosanmälningar och tillhörande bedömningar. Det skulle stärka barns möjlighet att få skydd och stöd efter flytt över kommungränser. Det skulle också förenkla sammanställningen av nationell statistik. IVO instämmer i att förutsättningarna för ett sådant register behöver utredas i större omfattning, men vill uppmana till att en sådan utredning tillsätts.

(2)

2(2)

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Sofia Wallström. Tf

avdelningschefen Anna Sundberg, avdelningscheferna Maria Björklund och Peder Carlsson samt chefsjuristen Linda Almqvist har deltagit i den slutliga handläggningen. Juristen Ulrika Holfelt har varit föredragande.

References

Related documents

Uppsala universitet, juridiska fakulteten Varbergs kommun Vision Västerås kommun Växjö kommun Örebro kommun Östersunds kommun. Remissvaren ska ha kommit in

Barnombudsmannen vill här särskilt betona de konsekvenser för andra barns rätt till integritet som nuvarande regelverk får, då det innebär att alla handläggare som ska göra

Socialstyrelsen föreslår författningsförslag som innebär att uppgifter om anmälan som gäller barn som inte leder till utredning samt uppgifter om be- dömning av behovet av

Box 2201, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Hamngatan 15 • Telefon: 036-15 66 00 • forvaltningsrattenijonkoping@dom.se • www.domstol.se/forvaltningsratten-i-jonkoping

När socialnämnden idag tvingas bläddra genom flera andra anmälningar och förhandsbedömningar kan det leda till en integritetskränkning för alla de barn och vuxna som förekommer

I rapporten presenterar Socialstyrelsen författningsförslag som innebär att uppgifter om anmälan som gäller barn som inte leder till utredning samt uppgifter om bedömning av

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lena Ag efter föredragning av avdelningschef Peter Vikström.

Å ena sidan ska socialtjänsten, vid en förhandsbedömning efter en orosanmälan eller en utredning enligt 11 Kap 1 § SoL till barns skydd, enligt Socialstyrelsens rekommendationer

författningsändringarna, som är nödvändiga att genomföra, för att hålla anmälningar som inte leder till utredning, avseende barn upp till och med 17 år, sökbara. Det är

Myndigheten för delaktighet ställer sig positiv till förslag som ytterligare förstärker barns rätt till skydd och bedömer att författningsförslagen från Socialstyrelsen kan

Sid 1 (1) Justitieombudsmannen Thomas Norling YTTRANDE Regeringskansliet Socialdepartementet Enheten för socialtjänst och funktionshinderpolitik 103 33 Stockholm Dnr

I rapporten konstaterar Socialstyrelsen att det behövs tydligare regler för att socialnämnden ska kunna hålla anmälningar som inte lett till utredning ordnade och i

Förvaltningen delar Socialstyrelsens uppfattning om att anmälningar som gäller oro för barn bör göras sökbara även i de fall anmälan inte leder till utredning och det inte finns

Stadsledningskontoret anser att föreslagna förändringar ger en ökad möjlighet för social- sekreterarna att söka efter anmälningar som inte lett till utredning, och därmed

Av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:6) om handläggning av ärenden som gäller barn och unga framgår att innan socialnämnden beslutar om att inte inleda en

Gällande förslaget till särskilda regler om gallring anser SKR emellertid att gallringsfristen ska vara lika lång som för personakter och övriga sammanställningar

Kommunstyrelsen ställer sig bakom arbetsmarknads- och socialförvaltningens kommentarer till ”Att göra anmälningar som gäller barn sökbara – Rättsliga förutsättningar

Socialdepartementet har skickat ut Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten ”Att göra anmälningar som gäller barn sökbara” på remiss och Varbergs kommun har

Socialstyrelsens analys av befintligt regelverk kring hur anmälningar som inte lett till utredning ska hållas ordnade visar att reglerna är svårtolkade och att det behövs

Individ- och familjenämnden är positivt inställd till förslaget att kunna förvara anmälningar som inte leder till utredning på ett sökbart sätt. I praktiken innebär förslaget

Social- och arbetsmarknadsnämnden instämmer i förslaget om att en ändring införs i lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, 7a § SoLPul, som gör att uppgifter

Artikel 8 skyddar ett bredare område än vad som omfattas av det grundlags- skyddade området, och torde därför omfatta den föreslagna sammanställ- ningsmöjligheten. Det är

Barnafrid beslut att inte heller ta ställning till förslaget om ändring i 12 kap 1§ SoL angående gallring av förhandsbedömningar grundar sig också på att förslag som förs fram