• No results found

Yttrande över remissen av Socialstyrelsens rapport Att göra anmälningar som gäller barn sökbara

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över remissen av Socialstyrelsens rapport Att göra anmälningar som gäller barn sökbara"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2021-01-13 Dnr 6.1.1-47978/2020 1(2)

Inspektionen för vård och omsorg Box 45184 104 30 Stockholm Telefon 010-788 50 00 registrator.vss@ivo.se www.ivo.se Org.nr 202100-6537 Avdelningen för verksamhetsstöd och -styrning

Ulrika Holfelt ulrika.holfelt@ivo.se

Socialdepartementet

s.remissvar@regeringskansliet.se

Yttrande över remissen av Socialstyrelsens

rapport Att göra anmälningar som gäller barn

sökbara

Ert dnr S2019/02544

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tillstyrker Socialstyrelsens förslag i huvudsak, med följande synpunkter.

IVO anser att det bör övervägas om inte gallringsfristen för den aktuella dokumentationen av orosanmälningar och omedelbara skyddsbedömningar bör vara fem år, och inte tre år som Socialstyrelsen föreslår. Detta med beaktande av främst ett jämlikhetsperspektiv, då dokumentation av motsvarande uppgifter avseende barn vilka har en personakt hos socialnämnden kommer att gallras tidigast efter fem år. Men även mot bakgrund av att viss forskning pekar på att många barn som anmälts, men där ingen utredning har inletts, har återaktualiserats för utredning inom fem år. Den längre gallringsfristen kan också motiveras av att författningsförslagen omfattar endast anmälningar rörande barn, och inte unga. Dvs. när någon som fyllt 18 år, men inte 21 år, aktualiseras hos socialnämnden, kan den längre gallringsfristen ge större möjlighet att fortfarande finna orosanmälningar avseende samma person från dennes omyndiga tonårstid.

IVO förordar att det vore önskvärt att ha ett nationellt register över orosanmälningar och tillhörande bedömningar. Det skulle stärka barns möjlighet att få skydd och stöd efter flytt över kommungränser. Det skulle också förenkla sammanställningen av nationell statistik. IVO instämmer i att förutsättningarna för ett sådant register behöver utredas i större omfattning, men vill uppmana till att en sådan utredning tillsätts.

(2)

2(2)

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Sofia Wallström. Tf

avdelningschefen Anna Sundberg, avdelningscheferna Maria Björklund och Peder Carlsson samt chefsjuristen Linda Almqvist har deltagit i den slutliga handläggningen. Juristen Ulrika Holfelt har varit föredragande.

References

Related documents

Å ena sidan ska socialtjänsten, vid en förhandsbedömning efter en orosanmälan eller en utredning enligt 11 Kap 1 § SoL till barns skydd, enligt Socialstyrelsens rekommendationer

författningsändringarna, som är nödvändiga att genomföra, för att hålla anmälningar som inte leder till utredning, avseende barn upp till och med 17 år, sökbara. Det är

Myndigheten för delaktighet ställer sig positiv till förslag som ytterligare förstärker barns rätt till skydd och bedömer att författningsförslagen från Socialstyrelsen kan

Sid 1 (1) Justitieombudsmannen Thomas Norling YTTRANDE Regeringskansliet Socialdepartementet Enheten för socialtjänst och funktionshinderpolitik 103 33 Stockholm Dnr

I rapporten konstaterar Socialstyrelsen att det behövs tydligare regler för att socialnämnden ska kunna hålla anmälningar som inte lett till utredning ordnade och i

Av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:6) om handläggning av ärenden som gäller barn och unga framgår att innan socialnämnden beslutar om att inte inleda en

Gällande förslaget till särskilda regler om gallring anser SKR emellertid att gallringsfristen ska vara lika lång som för personakter och övriga sammanställningar

Kommunstyrelsen ställer sig bakom arbetsmarknads- och socialförvaltningens kommentarer till ”Att göra anmälningar som gäller barn sökbara – Rättsliga förutsättningar