• No results found

Remissvar på Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Att göra anmälningar som gäller barn sökbara

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar på Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Att göra anmälningar som gäller barn sökbara"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Sida 1 av 2

Socialdepartementet Diarienr S2019/02544

Remissvar på Socialstyrelsens

författningsförslag i rapporten Att göra

anmälningar som gäller barn sökbara

Vision har getts möjlighet att lämna synpunkter på Socialstyrelsens

författningsförslag i rapporten Att göra anmälningar som gäller barn sökbara.

Om rapporten och förslaget

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att analysera de rättsliga förutsättningarna för socialtjänstens behandling av personuppgifter vid

anmälningar avseende barn som inte leder till utredning. I uppdraget ingår även att lämna förslag på de författningsändringar som är nödvändiga för att hålla sådana anmälningar sökbara.

Socialstyrelsens analys av befintligt regelverk kring hur anmälningar som inte lett till utredning ska hållas ordnade visar att reglerna är svårtolkade och att det behövs tydligare regler för att socialnämnden ska kunna hålla anmälningar som inte lett till utredning ordnade på ett sökbart sätt.

Socialstyrelsens föreslår därför att ett nytt undantag ska införas i 7 a § SoLPuL som möjliggör att anmälningar och förhandsbedömningar som gäller barn ska kunna sparas på ett sökbart sätt. Undantaget föreslås omfatta uppgifter om

anmälan som gäller barn samt uppgifter om bedömning av behovet av omedelbart skydd och beslut att inte inleda utredning om ett barn (det som brukar kallas förhandsbedömningen). Socialstyrelsen anser att förslaget måste inkludera både anmälan och dokumentation av förhandsbedömning som inte lett till utredning. Socialstyrelsen förslår vidare att sammanställningar över anmälningar och förhandsbedömningar som gäller barn ska ha en gallringsfrist på tre år. Datum: 2020-12-18

(2)

Sida 2 av 2

Visions synpunkter på förslaget

Vision stödjer förslaget och instämmer i att sökbarheten kommer öka möjligheten till rättssäkra och likvärdiga bedömningar gällande barns behov av skydd och stöd. Det kommer även underlätta medarbetarnas processer med att söka

information om tidigare kännedom när en anmälan eller ansökan gällande ett barn kommer till socialtjänsten.

References

Related documents

Förvaltningen delar Socialstyrelsens uppfattning om att anmälningar som gäller oro för barn bör göras sökbara även i de fall anmälan inte leder till utredning och det inte finns

Uppsala universitet, juridiska fakulteten Varbergs kommun Vision Västerås kommun Växjö kommun Örebro kommun Östersunds kommun. Remissvaren ska ha kommit in

För att uppmärksamma och skydda barn som far illa har socialnämnden behov av att på ett snabbt och säkert sätt ta del av tidigare anmälningar och förhandsbedömningar som inte

Barnombudsmannen vill här särskilt betona de konsekvenser för andra barns rätt till integritet som nuvarande regelverk får, då det innebär att alla handläggare som ska göra

Socialstyrelsen föreslår författningsförslag som innebär att uppgifter om anmälan som gäller barn som inte leder till utredning samt uppgifter om be- dömning av behovet av

När socialnämnden idag tvingas bläddra genom flera andra anmälningar och förhandsbedömningar kan det leda till en integritetskränkning för alla de barn och vuxna som förekommer

Svar från Hagfors kommun till Socialdepartementet beträffande Socialstyrelsens författningsförslag Att göra anmälningar som gäller barn sökbara.

I rapporten presenterar Socialstyrelsen författningsförslag som innebär att uppgifter om anmälan som gäller barn som inte leder till utredning samt uppgifter om bedömning av

när någon som fyllt 18 år, men inte 21 år, aktualiseras hos socialnämnden, kan den längre gallringsfristen ge större möjlighet att fortfarande finna orosanmälningar avseende

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lena Ag efter föredragning av avdelningschef Peter Vikström.

Å ena sidan ska socialtjänsten, vid en förhandsbedömning efter en orosanmälan eller en utredning enligt 11 Kap 1 § SoL till barns skydd, enligt Socialstyrelsens rekommendationer

författningsändringarna, som är nödvändiga att genomföra, för att hålla anmälningar som inte leder till utredning, avseende barn upp till och med 17 år, sökbara. Det är

Myndigheten för delaktighet ställer sig positiv till förslag som ytterligare förstärker barns rätt till skydd och bedömer att författningsförslagen från Socialstyrelsen kan

Vi bedömer att en lagstiftning som ger ett tydligt stöd för att göra anmälningar om barn sökbara kan bidra till att sådana förutsättningar skapas genom att på ett tydligt

Sid 1 (1) Justitieombudsmannen Thomas Norling YTTRANDE Regeringskansliet Socialdepartementet Enheten för socialtjänst och funktionshinderpolitik 103 33 Stockholm Dnr

Stadsledningskontoret anser att föreslagna förändringar ger en ökad möjlighet för social- sekreterarna att söka efter anmälningar som inte lett till utredning, och därmed

Av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:6) om handläggning av ärenden som gäller barn och unga framgår att innan socialnämnden beslutar om att inte inleda en

Kommunstyrelsen ställer sig bakom arbetsmarknads- och socialförvaltningens kommentarer till ”Att göra anmälningar som gäller barn sökbara – Rättsliga förutsättningar

- Att barn som är föremål för flera anmälningar och förhandsbedömningar som inte lett vidare till utredning är sökbara ökar rättssäkerheten för barnet att ”inte hamna

Socialdepartementet har skickat ut Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten ”Att göra anmälningar som gäller barn sökbara” på remiss och Varbergs kommun har

Individ- och familjenämnden är positivt inställd till förslaget att kunna förvara anmälningar som inte leder till utredning på ett sökbart sätt. I praktiken innebär förslaget

Social- och arbetsmarknadsnämnden instämmer i förslaget om att en ändring införs i lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, 7a § SoLPul, som gör att uppgifter

Artikel 8 skyddar ett bredare område än vad som omfattas av det grundlags- skyddade området, och torde därför omfatta den föreslagna sammanställ- ningsmöjligheten. Det är