Promemorian Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSVAR

POSTADRESS: Box 396, 101 27 Stockholm. BESÖKSADRESS:Torsgatan 11. TELEFON VXL 08-454 46 00.

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2021-01-08 ERT DATUM 2020-12-15 DIARIENR 2020/224-4 ER BETECKNING Fi2020/05036 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Promemorian Vissa ändrade åldersgränser i

skatte- och socialavgiftssystemet

Statskontoret har inga synpunkter att redovisa avseende det remitterade underlaget.

Erik Nyberg Utredningschef

Figure

Updating...

References

Related subjects :