• No results found

Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

REMISSYTTRANDE 1 (1) Datum Dnr 2020-08-27 1218/20

M y nd ig hete n f ö r ung d o ms - o ch c iv i lsam hä llesf r åg o r

Liedbergsgatan 4, Box 206, 351 05 Växjö • tfn 08-566 219 00 • info@mucf.se • www.mucf.se

Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla

allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Ju2020/02984/L4

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors yttrande utgår från

regeringens mål att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen samt från regeringens mål att

förbättra villkoren för det civila samhället.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har inga synpunkter till promemorians förslag.

I detta ärende har generaldirektör Lena Nyberg beslutat. Senioranalytikern Tiina Ekman har varit föredragande. Verksjuristen Eva Bergdahl deltagit i den slutliga beredningen av ärendet.

Lena Nyberg

generaldirektör Tiina Ekman

References

Related documents

En genomgång av publicerade hälsoekonomiska artiklar visar att hälso- och sjukvården bör främja fysisk aktivitet bland patienter som har förhöjd risk för sjukdom eller

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har inga synpunkter på promemorians förslag.. I detta ärende har generaldirektör Lena

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har inga synpunkter på promemorians förslag.. I detta ärende har generaldirektör Lena

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har inga synpunkter på promemorians förslag.. I detta ärende har generaldirektör Lena

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har inga synpunkter till promemorians förslag.. I detta ärende har generaldirektör Lena

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor inga synpunkter till promemorians förslag.. I detta ärende har generaldirektör Lena

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 men färre en ett visst högre antal deltagare ska undantas från förbudet om var och en av deltagarna

Det är, enligt promemorian, arrangören som ska ansvara för att uppfylla avståndskraven exempelvis genom att anpassa antalet besökare till tillgänglig yta, markeringar på platsen

Helsingborgs stad välkomnar förslaget att medge undantag från det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.. Helsingborgs

Förslaget skulle innebära ännu en ökad belastning för kommunerna och ökad risk för smittspridning i miljöer där kommunen redan idag ser en tydlig problematik. Det

Sollefteå kommun ber därför regeringen att utarbeta ett förslag där såväl motionsidrotten som naturturismen också kan undantas på samma villkor, att deltagarna kan hålla

Kommunen kan konstatera att förslaget innebär inga förbättringar för små teatersalonger genom att införa en ny avståndsgräns d v s två meter mellan varje person. Det är

perspektivet för Västra Götalandsregionen är att vi måste ta ansvar för att begränsa smittspridningen och vidhålla en restriktiv inställning till.. sammankomster och

Därutöver föreslås även att samma sammankomster och tillställningar ska kunna arrangeras för en sittande publik med fler än 50 deltagare ”men färre än ett visst högre

Skulle denna ändring vara svår att få till stånd, föreslår SST att ett undantag övervägs för religiösa sammankomster avseende anvisad plats istället för sittplats.. •

barnkonventionen och barnets bästa att förmå ett barn att hålla 2 meters avstånd till en förälder eller annan ansvarig vuxen vid deltagande i ett större arrangemang

Sida 2 av 3 Till att börja med uppfattar Folkets Hus och Parker att förslaget enbart handlar om undantag från det tillfälliga förbudet om att samla mer än 50 personer vid

Det finns vittnesmål från förbund om att den enskilda föreningarnas förutsättningar i en och samma serie varierar så mycket att förslaget om anvisad sittplats skulle innebära

Scenkonstverksamheterna arbetar med långa ledtider, ofta 6 – 18 månader (i vissa fall upp till 24 månader, exempelvis vid turnéverksamhet) från produk- tionsbeslut till premiär,

Om arrangören kan säkerställa att publiken håller ett visst bestämt säkert avstånd mellan varandra och det även i övrigt skapas förutsättningar för publiken att hålla

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor inga synpunkter till lagrådsremissens förslag.. I detta ärende har generaldirektör Lena

Romska Ungdomsförbundet har fått bidrag för att under perioden 1 oktober 2018 till den 30 september 2019 arbeta med projektet Unga romska hälsoinspiratörer i Örebro som syftar till