• No results found

Yttrande över Promemoria om behovsanalys i den strategiska planen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över Promemoria om behovsanalys i den strategiska planen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 28 september 2020 a20-0348 TB/AW Näringsdepartementet 103 33 Stockholm n.remissvar@regeringskansliet.se N2020/01752/JL

Yttrande över Promemoria om behovsanalys i den strategiska

planen för genomförandet av den gemensamma

jordbrukspolitiken i Sverige

Kommunal har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad utredning och framför följande synpunkter:

Kommunals politiska hållning gällande den gemensamma jordbrukspolitiken Jordbruket är viktigt för Kommunal. Många av Kommunals medlemmar berörs av hur jordbruket utvecklas i sin arbetsvardag. Förbundets medlemmar arbetar både i

produktionsledet, det vill säga i jordbruket, och i konsumtionsledet, i köksverksamheter inom skola, vård och omsorg.

Kommunal anser att EU:s jordbruk ska bidra till säker tillgång på säkra livsmedel samtidigt som det ska vara konkurrenskraftigt, klimatneutralt och bidra till livskraftiga ekosystem och hållbara miljöer.

Framtiden för arbete och samhälle beror på hållbar produktion och konsumtion och

sysselsättning. Denna politik måste baseras på hållbara livsmedelssystem som bättre integrerar hållbart lantbruk, hälsosam kost, livsmedelsprodukter av hög kvalitet, miljöskydd och rättvisa relationer i livsmedelskedjan.

En tillräcklig självförsörjning av mat i Sverige, och i Europa, behöver en stark hållbar

lantbrukssektor som inte bara ger hållbara arbetstillfällen utan också skyddar miljön, klimatet och den biologiska mångfalden och garanterar en hållbar utveckling på landsbygden. Alla reformer av den gemensamma jordbrukspolitiken måste främja sysselsättning, utbildning och arbetsmiljö.

Kommunal anser att i den nya gemensamma jordbrukspolitiken ska införas skydd för anställda som ett villkorskriterium vid beviljandet av EU-stöd. Kommunal anser att arbetsgivare som inte följer landets arbetsmarknadslagar samt sociala standarder ska få neddragning eller indraget EU-stöd.

Sverige måste ha en jordbrukspolitik som inte bidrar till social dumpning och exploatering av arbetstagare. Sverige måste ha en CAP som utvecklar landsbygden och som ger alla som arbetar inom lantbruket anständiga arbetsvillkor och en trygg och säker arbetsmiljö.

(2)

2 Den nya gemensamma jordbrukspolitiken kommer att vara en viktig del för att bidra till

målsättningarna i strategin från jord till bord (Farm to Fork). Kommunals synpunkter

Allmänt mål 3. Förbättra den socioekonomiska strukturen i landsbygdsområden

Kommunal anser att:

Det är viktigt att inkludera förbättrade arbets- och anställningsvillkor i lantbruket som en del av landsbygdsutvecklingen.

Det är viktigt att den gemensamma jordbrukspolitiken hänvisar till den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Det är särskilt viktigt att medlemsstaterna vidtar relevanta åtgärder för att säkerställa att lantbrukarnas tillgång till direkta betalningar är villkorade av att skyldigheterna gällande sociala- och arbetsvillkorsstandarder uppfylls.

När det gäller lokal utveckling på landsbygden är det viktigt att främja kvalitativa anställningar, tillväxt, social integration och livslångt lärande samt yrkesutbildning.

Särskilt mål 3. Förbättra jordbrukarnas position i värdekedjan

Kommunal anser att:

Det är viktigt att arbeta med implementeringen och efterlevnaden EU-direktivet om illojal handel.

Särskilt mål 7. Locka och understödja unga jordbrukare och underlätta affärsutveckling i

landsbygdsområden Kommunal anser att:

Regeringen och arbetsmarknadens parter måste främja och genomföra arbetsmiljöpolicys för att säkerställa arbetstagares rätt till välbefinnande under hela sitt liv. Lantbruket ligger fortfarande i topp i statistiken när det gäller arbetsrelaterade dödsfall. Det måste tas ett krafttag för att ändra på detta. Om man ska attrahera ungdomar att arbeta inom sektorn måste man arbeta mer aktivt och systematiskt med arbetsmiljön inom lantbrukets företag. Det måste avsättas medel till utbildning i arbetsmiljö för både arbetsgivare och arbetstagare.

Särskilt mål 8. Främja sysselsättning, tillväxt, jämställdhet, social delaktighet och lokal

utveckling i landsbygdsområden, inbegripet bioekonomin och hållbart skogsbruk Kommunal anser att:

För att få arbetskraft till lantbruket måste arbetsgivare säkerställa att de anställda har en god arbetsmiljö samt bra arbetsvillkor och löner. Om vi inte arbetar aktivt med denna fråga kommer Sverige inte att uppnå mål 8 i de globala målen för hållbar utveckling, SDG.

Vänliga hälsningar Kommunal

Tobias Baudin Anja Westberg

References

Related documents

Beslut om yttrande har fattats av Landshövding, Björn Nilsson efter föredragning av Sara Borgström, samordnare för Landsbygdsprogrammet. Deltagit har även representanter

administrativa bördan för företag, andra stödmottagare och administrativa myndigheter ska behovet medge flexibilitet vad gäller utformningen av interventioner.. Det innebär att

I den slutliga handläggningen har också länsråd Johan Blom och verksamhetschef Torben Ericson medverkat. Så här hanterar

kapaciteten är lika viktig över hela landet , och ej bara i slättbygd. Anledningen till att ekologisk produktion ger tydligast positiv effekt på biologisk mångfald i slättbygd,

Promemorian befäster de prioriterade behov som ska ligga till grund för arbetet med att ta fram den strategiska planen för Sverige.. Nästa steg i Regeringskansliets plan är

På ett övergripande plan ser Region Halland förhållandena för att möta framtida behov och skapa bästa möjliga förutsättningar för en positiv och hållbar utveckling

Region Kalmar län instämmer i behovet av insatser som leder till ökad samverkan i större områden och ser gärna att detta också inbegriper internationellt samarbete och då

Region Norrbotten anser att det är viktigt att det fortsatta arbetet med att ge- nomföra den gemensamma jordbrukspolitiken tar hänsyn till regionala skill- nader mellan olika delar