• No results found

Promemorian Ny punktskatt på övrig tobak

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemorian Ny punktskatt på övrig tobak"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm ● Telefon: 0771-520 520 ● www.tullverket.se

b

YTTRANDE

Rättsavdelningen Datum Dnr

Pierre Duras 2020-08-25 STY 2020-348

Tel. 040-6613293 Ert datum Er referens

Pierre.Duras@tullverket.se 2020-05-04 Fi2020//02469/S2

Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Promemorian Ny punktskatt på övrig tobak

Tullverket har tagit del av promemorian Ny punktskatt på övrig tobak. Mot bakgrund av myndighetens uppdrag och hur förslagen kan komma att påverka myndighetens verksamhet lämnas följande synpunkter.

Tullverket ställer sig positivt till att det införs en ny tobakskategori benämnd ”övrig tobak” samt att det införs särskilda regler för införsel av snus, tuggtobak och övrig tobak.

Sammantaget kommer dessa förslag, enligt Tullverkets mening, att öka förmågan att ta ut rätt skatt för varor som förs in till Sverige. Dock kommer vissa nya gränsdragningsproblem att uppstå mellan den nya tobakskategorin övrig tobak och röktobak. Tullverket är även framöver beroende av att varans klassificering blir korrekt då det uppställs olika krav vid införsel beroende på vilken typ av vara det är som förs in. Exempelvis ska olika krav kontrolleras när kontrollen görs med stöd av lag (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter (LPK). Ytterligare en situation är då resande för in tobaksvaror från tredje land och deras medförda kvantitet ska bedömas utifrån reglerna i lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. (LFS). Vad gäller den senare situationen, som nyss beskrivits, bör det övervägas om en kvantitet för övrig tobak också bör införas i 3 kap. 4 och 7 §§ LFS motsvarande den som gäller för röktobak. Det skulle enligt Tullverkets mening bidra till ökad tydlighet för den resande och enklare handläggning för myndigheten. Om en kvantitet för övrig tobak inte införs behöver det i varje enskilt fall göras en bedömning av om det är fråga om röktobak, som tillåts skattefritt upp till 250 gram, eller om det är fråga om övrig tobak som enligt nuvarande regler istället kommer att falla in under värdegränsen i 3 kap. 5 § LFS.

I promemorians förslag till 38 c § lag (1994:1563) om tobaksskatt (LTS) föreslås vissa regler kring distansförsäljning av övrig tobak och tuggtobak. Enligt Tullverkets uppfattning bör även snus inkluderas i den här bestämmelsen. I promemorian anges, som skäl till att snus inte har tagits med i bestämmelsen, att:

”Mot bakgrund av det förbud mot utsläppande på marknaden av snus som finns i övriga länder inom EU bedöms det dock varken nödvändigt eller lämpligt att snus omfattas av denna möjlighet.”

(2)

Sida 2 av 2

Det är förvisso korrekt att det finns förbud mot utsläppande av snus på marknaden i andra EU-länder. Det är dock inte förbjudet att tillverka snus i andra EU-länder för utsläppande på den svenska marknaden. Det finns exempelvis snus som tillverkas i Danmark som säljs på den svenska marknaden. Enligt Tullverkets uppfattning kan det således förekomma

distansförsäljning av snus från andra EU-länder och snus bör därför också inkluderas i 38 c § LTS.

I övrigt tillstyrker Tullverket förslagen som lämnas i promemorian.

Ärendets handläggning

I detta ärende har generaltulldirektören Charlotte Svensson beslutat. Föredragande har varit verksjuristen Pierre Duras. I den slutliga handläggningen har även överdirektören Fredrik Holmberg och rättschefen Karin Erlingsson deltagit.

TULLVERKET Charlotte Svensson Kopia till: Finansdepartementet Lotta Ganeteg Roger Ghiselli Tullverket Verksledningsstaben Kommunikationsavdelningen Enheten för nationell samordning

References

Related documents

De flesta större aktörer inom bank- och försäkringsbranschen har, för att skapa lojala kunder, i olika utsträckning infört så kallade helkundskoncept där målet är att få en

beviljat bidrag till arbetsmöte för genetiska vägledares förening, arbetsmöte för utbildningsgruppens studierektorer samt extern föreläsare till Genetikdagarna.  Under året

Remiss 2020-05-27 Fi2020/02469/S2 Finansdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24

Datainspektionen har granskat förslaget utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling

All tobak är skadlig för hälsan och prishöjningar är en av de mest effektiva förebyggande åtgärderna för att minska bruket. Prisökningar ökar sannolikheten att personer

Det är positivt att regeringen bedömt att det inte bör införas några särskilda krav på tillstånd eller licens för hantering av tobak, samt de föreslagna

Kommerskollegium kan dock inte avgöra om syftet är att påverka konsumtionen av någon produkt och därför lämnar kollegiet över den närmare bedömningen av detta

I handläggningen har också föredragande jurist Emma Hedge

Den tobak som föreslås bli beskattad benämns övrig tobak och avser tobak som inte är del av en levande planta och som inte heller är skattepliktig som cigaretter, cigarrer,

Skatteverket anser att tillämpningen av bestämmelserna skulle underlättas för såväl berörda företag som för Skatteverket om bestämmelserna om distansförsäljning utformas

För att undvika oklarheter kring definitionen av övrig tobak skulle vi gärna se en likartad utformning, således att övrig tobak hänvisar till KN-nummer 2401 i tulltaxan. Tidpunkt

Tobaksfakta stödjer förslagets definition av övrig tobak som sannolikt kan bidra till en tydlig gränsdragning av vilken typ av tobak som avses med övrig tobak och som ska

Vidare föreslås att även en aktör som inte är godkänd lagerhållare och som yrkesmässigt för in eller tar emot snus, tuggtobak eller övrig tobak från annat EU-land

att använda alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak för att glömma bort sina problem.. I denna broschyr får

För närvarande finns förslag till detaljplan för området ute för samråd vari man föreslår att området avsätts till upplag för energiproduktion. Efter förhandling har

Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att inhämta information om grannkommuners föreningspolitiska program. Kartläggningen redovisas för

Miljövård Antagen att gälla från och med: : 2011-01-01 Dnr:

Ami Skånberg Dahlstedt (script, choreography, dance performance) Palle Dahlstedt (music, electronic keyboard, sho with live electronics) Kumiko Nonaka (music, noh-kan

• Vårda materielen enligt riktlinjer i Materielvårdsschema daglig och sär- skild tillsyn samt Instruktionsbok för Avsvalningstält med fläkt- utrustning och svalställning, slakt

Även om olika patienter reagerar olika är det fullständigt klart att prognosen generellt sett är sämre för alla rökare, vilket innebär att varje enskild rökare svarar sämre

Patienter, som är oroliga för att inte klara av att sluta röka tvärt vill ibland minska sin konsumtion successivt under en längre tid, vilket inte kan

"Sverigehuset" vid Kungsträdgården, kv Garnisonen på. Östermalm och fyra av de fem Hötorgshusen. Fastigheter i ytterstaden, utanf ör tul- larna, finns i huvudsak

Tillväxten i st ockholmsregionen har varit fortsatt stark med ökad e fterfrågan på arbetskraft, hög inflyttning och många nystartade f öreta g. Syssel-