4 § miljöbalken, bedömer Mark- och miljööverdomstolen att förslaget inte formellt kommer i konflikt med EU:s ramdirektiv för vatten eller MKB- direktivet

Full text

(1)

YTTRANDE

2020-06-11 Dnr 2020/646 SVEA HOVRÄTT

Mark- och miljööverdomstolen

Miljödepartementet Miljöprövningsenheten

Åtgärder för att underlätta brådskande lagring av timmer i samband med covid-19

Regeringskansliets remiss dnr M2020/00780/Me

Med reservation för att den korta svarstiden inte har medgett någon djupare analys av det remitterade förslaget bedömer Mark- och

miljööverdomstolen att rådande situation med en pågående pandemi i och för sig kan motivera tillfälliga avsteg från de tillståndskrav som annars skulle ha gällt för de verksamheter som förslaget avser. Eftersom det föreslagna anmälningsförfarandet ska kunna tillämpas endast i fall där det inte kan antas att verksamheten kommer medföra en betydande miljöpåverkan eller påverka vattenmiljön i strid med 5 kap. 4 §

miljöbalken, bedömer Mark- och miljööverdomstolen att förslaget inte formellt kommer i konflikt med EU:s ramdirektiv för vatten eller MKB- direktivet.

Till skillnad från de förslag som lämnats i departementets promemoria M 2020/00750/Me angående åtgärder för att underlätta brådskande ändringar av tillståndsprövade miljöfarliga verksamheter i samband med covid-19, innebär det nu remitterade förslaget en möjlighet att, utan föregående tillståndsprövning, starta en helt ny miljöfarlig verksamhet.

Detta aktualiserar en mer ingående lokaliseringsprövning enligt 2 kap.

6 § miljöbalken än som är fallet vid ändringar av redan pågående verksamheter. Promemorian innehåller inte någon analys av denna problematik och Mark- och miljööverdomstolen bedömer det som tveksamt om en meningsfull lokaliseringsprövning kan ske inom ramen för ett anmälningsförfarande.

De nyetableringar eller ändringar av timmerlagringsverksamheter som förslaget avser att underlätta får inte medföra en betydande

miljöpåverkan eller påverka vattenmiljön i strid med 5 kap. 4 §

miljöbalken. Det krävs enligt förslaget att ett förhållandevis omfattande material redovisas i anmälan och det kommer krävas komplicerade avvägningar vid tillsynsmyndigheternas bedömningar. På motsvarande sätt som redovisats i Mark- och miljööverdomstolens remissyttrande över promemorian M2020/00750/Me kan det därför ifrågasättas om de

föreslagna ändringarna verkligen kommer att leda till avsedd effekt. När det gäller det nu lämnade förslaget tillkommer den ovan berörda

problematiken med lokaliseringsprövning av helt nya verksamheter.

(2)

2

I likhet med vad som påpekats i Mark- och miljööverdomstolens

remissyttrande över promemorian M2020/00750/Me noteras att förslaget inte innehåller några överväganden eller förslag när det gäller frågor om överklagande av tillsynsmyndighetens beslut eller om handläggningen i domstol av sådana överklaganden.

_________________

I handläggningen av detta ärende har deltagit hovrättslagmannen Ylva Osvald, hovrättsrådet Ralf Järtelius och tekniska rådet Kerstin

Gustafsson. Föredragande har varit Susanne Schultzberg.

Ylva Osvald

Susanne Schultzberg

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :