• No results found

PM Befordringskravet i postförordningen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "PM Befordringskravet i postförordningen"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remiss 2020-11-30 I2020/03091 Infrastrukturdepartementet Enheten för digitalisering Kansliråd Sofia Knapp 08-405 39 74 076-762 21 81 Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Malmtorgsgatan 3 E-post: i.registrator@regeringskansliet.se PM Befordringskravet i postförordningen Remissinstanser Borås kommun Båstads kommun Citymail Sweden AB DB Schenker AB

Fria Postoperatörers förbund FPF Föreningen Sveriges Tidskrifter Företagarna Försvarsmakten Grafiska företagen Gratistidningarnas förening Grums kommun Göteborgs kommun Hedemora kommun Hofors kommun Håbo kommun Härjedalens kommun Kalix kommun Konkurrensverket Kramfors kommun Kungsbacka kommun Lantbrukarnas riksförbund Laxå kommun Livsmedelsverket Lunds kommun Mailworld Malmö kommun

(2)

2 (3)

Markaryds kommun MTD

Mullsjö kommun

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Norrtälje kommun

Oskarshamns kommun

Patent- och registreringsverket Piteå kommun

Postnord AB

Post- och telestyrelsen Prolog KB Ragunda kommun Region Dalarna Region Gotland Region Norrbotten Region Västerbotten Region Västra Götaland

Riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva Ronneby kommun

SEKO

Skärgårdarnas riksförbund SmåKom

Statens veterinärmedicinska anstalt Statstjänstemannaförbundet ST Stockholms kommun

Storumans kommun Sunne kommun Svensk digital handel Svensk Handel Svenskt Näringsliv

Sveriges akademikers centralorganisation SACO Sveriges fådagarstidningar

Sveriges Kommuner och Regioner SKR Tillväxtverket Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Tranås kommun Trosa kommun TU – Medier i Sverige Umeå kommun

(3)

3 (3)

Valmyndigheten Vara kommun Vaxholms kommun Åsele kommun

Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 1

mars 2021. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat)

per e-post till i.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till

i.esd.remisser@regeringskansliet.se. Ange diarienummer I2020/03091 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemoria. Om remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Lena Carlsson Departementsråd

References

Related documents

Förändringen av kvalitétskraven är så genomgripande i form av försämrad service till en betydande andel hushåll och företag att förslaget, om det genomförs, kommer att påverka

Mullsjö kommun kan också konstatera att för en gångs skull har man valt att inte prioritera de tre% som inte garanteras leverans inom fyra dygn, detta tyder på en

Sammantaget bedömer Plikt- och prövningsverket att de slutsatser som har gjorts behöver utredas och analyseras mer utifrån aspekten att ändringen inte är en återgång till vad

PTS delar regeringens bedömning att det framöver är viktigt att det finns möjligheter för effektiviseringar i upprätthållandet av ett distributionsnätverk som täcker

• Promemorians förslag: Kravet på befordringstid ska ändras på så sätt att minst 85 procent av de inrikes brev som lämnas in för tvådagarsbefordran ska ha delats ut inom

Vidare stödjer Region Dalarna att den samhällsomfattande posttjänstens betydelse för framförallt lands- och glesbygdens tillgång till grundläggande kommersiell och offentlig

Utan förändrad förordning skulle inte Postnord kunna leva upp till nuvarande kvalitetskrav där reglerna förändrades till att bli över natt, till tvådagars befordran..

Efter att betänkandet Som ett brev på posten – postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:27) beslutade regeringen om en ändring i postförordningen.