• No results found

103 33 Stockholm

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "103 33 Stockholm "

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSYTTRANDE

2020-09-14

2020/01387/E

Infrastrukturdepartementet Energienheten

103 33 Stockholm

Lantbrukarnas Riksförbund 105 33 Stockholm

Besöksadress Franzéngatan 1

Tfn 010-184 40 00 www.lrf.se

Yttrande över Energimarknadsinspektionens promemoria Lokaliseringssignaler i elnätstariffer

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) tackar för möjligheten att bidra med våra synpunkter och delger härmed vårt yttrande angående ovan nämnda

promemoria och förslag till lagändring.

LRF har ca 140 000 medlemmar som bedriver ca 70 000 företag inom det gröna näringslivet

1

. Våra medlemmar finns utspridda i hela landet. LRF medverkar till utveckling av företag och företagare med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö som bas, så att de kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

Sammanfattning

En flexibel elanvändning kommer att vara en del av lösningen på de

utmaningar som finns i och med en ökad elektrifiering av samhället samt en ökad andel förnybar elproduktion. LRF stödjer främjandet av ett effektivt nätutnyttjande som bidrar till lägre och stabila nätavgifter på sikt. LRF anser dock att andra flexibilitetsverktyg och tjänster bör användas i första hand för att uppnå ett effektivare nätutnyttjande.

LRF:s synpunkter

Primärproduktionen av livsmedel är en viktig uppgift för att samhället ska fungera, vilket också ställer krav på de förutsättningar som krävs för att hålla igång en daglig produktion. Våra medlemmar har förhållandevis hög

elförbrukning och de saknar i hög grad förutsättningar för en flexibel elanvändning inom delar av verksamheterna. Primärproduktionen och däribland företag med djurhållning och djurstallar kan inte anpassa

användningen av el i samma utsträckning som hushåll eller andra producerande

1

Företag med basen i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö

(2)

REMISSYTTRANDE 2(2)

industrier eller verksamheter då dessa omfattas av högt ställda krav på djurskydd.

LRF anser att regeringen i högre utsträckning ska skynda på utvecklingen av ytterligare verktyg för att stötta nätföretagens utmaningar.

Flexibilitetsmekanismer och tjänster som baserar sig på frivillighet och avtal är att föredra före en differentierad tariffstruktur.

Nätavgifter

Företagare som är verksamma inom de gröna näringarna har påverkats av de kraftiga höjningarna av elnätsavgifter som skett det senaste decenniet. För LRF:s medlemmar är det viktigt att kunna förutse sin nättariff och uppskatta sina kostnader för elnätet över tid. Det är därför viktigt att nätföretagens verksamhet bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt och på så sätt säkerställer att kunden får betala ett skäligt pris för nättjänsten.

Om elnätsföretag ska kunna skjuta upp eller undvika investeringar måste prissignalen spegla vinsterna med att undvika eller skjuta upp investeringar.

Avgifterna som tas ut genom lokaliseringssignaler behöver reflektera

elnätsföretagets förväntade kostnader för att förstärka överföringskapaciteten och inte öka uttaget av vinst.

Information

I det fall lokaliseringssignaler införs är det viktigt att tarifferna är tillgängliga och transparenta. För att prissignalen ska få effekt behöver den vara enkel att förstå, detta ställer höga krav på nätägaren att kommunicera på ett sådant sätt att användaren kan ta till sig informationen, förstå hur denne ska agera samt har möjlighet att agera inom en rimlig tid. Åtgärder som användaren kan ta till i den enskilda verksamheten för att minska sin användning behöver vara tydliga.

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

Jenny Näslund Energiexpert

Hilda Runsten

Enhetschef Energi & Miljö

References

Related documents

Det är således angeläget att undersöka vilket stöd personalen är i behov av, och på vilket sätt stöd, till personal med fokus på palliativ vård till äldre personer vid vård-

Subject D, for example, spends most of the time (54%) reading with both index fingers in parallel, 24% reading with the left index finger only, and 11% with the right

Arbetet med Framtidens Hälso- och sjukvård som pågår i Stockholm och, som innebär att framför allt öppen vård, flyttas ut från universitets- och akutsjukhusen till

Myndigheten ser särskilt positivt på förslaget om återinförd civilplikt eftersom det sannolikt ger positiva effekter för kapacitet och resurser i samhället generellt i

För att ge ämnet modersmål värde, legitimitet och möjlighet att verka för elevens övergripande utveckling måste ämnet regleras i timplanen med den garanterade

antagning till en utbildning på grundnivå eller avancerad nivå till följd av att sökanden lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter inte får meddelas om examensbevis som

Nya data från USA (Zablonsky et al. Siffran 5% i rapporten är under alla omständigheter för lågt, och kan med god säkerhet anges med 10-15%, även med adekvat hänsyn till

Med utgångspunkt från de erfarenheter som finns kring arbetet med mänskliga rättigheter, ett rättighetsbaserat arbetssätt och den infrastruktur som finns i västsverige vad