• No results found

SAHLGRENSKA AKADEMIN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "SAHLGRENSKA AKADEMIN"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Dnr. GU 2020/2661

Sahlgrenska akademin 1 (2)

Medicinaregatan 3, Box 400, 405 30 Göteborg 031 786 00 00

www.gu.se/sahlgrenska-akademin

SAHLGRENSKA AKADEMIN

Utbildningsdepartementet

Universitets- och högskoleenheten

Yttrande angående promemoria "Tydliggörande av yrkeskvalifikationsdirektivets

minimikrav på antal studietimmar för läkar- och tandläkarexamen", U2020/05211

Sahlgrenska akademin välkomnar den föreslagna förändringen i

högskoleförordningen. Vi ser dock ett flertal problem med att det inte framgår vilka konsekvenser denna förändring förväntas få för lärosätena. Promemorian antyder bland annat att en konsekvens av den förändrade skrivningen är att lärosätena

förväntas anpassa sina styrdokument, till exempel kurs- och utbildningsplaner, samt att lärosätena förväntas räkna och ange hur många studietimmar kurserna och

programmen omfattar. Av promemorian framgår:

”De föreslagna ändringarna i förordningen medför inte att några utbildningsmoment måste tillföras. Innan de nya bestämmelserna kan börja tillämpas behöver dock de universitet som erbjuder utbildning till läkarexamen och tandläkarexamen få tid att fatta beslut om nödvändiga anpassningar i

utbildningsplaner och kursplaner.” (s. 20.)

Det framgår inte av promemorian vilka ”nödvändiga anpassningar i utbildningsplaner och kursplaner som avses. Av promemorian framgår vidare:

”Detta innebär att den frihet som lärosätena har att lägga upp sin utbildning inom den ram som anges i högskoleförordningen kan kvarstå och är förenlig med yrkeskvalifikationsdirektivets krav på ett visst antal studietimmar. Utbildningarna till läkarexamen och tandläkarexamen bedöms uppfylla

minimikraven på studietimmar redan i dag. Trots att utbildningarna bedöms uppfylla kravet på antal studietimmar är kraven i yrkeskvalifikationsdirektivet uppställda på ett sådant sätt att antalet studie-timmar också måste framgå av den svenska regleringen.” (s. 17.)

Vi tolkar detta som trots att utbildningarna ”bedöms uppfylla kravet på antal studietimmar” så är de föreslagna förändringarna i högskoleförordningen inte

(2)

2 (2)

tillräckliga för att ”antalet studietimmar” ska kunna sägas framgå av den svenska regleringen. Detta då dessa anges i termer av miniminivåer och inte i faktiskt antal studietimmar.

Av promemorian framgår även att:

”Det bedöms vara administrativt betungande för berörda lärosäten att i efterhand räkna studietimmar för utbildningar som redan påbörjats. Eftersom utbildningarna bedöms uppfylla kraven i praktiken bedöms det därför inte finnas skäl för de nya bestämmelserna att tillämpas på utbildning som påbörjats före den 1 januari 2022.”

(s. 20.)

Ska denna passage förstås så att den implicerar att lärosätena ska räkna studietimmar för de aktuella utbildningarna som inte redan påbörjats? Vad innebär det att en ”utbildning inte redan påbörjats”? Dessa oklarheter leder fram till flera frågor, bland dessa kan nämnas:

1. Är lärosätena skyldiga att dokumentera hur många studietimmar utbildningarna omfattar?

2. Ska ”studietimmar” definieras som ”utbildningsinstitutionens schemalagda timmar”? Omfattas bara schemalagd obligatorisk undervisning, eller all

schemalagd undervisning? Omfattas tid för egna studier om de avslutas med ett examinerande moment?

3. Är lärosätena skyldiga att dokumentera och intyga närvaro för den enskilde studenten för att kunna ange hur många studietimmar varje enskild student faktiskt genomfört? Hur ska dokumentationen fungera vid antagning till senare del av program?

4. Ska antal studietimmar anges i alla kursplaner? 5. Ska antal studietimmar anges i utbildningsplanerna?

Sahlgrenska akademin konstaterar att konsekvenserna för lärosätena, i form av administrativt arbete och kostnader, skiljer sig åt beroende på vilka åtgärder som avses. Sahlgrenska akademin vill understryka vikten av att åtgärderna som lärosätena förväntas genomföra på grund av den förändring av högskoleförordningen som föreslås, är balanserade och väl avvägda utifrån kravet på effektivt resursutnyttjande. Sahlgrenska akademin anser att UKÄ bör få i uppdrag att komma med ett

tillämpningsdirektiv med tydliga instruktioner för vilka åtgärder som lärosätena förväntas genomföra.

Med vänliga hälsningar, Gunnar Tobin

Vicedekan för utbildning på grund- och avancerad nivå Sahlgrenska akademin

References

Related documents

I andra länder, till exempel Finland, finns det etablerade rutiner för bedömning av yrkeslärande genom demonstrationer där både re- presentanter från skolan och yrkeslivet

*Om politiken inte låter en genomlysning leda fram till att beslut förhalas, blir saker visserligen genomförda, men missnöjet ökar ändå och hotar att undergräva

Detta leder till att kunderna inte får en klar bild av vad företaget är och vill vara, vilket sin tur skapar ett gap mellan företagets varumärkesidentitet och kundernas image

Syftet med denna studie är att värdera hur skörhet bedömd enligt Clinical frailty scale hos patienter in- tagna på en svensk geriatrisk klinik relaterar till död- lighet, vårdtid

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återkomma med förslag till åtgärder mot de som döms till fängelse men vägrar utföra samhällstjänst, och

Med vänlig hälsning Peter Madholm Arbetsmiljöinspektör.

Hos de allra flesta arter av alger, lavar, mossor och svampar används dock indirekta mått, som utvecklingen av den lämpliga miljön för olika arter, exempelvis mängden av en viss

Ta inte i kalciumkarbidbitar med händerna utan använd pincett. Sätt upp håret. Vid reaktionen bildas en brännbar gas. Andas inte in sotig rök. Rikta inte spetsen på pipetten mot

I del två med glasull använd bara det lösningmedel som inte har antänds i första försöket. Dra slutsatser om likheterna, olikheterna

Y Endast för yrkesmässigt bruk P308+P313 Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp. P405

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. P233 Behållaren ska vara

När nätet dras bort börjar filterpappret att

Håll stadigt i röret med handen när den tänds och rikta bort från

Öppna försiktigt, lägg öppningen på kanten av bägaren och tippa(= häll) med "konstant hastighet" över gasen ner i bägaren med det

P283 Använd brandsäkra eller flamhämmande kläder P301+P312 VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/.

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. P233 Behållaren ska vara

P210 Får inte utsättas för värme/ gnistor/ öppenlåga/.

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller

… .P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare …. P321

Efter en liten stund (beror på hur mycket smält vatten som finns i isen) börjar karbiden reagera med vattnet och bilda acetylengas. Tänd på den

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. P102 Förvaras oåtkomligt

Koldioxid har molvikten 44 och medelmolmassan för luft är 28. Man ser imman på insidan

Samtliga elevers svar visar att de tror att deras planering, arbetsinsats under lektionstid samt förmåga att arbeta självständigt i slöjden är viktigast vid deras lärares