§ 287Nämndernas beslut i medborgarförslag Beslut

Download (0)

Full text

(1)

Sida

PROTOKOLLSUTDRAG 1 (3)

Sammanträdesdatum

2017-11-13 Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2017/017

§ 287Nämndernas beslut i medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:

-Rapporten är delgiven.

Sammanfattning av ärendet

En återrapportering ska ske i medborgarförslag där kommunfullmäktige beslutat överlämna ärendet till en nämnd att bereda och fatta beslut om.

Medborgarförslag ordningsstadga tiggeri – KS 2016/235:

Medborgarförslaget kom in till kommunen den 28 april 2016.

Förslagsställaren önskar att Hörby kommun kompletterar gällande ordningsstadga om tiggeri med det som regeringen beslutat om för att på egen hand kunna besluta om avhysning av tiggare.

Kommunstyrelsens beslut 2017-09-11 § 214:

Kommunstyrelsen beslutar avslå medborgarförslaget i sin helhet med följande motivering:

-Då det i dags läge inte finns någon offentlig utredning framtagen av regeringen kan Hörby kommun inte heller fatta annat beslut gällande kompletterande ordningsföreskrifter som går utöver det som regleras i ordningslagen på kommunal nivå. Om en lag om förbud mot tiggeri införs i Sverige får vi se över våra lokala ordningsföreskrifter i Hörby kommun.

Medborgarförslag angående området kring Flustret – KS 2015/550:

Medborgarförslaget kom in till kommunen den 8 december 2015.

Medborgarförslagsställarna anser att området kring Flustret är ett vackert strövområde som måste bevaras och skötas.

Kommunstyrelsens beslut 2017-09-11 § 215:

Kommunstyrelsen beslutar:

-Anse medborgarförslaget besvarat avseende bekämpning av björnlokan längs Hörbyån nedströms Flustret och längs kanalen där.

-Ge uppdrag åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram en skötselplan med kostnadskalkyl för Flustret inkluderat upprensning av dammen och renovering av bron vid Flustret, och därmed anse medborgarförslaget besvarat avseende dessa två punkter.

(2)

Sida

PROTOKOLLSUTDRAG 2 (3)

Sammanträdesdatum

2017-11-13 Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

Forts. § 287

Medborgarförslag om att publicera medborgarförslag på Hörby kommuns hemsida – KS 2016/508:

Medborgarförslaget kom in till kommunen den 25 oktober 2016.

Medborgarförslagsställaren vill att medborgarförslag som kommer in till Hörby kommun ska publiceras på hemsidan.

Kommunstyrelsens beslut 2017-05-15 § 132:

Kommunstyrelsen beslutar:

-Inom projektet för en ny webbsida för Hörby kommun utreda möjligheten samt konsekvenserna av att publicera handlingar som medborgarförslag digitalt.

Medborgarförslag om valförrättare inför valet 2018 – KS 2016/416:

Medborgarförslaget kom in till kommunen den 20 september 2016.

Medborgarförslagsställaren vill att de som idag och imorgon avser att vara aktiva politiker, likaså de som lämnat politiken eller på annat sätt har möjlighet att via arbetet som valförrättare påverka väljarna, ej bör ingå i den grupp som agerar valförrättare.

Kommunstyrelsens beslut 2017-04-10 § 83:

Kommunstyrelsen beslutar:

-Anse medborgarförslaget besvarat då det inte finns några bestämmelser i Vallagen (2005:837) som förbjuder politiker att arbeta som röstmottagare, samt

-Föreslå valnämnden att aktivt verka för och marknadsföra sig för att rekrytera personer till röstmottagare som inte är politiskt aktiva.

Medborgarförslag ”låna en svensktalande” – KS 2016/056:

Medborgarförslaget kom in till kommunen den 9 februari 2016.

Medborgarförslaget går ut på att nyanlända ska få möjlighet att knyta kontakter, förstå hur samhället fungerar och samtidigt få en chans att lära sig svenska.

Kommunstyrelsens beslut 2017-04-10 § 84:

Kommunstyrelsen beslutar:

-Medborgarförslaget bifalles.

-Socialförvaltningens förebyggande enhet får i uppdrag att verkställa medborgarförslaget.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-10-25, § 344.

Sammanställning daterad 2017-10-03.

(3)

Sida

PROTOKOLLSUTDRAG 3 (3)

Sammanträdesdatum

2017-11-13 Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

_____

Figure

Updating...

References

Related subjects :