• No results found

Lyby 8:18 (Före detta Lyby 4:7 del 7) – Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad Förslag till beslut

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lyby 8:18 (Före detta Lyby 4:7 del 7) – Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad Förslag till beslut"

Copied!
21
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Hörby kommun 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4| Tel: 0415-37 80 00| Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se

Bygg- och miljönämnden

Lyby 8:18 (Före detta Lyby 4:7 del 7) – Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av

enbostadshus och komplementbyggnad

Förslag till beslut

Positivt förhandsbesked lämnas för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad på fastigheten Lyby 8:18 (före detta Lyby 4:7 del 7).

Beslutet är fattat med stöd av 9 kap 17-18 §§ Plan-och bygglagen.

Avgift för förhandsbesked enligt antagen taxa är 0 kr efter reducering i enlighet med 12 kap 8a § Plan- och bygglagen. Se bilagt fakturaunderlag för redovisning av hur avgift beräknats.

Villkor

 Enbostadshus får uppföras i en eller en och en halv våning.

 Tak ska utföras som sadeltak, valmat sadeltak eller

mansardtak med en passande beläggning. Takvinkeln får inte vara större än 45 grader och heller inte lägre än 27 grader.

 Fasader ska utföras i tegel, trä eller puts med passande kulör som anpassas efter lokal byggnadstradition.

 Tillstånd för anläggande av enskild avloppsanläggning ska

erhållas innan bygglov kan ges.

(2)

 Tillstånd för nyttjande av enskild väg ska erhållas innan bygglov kan ges.

 Tillstånd för ingrepp i nyckelbiotop ska erhållas av Länsstyrelsen innan bygglov kan ges, om detta krävs.

 Hänsyn ska tas till historiska strukturer och växtlighet på platsen vid placeringen av byggnaden. Utformningen av byggnaden ska ta hänsyn till byggnaders utformning i området och passa in i kulturmiljön på platsen.

 Träd och buskar som gynnar pollinerande insekter bör i största möjliga mån bevaras.

Upplysning

Meddelande om beslut om förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar kommer att skickas ut till era närmsta grannar.

Ett förhandsbesked upphör att gälla enligt 9 kap. 39 § PBL, om bygglovsansökan för den åtgärd som förhandsbeskedet avser inte har inlämnats inom två år från den dag då beslutet vann laga kraft. Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.

Du ska ha bygglov och startbesked innan åtgärden får påbörjas.

(3)

Hur du överklagar

Detta beslut kan överklagas. Du ska skriva överklagan till Länsstyrelsen i Skåne, men skicka den till Hörby kommun,

Byggnadsnämnden, 242 80 Hörby. Byggnadsnämnden måste ha fått din överklagan senast 3 veckor efter den dag du tog del av beslutet för att kunna pröva den. Har överklagan kommit in i rätt tid kommer den att skickas vidare till länsstyrelsen. Detta gäller om inte

Byggnadsnämnden själv ändrar beslutet på det sätt som du har begärt.

Hur du utformar överklagandet

Ange vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets beslutsdatum, diarienummer och fastighetsbeteckning.

Skriv att du överklagar beslutet, varför du tycker att beslutet är fel och hur du vill att beslutet ska ändras.

Bifoga handlingar eller annat som du tycker stöder din uppfattning.

Underteckna skrivelsen och förtydliga namnteckningen.

Ange ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Övrig information

Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna överklagan. Skicka i så fall med en fullmakt.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan om förhandsbesked inkom på fastigheten Lyby 8:18 (före

detta Lyby 4:7 del 7) 2019-02-18. Fastigheten ligger utanför

detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse. Fastigheten

berörs av kommunens naturvårdsplan och ligger inom område som

(4)

är utpekat av Länsstyrelsen som särskilt värdefull kulturmiljö.

Fastigheter ligger ca 620 meter från väg E22. Då det även är en höjdskillnad på ca 18 meter bedöms inte buller från vägen vara ett hinder mot att bevilja förhandsbesked. Fastigheten är tillgänglig via två enskilda vägar. I dagsläget finns inget servitut för att nyttja dessa.

Fastigheten är taxerad som bebyggd jordbruksmark. Fastigheten består dock av flera olika delar. Just denna del är övervuxen med lövskog och brukas idag inte av någon. Sökande meddelar att det är sämre skog/ impediment. Vid platsbesök konstaterades att det inte röjts på fastigheten under en lång period och marken har inte odlats alls på vad som bedöms vara minst 50 år med tanke på trädens storlek. Fastigheten bedöms därmed inte som brukningsvärd jordbruksmark.

Förhandsbeskedet innebär att ett enbostadshus och en

komplementbyggnad uppförs på fastighetens norra del. Sökande har föreslagit en total yta på 150-350 m², varav 30-70 m² blir för

komplementbyggnaden. Byggnaderna föreslås placeras i den norra delen av fastigheten, bostadshuset placeras ca 10 meter från

fastighetsgräns.

Föreslagen byggnation följer riktlinjerna för nybyggnation på landet i gällande översiktsplan.

Berörda rågrannar har hörts i enlighet med 9 kap 25 § Plan- och bygglagen. Svar inkom med erinran 2019-04-08 från

fastighetsägaren till Osbyholm 1:165. Sökande har fått möjlighet att besvara denna och inkom med ett yttrande 2019-04-11.

Remiss har även skickats till EON, som svarat utan erinran.

Intern remiss har skickats till miljöinspektör och kommunekolog.

Svar inkom från miljöinspektör 2019-04-09 utan erinran. Svar

inkom från kommunekolog 2019-04-09 utan erinran.

(5)

Förslag till beslutsmotivering

Byggnaderna bedöms placeras väl på fastigheten och uppfyller kraven för förhandsbesked i enlighet med 2 kap 2, 4-5 §§ Plan- och bygglagen. Bostadens placering påverkar utgör inte en

betydande olägenhet för intilliggande verksamhet, och påverkar inte intilliggande verksamhet på ett sådant sätt att förhandsbesked kan nekas. Marken bedöms inte som brukningsvärd jordbruksmark i enlighet med 3 kap 4 § Miljöbalken. Föreslagen byggnation följer riktlinjerna för nybyggnad på landsbygden i gällande översiktsplan.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Ansökan om förhandsbesked inkom på fastigheten Lyby 8:18 (före detta Lyby 4:7 del 7) 2019-02-18. Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse. Fastigheten berörs av kommunens naturvårdsplan och ligger inom område som är utpekat av Länsstyrelsen som särskilt värdefull kulturmiljö.

Fastigheten ligger även inom område med förbud mot

markavvattning, skulle detta bli aktuellt ska tillstånd sökas hos Länsstyrelsen. I övrigt berörs inte fastigheten av några riksintressen, skyddad natur, strandskydd, landskapsbildskydd eller kända

fornlämningar eller fornminnen. Fastigheten har mycket god

täckning för bredband och telefoni. Det ligger en elledning 25 meter från fastighetens norra gräns.

Fastigheter ligger ca 620 meter från väg E22. Då det även är en

höjdskillnad på ca 18 meter bedöms inte buller från vägen vara ett

hinder mot att bevilja förhandsbesked.

(6)

Fastigheten är tillgänglig via två enskilda vägar. Väg som leder till fastigheter från söder går genom ett område med nyckelbiotop. Ska vägen nyttjas här ska även särskilt tillstånd sökas hos Länsstyrelsen.

Ursprungsfastigheten är taxerad som bebyggd jordbruksmark.

Ursprungsfastigheten består dock av flera olika delar. Just denna del

(7)

som kommer att bli Lyby 8:18 är övervuxen med lövskog och brukas idag inte av någon. Sökande meddelar att det är sämre skog/

impediment (mark vars virkesproducerande förmåga är mindre än 1 m

3

sk per hektar och år. ) Vid platsbesök konstaterades att det inte röjts på fastigheten under en lång period, det går i dagsläget att enbart ta sig in till fots, se nedan bild. Marken har inte odlats alls på vad som bedöms vara minst 50 år med tanke på trädens storlek.

Fastigheten Lyby 8:18 (före detta Lyby 4:7 del 7) bedöms därmed inte som brukningsvärd jordbruksmark.

Förhandsbeskedet innebär att ett enbostadshus och en

komplementbyggnad uppförs på fastighetens norra del. Sökande har föreslagit en total yta på 150-350 m², varav 30-70 m² blir för

komplementbyggnaden. Byggnaderna föreslås placeras i den norra delen av fastigheten, bostadshuset placeras ca 10 meter från

fastighetsgräns.

Föreslagen byggnation följer riktlinjerna för nybyggnation på landet i

gällande översiktsplan.

(8)

Ärendets beredning

Berörda rågrannar har hörts i enlighet med 9 kap 25 § Plan- och

bygglagen. Svar inkom med erinran 2019-04-08 från

(9)

fastighetsägaren till Osbyholm 1:165. I denna står det sammanfattningsvis (se bilaga för original):

- Den berörda fastigheten har hela sin norra gräns mot det klagandes fastighet. Där bedrivs sedan 1400-talet ett aktivt och omfattande lantbruk med stor djurhållning.

- Odling och djurhållning kan medföra olägenhet för omgivningen. Enligt 2 kap 3 § PBL får mark endast tas i anspråk för bebyggelse om den är lämplig från allmän synpunkt. Frågan gäller om en samexistens är godtagbar mellan ett lantbruk och ett boende.

- Vid intressekollisioner av detta slag ska ett skyddsavstånd fastställas mellan lantbruket och boendet. Socialstyrelsen har rekommenderat ett skyddsavstånd på 200 meter. Om man följer detta är byggnation på Lyby 4:7 därmed helt uteslutet.

- Tillståndsgivning enligt PBL måste ske med beaktande av tillsynsuppgifter enligt miljöbalken. Tillsynsmyndigheten har befogenhet att inskränka eller förbjuda verksamhet som uppfattas som hälsovådlig för närboende. Av förarbetena till PBL framgår att en kommun i sin tillståndsprövning inte ska fatta beslut om det kan föranleda tillsynsmyndigheten att ingripa i efterhand.

- Klagande vill erinra om grundlagsskyddet enligt 2 kap 15 § regeringsformen om markägares rätt till ersättning vid inskränkningar av markanvändningen.

- Bygg- och miljönämnden bör som både tillståndsgivande myndighet och tillsynsmyndighet noga överväga

konsekvenserna och riskerna med ett positivt förhandsbesked.

- Vid prövning av ärendet måste beaktas vad som sägs om utvecklingsområden i gällande översiktsplan ÖP 2030.

Rinsgjöbygden, där Lyby 4:7 omfattas, präglas av mycket

(10)

värdefull natur- och kulturmiljö. Lyby-området anges uttryckligen inte lämpligt för utbyggnad.

- I inledningen av översiktsplanen anges att jordbruksnäringen är ett allmänt intresse som ska tillmätas större betydelse då motstående intressen vägs mot varandra.

Sökande har fått möjlighet att besvara denna och inkom med ett yttrande 2019-04-11:

”Klagande beskriver ej på vilket sätt byggnationen kan bli en olägenhet för odlingen eller tvärt om. Under de ca tjugo år jag har varit i området har det inte bedrivits djurhållning på denna mark.

Klagande har även styckat av ett antal tomter, utan någon skyddszon, från samma åker som han nu menar att det kan skapa olägenhet för.

Tomten vi söker förhandsbesked för är strax under 3000 kvm, den ligger inte i gräns med vår mark på annat sätt utan är solitär.

Eftersom den är så liten är den olämplig att bedriva skogsbruk eller jordbruk på. I området finns omfattande bebyggelse så at tomten bör uppfattas vara en lucktomt inom sammanbyggd bebyggelse. Det finns andra bostadsfastigheter som gränsar till den klagandes mark på samma sätt som vår, utan olägenhet vad vi vet. Tomten är belägen nära busstationen i Osbyholm och E22 det är således nära till

allmänna kommunikationer.”

Bygg & Miljö har även försökt klargöra med den klagande grannen huruvida denna har djurhållning placerad precis intill den föreslagna placeringen för huset, då Bygg & Miljös uppfattning varit att det är åkermark för odling av grödor eller möjligtvis betesmark och inte en stadigvarande djurhållning med till exempel stall, ligghall eller gödselplatta. Den klagande hänvisade till sitt första yttrande i sitt svar, och vid ytterligare ett försök för ett tydliggörande från Bygg &

Miljö har inget ytterligare svar inkommit.

(11)

Bygg- och miljönämnden valde att återremittera ärendet i samband med nämndssammanträdet 2019-06-19 efter att ytterligare ett yttrande inkommit från fastighetsägaren till Osbyholm 1:165 samt för att närmare undersöka skogens kvalitet och för att undersöka om skogen omfattades av ädellövsskogslagen. I yttrandet står det

sammanfattningsvis (se bilaga för original):

- Tjänsteskrivelsen gör ingen avvägning av det som talar för ett positivt förhandsbesked och det som talar för ett negativt förhandsbesked. Det saknas en lagstadgad objektivitet, vilket leder till att politikerna i nämnden blir överflödiga och utan inflytande i själva sakfrågan.

- På den aktuella delen växer ädellövskog med betydande inslag av död ved. I ädellövskogslagen finns bestämmelser som reglerar skyddet av sådant skogsbestånd, tillståndsmyndighet är Skogsstyrelsen.

- På del av klagandes fastighet, från Lyby allé till Vidablick varav en del gränsar till sökandes fastighet, bedrivs

omfattande djurhållning. Drav följer foderproduktion i form av vallodling och betesgång under sommar och vinter. På vintern används även mobila ligghallar.

- Vintern 2013/2014 låg en betydande gödselstuka (tillfällig förvaring av fastgödsel från stallarna) i direkt anslutning till sökandes fastighet under ca 3,5 månader, som sedan skulle spridas i fält under vårbruket.

- För jordbruk är det markens avkastningsförmåga som styr produktionen. De södra delarna av fältet är hård stenbundna då den ligger i den nedre delen av Lybyåsen, medan

resterande del närmast Osbyholms befintliga byggnation

är utmärkt för potatis, spannmål och sockerbetsodling.

(12)

Sökande har getts möjlighet att besvara detta yttrande, inget svar har inkommit.

Sökande uppmanades också av bygg- och miljönämnden efter återremitteringen att inkomma med utlåtande på skogens kvalitet samt utlåtande om skogen var ädellövskog eller inte.

Sökande skickade in ett utlåtande från arborist 2019-07-25 gällande kvalitén på skogen. I denna står det sammanfattningsvis (se bilaga för original):

- Fastigheten består av två delar som avgränsas av en bäck/dike.

- Den södra delen är mycket snårig med flertalet vindfällda träd, sly och buskar. Trädbeståndet är främst ask, och är i mycket dåligt skick. Markens är av det mer fuktiga slaget, lite kärraktigt, vilket förklarar varför träden välter.

- Den norra delen har en annan typ av biotop. Här finns högstammiga träd av ek, ask och lind. Enstaka fågelbärsträd, rönnar och bokar. Kronverket breder ut sig som ett täcke mot skyn och det saknas undervegetation. Marken är mycket torrare.

- Det är tydligt att det inte har bedrivits något skogsbruk över huvud taget på många år på hela fastigheten.

- Kvalitén på träden i den södra delen är dålig, i den norra delen är virket klent och träden står tätt. I ett bestånd som detta ser arboristen ingen poäng med att gallra och ställa ut individer. Risken är för stor att de frigjorda träden välter eftersom de blir av med sina stöttande grannar.

- Arboristen bedömer att virket på hela fastigheten klassas som

energived, alltså virke som flisas för att kunna eldas.

(13)

Sökande tog kontakt med Skogsstyrelsen och lämnade 2019-08-29 in ett tillstånd för att avverka 0,20 hektar ädellövskog på fastigheten Lyby 8:18 för omläggning till tomtmark. Detta omfattar hela fastigheten som förhandsbeskedet berör.

Remiss har även skickats till EON på grund av den elledning som ligger 25 meter från den norra fastighetsgränsen. Svar inkom 2019- 05-20 utan erinran. EON meddelar att ledningarna i området är nergrävda, och om den sökande avser att anlägga en ny tillfartsväg till fastigheten ska han samråda med EON igen innan denna utförs.

Intern remiss har skickats till miljöinspektör och kommunekolog.

Svar inkom från miljöinspektör 2019-04-09 utan erinran. Svar inkom från kommunekolog 2019-04-09 utan erinran. Vid återremitterande av ärendet från bygg- och miljönämnden önskades ett mer utförligt svar från kommunekologen, därmed remitterades ärendet en andra gång. Svar inkom utan erinran igen 2019-09-04. I sitt yttrande skriver kommunekologen att vid en genomgång av både nytt och historiskt kartmaterial, flygfoto och tillgängliga webbtjänster som visar skyddade områden samt besök på platsen har det inte

framkommit något som hindrar att fastigheten bebyggs. Vid besöket upptäcktes inget som indikerade att området var särskilt skyddsvärt ur naturvårdssynpunkt, men att det är önskvärt att man vid en eventuell exploatering sparar en del träd och buskar, särskilt de som gynnar pollinerande insekter.

Analys och förslag

I de allmänna bestämmelserna i 2 kap Plan- och bygglagen framförs bland annat att en byggnation inte får lov att utgöra en betydande olägenhet för omgivningen, och att man ska hänsyn till allmänna och enskilda intressen. Med betydande olägenhet menas till exempel oskälig insyn på en fastighet eller större skuggning av en trädgård.

Klagande granne gör gällande att en eventuell byggnation av

fastigheten Lyby 8:18 (före detta Lyby 4:7 del 7) innebär en

(14)

inskränkning av dennes jordbruksverksamhet, dennes enskilda intresse. Bygg & Miljö måste därmed bedöma huruvida en

byggnation på fastigheten innebär att befintlig jordbruksverksamhet påverkas negativt på ett sådant som den inte gör idag, eller om byggnationen skulle utgöra en betydande olägenhet. Sökande har i sitt yttrande påtalat att det finns ett flertal bostäder placerade i direkt anslutning till den aktuella åkern. Vid granskning kan Bygg & Miljö konstatera att det finns bostäder placerade inom 8 meter från den aktuella åkern (se grön markering på nedan bild), och där den närmaste av dessa bostäderna ligger ca 220 meter från den

föreslagna bostadens placering. Därmed är jordbruksverksamheten

redan påverkad av dessa bostäder, och en ytterligare bostad inom 10

meter från fastighetsgränsen bedöms inte inskränka den klagandes

verksamhet på ett sådant nytt sätt att ett bostadshus kan anses vara

en beaktansvärd risk för jordbruket. Detta stämmer även överens

med gällande rättsfall. I rättsfall från MÖD 2014-P 1548 görs det

gällande att boende som etablerar sig på landsbygden måste räkna

med vissa störningar från lantbruksverksamheter som inte betraktas

som hälsovådliga, och att stor hänsyn ska tas till huruvida området

redan är bebyggt eller inte när man placerar nya bostäder intill

jordbruk. I rättsfall från MÖD 2017-P 6646 avslogs bygglov för ett

bostadshus inom 10 meter från djurhållning med bete året runt, med

hänsyn till att det skulle inskränka på jordbruket då det inte tidigare

fanns några andra bostäder inom området.

(15)

Åtgärden bedöms inte heller utgöra en betydande olägenhet. Någon betydande insyn, skuggning, buller eller liknande sker inte på den klagandes eller annans fastighet.

Klagande gör gällande att översiktsplanen inte tillåter nybyggnation i Lyby. En översiktsplan ska bland annat redovisa vilka områden kommunen har pekat ut för framtida byggnationer, men är inte ett juridiskt bindande dokument. Översiktsplanen ska istället ses som ett starkt vägledande dokument som ska nyttjas vid planering och

lovprövning. Vid granskning av översiktsplanen anger den att Lyby by är en plats det är svårt att bygga i med tanke på närheten till flera aktiva jordbruk. Det utesluts dock inte helt så som den klagande gör gällande. Istället hänvisas det till att det krävs ytterligare

undersökningar och utredningar om frågan skulle bli aktuell. I det

aktuella fallet ligger dock inte den berörda fastigheten inom Lyby by,

och därmed bedöms inte översiktsplanens riktlinjer för Lyby by gälla

för denna ansökan.

(16)

Klagande hänvisar till socialstyrelsens riktlinjer vid nybyggnation intill djurhållning. Byggnader ska enligt 2 kap 5 § Plan- och bygglagen lokaliseras på mark som är lämpligt bland annat med hänsyn till människors hälsa. Klagande har hänvisat till

socialstyrelsens riktlinjer men Bygg & Miljö bedömer att den inte längre är aktuell. Den senaste utgivna handlingen är från Boverket, och kom ut i maj 2011. I denna anges inga exakta avstånd, utan bedömning ska göras från fall till fall baserat på de förhållanden som finns just där. Värt att notera är att Boverkets vägledning enbart är riktlinjer, och alltså inte en lagstiftning. Det finns enligt Bygg &

Miljös bedömning inte någon stadigvarande djurhållning på platsen, och enligt ovan bild (markerat i blått) ligger de fasta stallarna ca 990 meter bort från den föreslagna placeringen. Sett till att det även finns bostäder ännu närmre till åkermarken än den föreslagna placeringen av detta bostadshus och det ovan nämnda rättsfallet MÖD 2014-P 1548, bedömer Bygg & Miljö att det är ett tillräckligt avstånd till jordbruket för att ta hänsyn till människors hälsa samt att det inte utgör en risk för befintlig jordbruksverksamhet. Denna bedömning delas även av miljöinspektör som hörts i ärendet.

Bygg & Miljö bedömer inte att marken är brukningsvärd

jordbruksmark då den inte har odlats under ett flertal år och är för liten för att nyttjas till ett skogsbruk. Enligt utlåtande från arborist är skogen till stora delar av dålig kvalitet. Klagande tog upp att det är ädellövskog på platsen, och sökande har sedan dess införskaffat tillstånd från Skogsstyrelsen för att avverka skogen på fastigheten.

Denna bedömning delas även av kommunekologen som hörts i

ärendet. Kommunekologen gör även gällande att det inte finns några

andra större naturvärden som skulle hindra ett bygglov. I villkoren

för ärendet kommer Bygg & Miljö att tydliggöra sökandes ansvar för

att bevara de historiska strukturerna på platsen, samt att de ska i

största möjliga mån bevara träd och buskar som gynnar pollinerade

(17)

insekter. En historisk struktur som skulle tänkas ingå i detta är den för tillfället torrlagda bäcken som går rakt genom området.

Bygg & Miljö bedömer att den föreslagna byggnationen följer de allmänna bestämmelserna i 2 kap Plan- och bygglagen, samt de gällande riktlinjerna för nybyggnation i översiktsplanen ÖP 2030.

Gällande bestämmelser

Plan- och bygglagen 2 kap 2 §

Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.

Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1–8 §§ miljöbalken ska tillämpas. Lag (2014:862).

Plan- och bygglagen 2 kap 4 §

Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet.

Plan- och bygglagen 2 kap 5 §

Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till

1. människors hälsa och säkerhet, 2. jord, berg- och vattenförhållandena,

3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp,

avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,

4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och

5. risken för olyckor, översvämning och erosion.

(18)

Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi ska lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och energihushållningen.

Plan- och bygglagen 2 kap 6 §

Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till

1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan,

2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser,

3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av stridshandlingar,

4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och hygienförhållanden,

5. möjligheterna att hantera avfall,

6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö, 7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området, och

8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.

Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.

Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska

bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska,

miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Lag (2014:477).

Plan- och bygglagen 9 kap 17 §

(19)

Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.

Plan- och bygglagen 9 kap 18 §

Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.

Plan- och bygglagen 12 kap 8a §

Om en avgift tas ut för handläggningen av ett ärende om

förhandsbesked enligt 8 § 1, 8 eller 9 eller ett ärende om lov enligt 8

§ 2, 8 eller 9, ska avgiften reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka som en tidsfrist enligt 9 kap. 27 § första stycket överskrids. Avgiften ska dock inte reduceras om tidsfristen överskrids på grund av ett beslut enligt 9 kap. 28 §.

Om en avgift enligt 8 § 1, 3 eller 9 tas ut för handläggningen av en anmälan för en åtgärd som avses i 9 kap. 16 §, ska avgiften

reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka som en tidsfrist enligt 9 kap. 45 § första stycket överskrids. Lag (2018:1136).

Miljöbalken 3 kap 4 §

Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt

möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt

skogsbruk.

(20)

Miljöbalken 12 kap 7 §

Med jordbruksmark avses i 8 och 9 §§ sådan åkermark och

betesmark som ingår i fastighet som är taxerad som lantbruksenhet.

Bestämmelserna i samma paragrafer ska dock inte tillämpas på jordbruksmark

1. som ingår i en fastighet, som har bildats för ett annat ändamål än jordbruk och som därefter inte har taxerats, eller

2. som i en detaljplan eller i områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen (2010:900) är avsedd för ett annat ändamål än jordbruk.

Lag (2010:902).

Förvaltningens förslag till beslut

Positivt förhandsbesked lämnas för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad på fastigheten Lyby 8:18 (före detta Lyby 4:7 del 7).

Beslutet är fattat med stöd av 9 kap 17-18 §§ Plan-och bygglagen.

Avgift för förhandsbesked enligt antagen taxa är 0 kr efter reducering i enlighet med 12 kap 8a § Plan- och bygglagen. Se bilagt fakturaunderlag för redovisning av hur avgift beräknats.

Villkor

 Enbostadshus får uppföras i en eller en och en halv våning.

 Tak ska utföras som sadeltak, valmat sadeltak eller

mansardtak med en passande beläggning. Takvinkeln får inte vara större än 45 grader och heller inte lägre än 27 grader.

 Fasader ska utföras i tegel, trä eller puts med passande kulör som anpassas efter lokal byggnadstradition.

 Tillstånd för anläggande av enskild avloppsanläggning ska erhållas innan bygglov kan ges.

 Tillstånd för nyttjande av enskild väg ska erhållas innan

bygglov kan ges.

(21)

 Tillstånd för ingrepp i nyckelbiotop ska erhållas av Länsstyrelsen innan bygglov kan ges, om detta krävs.

 Hänsyn ska tas till historiska strukturer och växtlighet på platsen vid placeringen av byggnaden. Utformningen av byggnaden ska ta hänsyn till byggnaders utformning i området och passa in i kulturmiljön på platsen.

 Träd och buskar som gynnar pollinerande insekter bör i största möjliga mån bevaras.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2019-09-05

- Yttrande kommunekolog 2 2019-09-04 - Fakturaunderlag 2019-09-02

- Tillstånd Skogsstyrelsen 2019-08-29 - Utlåtande arborist 2019-07-25

- Yttrande 2 fastighetsägare Osbyholm 1:165 2019-06-19 - Yttrande EON 2019-05-20

- E-post från Bygg & Miljö 2019-05-06

- Yttrande fastighetsägare Osbyholm 1:165 2019-05-05 - Yttrande sökande 2019-04-11

- Yttrande miljöinspektör 2019-04-09 - Yttrande kommunekolog 2019-04-09 - Yttrande med erinran 2019-04-08 - E-post, beskrivning 2019-03-27 - Situationsplan 2019-02-18

- Ansökan om förhandsbesked 2019-02-18 Beslutet skickas till

- Sökande

- Fastighetsägare Osbyholm 1:165

Kajsa Blomberg

Bygglovsarkitekt

References

Related documents

För området gäller översiktsplanen för Strängnäs kommun med ställningstagande och generella krav och riktlinjer för ny bebyggelse på landsbygden som ska vara uppfyllda för

Bygg- och miljönämnden beslutar att hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, ansöka om utdömande av vite om 3000 kronor (tretusen kronor) vardera för XXXXX och XXXXX

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte

Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn

Bygg- och miljönämnden beslutar att lämna yttrande att nämnden inte motsätter sig en ändring av beslutet helt eller delvis enligt överklagan.. Bygg- och miljönämnden

Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för

Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för

Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för