• No results found

Projekt: Skyltfondsprojekt – Korsningspunkter mellan fotgängare och cyklister

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Projekt: Skyltfondsprojekt – Korsningspunkter mellan fotgängare och cyklister"

Copied!
46
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)
(2)

Joakim Bjerhem Jonas Pettersson Henrik Rönnqvist

Phone

+46 10 505 3689 Projekt ID

762901

Mobile

+46 761 470863

E-mail

kim.alm@afry.com joakim.bjerhem@afry.com jonas.m.pettersson@afry.com henrik.ronnqvist@afry.com

Rapport ID Afry

762901

Kund

Trafikverket

Korsningspunkter mellan fotgängare och cyklister

- Om övergångsställens vara eller icke-vara på cykelbanor – En observationsstudie

(3)

Innehåll

Sammanfattning ... 4

1 Introduktion ... 5

1.1 Inledning och problembeskrivning ... 5

1.2 Syfte ... 6

2 Metod ... 7

2.1 Litteraturstudie ... 7

2.2 Observationer... 7

2.3 Platser ... 7

2.4 Tider ... 8

2.5 Mätningar ... 8

3 Litteraturöversikt ... 9

3.1 Effekten av övergångsställen ... 9

3.2 Övergångsställen på cykelbana ... 9

3.3 Krav och råd för utformning ... 10

4 Teoretiska utgångspunkter ... 15

4.1 Attityder och beteende hos trafikanter ... 15

4.2 Oskyddade trafikanter i stadsplaneringen ... 15

5 Resultat ... 17

5.1 Resultat från observationer ... 17

5.1.1 Översikt ... 17

5.1.2 Avenyn / Vasagatan ... 19

5.1.3 Hållplats Valand ... 22

5.1.4 Gibraltargatan ... 25

5.1.5 Järntorget ... 28

5.1.6 Hållplats Nordstan ... 31

5.1.7 Norra Gubberogatan (mot centrum) ... 34

5.1.8 Norra Gubberogatan (från centrum) ... 37

6 Slutsatser och diskussion ... 40

6.1 Cyklister stannar inte ... 40

6.2 Utforma utan övergångsställe ... 40

6.3 Få konflikter – hög trafiksäkerhet – hög framkomlighet ... 40

6.4 Dålig sikt skapar fler konflikter ... 40

6.5 Tydlighet i utformning ... 41

6.6 Förstudera flöden – sedan utforma ... 41

(4)

6.7 Varför stannar inte cyklister? ... 41 7 Vidare forskning ... 42 8 Referenser ... 43

(5)

Sammanfattning

Bakgrund

Resor till fots och med cykel är viktiga delar i arbetet mot de transportpolitiska målen. För att få fler att använda dessa transportmedel är det av stor vikt att utformningen av infrastrukturen är väl genomtänkt och utformad på ett sätt som främjar såväl hög trafiksäkerhet som upplevd trygghet och framkomlighet för dessa trafikslag.

Korsningspunkter är särskilt utsatta platser eftersom flera olika typer av trafikanter korsar varandras vägar vilket leder till en ökad risk för konflikter. För att göra utformningen tydligare används ibland övergångsställe på cykelbanan men effekten av detta är oviss och det finns inga tydliga riktlinjer för när denna åtgärd bör användas.

Syftet med studien är att undersöka hur cyklister och gående samspelar i korsningspunkter med övergångsställe på cykelbanan. Syftet är också att skapa bättre förståelse för vad som leder till konflikter vid korsningspunkter mellan gående och cyklister. Målet är att studien ska leda till ny kunskap som kan användas som stöd vid utformning av korsningspunkter för cyklister och fotgängare, med fokus på övergångsställets lämplighet.

Metod

I denna studie har observationer genomförts vid sju korsningspunkter, varav fyra med övergångsställe på cykelbanan. Observationerna gjordes genom fältstudier och fokuserade på två områden: Dokumentation av trafikflöden för cyklister och fotgängare, samt interaktioner mellan trafikanterna. Interaktionerna fördelades i olika kategorier; cyklister väjer, gående väjer, båda väjer och konflikter. Konflikter innebar att det krävdes en stor åtgärd från trafikanterna, exempelvis hård inbromsning eller kraftig väjningsmanöver för att undvika kollision.

Resultat och slutsatser

Resultatet från observationerna visar att de allra flesta som passerar korsningspunkterna kan göra det utan att synligt interagera med andra trafikanter. De interaktioner som sker är i de allra flesta fall lugna, utan risk för olyckor. Det är väldigt få cyklister som väjer, trots att det är övergångsställe på cykelbanan. På samtliga platser är fotgängarna i tydlig majoritet bland de som väjer. Det är ingen tydlig skillnad mellan platser med och utan övergångsställe.

Slutsatsen är att övergångsställen inte har någon påvisad effekt i sig själv. Istället krävs det att man arbetar med fler element i korsningspunkter för att säkerställa hög trafiksäkerhet.

För att kunna skapa korsningspunkter som är attraktiva och som gör att trafikanter kan känna sig trygga är det till exempel viktigt med god sikt och åtgärder som generösa ytor för fotgängare.

Övergångsställen kan vara ett hjälpmedel i utformningen av korsningspunkter men i så fall måste det utvecklas metoder och strategier som gör att fler respekterar regleringen.

(6)

1 Introduktion

Slutrapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder i rapporten är författarnas egna och överensstämmer inte nödvändigtvis med Trafikverkets ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder inom rapportens ämnesområde.

1.1 Inledning och problembeskrivning

För att kunna uppnå de transportpolitiska målen bör andelen hållbara transporter öka betydligt under de kommande åren (Trafikanalys, 2017). Detta innebär bland annat en ökning av resor med gång och cykel. För att detta ska kunna ske är det viktigt att förutsättningarna för dessa typer av transportmedel förbättras. En viktig faktor för att förbättra dessa förutsättningar är att öka trafiksäkerheten och attraktiviteten för oskyddade trafikanter.

För skyddade trafikanter minskar antalet olyckor tack vare mer avancerad teknik i bilar etc.

För de oskyddade trafikanterna går utvecklingen inte lika fort fram och där ser vi att antalet olyckor ligger kvar på en hög nivå. Möjligheten till mer avancerad teknik är också begränsad för dessa trafikanter, framförallt för cyklister och fotgängare. För dessa trafikanter blir det istället extra viktigt att arbeta med utformning och attityder för att undvika konflikter (Trafikverket, 2018; Yamazaki, 2017).

Det har gjorts och görs fortfarande en del försök med att sänka hastigheter för cyklister för att minska konflikter mellan oskyddade trafikanter men i dagsläget finns det inga bra åtgärder som sänker hastigheten utan att samtidigt öka risken för singelolyckor (Stigell et al., 2020).

Det blir istället nödvändigt att undersöka andra möjligheter att jobba med utformning för att minska risken för konflikter.

Oskyddade trafikanter som cyklister och gångtrafikanter får ofta samsas om en relativt liten yta där de inte alltid finns någon tydlig separering mellan trafikslagen, vilket kan leda till försämrad upplevelse av tryggheten (Vägverket, 2010; Wennberg, 2011). Redan nu finns oro gällande de oskyddade trafikanternas trafiksäkerhet och om andelen oskyddade trafikanter ökar kommer konflikterna sannolikt öka om inget åtgärdas (Stigell et al., 2020).

Det finns flera studier som analyserat konflikter mellan oskyddade trafikanter (ex. Vägverket, 2010; Wallén Warner, 2011) Forskning visar att de platser som har störst risk för konflikter är punkter där trafikanters vägar korsas vilket undersöks närmare i flera studier (se exempelvis Sigma Civil, 2020; Eriksson et al., 2015) som bland annat analyserat hur trafikanter interagerar vid platser med olika typer av utformning. Något som skapar mycket otrygghet och som även har stor potential för olyckor är just korsningspunkter där det inte tydligt framgår hur trafikanterna ska bete sig. Ett sätt att motverka detta är att använda olika typ av vägmarkeringar, där det till exempel går att göra vissa trafikanter skyldiga att lämna företräde.

På vägar är övergångsställen vanligt förekommande och det finns riktlinjer (ex. Göteborgs Stad Trafikkontoret, 2017) samt studier som utvärderat utformningens effekt (ex.

Hallenberg, 2005). Övergångsställen på cykelbanor har däremot inte undersökts på ett djupare plan. Trots det används utformningen i flera kommuner, till exempel Göteborg och Vänersborg, i ett försök att förbättra framkomligheten för fotgängare och för att göra cyklister mer uppmärksamma på att det kan förekomma korsande fotgängare på platsen. I dagsläget finns dock inte tillräcklig kunskap om övergångsställen på cykelbanor påverkar beteendet och

(7)

det finns därför inte heller riktlinjer för om och när denna åtgärd är lämplig att använda och inte.

Vi ser därför ett behov av att studera interaktioner mellan gående och cyklister närmare för att bygga ny kunskap och därmed möjlighet att skapa riktlinjer och nya forskningsområden.

1.2 Syfte

Syftet med studien är att undersöka hur cyklister och gående samspelar i korsningspunkter med respektive utan övergångsställe på cykelbanan. Syftet är också att skapa bättre förståelse för vad som leder till konflikter vid korsningspunkter mellan gående och cyklister.

Målet är att studien ska leda till ny kunskap som kan användas som stöd vid utformning av korsningspunkter för cyklister och fotgängare, med fokus på övergångsställets lämplighet.

(8)

2 Metod

2.1 Litteraturstudie

En litteraturstudie gjordes med syftet att dels se vilka teorier som finns inom området övergångsställen över cykelbanor samt för att hitta studier som undersöker korsningspunkter mellan oskyddade trafikanter. Sökmotorer såsom Google och Google Scholar har använts, och även databaser såsom Ebscohost. Sökord har varit bland annat zebra crossing, cycle path, pedestrian crossing, crosswalk, bike lane och liknande. Olika krav- och styrdokument har även undersökts för att hitta instruktioner angående utformning och användning.

2.2 Observationer

För att undersöka beteenden hos gående och cyklister där deras vägar korsar varandra har observationer genomförts, så kallade fältstudier, som har bedömts vara den bästa metoden (George & Bennet 2005). Eftersom andra alternativ såsom videoanalyssystem har svårt att detektera interaktioner mellan trafikanter har dessa valts bort. Interaktioner kan innebära till exempel en liten minskning av gånghastighet då den gående upptäcker cyklisten, vilket är lätt att se på plats men svårt att få en kamera att detektera. Observationer kommer helt enkelt närmare reaktionen hos människor

2.3 Platser

Sju stycken korsningspunkter i Göteborg med antaget höga flöden av både gående och cyklister har observerats under en timme i rusningstrafik. Tre av dessa har varit korsningspunkter utan övergångsställe på cykelbanan och fyra stycken med. Då utbudet av övergångsställen på cykelbana är begränsat samt att det inte finns någon standard för utförandet skiljer sig de platser som har valts åt på flera punkter. Exempel på faktorer som skiljer sig åt vid platser med övergångsställe på cykelbana är lutning (ner- eller uppförsbacke), siktförhållanden och enkel- eller dubbelriktning på cykelbanan där övergångsstället är. Det skiljer sig även hur de olika övergångsställena är utmärkta. De som dock varit ett viktigt kriterium i val av plats med övergångsställe har varit att det ska vara tydligt att det är ett övergångsställe, både för cyklister och gående. Detta innebär att markeringen i gatan inte får vara för utnött eller att övergångsstället av någon annan anledning är otydligt. Viktigt har även varit att undersöka platser med förväntat höga både gång och cykelflöden, för att öka chanserna för interaktion mellan gående och cyklister.

Tabell 1. Beskrivning av de observerade platserna.

Plats Beskrivning

Avenyn/ Vasagatan Övergångsställe över cykelbanan. Dubbelriktad cykelbana på Vasagatan som korsar Avenyn.

Hpl Valand Övergångsställe över cykelbana. Enkelriktad cykelbana förbi hållplatsen Valand, där gående från hållplatsen korsar cykelbanan för att komma till gångbanan.

(9)

Gibraltargatan Övergångsställe över cykelbanan. Enkelriktad cykelbana som korsas av gående som ska till Chalmers.

Järntorget Inget övergångsställe över cykelbanan. Dubbelriktad cykelbana längs med Nya Allén. Gående korsar till och från Järntorget.

Hpl Nordstan Inget övergångsställe över cykelbanan. Dubbelriktad cykelbana längs med Nils Ericssonsgatan, gående korsar på väg till och från entrén till Nordstan samt närliggande hållplats.

Norra Gubberogatan (mot centrum)

Övergångsställe över cykelbanan. Enkelriktad cykelbana i nerförsbacke med begränsad sikt åt ena hållet (mot gående som kommer från hållplatsen Olskroken)

Norra Gubberogatan (från centrum)

Övergångsställe över cykelbanan. Enkelriktad cykelbana i uppförsbacke.

2.4 Tider

Observationerna har skett i maxtimma. De flesta skedde på morgonen mellan kl 7-8 men även vissa på eftermiddagen, kl 16-17, på grund av olika omständigheter på platserna.

Tidpunkterna som valts har varit de där flödena av både gående och cyklister har förväntats vara som högst. Till exempel valdes eftermiddagar mellan 16-17 då en plats nära en stor shoppinggata observerades samt på en enkelriktad cykelbana där flödet av cyklister var större vid denna tidpunkt.

2.5 Mätningar

Det som dokumenterades och mättes vid observationerna var då gående och cyklister interagerade med varandra på eller i nära anslutning till korsningspunkten (<2m ifrån). Som en interaktion räknades tillfällen då cyklisten eller den gående alternativt båda fick sakta ner/väja för den andra. Vissa interaktioner räknades även som att ingen väjde, vilket innebar att det skedde eller nästan skedde en kollision. Interaktionerna som uppmättes sorterades in i fyra olika kategorier; cyklist väjer, gående väjer, båda väjer och konflikt (när ingen väjer i tid). Konflikter innebar att det krävdes en stor åtgärd från trafikanterna, exempelvis hård inbromsning eller kraftig väjningsmanöver för att undvika kollision, eller en faktisk kollision.

Vid observationsplatserna mättes även flöden av gående och cyklister.

Vid varje plats antecknade vi även andra beteenden som vi uppmärksammade under observationens gång. Det kunde till exempel handla om övergripande hastigheter eller beteende som vi såg i kommunikationen mellan människorna, i samspel med platsens utformning. Denna typ av observationer blev av mer kvalitativ karaktär. Observationerna presenteras under respektive plats i resultatet.

(10)

3 Litteraturöversikt

3.1 Effekten av övergångsställen

I samband med att den nya lagen för övergångsställen infördes genomförde VTI en studie gällande efterföljandet (Thulin & Obrenovic, 2001). I studien granskades videomaterial från olika platser både innan och efter det att den nya lagen införts. Utifrån detta material gjordes observationer gällande bland annat förändring i väntetid för gående och bilar och förändring i andel bilar och gående som tvingades vänta. Resultatet visade att väntetiden för gående minskade med två tredjedelar. Den minskade väntetiden för gående resulterade i motsvarande ökning av väntetiden för bilarna. Andelen bilar som stannade för gående ökade från 20 till 50%.

Enligt en undersökning av Hallenberg (2005) var det endast 42 % av de observerade fordonsförare som väjde för fotgängare som var på väg att korsa vägen på ett övergångsställe. En viktig faktor för att fordonsförare ska stanna är att korsningspunkten är hastighetssäkrad till max 30 km/h, om hastigheten är högre än så minskar benägenheten att stanna vilket försämrar såväl framkomlighet som trafiksäkerheten för de gående som ska korsa vägen.

2007 genomfördes en uppföljning av effekten av den nya zebralagen som fokuserade på trafiksäkerhet (Thulin, 2007). Undersökningen visade att antalet fotgängare som skadats på obevakat övergångsställe till följd av väjningsplikten ökat med uppskattningsvis 15–20 % och antalet svårt skadade med cirka 5–10 %. Det svarar mot 40–50 skadade fotgängare totalt och 4–8 svårt skadade fotgängare på årsbasis.

Övergångsställen används inte som trafiksäkerhetshöjande åtgärder eftersom det riskerar att ge en falsk trygghetskänsla, framför allt om det inte finns några hastighetsdämpande åtgärder. De leder dock till förbättrad framkomlighet för gående, i synnerhet för äldre och personer med funktionsvariationer som till exempel nedsatt syn (SKL, 2009).

3.2 Övergångsställen på cykelbana

Eriksson et al. (2015) har genomfört ett forskningsprojekt där de studerade korsningspunkter mellan fotgängare och cyklister. I projektet genomfördes observationsstudier av platser som visat sig skapa konflikter mellan oskyddade trafikanter. Observationer genomfördes både innan och efter implementering av åtgärder i syfte att utvärdera effekten av dessa åtgärder.

Studien inkluderade även intervjuer med passerande fotgängare och cyklister för att samla in synpunkter gällande platsens utformning. Enligt studien är kollisioner mellan fotgängare och cyklister ett relativt litet trafiksäkerhetsproblem, men att trygghet och framkomlighet visar sig vara ett större problem. Flera av de platser som observerades var cykelbana med övergångsställe. Där observerades bland annat i vilken utsträckning de olika trafikanterna väjde för korsande trafikanter. Resultatet visade att det i genomsnitt var 60 procent av fotgängarna som lämnade företräde, jämfört med endast 15 procent av cyklisterna. Studiens slutsatser är att det är svårt att styra cyklister med enbart fysisk utformning. Det krävs även arbete med övergripande planering, cykelkultur och attityder. Det var exempelvis flertalet cyklister som inte följde de rådande trafikreglerna i korsningspunkterna, ett problem som sannolikt bottnar i den rådande cykelkulturen. För att komma åt detta kan det enligt studien krävas diskussioner med cyklister men även informationskampanjer som “Cykla fint”- kampanjen i Malmö (Eriksson et al., 2015).

(11)

Tyréns (2015) genomförde en studie som bland annat tar upp övergångsställen på cykelbana.

Syftet med studien var att undersöka hur beteendet hos fotgängare och cyklister ser ut i olika typer av korsningspunkter. Två av platserna som undersöktes var cykelbana med övergångsställe, där den övergripande slutsatsen var att cyklister väjer för gångtrafikanter i låg utsträckning (2 av 9 respektive 5 av 12). De flesta cyklister fortsätter utan att ta uppenbar hänsyn till övergångsstället. Vid den plats som hade högst gångflöde väjde cyklisterna i högre utsträckning. I studien genomfördes även intervjuer med förbipasserande fotgängare för att ta reda på hur platserna upplevdes. Det mest återkommande svaret var att tydlighet efterfrågades då många menade att det var svårt att ha koll på var gångbanan slutar och var cykelbanan börjar.

I en studie från London har Greenshields, Chowdury & Jones (2018) analyserat trafikanters beteende vid platser där gångtrafikanter korsat en cykelbana i anslutning till busshållplatser.

Genom att granska inspelningar från samma platser innan och efter det att övergångsställe målades på platsen gjordes jämförelser av hur beteendet hos cyklister och gångtrafikanter förändrades. Anläggningen av övergångsställe gjorde så att fler fotgängare korsade i korsningszonen (övergångsstället plus en meter på varje sida), 53 % jämfört med 39 % när övergångsställe saknades. Det var även en något större andel cyklister som väjde för fotgängare vid övergångsställe jämfört med utan, från 33 % till 40 %. Även gångtrafikanter väjde i högre utsträckning, samtidigt som situationer där både cyklister och gångtrafikanter väjde blev färre. Interaktioner mellan trafikanterna studerades också, där olika grader av interaktioner registrerades. De flesta cyklister (90 %) passerade utan att interagera med gångtrafikanter. Interaktionerna delades in i dem olika grader, varav de flesta (90 %) interaktioner var av de två lägsta graderna. Gradnivå 1 innebar aktsamhet, exempelvis at ten gående eller cyklist saktade ner som ett svar på någon annan som ville ha samma yta.

Gradnivå 2 innebar att gående eller cyklist uppenbart avvek från sin tänkta rutt. En annan slutsats var att platser med större ytor för gående och cyklister, med bättre sikt och bättre möjlighet att röra sig fritt påvisade färre och mindre allvarliga interaktioner.

3.3 Krav och råd för utformning

I Gcm-handboken (SKL, 2010) finns riktlinjer för Gcm-korsningar, det vill säga där Gcm- vägar korsar vägar. Enligt dessa riktlinjer ska Gcm-korsningar som förekommer på sträcka i första hand anläggas på platser med måttliga trafikflöden. Där det förekommer riktigt stora trafikantflöden behöver oftast kompletterande åtgärder som planskildhet eller trafiksignal användas. Korsningens huvudfunktion för oskyddade trafikanter är att kanalisera dessas rörelse och minska motortrafikens barriäreffekt. För att uppnå en så bra funktion som möjligt är det oftast nödvändigt med kompletterande åtgärder, utöver övergångsställe eller cykelpassage. För att öka säkerheten i korsningspunkter är det viktigt att anlägga åtgärder som fysiskt förändrar korsningens utformning. Detta kan vara refuger, avsmalningar farthinder eller annan hastighetssäkring.

Enligt Trafikverkets krav och råd för gators utformning (Trafikverket, 2012a & 2012b) ska en gång- och cykelkorsning vara tydligt utformad så att den är lätt att se och förstå. Det är viktigt att det är tydliga gränser mot banor som ska korsas, separeringen mellan gångbana, cykelbana och vägbana ska finnas och vara tydlig för alla trafikanter. Detta inkluderar barn, äldre och funktionshindrade. Ur ett tillgänglighetsperspektiv bör det finnas en kännbar kant mellan de olika banorna med partier där kanten är nedsänkt. I korsningen ska det vara tydligt vilka ytor som är avsedda för gående.

(12)

Korsningen bör placeras så att gång- och cykeltrafikanter får gena och attraktiva färdvägar.

Utformningen bör vara intuitiv för att skapa ett trafiksäkert beteende hos trafikanterna. Siktområden ska ges sådan utsträckning och utformning att alla trafikanter kan anpassa sin hastighet och i kritiska situationer stanna före korsningen. Synbarheten ska vara god även vid mörker, regn och vinterförhållanden. Konfliktzoner mellan olika trafikantgrupper är små och tydliga (Trafikverket, 2012b).

Trafikverket ställer även krav på övergångställen på cykelbanor och cykelfält (Trafikverket, 2012a). Bland kraven i VGU finns skrivningen att ”Ej signalreglerat övergångsställe över körbana med omedelbart intill liggande cykelbana ska även omfatta cykelbanan.” Däremot definieras inte mått kring vad som är ”omedelbart intilliggande” vilket ger utrymme för tolkning.

I Gcm-handboken finns även rekommendationer gällande cykelbanans utformning utifrån samspelet mellan gångtrafikanter och cyklister:

“Enkelriktade cykelbanor är ett alternativ i stadsmiljö. Valet mellan enkelriktad och dubbelriktad cykelbana handlar främst om vilket utrymme som finns tillgängligt.

Enkelriktade cykelbanor ger en högre trafiksäkerhet, medan dubbelriktade cykelbanor på båda sidor om gatan bland annat ger en genare väg mellan målpunkter.

Anledningen till att dubbelriktade är mindre säkra än enkelriktade, är att de ger dålig säkerhet i korsningar där samspelet mellan fotgängare, cyklister och bilister försvåras.

Att cyklisterna kommer från ”fel” håll, försvårar situationen ytterligare. I stadsmiljö där det är tätt mellan korsningarna är med andra ord enkelriktade cykelbanor ofta att föredra och bör eftersträvas vid om- eller nybyggnation.” (SKL, 2010, s. 69)

Att cyklisterna kommer från flera håll gör det svårare för gående att korsa.

Även cykelprogrammet för Göteborgs Stad tar upp de positiva effekterna av enkelriktade cykelbanor med hänsyn till korsningspunkter:

“I tätare stadsmiljöer ger enkelriktade cykelbanor en rad fördelar för framkomlighet, säkerhet och orienterbarhet. Exempelvis har en fyrvägskorsning med bara dubbelriktade cykelbanor fyra gånger fler konfliktpunkter mellan cyklister och fotgängare jämfört med en lösning med enkelriktade cykelbanor.” (Göteborgs Stad, 2015, s. 48)

(13)

Figur 1. Principskiss för cykelbanor. (Bildkälla: Göteborgs Stad, 2015).

När det gäller riktlinjer för övergångsställe på cykelbana finns det dock inte mycket i befintliga handböcker. I Gcm-handboken tas det upp men nämns bara väldigt ytligt. I ett avsnitt som handlar om att leda gångtrafikanter rätt i korsningspunkter med motorfordon finns följande ritning som visar ett exempel på utformning med övergångsställe på cykelbanan.

Figur 2. Exempel med övergångsställe på cykelbana. (Bildkälla: SKL, 2010).

(14)

Även i kapitlet Signalreglerad korsning huvudnät/huvudnät nämns övergångsställe på cykelbana, där det beskrivs som en åtgärd för att minska konflikter;

“För att undvika konflikter mellan fotgängare och cyklister vid korsningen kan utformningen av gcm-banan anpassas och tydliggöras med övergångsställen.” (SKL, 2010, s. 107)

Figur 3. Övergångsställe på cykelbana, exempel från Stockholm. (Bildkälla: SKL, 2010).

Stockholms Stad Trafikkontoret (2009) har riktlinjer för utformning av cykelstråk där de bland annat tar upp utformning med övergångsställe på cykelbana.

“Vid ett korsande övergångsställe på sträcka som inte är signalreglerat kan övergångsstället markeras även över cykelbanan (enkel- eller dubbelriktad).” (Stockholms Stad Trafikkontoret, 2009, s. 36)

Det beskrivs i första hand som ett önskemål från personer med synnedsättning men även som ett alternativ vid signalreglerade korsningar med dubbelriktade cykelbanor, där utrymmet inte räcker till för att signalreglera även mellan gående och cyklister.

“Vid en korsning med dubbelriktade cykelbanor fordras att särskilt vänteutrymme för gående och cyklister måste ordnas mellan cykelbanan och körbanan. Det är därför normalt inte praktiskt möjligt att signalreglera konflikten mellan gående och cyklister.

det är dock oftast möjligt att markera övergångsställen även över cykelbanorna.” (Ibid, s. 37)

(15)

Figur 4. Enkelriktad cykelbana - angöring längs kantsten. (Bildkälla: Stockholms Stad Trafikkontoret, 2009).

Figur 5. Enkelriktad cykelbana - angöring längs kantsten med klack. (Bildkälla: Stockholms Stad Trafikkontoret, 2009).

(16)

4 Teoretiska utgångspunkter

4.1 Attityder och beteende hos trafikanter

I trafiken sker ständigt interaktioner mellan olika trafikanter och dessa kan ske i en mängd olika situationer och vara av olika karaktär. Sättet som interaktioner sker på har stor betydelse för trafikanters upplevda säkerhet och påverkar även valet av transportmedel. Den faktiska trafiksäkerheten påverkas också av attityder och beteende hos trafikanter;

oaktsamhet och risktagande leder till en ökad risk för olyckor. Utformningen av trafikplatser skapar inte automatiskt en hög säkerhet, den kan uppnå dess fulla effekt endast om utformningen är intuitiv och accepteras av trafikanterna. Beteendet hos trafikanter påverkas av en rad bakomliggande faktorer som exempelvis attityder, övertygelser och uppfattningar (Sucha, Viktorova & Risser, 2016; Papadimitriou, Theofilatos & Yannis, 2013).

Riktningen av en stads utveckling har stor påverkan även på trafiksituationen eftersom den till stor del formas av de normer som råder och beroende på vilka satsningar som görs uppstår nya möjligheter och utmaningar. Ett vanligt förekommande inslag i infrastrukturen är vägar och ytor som delas av cyklister och fotgängare och som är separerade med enbart en målad linje. På dessa ytor är det vanligt att framför allt cyklister oroar sig för oförutsägbara rörelser från andra trafikanter (Paschalidis, Basbas, Politis & Prodromou, 2016). Framför allt är det vanligt med interaktioner mellan cyklister och fotgängare, sällan av allvarlig karaktär men ofta tillräckligt för att skapa osämja och konflikter mellan dessa typer av trafikanter.

Konflikterna grundar sig i att cykel och gång är två väldigt skilda transportsätt som kräver olika förutsättningar för att kunna användas på ett bra sätt. För att cykeln ska vara ett effektivt transportmedel måste den kunna framföras i en hastighet runt 20 km/h, utan att vid upprepade tillfällen behöva stanna för fotgängare. Samtidigt krävs lägre hastigheter, ca 10 km/h för att fotgängare inte ska behöva känna sig otrygga på grund av cyklar som färdas i hastigheter som upplevs som obehagliga (Hatfield & Prabhakharan, 2016).

Till skillnad från interaktioner mellan fordon-fordon, cyklist-fordon och fotgängare-fordon, är interaktioner mellan fotgängare-cyklist mycket svåra att beräkna på grund av den oförutsägbara karaktären av beteendet hos såväl fotgängare som cyklister. Detta beror på många faktorer, till exempel plötslig förändring av färdriktning som till stor del härstammar från komplexiteten i deras rörelsepsykologi. Till skillnad från många motorfordon kan oskyddade trafikanter göra väldigt tvära vändningar, en cykel kan till exempel bromsa in hastigt för att svänga (Li et al., 2015; Alsaleh, Hussein & Sayed, 2019).

Vid korsningspunkter mellan oskyddade trafikanter används olika mekanismer eller beteenden för att undvika kollisioner. Det är ovanligt att trafikanterna stannar och släpper förbi den som ska korsa, något som gäller för både cyklister och fotgängare. Istället används olika typer av beteende för att kunna upprätthålla samma eller en något sänkt hastighet genom konfliktpunkten för att sedan accelerera (Alsaleh et al., 2019).

4.2 Oskyddade trafikanter i stadsplaneringen

Trots uppenbara skillnader gällande behov och beteende har fotgängare och cyklister länge behandlats som samma transportslag i planeringssammanhang, samtidigt som bilen stått i centrum. Följderna har blivit att cyklister och fotgängare tilldelats alltför små ytor med otydlig

(17)

utformning (Envall, u.å.). Sedan en tid tillbaka har dessa två trafikslag fått större uppmärksamhet och det kan nu anses vara konsensus kring nödvändigheten att separera trafikslagen i tätort (SKL, 2015). Under de senaste åren har det satsats mycket på att öka resor med gång och cykel men infrastrukturen är fortfarande bristande på många håll.

Separering mellan fotgängare och cyklister prioriteras oftast lägre än exempelvis separering mellan fotgängare och motorfordon. På grund av denna prioritering finns det risk för att det blir ont om utrymme kvar till att skapa separeringen på ett önskvärt sätt. Konsekvenserna av detta riskerar att falla på de fotgängare som då får samsas med cyklister, antingen på helt delade ytor eller på sträckor med bristfällig separering (Sigma Civil, 2020; Grzebieta et al., 2011; Hatfield & Prabhakharan, 2016).

Bristen på utrymme gör att utformningen blir otydlig, något som ger upphov till otrygghet men kan även bidra till ökad risk för olyckor på grund av att det inte är självklart från vilket håll det kan komma trafikanter. Trots detta utformas korsningar på gång- och cykelbanor ofta utan en hänvisning till hur trafikanterna avses bete sig. Genom att utforma korsningar på ett sätt som gör att de blir mer lättöverskådliga går det att uppnå såväl ökad framkomlighet som mindre risk för olyckor (Sigma Civil, 2020; Eriksson et al., 2015).

För att kunna ta fram infrastruktur som är väl anpassad för platsen och som främjar trafiksäkerhet är det viktigt att ha en empirisk grund att utgå från. För att kunna skapa en sådan grund krävs insamling av data som bland annat innefattar att identifiera var trafikanterna rör sig. En bra grund gör det även lättare att placera infrastrukturen där den gör som störst nytta. Det empiriska kunskapsunderlaget är ofta begränsat för cyklister och fotgängare och mer data och mätningar behövs för att få en bra överblick på de befintliga förutsättningarna (Koucky & Partners, 2016; SKL, 2012).

(18)

5 Resultat

5.1 Resultat från observationer

I följande avsnitt presenteras resultatet från de observationer som genomförts under studiens gång.

5.1.1 Översikt

Under observationerna dokumenterades såväl trafikflöden som interaktioner av olika slag, i figuren nedan visas en sammanställning av insamlad data från respektive plats.

Figur 6. Resultatet från observationerna.

För att tydligare kunna undersöka effekten av övergångsställen på cykelbanor genomfördes observationer både vid korsningspunkter med övergångsställen och på platser utan övergångsställen. I de två figurerna på nästa sida visas sammanställningen av de interaktioner som observerades vid de platser som tillhör respektive kategori. Se metodkapitlet för mer detaljer om platsernas utformning.

(19)

Sammanlagda interaktioner med / utan övergångsställe

Figur 7. Totala interaktioner vid korsningar med övergångsställe på cykelbana.

Figur 8. Totala interaktioner vid korsningar utan övergångsställe på cykelbana.

Nedan presenteras resultaten för respektive plats i mer detalj där även mer kvalitativa observationer finns med.

(20)

5.1.2 Avenyn / Vasagatan

Figur 9. Korsningspunkten vid Avenyn-Vasagatan.

Cykelflödet på platsen går i öst-västlig riktning. Gångflödet sker i nord-sydlig riktning.

Gångflödena mättes på det markerade övergångsstället. Övergångsstället är dock inte målat utan består av vita plattor som tillsammans har samma utseende som ett övergångsställe.

Det juridiska läget är alltså trots en relativt tydlig utformning oklart. Sikten är god med stora öppna ytor, det största hindret är uteserveringen vid Sibylla där sikten kan bli skymd för de gående som kommer norrifrån. Det är dock få som går tillräckligt nära uteserveringen att detta ska bli ett övergripande problem, dessutom går det en gångbana parallellt med cykelbanan vilket skapar en buffertzon och därmed en bättre sikttriangel i det hörnet. Detta syns tydligare i ritningen nedan.

(21)

Figur 10. Ritning som visar platsens utformning.

Mätning av trafikantflödet på platsen visar att det är ungefär lika många cyklister (357) som gående (426) som passerar under maxtimmen (kl 16-17). Interaktioner sker i låg utsträckning (9,5%) där drygt 90 % kunde passera utan att någon behövde anpassa sig.

Figur 11. Trafikflöde samt antal interaktioner.

(22)

Interaktionerna bestod till allra största del av fotgängare som väjde för cyklister.

Interaktioner av allvarligare grad (där kraftig inbromsning krävdes eller att det på annat sätt var nära kollision) skedde endast i 1 % av fallen.

Figur 12. Fördelning av interaktioner.

Kvalitativa observationer

Gående på denna platsen var uppmärksamma på att cyklister kom i princip i alla situationer.

Gående tittade efter cyklister som korsar deras väg redan i mycket god tid, ibland redan 3-4 m före korsningen.

Cyklisternas väjande är kreativt och flera situationer löstes genom att cyklisterna körde runt fotgängarna, även utanför cykelbanan, för att slippa stanna.

(23)

5.1.3 Hållplats Valand

Figur 13. Korsningspunktern på hållplats Valand.

Vid Hållplats Valand är cykelbanan enkelriktad och cyklande kommer endast från ett håll (norrifrån). Ytan där det är tänkt att korsande flöden möts var belagd med röda stenar på cykelbanan. Gående kom i allra störst utsträckning från Vasagatan (från vänster i bild) och passerade cykelbanan diagonalt (från nordväst mot sydost) till hållplatsläget. Sikten på platsen är ganska god med endast mindre hinder i form av träd, belysningsstolpe och soptunna. Reklamskylten som syns i bilden blockerar sikten ganska mycket men endast för eventuella gående som kommer söderifrån, något som visade sig ovanligt eftersom det finns en till passage lite längre söderut på sträckan.

Riktningen av det största flödet visas i ritningen här nedan:

(24)

Figur 14. Ritning som visar platsens utformning. Pilen visar det huvudsakliga flödet av fotgängare.

Den observerade korsningen har en enkelriktad cykelbana som leder bort från centrum. Detta gör att flödet av cyklister var ganska lågt. Det är många gående som korsar eftersom det är en hållplats i mitten av vägen, där spårvägen går. Majoriteten av de gående kommer norrifrån och korsar cykelbanan i östlig riktning.

Figur 15. Trafikflöde samt antal interaktioner.

(25)

Interaktionerna bestod till allra största del av fotgängare (266 jämfört med 57 cyklister) som väjde för cyklister. Interaktioner av allvarligare grad (där kraftig inbromsning krävdes eller att det på annat sätt var nära kollision) skedde endast i 1 % av fallen.

Figur 16. Fördelning av interaktioner.

Kvalitativa observationer

Cyklisterna på platsen hade låga farter. Detta kan bero på en mild uppförsbacke men även att de precis kommit ur en komplicerad korsning. Samtidigt så är gångflödet snett varför många cyklister hamnar ”i ryggen” på de gående, som då inte ser dem. Detta såg ut att bidra till att flera cyklister ändå bromsade in för att släppa förbi de gående till hållplatsen.

(26)

5.1.4 Gibraltargatan

Figur 17. Korsningspunkten på Gibraltargatan.

Längs Gibraltargatan är cykelbanan dubbelriktad. Cykelflödet går i nord-sydlig riktning och gående korsar i öst-västlig riktning. Gående österifrån korsar först bilvägen och kommer upp direkt på cykelvägen utan någon skyddsremsa/refug eller liknande. Det finns inga skymmande objekt och sikten är därför mycket god.

(27)

Figur 18. Ritning som visar platsens utformning.

Fotgängarflödet var mycket lågt under vår observation och samtliga av dessa korsade från öster. Det låga fotgängarflödet gjorde att knappt några interaktioner ägde rum.

Figur 19. Trafikflöde samt antal interaktioner.

(28)

Endast två interaktioner förekom, där gående väjde för cyklister. I övrigt förekom inga konflikter överhuvudtaget.

Figur 20. Fördelning av interaktioner.

Kvalitativa observationer

Trots att det saknas refug att stanna på och trots att det är övergångsställe på cykelbanan var det gående som väjde i båda interaktionerna som inträffade. Få antal gående gjorde att nästan inga interaktioner uppstod.

(29)

5.1.5 Järntorget

Vid Järntorget är den huvudsakliga cykelbanan dubbelriktad och går i väst-östlig riktning. För cyklister i västlig riktning finns ett trafikljus precis efter det korsande gångflödet. Gångflödet var från söder/norr. Det finns även en mindre cykelbana som går i syd-nordlig riktning, detta flöde räknades dock inte med i observationen. Platsen är fri från byggnader och träd vilket gör att sikten är god. Strax öster om korsningspunkten finns en reklamskylt som är något skymmande men den ligger intill det östgående cykelfältet och har därför ingen större påverkan.

De flöden vars vägar korsas leds vinkelrätt mot varandra vilket minskar risken för döda vinklar.

Observationen gjordes där pendelcykelstråket längs allen korsar övergångsstället mellan Järntorget och Pustervik. Inget övergångsställe finns på platsen.

Figur 21. Korsningspunkten vid Järntorget.

(30)

Figur 22. Ritning som visar platsens utformning.

Flödet på platsen är relativt högt och domineras av gående som står för ca 80 %.

Figur 23. Trafikflöde samt antal interaktioner.

(31)

Interaktionerna bestod till största del av fotgängare som väjer för cyklister. Trots ett högt flöde av framför allt fotgängare uppstod väldigt få konfliktsituationer och situationer där båda fick väja.

Figur 24. Fördelning av interaktioner.

Kvalitativa observationer

Jämfört med de övriga observationerna var det många cyklister som väjde. Det var dock få av dessa som väjde genom att stanna eller sakta in och släppa förbi de gående. De flesta körde runt de gående utanför cykelbanan för att kunna behålla farten genom området.

(32)

5.1.6 Hållplats Nordstan

Figur 25. Korsningspunkten vid hållplats Nordstan.

Vid Nordstan är cykelbanan dubbelriktad och går i nord-sydlig riktning. Gångflödet går i väst- östlig riktning mellan ett övergångsställe och en gångbana som går parallellt med cykelbanan.

Sikten är relativt god, dock står det flera träd längs med kanten av cykelbanan samt parkerade cyklar mellan träden. Observationen genomfördes mellan de markerade remsorna som är innerst på cykelbanan vid övergångsstället som leder till hållplatsen Nordstan.

(33)

Figur 26. Ritning som visar platsens utformning.

Platsen har det högsta flödet av de platser som observerats i denna studie. Även här dominerar de gående som står för ca 87 %.

Figur 27. Trafikflöde samt antal interaktioner.

(34)

Interaktionerna består till allra största del av gående som väjer för cyklister.

Figur 28. Fördelning av interaktioner.

Kvalitativa observationer

Signalstyrt övergångsställe gjorde att gående kom i stora klungor. Detta gav dock ingen synlig påverkan på interaktionernas typ. På grund av att gångbanan på västra sidan av cykelbanan går parallellt med cykelbanan är det många gående som sneddar över cykelbanan för att undvika att gå längre än de behöver när de passerat cykelbanan. Detta ledde till en högre risk för att de inte upptäcker cyklister som kommer från motsatt håll på cykelbanan.

(35)

5.1.7 Norra Gubberogatan (mot centrum)

Figur 29. Korsningspunkten vid Norra Gubberogatan (mot centrum).

Enkelriktad cykelbana som går i nedförsbacke, sydvästlig riktning. Gångflödet går från nordväst till sydöst och korsar både cykelbana och väg. Mellan cykelbana och väg finns en smal refug där gående kan stanna och vänta vid behov. De flesta fotgängare korsar cykelbanan vinkelrätt och eftersom det är en enkelriktad cykelbana behöver de endast ha uppsikt i en riktning. På grund av intilliggande byggnader försämras dock platsens förutsättningar. Sikten är mycket god ut mot vägen men desto sämre åt cyklisternas högra sida (nordväst) och i vänster riktning för gående som kommer från nordväst.

(36)

Figur 30. Ritning som visar platsens utformning.

(37)

Cyklister är i majoritet, ca dubbelt så många som fotgängare.

Figur 31. Trafikflöde samt antal interaktioner.

Denna observation resulterade i flest antal konflikter, som ändå ligger på en låg nivå. Även här är det betydligt fler gående än cyklister som väjer.

Figur 32. Fördelning av interaktioner.

Kvalitativa observationer

Det var främst gående från Olskrokstorgets hållplats (nordväst) som hamnade i konfliktsituationer. Anledningen som den såg ut på plats var att de gående hade dålig sikt

(38)

mot cyklisterna från nordost på grund av att den intilliggande byggnaden går långt ut i gatan, varför de inte såg cyklisterna i tid.

5.1.8 Norra Gubberogatan (från centrum)

Figur 33. Korsningspunkten vid Norra Gubberogatan (från centrum).

Enkelriktad cykelbana som går i uppförsbacke, nordöstlig riktning. Gångflödet går från nordväst till sydöst och korsar både cykelbana och väg. Mellan cykelbana och väg finns en smal refug där gående kan stanna och vänta vid behov. Fotgängare går till viss del parallellt med cykelbanan och riskerar därför att inte uppmärksamma cyklister som kommer bakifrån.

Det största flödet korsar dock vinkelrätt eller med blicken mot sydväst, där cyklisterna kommer från. Sikten är mycket god ut mot vägen men något sämre i den andra riktningen på grund av närliggande byggnad.

(39)

Figur 34. Ritning som visar platsens utformning.

Närmare dubbelt så många fotgängare som cyklister.

Figur 35. Trafikflöde samt antal interaktioner.

(40)

Fotgängare är i tydlig majoritet av de som väjer.

Figur 36. Fördelning av interaktioner.

Kvalitativa observationer

Enkelriktad cykelbana vilket gör att gående endast tittar i den riktning de förväntar sig komma. Under vår observation kom minst en cyklist i fel riktning vilket orsakade en konflikt.

Gående från Mintensgatan ser tydligare att det kommer cyklister då de får en vinkel där de möts öga mot öga. Om de inte kommer över framför en cyklist så går de ner till övergångsstället och väntar istället – de vet med andra ord att det är där de ”ska” passera.

Men är det fritt så går de där sträckan blir kortast.

(41)

6 Slutsatser och diskussion

Syftet med denna studie är att undersöka hur cyklister och gående samspelar i korsningspunkter med övergångsställe på cykelbanan. Syftet är också att skapa bättre förståelse för vilka faktorer som leder till konflikter vid korsningspunkter mellan gående och cyklister.

6.1 Cyklister stannar inte

Resultatet från studien visar att väldigt få cyklister stannar eller väjer för fotgängare, trots att det finns tydliga markeringar med övergångsställe. I jämförelsen med korsningspunkter utan övergångsställe finns inget som pekar på att övergångsstället gör någon märkbar skillnad gällande cyklisters väjningsgrad. En av de korsningspunkter med högst andel väjande cyklister saknar övergångsställe vilket tyder på att det finns andra faktorer än markeringen av övergångsställe som kan ha större påverkan på beteendet. Väjningsgraden hos cyklister var dock låg även här (10 %) vilket tyder på att det krävs att man arbetar andra element i utformningen om man vill att fotgängare ska prioriteras i högre grad.

6.2 Utforma utan övergångsställe

Då studien inte kan belägga någon effekt av övergångsställe så är vårt generella utformningsråd att inte använda övergångsställe på cykelbana. Enligt VGU (Trafikverket 2012b) så ska ”Ej signalreglerat övergångsställe över körbana med omedelbart intill liggande cykelbana […] även omfatta cykelbanan”. ”Omedelbart intilliggande” gäller flera av korsningarna i vår studie, så utifrån resultatet bör istället denna skrivning i VGU överges till förmån för andra typer av åtgärder.

6.3 Få konflikter – hög trafiksäkerhet – hög framkomlighet

Det sker väldigt få konflikter vid de undersökta platserna, i de flesta fall sker de för mindre än 1% av de passerande trafikanterna. Alltså kan detta inte ses som ett trafiksäkerhetsproblem. Resultatet tyder också på att det i huvudsak inte beror på om det finns ett övergångsställe på cykelbanan eller inte. Det är snarare andra faktorer som spelar roll för detta. Utöver ett lågt antal konflikter visar studiens resultat även att de allra flesta cyklister och gående kan passera korsningspunkter utan att behöva väja eller anpassa sig efter andra trafikanter. Denna grad av framkomlighet skiljde sig inte nämnvärt mellan platser med respektive utan övergångsställe. Utifrån detta resultat är korsningspunkterna till synes relativt välutformade på ett sätt som främjar god trafiksäkerhet. Tidigare studier på ämnet har sett liknande resultat med låg andel väjande cyklister. Samtidigt menar de också att det är ett litet säkerhetsproblem med hänvisning till statistik från STRADA (Trivector, 2015;

Tyréns, 2015).

6.4 Dålig sikt skapar fler konflikter

I våra observationer så visar korsningspunkten på Norra Gubberogatan (cykelbana östergående) en högre andel interaktioner och konflikter än de övriga platserna. Beteendet var tydligt kopplat till den bristande sikten på platsen. Sikten är bland de viktigaste faktorerna (Stigell et al., 2020) och är beroende av flera element i utformningen. Det första och kanske mest uppenbara är att undvika skymmande objekt på platsen, det kan handla om husfasader

(42)

som behöver bredare trottoarer, träd eller reklamskyltar. Det andra är hur trafikanterna färdas mot korsningspunkten. Det är viktigt att trafikanter leds in på ett bra sätt och att det även går ihop med hur de faktiskt väljer att göra. Platsen kan vara utformad för att trafikanter ska röra sig på ett sätt men om det är många som väljer att avvika från denna linjeföring spelar detta ingen roll och resulterar ändå i att det uppstår svåra vinklar som ökar risken för konflikter.

6.5 Tydlighet i utformning

Vid korsningspunkter mellan motorfordon och gående är det oftast tydligt att det är en korsningspunkt eftersom det finns kantsten, refug, vägmarkeringar etc. Om den här typen av åtgärder skulle införas även vid korsningspunkter mellan cyklister och gående skulle det kunna påverka beteenden hos gående och cyklande. Enligt Trafikverkets krav för vägar och gators utformning (Trafikverket, 2012) behöver det finnas en tydligt kännbar gräns mellan gångyta och körbana och cykelbana. Vidare står det att avgränsningen ska vara tydlig för alla trafikanter. I studien av Tyréns (2015) var det många av de intervjuade som efterfrågade tydligare separering. De observationer som genomfördes i studien kunde dock inte fastställa att den typen av utformning fungerade bättre eller sämre än utformning utan nivåskillnad.

6.6 Förstudera flöden – sedan utforma

Det är också viktigt att i utformningen av korsningspunkter ta stor hänsyn till befintliga rörelsemönster. Vissa av studiens observationer visar även på att när cyklister och gående inte möts vinkelrätt (ca 90 grader) så försämras kommunikationen dem emellan. På dessa platser gjorde tex gångflöden och platsens utformning att cyklister hamnade i ryggen på de gående. En säker utformning blir säker endast om den får hög efterlevnad. Ofta görs utformningar utifrån önskvärt beteende hos tex fotgängare, och inte efter teorier om hur fotgängarna faktiskt beter sig på platsen. Här är förstudier mycket viktiga innan åtgärd genomförs.

6.7 Varför stannar inte cyklister?

Om önskemålet är att just öka väjningsgraden hos cyklister är det viktigt att veta varför så få följer väjningsplikten vid övergångsställen över cykelbana i dagsläget. En förklaring som ofta förs fram är att cyklister överlag är motvilliga till att stanna, oavsett anledning. Detta beror på att cyklister investerar sin egen energi för att ta sig framåt och ett stopp innebär en stor energiförlust (Juden, 2018). För att starta igen går det åt betydligt mer energi än för en fotgängare. Denna potentiella förlust växer med cyklistens hastighet och för att öka cyklisters benägenhet att stanna skulle man behöva se till att de håller låg hastighet i anslutning till korsningspunkten. Om man vill sänka hastigheter för cyklister så måste man dock fundera över vad det är för problem man vill undvika och vilket värde detta har. Som studien visar så är konflikterna mycket få och sker i mycket låga farter, då cyklister generellt aldrig färdas fortare än 30 km/h. Vägbulor, målade farthinder etc har visats ha dålig effekt (Koucky &

Partners, 2017)). Andra hastighetsdämpande åtgärder, som fasta hinder och ojämnhet i cykelbanans yta är inte heller att rekommendera då det leder till en ökad olycksrisk (Stigell et al., 2020).

I en studie av Greenshields et al. (2018) ökade andelen väjande cyklister från 33 % till 40 % när de införde övergångsställen på cykelbanan. Detta visar på att det är möjligt att få till beteendeförändring hos cyklister och den relativt höga nivån (33 %) som uppvisades redan

(43)

innan övergångsstället tyder på att det är väldigt viktigt att arbeta med andra faktorer för att uppnå högre grad av väjning hos cyklister. Exempelvis kan attityder hos de olika trafikanterna ha stor betydelse. Studien av Greenshields et al. är utförd i London så även kulturella skillnader kan spela roll.

En låg andel väjande cyklister behöver dock inte betyda bara att cyklister är ovilliga att väja, utan också att gående är betydligt mer villiga att väja. Wagenbuur (2019) resonerar kring detta beteende och är inne på att de som går har förståelse för den energiförlust det skulle innebära för en cyklist som måste stanna. Detta “hänsynstagande” från de gåendes sida skulle kunna vara ytterligare en orsak som gör att de väljer att släppa förbi cyklister trots att det egentligen är de gående som ska ges företräde. Detta skulle då kunna påverkas av hur många av de gående som även själva cyklar ofta.

Övergångsställen kan även ha effekt på var gående väljer att korsa cykelbanan. Greenshields et al (2018) lyckades styra flödet i viss utsträckning. Verklig styrning av gångflöden kräver dock även andra metoder, såsom möblering etc.

7 Vidare forskning

För att utveckla kunskapen inom just efterlevnaden av övergångsställen så skulle nya studier kunna analysera exempelvis skillnader vid vägmärkesreglerade övergångsställen eller effekten av informationskampanjer gentemot gående. Men i och med den här studien så väcks snarare fler frågor kring beteenden och interaktionerna mellan de gående och cyklande i korsningspunkterna och hur själva konflikterna kan minimeras, snarare än efterlevnaden av regleringen. Hur kan goda siktförhållanden skapas vid platser med höga flöden i våra täta äldre stadskärnor? Hur kan flöden av gående och cyklister styras så att konflikter minimeras (exempelvis vid situationer där cyklister kan hamna “i ryggen” på gående). Går det att styra gång- och cykelflöden för att skapa räta vinklar i korsningar så sikten och uppmärksamheten maximeras

(44)

8 Referenser

Alsaleh, R., Hussein, M., & Sayed, T. (2019). Microscopic behavioural analysis of cyclist and pedestrian interactions in shared spaces. Canadian Journal of Civil Engineering, 47(1):

50-62, https://doi.org/10.1139/cjce-2018-0777

Ekström, C., & Linder, A. (2017). Fatally injured cyclists in Sweden 2005–2015 - Analysis of accident circumstances, injuries and suggestions for safety improvements. (VTI-notat 5A-2017) Hämtad från http://vti.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1086883/FULLTEXT02.pdf

Eriksson, U., Nilsson, A., Gibrand, M., Ljungberg, C., Witzell, J., & Slotte, J. (2015). Trygga och säkra korsningspunkter mellan cyklister och fotgängare. (Trivector rapport

2015:80). Hämtad från https://www.trivector.se/wp-

content/uploads/2019/09/2015_80_gc_korsningspunkter_slutrapport_v1-2_skickad.pdf George, A. L., & Bennett, A. (2005). Case studies and theory development in the social

sciences. London: MIT Press.

Greenshields, S, Chowdhury, S., & Jones, P. (2018). Bus Stop Bypasses - Analysis of pedestrian and cyclist behaviour via video. Hämtad från https://trl.co.uk/reports/video- analysis-pedestrian-and-cyclist-behaviour

Grzebieta, R., Mcintosh, A., & Chong, S. (2011). Pedestrian-cyclist collisions: issuesand risk. Proceedings of the Australasian College of Road Safety Conference–Safe System:

Making It Happen.

Göteborgs Stad Trafikkontoret. (2017). Gång- och cykelpassage/Övergångsställe. Hämtad 2020-02-06 frånhttps://tekniskhandbok.goteborg.se/Arkiv/2017-

1/__site/__planering__utformning__g%C3%A5ngochcykel__g%C3%A5ngochcykelpassa ge%C3%B6verg%C3%A5ngsst%C3%A4lle.html

Hallenberg, L. (2005). Bilisters beteende vid övergångsställe. Observationer av bilisters benägenhet att lämna gående företräde vid fem obevakade övergångsställen i Stockholm stad. NTF Rapport 1 2005.

Hamed, M.M. (2001). Analysis of Pedestrian’s Behavior at Pedestrian Crossings. Safety Science, 38(1), 63-82. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0925-7535(00)00058-8

Hatfield, J., & Prabhakharan, P. (2016). An investigation of behaviour and attitudes relevant to the user safety of pedestrian/cyclist shared paths. Transportation Research Part F:

Psychology and Behaviour, 40, 35-47.

Juden, C. (2018, 16 mars). Cycling and Kinetic Energy – why riders are reluctant to stop [Blogginlägg]. Hämtad från https://www.cyclingnorthwales.uk/campaigning/cycling- kinetic-energy-riders-reluctant-stop/

Koucky & Partners. (2016). Kartläggning av metoder för att mäta och förstå cykling och cyklister. Hämtad från

https://www.trafikverket.se/contentassets/d098f5805a094f21b5ae5ecaff37771a/kartlag gning_metoder_mata_o_forsta_cykling_o_cyklister.pdf

(45)

Koucky & Partners. (2017). Taktila farthinder för cyklister - Effekter på hastighet och cyklisternas upplevelse.

Li, B., Xiong, S., Li, X., Liu, M., & Zhang, X. (2015). The Behavior Analysis of Pedestrian- cyclist Interaction at Non-signalized Intersection on Campus: Conflict and Interference.

Procedia Manufacturing. 3. 3345-3352.

Niska, A., Eriksson, J. (2013). Statistik över cyklisters olyckor - Faktaunderlag till gemensam strategi för säker cykling. Hämtad från

https://www.vti.se/sv/publikationer/publikation/statistik-over-cyklisters-olyckor_694821 Papadimitriou, E., Theofilatos, A., & Yannis, G. (2013). Patterns of pedestrian attitudes,

perceptions and behaviour in Europe. Safety Science, 53, 114-122.

Paschalidis, E., Basbas, S., Politis, I., & Prodromou, M. (2016). "Put the blame on…others!":

The battle of cyclists against pedestrians and car drivers at the urban environment. A cyclists’ perception study. Transportation Research Part F: Psychology and Behaviour, 41, 243-260.

Sigma Civil. (2020). Utformning för ett bättre samspel mellan gående och cyklister i korsningspunkter - En studie från Göteborg. Hämtad från

https://www.sigmacivil.se/wp/wp-content/uploads/2020/01/sigma-civil-utformning- fo%CC%88r-ett-ba%CC%88ttre-samspel-mellan-ga%CC%8Aende-och-cyklister-i- korsningspunkter-v.2.0.pdf

Sucha, M., Viktorova, L., & Risser, R. (2016). Attitudes Towards Traffic Safety Worldwide.

The Open Psychology Journal, 9(1), 35-49.

Stigell, E., Niska, A., Collander, C., Eriksson, J., Nilsson, A. (2020). Att sänka cyklisters hastighet på cykelbanor - Acceptans, konsekvenser och förutsättningar. Hämtad från https://www.vti.se/sv/Publikationer/Publikation/att-sanka-cyklisters-hastighet-pa- cykelbanor_1385365

Stockholms Stad Trafikkontoret. (2009). Cykeln i staden - Utformning av cykelstråk i Stockholms stad.

Sveriges kommuner och landsting [SKL]. (2009). Åtgärdskatalog för säker trafik i tätort - Tredje utökade upplagan. Hämtad från https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7345- 209-0.pdf

Sveriges kommuner och landsting [SKL]. (2015). Kommunal VGU-guide - Vägars och gators utformning i tätort. Hämtad från: https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-369- 7.pdf

Thulin, H. (2007). Uppföljning av regeln om väjningsplikt för fordonsförare mot fotgängare på obevakat övergångsställe: trafiksäkerhetseffekten (VTI rapport 597). Hämtad från https://www.vti.se/sv/Publikationer/Publikation/uppfoljning-av-regeln-om-vajningsplikt- for-fordons_675332

Thulin, H., Obrenovic, A. (2001). Lagen om väjningsplikt mot gående på obevakat

övergångsställe – effekt på framkomlighet och beteende (VTI rapport 468). Hämtad från

(46)

https://www.vti.se/en/Publications/Publication/lagen-om-vajningsplikt-mot-gaende-pa- obevakat-over_675210

Trafikanalys. (2017). Ny målstyrning för transportpolitiken. (Rapport 2017:1). Hämtad från https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2017/rapport-2017_1-ny-malstyrning-for- transportpolitiken.pdf

Trafikverket. (2012a). Krav för vägars och gators utformning. Hämtad från https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-

SE/12056/RelatedFiles/2012_179_krav_for_vagar_och_gators_utformning.pdf Trafikverket. (2012b). Råd för vägars och gators utformning. Hämtad från

https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-

SE/12043/RelatedFiles/2012_180_rad_for_vagars_och_gators_utformning.pdf Trafikverket. (2018). Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2018. Målstyrning av

trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 2020. Hämtad från https://trafikverket.ineko.se/Files/en-

US/60919/Ineko.Product.RelatedFiles/2019_090_analys_av_trafiksakerhetsutvecklingen _2018_2.pdf

Trivector Traffic. (2015). Äldre fotgängares samspel med cyklister – inte enbart en fråga om (o)trygghet. Hämtad från

https://www.trafikverket.se/contentassets/6fd3da7f98da4f2398ab1fc5acc901ed/skyltfon den_aldre_fotgangares_samspel_med_cyklister_.pdf

Tyréns. (2015). Korsningspunkter mellan gående och cyklande. Hämtad från

http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/Publikationer/Publikationer_002801_00 2900/Publikation_002853/Slutrapport%20-%20korsningspunkter%20fotg%20cyk.pdf Vägverket. (2010). Separering av gående och cyklister från varandra – utvärdering av goda

lösningar. Hämtad från https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-

SE/11141/RelatedFiles/2009_155_separering_av_gaende_och_cyklister_fran_varandra_

utvardering.pdf

Wagenbuur, M. (2019, 12 juni). How hard is it to cross the cycle path? [Blogginlägg].

Hämtad från https://bicycledutch.wordpress.com/2019/06/12/how-hard-is-it-to-cross- the-cycle-path/

Wallen Warner, H., Niska, A., Forward, S., Björklund, G., Eriksson, J., Kircher, K., Patten, C., Gustafsson, S., Nygårdhs, S. (2011). En modell för säker cykling. Hämtad från http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:1244611/FULLTEXT01.pdf

Wennberg, H. (2011). Trygga och säkra gångmiljöer för äldre fotgängare – Jämförelse av upplevelser och objektiv säkerhetssituation. (Rapport 2011:27). Hämtad från

https://www.trivector.se/wp-

content/uploads/2019/08/2011_27_skyltfonden_trygga_och_sakra_gangmiljoer_for_ald re.pdf

Yamazaki, R. (2017, 2 sept). Oskyddade trafikanter skadas oftare svårt. Intervju i Sveriges Radio. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=6761448

References

Related documents

Ett betydande separeringsproblem förelåg för de cyklister som färdades längs Vingåkersvägen eller lokalgatan söder om denna då dessa korsade Vingåkersvägen i samband med färd

0 this paper considers the proportion of skilled labour employed by subsidiaries in small coun- tries in the context of the strategic role of subsidiaries.. strategic role

FÖRDELNING AV DÖDADE OCH SKADADE CYKLISTER EFTER KÖN OCH ÅLDER, 10-ÅRSKLASSER ÅR 2019.. 56 procent av alla dödade och skadade

Essenasfalten på provvägen har utförts av A.-B. Gatu- och Vägbelägg- ningsämnen, som innehar licens för patentet. Arbetsledare har varit civil­ ingenjör Folke

• De marginalkostnader som vi föreslår bör beaktas för uppdatering för sjöfarten är lotsning, isbrytning, luftföroreningar och växthusgaser, baserat på deras relativa storlek

The objective of the survey has been to achieve an overall view of the logistics services contracts in Sweden and in particular to add understanding to the environmental

I tidigare forskning om patienter som får vård i livets slutskede på sjukhus, uttrycks tydliga önskningar om att sjuksköterskor ska kunna möta såväl kroppsliga,

This cost category by far exceeds other types of external costs (except for the high valuation of congestion on highway routes in our sensitivity

The IMPACT value for wear and tear stated in the table for Sweden is used in the sensitivity analysis, while the average value for all EU27 states is used for the main

Att viirdera är att identifiera vika alternativa tankar och handlingar som stod till buds i det dåtida diskursutrymmet och f6rsöh fQrMara och diskutera varför den biogaferade

Selvom S ~ r e n Norby ikke på noget tidspunkt var i tvivl om, at aen harte til det danske rige, så forsagte &amp;e de tre nordiske magter - EGbeck, Frederik I og

När hon utifrån ett norskt hälsoprojekt beskriver ett av målen, att få personer med ätstörningar att ”stärka kontakten med de egna känslorna” känns det inte vidare

För hur mycketEdberg än talar om de re- surser som inte längre finns, om de möjlig- heter vi inte längre har, så är det den samhö- righet han känner med allt levande - och

Pelarna som bär upp taket på cafet är vinklade för att avskärma cafet från den första innergården.. Man får då ingen insyn in till cafet innan man tar sig in i den

Det ligger ett café i anslutning till sittrappan på andra plan samt två datorsalar där det fi nns möjlighet att spela spel eller använda program man inte har

Separering med plattor för gående och asfalt för cyklister tillsammans med en skiljeremsa bestående av gräs medförde att 98 % av cyklisterna och 79 % av fotgängarna höll sig

Ca 20 % av de gående och ca 48 % av cyklisterna anser att det ofta eller ibland får gå undan eller väja för att någon cyklar på gångbanan, respektive går på cykelbanan, se

Denna avgränsning motiveras även med att en studie om vilka behov som finns hos olika cyklister förhoppningsvis kan uppmuntra till förslag på åtgärder som även gynnar de som

Ingen dödsolycka skedde på kommunala vägar där alla kriterier för säker väg, säkert fordon och cyklist med hjälm var uppfyllt. Åtgärdsområde Statligt

Kollisioner mellan cyklister står för 7 % av de allvarligt skadade cyklisterna vilket är nästan lika många som cyklister som skadas i kollision med

Syftena med denna studie var därför att beskriva dödsolyckor med fotgängare och cyklister på statliga vägar i Sverige samt att analysera potentialen av olika åtgärder för

Jag besökte och inventerade de två platserna utifrån ovanstående kriterier. Inventeringen var inte beroende av högtrafik men utfördes vid samma tillfälle som

En ny bebyggelse i Södra Hamnen skulle kunna medverka till att synliggöra stadens speciella topologiska förutsättningar även söder om Knutpunkten samt bygga vidare på