• No results found

Väg 27 förbi BorMed hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Väg 27 förbi BorMed hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas."

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

TMALL 0109 Mall Planläggningsbeskrivning v. 3.0

Planläggningsbeskrivning – 2021-03-18

Väg 27 förbi Bor

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

Bakgrund, ändamål och syfte

Riksväg 27 är en viktig länk mellan de västra och sydöstra delarna av Sverige. Den är även viktig för den regionala utvecklingen och arbetspendling. Den nuvarande väg 27 utgör en kraftig barriär genom samhället Bor, med cirka 1 400 invånare, i Värnamo kommun.

För att minska trafiken genom Bor samhälle och förbättra framkomligheten pågår arbete med en vägplan för att leda om riksväg 27 utanför samhället. Syftet med vägplanen är att ta fram en utformning av en ny 2+1-väg anpassad för 100 km/h.

Vad har hänt?

En förstudie för en förbifart togs fram år 2000 av dåvarande Vägverket. Därefter togs en vägutredning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning fram år 2001. År 2005 beslutades om fortsatt inriktning att projektet skulle drivas vidare med upprättande av arbetsplan (numera vägplan) för alternativ D, vilket innebär cirka 7 km ny väg. Arbetet avbröts därefter och påbörjades igen hösten 2017. I januari 2018 hölls ett första samrådsmöte med berörda fastighetsägare i Ansgarsgården i Bor. Under hösten 2018 hölls sedan ett samrådsmöte i missionskyrkan i Bor. Därefter har justeringar av förslaget och vidare utredningar genomförts.

Länsstyrelsen beslutade den 11 april 2000 att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Detta innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram för vägplanen. Länsstyrelsen godkände miljökonsekvensbeskrivningen 26:e januari 2021

Så här planerar vi arbetet

Vi fortsätter nu arbetet med vägplanen för väg 27 förbi Bor. Syftet med vägplanen är att planera vägens utformning med de försiktighets- och skyddsåtgärder som behövs med hänsyn till vägens

påverkan på omgivningen. Under våren 2021 kommer planen kungöras och göras tillgänglig för granskning och därefter skickas för fastställelse.

Vad händer framöver?

Granskning

Utifrån de synpunkter som framkommit under samrådstiden har ändringar och ytterligare utredningar genomförts. Under våren 2021 kungörs och möjliggörs vägplanen för granskning. Under granskningstiden hålls handlingarna tillgängliga för särskilt berörda, allmänhet samt myndigheter och organisationer och det finns möjlighet att komma med synpunkter på det färdiga förslaget.

Synpunkter som kommit in under granskningstiden besvaras i ett granskningsutlåtande.

(2)

#2 Nyhetsbrev 1 april 2010

Fastställelse

Utifrån de synpunkter som framkommit under granskningstiden görs ändringar vid behov. Därefter skickas vägplanen till länsstyrelsen för tillstyrkan. Om länsstyrelsen tillstyrker planförslaget skickas det för fastställelse. Under prövningen av planen ges de som yttrat sig möjlighet att se Trafikverkets bemötande av inkomna yttranden och lämna synpunkter på dessa. När planen är fastställd finns det möjlighet för särskilt berörda att överklaga beslutet om fastställelse.

Byggande

Om ingen överklagan kommer in vinner vägplanen laga kraft. Därefter kan planeringen av byggnation påbörjas.

Tillstånd

Arbete i vatten som berör sträckan kan komma att tillståndsprövas enligt miljöbalken. Dispenser från biotopskydd, eventuella dispenser enligt artskyddsförordningen och strandskydd kommer att behövas.

Tillstånd för intrång i fornlämning kommer att krävas enligt kulturmiljölagen 2:a kapitlet. Underlag för denna prövning tas fram i samband med vägplanearbetet.

Tillstånd och anmälningar kan även krävas för tillfälliga upplag.

När kan du påverka

Möjlighet att påverka vägens utformning finns under hela planläggningsprocessen. Ju tidigare förslag och synpunkter kommer in desto bättre. När vägplanen är fastställd finns en möjlighet för särskilt berörda att överklaga vägplanen.

Under hela planläggningsprocessen finns alltid möjlighet att få information om projektet, komma med synpunkter eller ställa frågor genom kontakt med Trafikverkets representanter. Kontaktuppgifter till projektledare och delprojektledare framgår nedan. Märk dina synpunkter med ärendenummer TRV 2017/109383.

Vill du veta mer?

Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Hör gärna av dig till oss om du har frågor! Mer information om projektet hittar du på vår hemsida

https://www.trafikverket.se/bor som uppdateras löpande.

Tidigt samrådsmöte januari 2018 Beslut om betydande

miljöpåverkan april 2000

Samrådsmöte oktober 2018

Granskning våren 2021

Fastställelseprövning hösten 2021

Adress:

551 91 Jönköping Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se

Alexander Ivanovic Projektledare

Telefon: 010-123 35 93

Dolvina Koutcho Projektingenjör Telefon: 010-123 25 59

MKB skickas till länsstyrelsen vintern 2020/2021

Thomas Svensson Markförhandlare Telefon: 010-124 43 67

References

Related documents

Projekt Mälarbanan kommer att bygga ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll från två till fyra spår.. Projektet har delats in

Trafikverket tar nu fram en vägplan för byggande av en rastplats i anslutning till E10 i Kiruna närområde.. Planeringen sker i samband med att E10 byggs i ny sträckning norr om

Berörda markägare kommer att kallas till samrådsmötet via brev och övriga kommer att inbjudas via annonser i lokalpressen.. Efter samrådet fortsätter arbetet för att få fram

Samråd kommer att hållas där berörda parter, allmänheten och andra intressenter har möjlighet att lämna synpunkter.. Tid för samråd kommer att annonseras

För att komma vidare i arbetet med projektet har två delsträckor i det tidigare arbetet prioriterats, dels denna vägplan som innebär en ny gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn

Samrådshandlingen kommer göras tillgänglig för samtliga som kan komma att bli berörda av planen och vidareutvecklas därefter till en granskningshandling med ett färdigt förslag

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Bakgrund,

Inom projektet planeras även för byggnation av ny gång- och cykelväg från Hovmantorps östra infart till strax öster om Bergdalavägen samt på en kortare sträcka öster

Därefter kommer vägplanen att skickas till länsstyrelsen för deras tillstyrkan och därefter kommer Trafikverket att fastställa vägplanen. När kan

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Bakgrund,

Samrådsunderlaget används för att samråda med de som berörs av projektet och är ett underlag till länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan.. Projektet håller

Flera projekt pågår längs Malmbanan där Trafikverket vill förbättra kapaciteten för både person- och godståg och förlänger driftplatser för att möjliggöra möten för

I denna fas studeras projektet mer detaljerat och det kommer att ges ytterligare tillfällen att lämna synpunkter, både vid fysiska möten och genom.. handlingar som görs

Samrådshandlingen kommer att göras tillgänglig för samråd med enskilda berörda, myndigheter, organisationer och allmänheten.. Inkomna synpunkter och yttranden sammanfattas

Under projektet kommer Trafikverket ha samråd med länsstyrelsen i Västra Götaland, Borås Stad, Marks kommun, enskilda som kan antas bli särskilt berörda,

Vid läge för den nuvarande korsningen mellan väg 136 och Stora Rörsvägen planeras en gång- och cykelport att anläggas för att förbättra tillgängligheten till..

Samrådsredogörelsen tillsammans med samrådsunderlaget ligger sen till grund för Länsstyrelsen i Norrbottens beslut om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

Dagens trevägskorsning vid Engarns vägskäl har stora brister gällande både framkomlighet och trafiksäkerhet det finns även en förhöjd olycksrisk för resenärer som rör sig

En samrådsremiss för samrådsunderlaget har gått ut till enskilda som särskilt kan beröras, Länsstyrelsen Norrbotten, Gällivare kommun samt andra myndigheter och organisationer

För att komma vidare i arbetet med projektet har två delsträckor i det tidigare arbetet prioriterats, dels denna vägplan som innebär en ny gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn

Samrådsunderlaget ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.. När Länsstyrelsen har beslutat att projektet inte

Vår långsiktiga plan är att bygga om korsningen till en cirkulationsplats, tillgänglighetsanpassa två busshållplatser i anslutning till korsningen samt ordna så att

När samrådsskedet är slutfört färdigställs järnvägsplanen till en granskningshandling som görs tillgänglig för granskning och synpunkter.. Efter granskningen yttrar