• No results found

Överklagat beslut

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Överklagat beslut "

Copied!
10
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

ning)

 

Kortregister

innehållande anteckningar om samtliga bygglovbeslut inom respektive fastighet

Förvaltningens

expedition Bevaras Förvaltningens

expedition

Bygglov, marklov, rivningslov:

Mikrofilmas i

Kalmar där också gallring sker av

underlaget.

Brukskopian av mikrofilmen

bevaras på förvaltningen i mikrofilmsarkiv

Arkivexemplaret av mikrofilmen bevaras i klimat- arkiv hos stadsar-

kivet i Göteborg Beslut av nämnd eller delegat (kopia) Förvaltningens

arkiv Bevaras Efter slutbevis Mikrofilmning Förvaltningens

arkiv Klimatarkiv Göteborg

Ansökan Förvaltningens

arkiv

Bevaras Efter slutbevis Mikrofilmning Förvaltningens arkiv

Klimatarkiv Göteborg

Ärendeblad Förvaltningens

arkiv Bevaras Efter slutbevis Mikrofilmning Förvaltningens

arkiv Klimatarkiv Göteborg Förgranskning inför handläggning Förvaltningens

arkiv Vid inaktualitet Skrivelser till berörda grannar och myndigheter Förvaltningens

arkiv

Bevaras Efter slutbevis Mikrofilmning Förvaltningens arkiv

Klimatarkiv Göteborg Grannars godkännande/yttrande Förvaltningens

arkiv Bevaras Efter slutbevis Mikrofilmning Förvaltningens

arkiv Klimatarkiv Göteborg

Myndigheters remissvar Förvaltningens

arkiv Bevaras Efter slutbevis Mikrofilmning Förvaltningens

arkiv Klimatarkiv Göteborg Granskningsyttrande inklusive anteckningar av

betydelse (t.ex. skredrisk, radonrisk)

Förvaltningens arkiv

Bevaras Efter slutbevis Mikrofilmning Förvaltningens arkiv

Klimatarkiv Göteborg Anteckningar som rör projektet men som

saknar historisk eller juridisk betydelse Förvaltningens

arkiv Gallras efter slutbevis

(2)

ning)

 

Miljöbesiktningsprotokoll och liknande Förvaltningens

arkiv Bevaras Efter slutbevis Mikrofilmning Förvaltningens

arkiv Klimatarkiv Göteborg Radon vid byggnation, mätning av Förvaltningens

arkiv Bevaras Förvaltningens

arkiv -

Ritningar med beslutsstämpel och

relationsritningar tillhörande slutbevis t.ex.:

Situationsplan, planritningar, fasadritningar etc.

Förvaltningens arkiv

Bevaras Efter slutbevis Mikrofilmning Förvaltningens arkiv

Klimatarkiv Göteborg

Bygganmälan

Beslut av nämnd eller delegat (kopia) Förvaltningens arkiv

Bevaras Efter slutbevis Mikrofilmning Förvaltningens arkiv

Klimatarkiv Göteborg

Bygganmälan Förvaltningens

arkiv Bevaras Efter slutbevis Mikrofilmning Förvaltningens

arkiv Klimatarkiv Göteborg

Anmälan kvalitetsansvarig Förvaltningens

arkiv Bevaras Efter slutbevis Mikrofilmning Förvaltningens

arkiv Klimatarkiv Göteborg Meriter för kvalitetsansvarig Förvaltningens

arkiv

Vid inaktualitet

Kallelse till byggsamråd Förvaltningens

arkiv Bevaras Efter slutbevis Mikrofilmning Förvaltningens

arkiv Klimatarkiv Göteborg

Protokoll från byggsamråd Förvaltningens

arkiv Bevaras Efter slutbevis Mikrofilmning Förvaltningens

arkiv Klimatarkiv Göteborg Kontrollplan som fastställts (ersätts med

undertecknad före slutbevis) Förvaltningens

arkiv Bevaras.

Gallras om den ersätts av undertecknad kvalitetsansva-

rig

Efter slutbevis Mikrofilmning Förvaltningens

arkiv Klimatarkiv Göteborg

(3)

ning)

 

Rivningsplan Förvaltningens

arkiv Bevaras Efter slutbevis Mikrofilmning Förvaltningens

arkiv Klimatarkiv Göteborg Beslut om kontrollplan och kvalitetsansvarig Förvaltningens

arkiv Bevaras Efter slutbevis Mikrofilmning Förvaltningens

arkiv Klimatarkiv Göteborg

Brandskyddsdokumentation Förvaltningens

arkiv Bevaras Efter slutbevis Mikrofilmning Förvaltningens

arkiv Klimatarkiv Göteborg

Personalyttranden Förvaltningens

arkiv

Bevaras Efter slutbevis Mikrofilmning Förvaltningens arkiv

Klimatarkiv Göteborg Teknisk beskrivning eller motsvarande Förvaltningens

arkiv Bevaras Efter slutbevis Mikrofilmning Förvaltningens

arkiv Klimatarkiv Göteborg Geoteknisk utredning, radonutredning m.m. Förvaltningens

arkiv Bevaras Efter slutbevis Slutsats mikro- filmas. Utredning

till geoarkiv

Förvaltningens

arkiv Klimatarkiv Göteborg Ritningar: Byggkontruktioner, ventilation, rör

och värme samt ev. övriga ritningar Förvaltningens

arkiv Bevaras Efter slutbevis Mikrofilmning

Relationsritningar Förvaltningens

arkiv Klimatarkiv Göteborg Tekniska beräkningar, väsentliga: bygg,

ventilation, rör och värme Förvaltningens

arkiv Bevaras Efter slutbevis Mikrofilmning Förvaltningens

arkiv Klimatarkiv Göteborg Tekniska beräkningar av mindre vikt:: bygg,

ventilation, rör och värme Förvaltningens

arkiv Vid inaktualitet Energitekniska beräkningar Förvaltningens

arkiv Bevaras Efter slutbevis Mikrofilmning Förvaltningens

arkiv Klimatarkiv Göteborg Kontrollplan undertecknad av kvalitetsansvarig

inför slutbevis

Förvaltningens arkiv

Bevaras Efter slutbevis Mikrofilmning Förvaltningens arkiv

Klimatarkiv Göteborg Verifikationer enligt kontrollplan (intyg etc.) Förvaltningens

arkiv Bevaras Efter slutbevis Mikrofilmning Förvaltningens

arkiv Klimatarkiv Göteborg

(4)

ning)

 

Slutbevis Förvaltningens

arkiv Bevaras Omgående Mikrofilmning Förvaltningens

arkiv Klimatarkiv Göteborg

Avslagsbeslut

Beslut om kommunikation, kopia Förvaltningens

arkiv 10

Beslut om avslag, kopia Förvaltningens

arkiv Bevaras 10 Mikrofilmning Förvaltningens

arkiv Klimatarkiv Göteborg Eventuellt yttrande vid kommunikationsbeslut Förvaltningens

arkiv Bevaras 10 Mikrofilmning Förvaltningens

arkiv Klimatarkiv Göteborg

Ansökan Förvaltningens

arkiv

Bevaras 10 Mikrofilmning Förvaltningens arkiv

Klimatarkiv Göteborg

Ärendeblad Förvaltningens

arkiv Bevaras 10 Mikrofilmning Förvaltningens

arkiv Klimatarkiv Göteborg

Remissvar Förvaltningens

arkiv Bevaras 10 Mikrofilmning Förvaltningens

arkiv Klimatarkiv Göteborg

Grannars yttrande Förvaltningens

arkiv

Bevaras 10 Mikrofilmning Förvaltningens arkiv

Klimatarkiv Göteborg

Granskningsyttrande Förvaltningens

arkiv Bevaras 10 Mikrofilmning Förvaltningens

arkiv Klimatarkiv Göteborg

Ritningar: Situationsplan Förvaltningens

arkiv Bevaras 10 Mikrofilmning Förvaltningens

arkiv Klimatarkiv Göteborg

Överklagat beslut

Beslut om besvär inkommit i laga tid Förvaltningens arkiv

Bevaras När överpröv- ning slutförts och beslutet

vunnit laga

Mikrofilmning alt.

mapp i dagarkiv

Förvaltningens arkiv

Klimatarkiv Göteborg

(5)

ning)

 

kraft Bevis över sända handlingar till prövande

myndighet Förvaltningens

arkiv Bevaras När överpröv- ning slutförts och beslutet

vunnit laga kraft

Mikrofilmning alt.

mapp i dagarkiv.

Oväsentliga handlingar gallras

Förvaltningens

arkiv Klimatarkiv Göteborg

Eventuella yttrande till prövande myndighet Förvaltningens

arkiv Bevaras När överpröv- ning slutförts och beslutet

vunnit laga kraft

Mikrofilmning alt.

mapp i dagarkiv.

Oväsentliga handlingar gallras

Förvaltningens

arkiv Klimatarkiv Göteborg

Nytillkomna handlingar (utredningar etc.) Förvaltningens arkiv

Bevaras När överpröv- ning slutförts och beslutet

vunnit laga kraft

Mikrofilmning alt.

mapp i dagarkiv.

Oväsentliga handlingar gallras

Förvaltningens arkiv

Klimatarkiv Göteborg

Dom Förvaltningens

arkiv Bevaras När överpröv- ning slutförts och beslutet

vunnit laga kraft

Mikrofilmning alt.

mapp i dagarkiv.

Oväsentliga handlingar gallras

Förvaltningens

arkiv Klimatarkiv Göteborg

Tidsbegränsat bygglov

Beslut av nämnd eller delegat, (kopia) Förvaltningens

arkiv Bevaras När lovet

upphört och besiktigats

Mikrofilmning Förvaltningens

arkiv Klimatarkiv Göteborg I övrigt se: ”Ärende om bygglov”

(6)

ning)

 

Slutbevis Förvaltningens

arkiv Bevaras Efter slutbevis Mikrofilmning Förvaltningens

arkiv Klimatarkiv Göteborg

Skyddsrumsärende

Ansökan om skyddsrumsbesked Förvaltningens

arkiv Bevaras Efter slutbevis Mikrofilmning

Skyddsrumspärm Förvaltningens

arkiv Klimatarkiv Göteborg Beslut om skyddsrumsbesked Förvaltningens

arkiv Bevaras Efter slutbevis Mikrofilmning

Skyddsrumspärm Förvaltningens

arkiv Klimatarkiv Göteborg Beslut om bygglov för skyddsrum Förvaltningens

arkiv

Bevaras Efter slutbevis Mikrofilmning Skyddsrumspärm

Förvaltningens arkiv

Klimatarkiv Göteborg Bygglovshandlingar se: ”Ärende om bygglov”

Skyddsrumsritning (iordningställt skyddsrum), orienteringsritning i byggnaden och i området

Förvaltningens arkiv

Bevaras Efter slutbevis Skyddsrumspärm Förvaltningens arkiv

Bevaras på förvaltningen Handlingar om sakkunniga och kvalitets-

ansvariga Förvaltningens

arkiv Bevaras Efter slutbevis Mikrofilmning

Skyddsrumspärm Förvaltningens

arkiv Klimatarkiv Göteborg

Besiktningsprotokoll Förvaltningens

arkiv Bevaras Efter slutbevis Mikrofilmning

Skyddsrumspärm Förvaltningens

arkiv Klimatarkiv Göteborg

Länsstyrelsens beslut Förvaltningens

arkiv Bevaras Efter slutbevis Skyddsrumspärm Förvaltningens

arkiv Bevaras på förvaltningen

Slutbevis Förvaltningens

arkiv Bevaras Omgående Mikrofilmning

Skyddsrumspärm Förvaltningens

arkiv Klimatarkiv Göteborg Skyddsrumsritningar i original Respektive

skyddsrum

Bevaras Efter slutbevis Respektive

skyddsrum

-

Ej utnyttjat bygglov som förfallit på

grund av 2- eller 5-årsgränser

(7)

ning)

 

Beslut av nämnd eller delegat (kopia) Förvaltningens

arkiv 10 år efter att lovet förfallit eller återtagits

Handlingarna gallras eller sänds

till sökande samt antecknas i kort-

registret.

Återbetalning av förskotterad del av bygglovsavgift

(inom 10 år)

Ansökan Förvaltningens

arkiv 10 år efter att

lovet förfallit Handlingarna

gallras eller sänds till sökande samt antecknas i kort-

registret.

Återbetalning av förskotterad del av bygglovsavgift

(inom 10 år) Lämplig ritning som visar lovets omfattning Förvaltningens

arkiv 10 år efter att

lovet förfallit Handlingarna

gallras eller sänds till sökande samt antecknas i kort-

registret.

Återbetalning av förskotterad del av bygglovsavgift

(inom 10 år) Besked till sökande att lovet förfallit Förvaltningens 10 år efter att Handlingarna

(8)

ning)

 

arkiv lovet förfallit gallras eller sänds till sökande samt antecknas i kort-

registret.

Återbetalning av förskotterad del av bygglovsavgift

(inom 10 år) Övriga handlingar i ärendet Förvaltningens

arkiv

10 år efter att lovet förfallit

Ovårdade fastigheter

Beslut i nämnd eller delegat med tillhörande handlingar såsom besiktningsprotokoll, skisser etc.

Ansvarig

handläggare Bevaras När bristen

åtgärdats Mikrofilmning Förvaltningens

arkiv Klimatarkiv Göteborg

Ärenden (skrivelser etc.) som åtgärdas och ej

tas upp i nämnden Ansvarig

handläggare När bristen åtgärdats

Hissar och portar

Skrivelser, beslut och övriga handlingar i

samband med åtgärdande av brist Ansvarig

handläggare Efter godkänd hiss-/port-

besiktning Besiktningsprotokoll med godkännande Ansvarig

handläggare / ADB

Endast senast godkända protokoll

(9)

ning)

 

bevaras Besiktningsprotokoll med underkännande Ansvarig

handläggare Bevaras tills godkännande

föreligger

När brist

åtgärdats Registrering i ADB-register. Ev.

mikrofilmning

Förvaltningens

arkiv Bevaras på förvaltningens

arkiv. Ev.

klimatarkiv i Göteborg

Obligatorisk ventilationskontroll

(OVK)

Skrivelser till fastighetsägaren av allmän typ samt skrivelser, beslut och övriga handlingar i samband med åtgärdande av brist

Ansvarig

handläggare Efter godkänd OVK- besiktning Besiktningsprotokoll med godkännande Ansvarig

handläggare / ADB

Endast senaste godkända protokoll bevaras Besiktningsprotokoll med underkännande Ansvarig

handläggare Bevaras tills godkännande

föreligger

Brandfarlig vara

Skrivelser till fastigheten Förvaltningens

arkiv Bevaras Mapp i dagarkiv Förvaltningens

arkiv Bevaras på förvaltningen

Besiktningsprotokoll Förvaltningens

arkiv

Bevaras Mapp i dagarkiv Förvaltningens

arkiv

Bevaras på förvaltningen Beslut av nämnd eller delegat med tillhörande

beslutshandlingar Förvaltningens

arkiv Bevaras Mapp i dagarkiv Förvaltningens

arkiv Bevaras på förvaltningen

(10)

ning)

 

References

Related documents

Remiss ”Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet”, Arbetsmarknadsdepartementet” 190507, har kommunen inga synpunkter utöver en positiv

Förslag till reglemente för gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård.. Axel

Genom att kulturförvaltningens verksamheter riktar sig till alla och att alla aktiviteter för barn och unga är kostnadsfria bidrar kulturförvaltningen till att lindra

Kulturförvaltningen ser positivt på införandet av en kommunövergripande informationshanteringsplan och ställer sig bakom det upprättade förslaget till Arkivreglemente för

Inledning ...4 Syfte...4 Organisation och ansvar ...4 Geografiskt områdesansvar ...4 Trygghet- och säkerhetsforum för samverkan...5 Analyser och lägesbilder

Fyra personer inom enheten barn och unga påbörjade under år 2019 att läsa upp sin behörighet för att kunna arbeta med myndighetsutövning barn. På enheten barn och familj

En obligatorisk förskola från 5 års ålder innebär även att dessa barn får rätt till skolskjuts samt fria skolluncher.. Det innebär även att organiseringen och tillgången till

Handlingsplanen kommer att innehålla rutiner för personal vid misstanke/oro om att barn eller ungdomar utsatts för eller bevittnat våld i nära relationer eller hedersförtryck.

De ökade intäkterna beror dels på fler barn under till hösten än budgeterat på några av förskolorna, dels på högre intäkter från Arbetsförmedlingen och dels på

huvudfrågeområdena med samtliga svarsalternativ. Till fråga 1 och 2 gavs möjlighet att markera flera svarsalternativ, vilket också utnyttjades. Svaren från tabellen samt

budgeterad kostnad. Det påverkar dock inte avskrivningskostnaden. Förarbetet inför upphandling av verksamhetssystem och lärplattform har påbörjats. Det är dock osäkert om

Periodens ack. Detta möjliggjorde att bildningsförvaltningen tillsammans med KFAB, som riktade en del av sina underhållspengar mot Tjädern, under sommaren kunde göra en

Yttrande till annan huvudman om kommunen åtar sig att svara för kostnaderna för den sökandes utbildning, i de fall en ansökan avser utbildning på gymnasial nivå eller

Resultatmålen med koppling till viadidaktnämndens huvuduppdrag ryms inom målområdena Tillväxt, fler jobb och ökad egen försörjning och En stark och trygg skola för

Viadidaktnämnden antar upprättat förslag till underlag för övergripande plan med budget 2022 och överlämnar det till kommunstyrelsen.. Sammanfattning

Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att fördela statsbidraget till Länsstyrelsen för personalkostnader för verksamheter med Personliga ombud, samt ansvarar för uppföljning

 Nämnden godkänner förvaltningens förslag till revidering av riktlinjen Bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde att

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att giltighetstiden för styrdokument Anvisningsdokument för föreningsstöd förnyas till och med år 2023. Sammanfattning

Utvecklingsarbetet kommer att fokusera på proaktivt arbete med tidiga insatser för barn, unga och deras vårdnadshavare samt utveckling av samverkansstrukturer för alla aktörer

Förslag till Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2021-2023 har varit ute på remiss till vård- och omsorgsnämnden samt bildningsnämnden2. Biblioteksplanen har därefter

Kommunstyrelsen godkänner redovisat förslag till avtal mellan Katrineholms kommun och Föreningen Musikens Hus Akademien. Kommunstyrelsens ordförande uppdras att

Syftet med vattenskyddsområde med föreskrifter och deras tillämpningar är att säkerställa att påverkan eller risk för påverkan på grundvattnet inte uppstår så att vattnet

Men för att göra detta och dessutom ta ett beslut om ny-/ombyggnad behöver föreningen garantier från Katrineholms kommun att kommunen inte ”plötsligt” investerar i VA i