om bostadsanpassningsbidrag för återställning

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Handläggare: Ida Andersson 0370-33 10 71

ANSÖKAN

om bostadsanpassningsbidrag för återställning

Datum

Fastighetsbeteckning

Nedan lämnade personuppgifter registreras i Gnosjö kommuns administrativa system EDP miljö/byggreda och Comprima för att vi ska kunna hantera ditt ärende.

Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av Lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. Personuppgifterna han- teras i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsför- ordningen (GDPR). För ytterligare information om hur Gnosjö kommun arbetar med behandling av personupp- gifter, se www.gnosjo.se.

GNOSJÖ KOMMUN

Samhällsbyggnadsförvaltningen 335 80 GNOSJÖ

Fastighetsägare Telefon/mobil

Utdelningsadress

Postnummer och postort

Fastighetsbeteckning Fastighetsadress

Härmed ansöker jag om återställningsbidrag för följande åtgärder som utförts i hyres- rätt/bostadsrätt med hjälp av bostadsanpassningsbidrag.

Trapphiss inomhus Trapphiss utomhus Dörröppnare

Ramp Bidétoalett

Annat _____________________________________

Datum 202 - -

……….

Underskrift

Figure

Updating...

References

Related subjects :