• No results found

Pressmeddelande 2020–10–12

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Pressmeddelande 2020–10–12"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Stora Hörselpriset till forskning om hur vi lyssnar med hjärnan

Stora Hörselpriset 2020 går till forskaren Jerker Rönnberg, för upptäckter om hur hjärnan lyssnar och tolkar det vi hör. Hans insikter har banat väg för bättre hörselrehabilitering – och öppnat dörren till ny kunskap om hur demens uppstår och utvecklas.

I Sverige finns det 1,5 miljoner hörselskadade, som måste lägga energi på att uppfatta vad som sägs när ljud faller bort. Hur väl vi lyckas med det beror inte bara på örat, utan minst lika mycket på våra kognitiva förmågor, visar Jerker Rönnbergs forskning. Hur vi lyssnar med hjärnan, helt enkelt.

Nu får Jerker Rönnberg, professor emeritus i psykologi vid Linköpings universitet, Stora Hörselpriset 2020 för sina banbrytande upptäckter. Priset delas ut av Hörselforskningsfonden, som beskriver Jerker Rönnberg som ”en upptäcktsresande i hjärnans labyrinter” och konstaterar att hans forskning ”har öppnat dörrar till en helt ny och djupare förståelse av hjärnans och kognitionens betydelse för hur vi hör, hur vi lyssnar och hur vi kommunicerar.”

Jerker Rönnbergs forskning ger praktisk nytta i

utvecklingen av hörhjälpmedel och hörselrehabilitering.

Hans förklaringsmodeller om hjärnans minnesfunktioner ger också en viktig del av svaret på demensgåtan – hur sjukdomen uppstår och utvecklas.

Jerker Rönnbergs forskning har gett upphov till ett helt nytt vetenskapsområde:

kognitiv hörselvetenskap.Världsledande inom detta område är Linnécentrum HEAD i Linköping, som Jerker Rönnberg startade 2008.

Stora Hörselpriset är det främsta priset inom svensk hörselforskning, med en prissumma på 100 000 kronor. Det delas ut vart fjärde år av Hörselforsk nings - fonden – en fond instiftad av Hörselskadades Riksförbund (HRF), med en styrelse av ledande hörselforskare samt representanter för HRF.

Läs mer på www.hrf.se/storahorselpriset

Mer information:

Ingvild Falkenhaug, kommunikationschef: 070-536 22 43, ingvild.falkenhaug@hrf.se

Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en av världens största intresse organisationer av och för hörselskadade. Vi arbetar för att skapa ett hörselsmart samhälle, där Sveriges 1,5 miljoner hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Läs mer på www.hrf.se

Pressmeddelande 2020–10–12

Hörselskadades Riksförbund

References

Related documents

när någon som fyllt 18 år, men inte 21 år, aktualiseras hos socialnämnden, kan den längre gallringsfristen ge större möjlighet att fortfarande finna orosanmälningar avseende

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lena Ag efter föredragning av avdelningschef Peter Vikström.

författningsförslag som innebär att uppgifter om anmälan som gäller barn som inte leder till utredning samt uppgifter om bedömning av behovet av omedelbart skydd och beslut att inte

Å ena sidan ska socialtjänsten, vid en förhandsbedömning efter en orosanmälan eller en utredning enligt 11 Kap 1 § SoL till barns skydd, enligt Socialstyrelsens rekommendationer

Att socialtjänsten har all information som är möjlig om oro för barnet kan vara helt avgörande för att ett barn ska kunna få rätt hjälp i rätt tid.. Alltför många barn vi

författningsändringarna, som är nödvändiga att genomföra, för att hålla anmälningar som inte leder till utredning, avseende barn upp till och med 17 år, sökbara. Det är

Myndigheten för delaktighet ställer sig positiv till förslag som ytterligare förstärker barns rätt till skydd och bedömer att författningsförslagen från Socialstyrelsen kan