Riktlinjer för offentlig konst

Download (0)

Full text

(1)

Dokumentansvarig

Charlotte Strömberg Eliasson, 0485-478 60

2017-06-30 2017/000362-003

Beslutande

Kommunstyrelsens § 243 2017-10-10

Beteckning

Handbok Giltighetstid

16 oktober 2017-2021

Aktualitetsprövning/revidering senast

2019

Dokumentkategori

Dokumentkoppling

Riktlinjer för offentlig konst

(2)

Inköp och hantering av konstnärlig gestaltning inom Mörbylånga kommun regleras av Riktlinjer för offentlig konst i kommunen. Riktlinjerna beskriver arbetssätt för hantering av den konstnärliga gestaltningen och tydliggör ansvarfördelningen mellan förvaltningar.

Mörbylånga kommuns konstsamling

Kommunen äger i dag ca 400 konstverk i form av lös- som fast konstnärlig gestaltning. Det övergripande målet med kommunen konstsamling är att konsten ska vara av hög kvalitét och placeras i kommunens verksamheter och offentliga rum samt vara tillgänglig för brukare, besökare och personal.

Enprocentsregeln

1937 beslutade Sveriges regering att avsätta en procent av byggnadskostnaderna vid offentlig byggnation för konstnärlig utsmyckning. enprocentsregeln blev en norm för kommuner, landsting och andra aktörer. I Regionförbundets policy och riktlinjer står det att ”I samband med offentlig konst bör enprocentsregeln tillämpas”. Kommunen beslutade om enprocentregeln i Policy för offentlig konst i kommunen på kommunfullmäktige 2016-01-26.

Lös konst

Med lös konst menas att konsten inte är knuten eller bunden till en specifik plats eller byggnad. Kommunen avsätter årligen en budget för konstinköp av lös konst. Målet är att allmänheten ska få ta del av samtida konst och att regionens konstliv ska gynnas.

Ansvaret för verkställigheten för inköp inom den fasta budgetramen av lös konst har verksamhetschef inom kultursektionen. Inom sektorn ligger ansvaret på en konstgrupp.

Kommunen arbetar efter praxis att alla inköpta verk ska vara utplacerade i de offentliga rum som kommunen har inom organisationens förvaltningar och verksamheter. Offentliga rum som är mer publika prioriteras.

Konstverk ska ha en liten lapp på baksidan med information om vilken sektor och vem som ska kontaktas om konstverket ska flyttas eller har kommit till skada.

I de publika rummen ska det finnas skyltar med konstverkets titel, teknik, konstnärens namn och förvärvsår. Det kan vara på kommunens bibliotek, öppna mötesrum och delar av kommunhusets publika delar. Om konstverket behöver en beskrivning för att sättas in i ett samanhang ska den informationen finnas på skylten.

Vid inköp följer kommunen de kriterier för konstinköp som Regionförbundet pekar ut i sin policy och riktlinjer.

• Inköp av konst ska göras med god spridning avseende konstnärskap, material, uttryck och tekniker. Konstverket ska tillföra något till platsen, rummet eller sammanhanget.

• Inköp av samtida konst och konsthantverk ska även inkludera verk av idébaserad/konceptuell karaktär.

• Inköp ska företrädesvis göras från samtida professionella, nu verksamma, konstnärer.

• Inköp av konst ska beakta jämställdhet, mångfald och ålder.

(3)

• Konstsamlingen ska spegla strömningar i tiden och inköpen ska även omfattaidébaserade, konceptuella och processinriktade verk.

Konstgruppen har verkställande ansvar för inköpen av den lösa konsten.

Gruppen ska säkerställa att inköpen följer de policy och riktlinjer som finns beslutade.

Primärt ska inköpen göras lokalt eller regionalt på utställningar i gallerier, konstinstitutioner eller konstföreningar. För att ge medborgarna en variation av uttryck kan också inköp göras på etablerade gallerier nationellt eller

internationellt. Undantagsvis kan verk köpas in direkt av konstnär i dennes ateljé. Vid större inköp av lös konst beaktar kommunen lagen om offentlig upphandling (LOU).

Varje år inventerar konstgruppen utifrån kriterierna vilka behov kommunen har.

Inköpen sprids sen under året och arbetsgruppen håller sig informerade om lokala och regionala utställningar. Varje verk som inhandlas dokumenteras, fotograferas, märks och registreras i kommunens konstregister. Konstnären rapporterar till Bildupphovsrätt i Sverige att konstverket är placerat i Mörbylånga kommun. (Se konstregister.)

Konstgruppen kan vid utvalda år göra satsningar mot kommunens olika förvaltningar och verksamheter.

Eventuella lån till andra kommuner, landsting eller andra aktörer ska ske skriftligt till konstgruppen och ett avtal/kvittens ska undertecknas av båda parterna. En avgift för hyra av konstverk kan tas ut av låntagaren och beaktas vid aktuellt lånetillfälle.

Fast konst

Offentlig konst som betecknas som fast konst är byggnadsknuten och producerad på beställning. Den kan både vara integrerad i arkitekturen i en byggnad eller på en specifik plats. Exempel på fast konstnärlig gestaltning är skulpturer och objekt, vägg- tak och golvmålning och keramik- och mosaik- inläggning. Konstnärliga installationer i golv, tak eller väggar, konstnärlig behandling/bearbetning av dörrar och glas. Samt ljud, ljus, film och videoverk.

Vid uppdrag av gestaltning av fast offentlig konst till konstnär, kan uppdraget även utmynna i lös konst, som vid lokal- och ägarförändringar är möjlig att hämta in för omplacering.

Ansvaret för gestaltning av kommunens yttre miljöer är delegerat till stads- arkitekten och för de inre är verksamhetschefen inom kultursektionen.

Stadsarkitekten och konstgruppen bildar gemensamt en arbetsgrupp för den fasta gestaltande konsten. Beroende av gestaltningens art involveras andra berörda instanser i arbetsgruppen. Beredningsgruppen kan utse en referensgrupp som bland annat ska ha en brukarrepresentation.

Vid konstnärlig gestaltning på skola och vårdinrättning ska kultursektionen skapa förutsättningar för konstnären att genomföra ett pedagogiskt projekt.

Medel avsätts via kultursektionens budget eller är tilldelade medel ur enprocentsregeln.

Det pedagogiska projektet ger förutsättningar för en ökad dialog och delaktighet.

Projektet ska lägga grunden till en större förståelse och medvetenhet för den

(4)

konstnärliga gestaltningen. Skola/vårdinrättning och konstnären planera själva hur och när det pedagogiska projektet ska genomföras.

Kommunen följer Regionförbundets riktlinjer gällande inköp:

• Direktupphandling med undantag av konstnärliga skäl – en konstnär utses för hela uppdraget.

• Direktupphandling på grund av att kontraktets värde är lågt – Använda vid köp av konst som inte överstiger tröskelvärdet. Då görs ingen annonsering eller anbud.

• Projekttävling – där konstnärer bjuds in genom annonsering.

• Upphandling med intresseanmälan – en konstnärlig projektledare som är ansvarig för urvalet av konstnärer. Metoden används vid större ny- eller ombyggnationer.

• Parallellt skissuppdrag – två konstnärer bjuds in att lämna skissförslag på konstnärlig gestaltning till ny- eller ombyggnation.

• Konkurrentpräglad dialog – konkurrenspräglad dialog får användas om avtalet är särskilt komplicerat och om förenklat förfarande eller

urvalsförfarande inte medges.

Kommunen och dess bostadsbolag ska avsätta en procent av

investeringsbudgeten vid all ny- och ombyggnation av offentliga byggnader och miljöer. Medlen ska avsättas för verksamhetslokaler, publika byggnader samt publika anläggningar och utemiljöer i det offentliga rummet. Vid beslut av investeringsbudget ska en procent avsättas på separat projektkonto.

Beredningsgruppen ska vara med i projekt från början för att konstnären ska komma in i bygg- eller stadsplaneringsprocessen tidigt.

Kommunen ska om kontraktets värde tillåter i första hand använda sig av

skissuppdrag. Arbetsgruppen har mandat att besluta om den gestaltande konsten.

Arbetsgruppen har likt Regionförbundets policy kunskap om arkitektur, offentlig konst, samhällsplanering samt deltar en företrädare för det aktuella objektet. Gruppen ska säkerställa att processen följer policy och riktlinjerna som finns beslutade.

En underhållsplan av gestaltningen med materialval, skötselråd och eventuella kontaktuppgifter till leverantörer levereras av konstnären till arbetsgruppen.

Arbetsgruppen levererar och monterar skyltar till gestaltningen i samråd med konstnären.

Konstverken dokumenteras, fotograferas, märks och registreras i kommunens konstregister. Konstnären rapportera till Bildupphovsrätt i Sverige att konst- verket är placerat i kommunen. (Se konstregister.)

Kommunen ska inviga den offentliga gestaltningen. Vid offentlig gestaltning på skolor ska kultur- och näringslivssektorn skapa förutsättningar för ett

pedagogiskt projekt.

Konstregister databas, publika utställningar och gåvor eller donationer

Kommunen har ett ändamålsenligt konstregister som är kopplad till en sökbar publik del. För att ha rätt att återge konstverk i tryckt form eller digitalt krävs det nästan alltid tillstånd före publiceringen och bildanvändningen. Konstnären

(5)

har rätt till ersättning då konstverket återges på t.ex. internet. Till den publika delen kan en kommun sluta ett avtal med Bild-upphovsrätt i Sverige. Deras avtal

”Kommun – Samling” är ett så kallad avtalslicensverkan som innebär att även konstnärer som inte företräds av Bildupphovsrätt omfattas av avtalet. Kostnaden för avtalet styrs av samlingens storlek och kommunens antal invånare.

I kommunens interna konstregister beskrivs konstsamlingen utifrån antal verk, konstnär, titel, verkets nr/identitetsnummer, teknik, storlek/mått, år/förvärv, befintlighet/placering, inventerat, anmärkning/kommentar samt bild på verket.

I den publika delen kommer mindre information att publiceras om samlingen och enskilda verk så exempelvis verkets konstnär, titel, teknik, storlek/mått, år/förvärv samt bild på verket. Till den publika delen ska Mörbylånga kommun ha ett avtal som säkerställer upphovsmännens ersättning för att deras verk återges i tryckt eller digital form.

Kommunens ska vartannat år ha en publik utställningen med den nyinköpta lösa konsten. I den publika utställningen kan också enstaka äldre inköpta verk ingå.

Vid gåvor eller donationer beslutar konstgruppen i varje enskilt fall om de ska accepteras. Gåvor får endast tas emot villkorslöst till kommunen, inte till

särskild verksamhet eller medarbetare. Kommunen tar endast i mot färdigställda konstverk. Inga kostnader ska åläggas mottagaren vid verkets tillkomst. I

samband med mottagandet ska ett avtal upprättas där de konstnärliga rättigheterna regleras. Gåvor och donationer får inte konkurrera eller ersätta konstverk som är beställda av kommunen. När konstverken är mottagna ska de hanteras som övrig inköpt konst.

Inventering och underhåll

Konstgruppen har ett kontinuerligt ansvar för att följa upp konstregistret och för underhåll, förvaring, inventeringar och gallring av konsten.

Varje år följs inventeringen upp med stickprov och mindre kontinuerliga inventeringar. Framförallt på de platser och inom de verksamheter där det genomförs underhållsarbete på fastigheten eller där verksamheter har flyttat.

Varje verksamhetschef är ansvarig för den konst som är placerad i den lokal där enheten bedriver sin verksamhet. En kontaktperson ska finnas vid verksamheten och rapportera eventuell skada, förflyttad eller försvunnen konst till konst- gruppen, kulturutvecklaren eller den konstnärliga rådgivaren.

Vid skador på konsten kan konstnären kontaktas för att reparera eller för att ta bort en fast gestaltning. Ett fast verk som är en offentlig gestaltning och som utgör en fara för allmänheten kan avlägsnas. Om verket måste flyttas vid t.ex.

ombyggnad ska det då i första hand placeras vid samma inrättning. Kommunen som är ägare av verket har rätt att inte sätta upp det igen samt att utsortera det genom destruktion. Om något av fallen skulle inträffa måste konstnären meddelas. Med hänvisning till upphovsrätten har kommunen inte rätt att göra ingrepp i verket utan konstnärens tillstånd.

Var femte år görs en grundligare inventering av kommunens konstsamling och utförs i enlighet med Riksrevisionens anvisningar av två personer. Alla

förändringar eller skador dokumenteras i kommunens konstregister.

(6)

• Saknas konstverket?

• Är konstverket undanställt? Konst som inte är utplacerade ska alltid förvaras i kommunens konstförråd.

• Är konstverket nedsmutsat eller dammigt?

• Är ramen hel eller skadad?

• Är glaset trasigt, finns det sprickor i glaset?

• Finns det klotter på konstverket?

• Måleri: finns det hål i duken, färgbortfall eller annan åverkan?

• Grafik: teckningar eller liknande: har bladet åkt på sned i passepartouten?

• Textil: har monteringen lossnat?

• Konsthantverk, skulptur eller liknande: finns det sprickor eller delar som har lossnat?

• Fungerar tillhörande tekniska installationer, såsom ljus, ljud, vatten eller rörliga delar?

Vid värdering och försäljning av konst samt stöld och skadegörelse följer kommunen Regionförbundets policy och riktlinjer.

Avtal och kontrakt

Kommunen har en avtalsmall vid offentlig gestaltning. Avtalet kan anpassas till de förhållanden som gäller för det specifika uppdraget.

Kommunen använder Regionförbundets mall för avtal som en riktlinje. Det skriftliga avtalet upprättas alltid i minst två exemplar som ska skrivas under av alla berörda parter. Det ska innehålla uppgifter om vilka parter som sluter avtalet, vad som överenskommits, ekonomiska överenskommelser, hur kvalitén ska bedömas, överenskomna tider, konstnärens tekniska behov för att kunna utföra uppdraget såsom el, vatten, ljus och markarbeten. Det innefattar också bestämmelser och klausuler om vad som gäller mellan parterna. Vid beställ- ningar av t.ex. lös konst kan enklare avtal slutas.

Vid projekttävling använder sig Mörbylånga kommun av Regionförbundets

”Metod för projekttävling”.

MU-avtal

Det statliga MU-avtalet reglerar inom bild- och formkonst hur avtal ska slutas och hur förhandlingar ska gå till mellan utställande konstnär och arrangör.

Kommunen ska då de är arrangörer av en utställning använda MU-avtalet som en grund för det enskilda avtal som träffas med konstnären. I enlighet med Kalmar läns konstpolicy ska avtalet tillämpas inom all offentlig verksamhet.

Försäkring

Kommunen har tecknat en egen försäkrings för den kommunala konsten.

Försäkringsbrevet täcker både egen konst och långtidslån samt utställningar, transporter, tillfälligt in- och utlånad konst.

Figure

Updating...

References

Related subjects :