• No results found

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 / 2 0 0 6

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 / 2 0 0 6"

Copied!
48
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 / 2 0 0 6

(2)

Skogens betydelse för koldioxidbalansen

Träden tar upp stora mängder koldioxid ur luften. Med solens energi och fotosyntesen omvandlas koldioxiden till syre och kolhydra- ter. Kolhydraterna blir byggstenar för trädens tillväxt och på så sätt lagras kol i den växande skogen. Avverkat virke blir till trä- och pap- persprodukter, men också biobränslen som kan ersätta olja och kol. Det lagrade kolet fi nns kvar i produkterna. Särskilt trähus är viktiga eftersom de binder kol under lång tid. När produkterna till slut bränns eller förmultnar frigörs koldioxid som tas upp av träden och återförs till kretslop- pet. Den årliga avverkningen i Sverige är mindre än tillväxten och därför ökar mängden bundet kol från år till år. Skogen hjälper till att hålla koldioxidtillskottet till atmosfären i schack.

(www.skogsindustrierna.se) Upptag

Upptag Förbränning

och transport Förbränning

och förmultning

Pappersprodukter Återvinning

Källa: Skogsindustrierna

(3)

Bergs Timber på minuten ______________________________ 3 I korthet _____________________________________________ 4 Bergs Timber ________________________________________ 5 VD har ordet _________________________________________ 6 Affärsidé och anläggningar ______________________________ 8 Medarbetare ________________________________________ 10 Miljö _______________________________________________ 11 Råvaror _____________________________________________ 12 Världshandel, konkurrenter och kunder _________________ 14 Marknader __________________________________________ 16 Produkter ___________________________________________ 20 Känslighetsanalys ____________________________________ 21 Styrelse och ledande befattningshavare __________________ 22 Summary - Kurzfassung _______________________________ 24 Aktien ______________________________________________ 25 Koncernen fem år i sammandrag _______________________ 26 ÅRSREDOVISNING 2005/2006

Förvaltningsberättelse _________________________________ 28 Resultaträkning • koncernen ___________________________ 30 Balansräkning • koncernen ____________________________ 30 Kassafl ödesanalys • koncernen _________________________ 31 Förändring eget kapital • koncernen ____________________ 31 Resultaträkning • moderbolaget ________________________ 32 Balansräkning • moderbolaget _________________________ 32 Kassafl ödesanalys • moderbolaget ______________________ 33 Förändring eget kapital • moderbolaget __________________ 33 Redovisningsprinciper ________________________________ 34 Noter till resultat- och balansräkningar __________________ 39 Revisionsberättelse ___________________________________ 45 Bolagsstämma/Ekonomiska rapporttillfällen ______________ 46 Adresser ____________________________________________ 47

I N N E H Å L L

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 / 2 0 0 6

Bergs Timber på minuten

Bergs Timber producerar och säljer sågade och vida- reförädlade trävaror med fokus på kundanpassning

.

Produktionen sker i tre sågverksanläggningar

, belägna

i Mörlunda, Orrefors och Järnforsen.

Vid samtliga an- läggningar, som ligger inom ett avstånd på 8 mil, fi nns

hyvlerier för vidareförädling.

Den samlade produktionskapaciteten uppgår till ca 325 000 m3 sågade trävaror, varav mer än hälften vidareförädlas. Av trävarorna exporteras mer än 80

procent, främst till Storbritannien, Holland, Danmark, Tyskland, Irland och Mellanöstern. Biprodukter från

produktionen säljs till massa- och spånskiveindustrin samt som bränsle.

Timmerråvaran anskaffas i huvudsak från område- na kring koncernens tre sågverk, men denna anskaff-

ning kompletteras med import av timmer samt uttag från egna skogsfastigheter.

Koncernen äger egen skogsmark uppgående till ca 2 300 hektar. Företaget är ett komplett skogsservice- företag som genomför allt från rådgivning gentemot

skogsägare till slutavverkningsarbete.

Moderbolaget Bergs Timber AB är sedan 1984 noterat på Stockholmsbörsen. Bolaget noteras idag på Nordic Small Cap, materials.

(4)

4

I K O R T H E T

Räkenskapsåret

• Nettoomsättningen uppgick till 585,0 (374,3) Mkr, rörelseresultatet blev 42,3 (11,7) Mkr vilket gav ett resultat efter fi nansiella poster med 38,8 (8,7) Mkr.

• Resultat efter skatt blev 28,0 (8,4) Mkr vilket gav ett resultat per aktie med 4,11 (1,45) kronor per aktie.

• Den väsentliga resultatförbättringen som skedde under räkenskapsåret jämfört med föregående år beror i huvudsak på en bättre råvarutillgång och därmed en ur kostnads och anskaffningssynpunkt gynnsammare råvarusammansättning.

• Väsentligt förbättrad prisbild på levererade trävaror fjärde kvartalet i jämförelse med de tidigare kvartalen detta år.

• Koncernen bytte namn och renodlades till Bergs Timber samt att råvaruinköpen skall ske i dotter- bolaget Bergs Skog.

• Beslut fattades om stora investeringar i produktions- anläggningarna i Mörlunda och Orrefors.

Inledningen på det nya räkenskapsåret

• Styrelsen föreslår en ökad utdelning till 0,50 (0,25) kronor per aktie.

• Marknaden för sågade trävaror fortsätter att se stabil ut.

• Koncernen lagrar cirka 240 000 m3fub timmer på terminallager.

• Råvaruprisutvecklingen är stigande och då framförallt på talltimmer.

• Avsättningen för våra biprodukter bedöms vara god med möjlighet till prisförstärkningar.

0 - 1

05-06 01-02 02-03 03-04 04-05 1

2 3 4

Resultat per aktie (kr)

20 000 10 000 0 30 000

03-04 04-05 05-06 01-02 02-03

Resultat efter skatt (kkr)

500 400 300 200 100

04-05 05-06 01-02 02-03 03-04

Nettoomsättning (Mkr)

(5)

Tradition och utveckling

Samtliga våra anläggningar har en betydande historik.

Anläggningarna i Mörlunda och Järnforsen har anor från tidigt 1900-tal. Verksamheten i Orrefors har bedrivits sedan 1950-talet. Inom koncernen finns medarbetare med djup kompetens som gör det möj- ligt för oss att uppfylla våra kunders förväntningar på kundanpassning och service. Genom att fokusera på nära kundrelationer och en rationell produktion möter vi den ständigt ökande konkurrensen i träva- rubranschen. Lokala skogsägare är mycket viktiga för vår råvaruförsörjning och vår ambition är att vara de- ras pålitliga och konkurrenskraftiga samarbetspartner.

Komplett skogsservice

Koncernen har ett komplett skogsskötselprogram i form av rådgivning, beståndsanläggning (markbered- ning och plantering), röjning, gallring, hyggesrensning och slutavverkning. Vi träffar avtal med skogsägare för såväl enskilda objekt, som av mera långsiktig karaktär i form av förvaltningsuppdrag för fastighe- ten. För att underlätta planering på skogsfastigheten kan vi medverka vid nyproduktion och revidering av skogsbruksplaner. Våra inköpare är väl insatta i certifiering enligt PEFC och välkomnar skogsägare som vill miljöcertifiera sin fastighet. Sedan hösten 2006 sker denna verksamhet i ett särskilt dotterbolag, Bergs Skog AB.

Unika varor för unika kunder

Våra lokala granbestånd skapar förutsättningar för ett bra och formstabilt konstruktionsvirke. Den unika

”Vimmerbyfuran” är grunden till den höga kvaliteten på våra furuprodukter. Möbelsnickerierna uppskattar vår specialtorkning. Med tekniskt kunnande, lång er- farenhet och noggrann sortering har vi byggt upp en mycket jämn och hög kvalitet på våra produkter. Vi strävar efter att arbeta nära våra kunder och erbjuder anpassade trävaror med allt högre förädlingsgrad.

Betydande export

Svensk skogsindustri svarar för en stor del av Sveriges exportinkomster. Bergs Timber är inget undantag. Vår produktion sker helt inom Sveriges gränser samtidigt som mer än 80 procent av våra trävaror konsumeras utanför Sverige. Bergs Timber svarar för 2 procent av Sveriges produktion av träva- ror men den stora exportandelen gör att vi påverkas av prisutvecklingen på den globala trävarumarkna- den. Koncernen är utsatt för konkurrens från andra svenska sågverk, men även från producenter i om- världen, t ex Finland, Ryssland, Tyskland, Österrike och Baltikum. Konkurrensen inom Europa gör att svensk sågverksindustri ökar satsningarna på mark- nader utanför Europa.

Framtidens byggmaterial

Trä är en förnyelsebar råvara som ingår i natu- rens eget kretslopp. Det är därmed ett framtidens byggmaterial, inte minst utifrån miljöhänsyn och energianvändning. Skog som avverkas för att bli sågade trävaror återbeskogas genom plantering och självsådd. Den biologiska mångfalden i skogsbruket är viktig för att vi ska uppnå en långsiktigt hållbar utveckling.

Effektiv produktion

Inom koncernen bedrivs ett aktivt arbete för att upprätthålla en rationell och konkurrenskraftig produktion. Av koncernens tre sågverk fokuserar Mörlunda och Orrefors i huvudsak på granträvaror medan Järnforsen uteslutande producerar furut- rävaror. När varje anläggning koncentrerar sig på i huvudsak ett trädslag underlättas hela produktions- kedjan och lagerhållningen kan optimeras i förhål- lande till kundernas behov.

B E R G S T I M B E R

5

(6)

V D H A R O R D E T

6

Världskonjunkturen har under 2005 haft en fortsatt positiv utveckling med en global tillväxt med drygt 4 procent, där länder i Asien och då framförallt länder som Kina och Indien utgjort de stora tillväxtmotorerna. Tillväxten inom euro-området var emellertid fortsatt svag med en total tillväxt på 1,3 procent. Tillväxten i Sverige steg med 2,7 procent. För 2006 beräknas världsekonomin växa med ca 5 procent och med ca 4,5 procent under vardera 2007 och 2008.

I EU-kommissionens senaste prognos pekar de flesta siffrorna åt rätt håll och tillväxten inom EU beräknas under 2006 stiga till ca 2,8 procent, den högsta tillväxten på sex år, och efterfrågan och investeringar ökar.

Trävarumarknad

Positiv trävarumarknad i Europa

Konsumtionsutvecklingen utav trävaror i Europa har alltsedan 2003 utvecklats på ett positivt sätt där konsumtionen, enligt uppgifter från ECE Timber Committee, under 2005 ökade med 2 procent till rekordhöga 98,6 miljoner m3 och beräknas för 2006 öka med ytterligare ca 2 procent till 100,6 miljoner m3. Under 2007 beräknas konsumtionstillväxten margi- nellt dämpas till en beräknad konsumtion på ca 102,4 miljoner m3. Den svenska produktionen steg under 2005 till 17,6 miljoner m3, vilket innebar en ökning på ca 1 miljon m3 eller 6 procent jämfört med året inn- an, som även det var ett rekordår. Det befarade scenariot att södra Sverige skulle såga sönder marknaden i spåret av effekterna från stormen Gudrun infriades således inte. Under 2006 har Sveriges produktion ökat med ca 3 procent under perioden januari – oktober. Prognosen är att produktionen under 2006 ska komma att uppgå till ca 18,3 miljoner m3 för att under 2007 minska något till 18,0 miljoner m3.

En faktor som med all sannolikhet bidrog till trävarumarknadens sta- bilitet och positiva utveckling under 2005 och 2006 var den arbetsmark- nadskonflikt i form av lockout inom den finska skogsindustrin sommaren 2005, vilket uppskattas ha minskat den finska sågverksproduktionen med ca 1,3 miljoner m3. Under 2006 har produktionen i Finland t.o.m. oktober ökat med knappa 1,6 procent och prognosen för helåret är att produk- tionen ska komma att uppgå till ca 12,6 miljoner m3 för att under 2007 plana ut och hamna på 12,5 miljoner m3. Att Finland inte i någon större utsträckning lyckats ta igen tappet från sommaren 2005 har sin orsak i främst råvarubrist som i sin tur beror på såväl minskad avverkning kopplat till en skatteomläggning som till minskad timmerimport ifrån Ryssland.

Vad som också stärker marknadsbilden i Europa är påtagliga för- ändringar av virkesströmmarna, där exempelvis Baltstaternas export till övriga Europa på tre år näst intill har halverats från ca 3,5 miljoner m3 till drygt 2,0 miljoner m3/år. Även Rysslands export på Europa stagnerar förutom till Tyskland och vänder sig i stället till Asien och Nordafrika, och inte minst är ökningen till republikerna i det forna Sovjetunionen mycket kraftig. Några större ökningar i produktionerna är liksom i Sverige och Finland inte heller realistiska i länder som Tyskland, i dag Europas största trävaruproducent, eller i Österrike, på grund av en uppenbar brist på sågtimmer, vilket också gör att prisbilden på timmer stiger. I Österrike förväntas exempelvis produktionen minska med ca 1,2 miljoner m3 i år jämfört med 2005.

Lagersituationen i såväl producentled som hos våra kunder är för oss sågverk mycket gynnsam, då vi exempelvis i Sverige och Finland tillsammans under 2005 och 2006 har haft en så stor lageravveckling som 1 miljon m3, motsvarande närmare en fjärdedel. Även i Tyskland har skett en drastisk lageravveckling under 2005 och 2006.

Vad kan störa stabiliteten?

Vad som skulle kunna äventyra denna till synes starka och stabila marknad är naturligtvis en total kollaps på den amerikanska marknaden. Importen från Europa till USA minskade under perioden januari – september med 5 procent till ca 3,3 miljoner m3. Under bara septembermånaden var dock minskningen hela 44 procent eller närmare 200 000 m3, vilket indikerar att minskningen under senare tid ökar markant. Orsakerna till minskning- en är en i USA drastiskt fallande prisutveckling samtidigt som prisutveck- lingen på Europamarknaden utvecklats tämligen positivt, vilket innebär en prisskillnad i dagsläget i storleksordningen 600 – 700 kronor/m3.

Den negativa prisutvecklingen i USA är kopplad till ett drastiskt ras för bostadsbyggandet som under oktober månad sjönk med 14,6 procent mot en väntad nedgång på 5,2 procent. Årstakten för byggandet - 1,486 miljoner enheter - var den lägsta nivån sedan juli år 2000. Samtidigt sjönk antalet bygglov till den lägsta nivån sedan december 1997. En allmän bedömning är att Europamarknadens nuvarande styrka medger att ca 50 procent eller 2 – 2,5 miljoner m3 kan få återvända till Europa utan att prisbilden skall behöva påverkas alltför negativt.

Prisutvecklingen i USA är utöver konsumtionsutvecklingen natur- ligtvis även påverkad av tillförseln och därmed sågverksproduktionens utveckling i såväl USA som i Kanada. I Kanada påverkas utvecklingen i British Columbia av problematiken runt det mycket omfattande insekts- angreppet av ”Mountain pine beetles” som man tror på sikt kommer att så nära utrota denna ”pine”. I östra Kanada börjar man nu kunna avläsa effekterna utav statsmakternas påbud att avverkningarna fortsättningsvis måste minska med 20 procent på grund av tidigare överavverkningar.

Den kanadensiska sågverksindustrins konkurrenssituation har också sedan 2002 påverkats negativt utav den inhemska valutans drygt 40 pro- centiga successiva förstärkning gentemot den amerikanska dollarn. Kraftigt stigande energipriser har ytterligare pressat lönsamheten.

Tillsammans har denna utveckling resulterat i att många kanadensiska sågverk avvecklats eller i vart fall för tillfället lagts i malpåse.

Den successiva förstärkningen av svenska kronan gentemot i första hand dollarn men även till viss del gentemot euro och pund försämrar i motsvarande grad vår konkurrenskraft.

Den senare tidens gynnsamma tillväxt såväl i Europa som helhet som inte minst i Sverige med även en i senheten gynnsam ökning av sysselsätt- ningen skapar en god köpkraft med risk för en ökad inflation i sin förläng- ning. Såväl på EU-nivå, hos ECB, som hos Bank of England och Svenska Riksbanken har detta redan resulterat i ett antal räntehöjningar, där det med all sannolikhet ytterligare kommer ett antal höjningar. Lånekostna- den ökar successivt och bromsar naturligtvis på sikt investeringarna inom byggsektorn.

Bergs Timber i Europa

För Bergs Timbers vidkommande har vi under räkenskapsåret 2005/06 ytterligare ökat vår andel på koncernens enskilt största exportmarknad, Storbritannien, från ca 25 procent till dryga 38 procent. Tillväxten i Stor- britannien har åter ökat och förväntas under 2006 uppgå till 2,4 procent, att jämföra med 2,0 under 2005.

Koncernens andel på Holland har minskat från 12,4 till något drygt 7 procent medan andelen på Danmark ökat från 4,5 procent till 7,5 procent.

Den tyska ekonomin har under de senaste två åren återhämtat sig rejält, och BNP för 2006 kommer enligt Deutsche Banks senaste prognos att åtminstone uppgå till 2,5 procent. Efter att den tyska exporten under oktober i år satt nytt rekord med en ökning på drygt 22 procent tror man för kvartal fyra att tillväxten i årstakt kommer att närma sig 4 procent.

Även om koncernens andel under året totalt sett marginellt minskat har utvecklingen under senare halvåret vänt till ökande volymer.

(7)

Prisutveckling • Exportpriser

V D H A R O R D E T

7

Råvarusituationen

Situationen präglas till stor del av sviterna efter stormen Gudrun. Om- händertagandet av den stormfällda skogen är slutförd och har ur många hänseenden fungerat över förväntan. Nu fokuseras i stället kraften på problematiken runt barkborreangreppen. Den onormalt torra sommaren har stressat granskogen och gynnat barkborrens framfart, vilket lett till att man fått större angrepp på stående träd än vad man räknat med.

Skogsstyrelsen har beräknat att en miljon m3sk stående skog i dag är an- gripen. Ett normalt år angrips ungefär en tiondel så många träd av torka, svampangrepp eller insektsskador.

Skogsstyrelsens uppmaning till skogsägarna är nu att under resten av vintern använda sig av sök- och plockmetoden för att leta upp angripna granar, att avverka och transportera bort dem ur skogen. På detta sätt minskar man mängden granbarkborrar inför svärmningen nästa sommar.

I vad mån skogsägarna anammar denna uppmaning tillsammans med väder och vind kommer att till stor del avgöra vilka timmervolymer som kommer fram under resten av innevarande säsong.

Prisbilden är på grantimmer i princip återställd till vad den var innan Gudrun, d.v.s. nivån från hösten -04, medan nivån för talltimmer därutö- ver förstärkts med ca 10 procent.

Avvecklingen av våra terminallager utav grantimmer sker successivt, dock på grund av de tvingande avverkningarna av barkborreangripen skog, i en långsammare takt än vad som var planerat.

Ny råvaruorganisation

Bergs Skog har som uppgift att renodla inköpsverksamheten av timmer- råvara till våra sågverk och aktivt medverka till ökad effektivitet inom skogsbrukets samtliga led till förmån för våra ägare, skogsägare och leve- rantörer. Bergs Skog ska kunna erbjuda skogsbruket inom vårt verksam- hetsområde ett skogligt fullserviceprogram samtidigt som leveranserna till våra sågverk vid varje tid ska motsvaras av sågverkens behov avseende volym, specifi kation och kvalitet.

Marknaden för våra biprodukter

Den starka världsekonomin har även medfört att efterfrågan på pappers- massa blivit allt starkare. Med låga konsumentlager har man under året lyckats höja priset från 590 USD /ton till dagens ca 730 d.v.s. närmare 25 procent, vars höjning i dollar dock till drygt hälften förtas utav dollarns tapp gentemot svenska kronan.

Marknadspriset för cellulosafl is har från den innevarande säsongens början återställts till nivån som gällde under säsongen 2004/05 d.v.s.

innan Gudrun. Efterfrågan på cellulosafl is är god såväl från svenska aktö- rer som från aktörer nere i Europa, där en fi berbrist tycks göra sig alltmera påmind.

I Sverige står i dag bioenergin för nära 25 procent av energiförsörj- ningen, varav enbart bränslepellets bidrar med hela 7,1 TWh per år. Den totala användningen av pellets i Sverige ökade med nära 20 procent till 1,5 miljoner ton under helåret 2005. Under bara första halvåret 2006 ökade efterfrågan i segmentet villapellets med hela 72 procent jämfört med motsvarande period 2005.

Detta har naturligtvis bidragit positivt till en god efterfrågan på sågspån, vilket också bidragit till en positiv prisutveckling. Även för övriga fastbränslesortiment är såväl efterfråge- som prisutveckling positiv.

Investeringar

I syfte att stärka vår framtida konkurrenskraft genomför koncernen stora investeringsprogram. I Mörlunda investeras cirka 50 Mkr i dels en ny komplett klyv- och hyvellinje utav höghastighetsutföranden som ska möjliggöra att 85 – 90 procent av den sågade produktionen ska kunna vidareförädlas, dels i en strö och staplarfunktion i direkt anslutning till befi ntlig klentimmerlinje.

I Orrefors investeras cirka 20 Mkr i ombyggnation av råsortering och justerverk i syfte att skapa en mera effektiv och rationell hantering av vir- kesfl ödet mellan råsortering och hyvleri. Även i Järnforsen har genomförts investeringar i syfte att bl.a. effektivisera fl ishanteringen och förbättra sållningsfunktionen för cellulosafl is. Koncernens fordonspark i form av fl isbilsekipage, truckar och lastmaskiner är också föremål för viss förnyelse.

Trä – ett material i tiden

I fl era europeiska länder, så också numera även i Sverige, pågår ett stra- tegiskt miljöarbete där övergång till förnyelsebara produkter för bärande konstruktioner är en av de viktigaste drivkrafterna.

Byggande och boende kräver lösningar som ska motverka den hotande växthuseffekten. Byggande och boende ska vara präglat av kost- nadseffektiva lösningar producerade i en industriell miljö, där byggande och boende ska vara ombonat och med goda inre och yttre miljöer, där vi inte tär på jordens ändliga resurser mer än nödvändigt.

Mörlunda i december 2006

Åke Bergh VD och koncernchef

1700

1500

1300

1100 1000 m3

Källa: Skogsindustrierna Sista observation: 0610

Gran Tall

0001 0101 0201 0301 0401 0501 0601

1900

0701 110

105

100

95 Index 2000=100

Källa: Skogsindustrierna Sista observation: 0610

Gran Tall

0001 0101 0201 0301 0401 0501 0601

115 120

0701

Lager av sågade varor • Sverige och Finland

(8)

Affärsidé

– Att i nära samarbete med kunden, producera och sälja sågade och vidareförädlade trävaror anpassade direkt till kundens behov.

Verksamhet

Koncernen producerar och säljer sågade och vida- reförädlade trävaror som är anpassade direkt till kundens behov. Huvuddelen exporteras till länder inom Europa. Biprodukter från tillverkningen, främst cellulosafl is och sågspån, säljs som råvara till massa- och spånskiveindustrin. Kutterspån från hyvlerierna förädlas och säljs som bränslebriketter. Biprodukter används även som energiråvara i vår egen tillverk- ningsprocess. Timmerråvaran anskaffas i huvudsak från områdena kring koncernens tre sågverk, men denna anskaffning kompletteras med import av tim- mer samt uttag från egna skogsfastigheter.

A F F Ä R S I D É O C H A N L Ä G G N I N G A R

8

Under det räkenskapsår som varit har dock tim- merimporten varit noll beroende på det överskott av grantimmer som blev följden av stormen Gudrun.

Finns också tecken på att importen av timmer från Ryssland inte kommer att komma upp till de volymer som var för några år sedan, genom att en allt större andel förädlas i Ryssland eller säljs vidare till Kina.

Strategier

Trävarubranschen är splittrad med många aktörer och ett högt konkurrenstryck. En välfungerande råvaruan- skaffning är central samtidigt som timmerkostnaden utgör en stor andel av kostnad för sålda varor. Mot denna bakgrund kan koncernens strategiska val sam- manfattas i följande punkter:

• Verksamheten riktas mot utvalda marknader, där vi som huvudregel använder oss av en försälj- ningskanal per marknad.

• Varje produktionsenhet ansvarar för att försörja bestämda marknader.

• Ingen kund är okänd – vi arbetar nära varje kund för att tillgodose kundens behov av trävaror.

Produktionen ska vara kundorderstyrd.

• Optimerad användning av timmerråvaran. Inköp och aptering av timmer baseras på krav från sågverken, där utgångspunkten är prognoser över trävaruförsäljningen.

• Trädslagsren produktion i möjligaste mån med ett smalt produktsortiment på respektive sågverk för att nå en hög produktivitet.

• En gemensam inköpsorganisation genom dotter- bolaget Bergs Skog för råvaruförsörjningen av koncernens sågverk, genom vilken skogsägarna även får tillgång till skogliga tjänster.

• Det varumärkesvärde som är förknippat med pro- duktionsenheterna i Mörlunda, Järnforsen respek- tive Orrefors ska tas tillvara i marknadsbearbet- ningen.

BERGS TIMBER

M Ö R L U N D A

40

30

20

10

Danmark Storbritan

nien

TysklandHolland USA Saudi-Arabien

BelgienTunisienSpanienFrankrikeÖvriga Sverige

m3i %

Koncernens trävarumarknad 2005-2006

(9)

A F F Ä R S I D É O C H A N L Ä G G N I N G A R

Kort historik

Koncernen Bergs Timber AB (publ) tidigare AB CF Berg & CO (publ) består i dag av tre sågverks- rörelser med var sin historia. Bergs i Mörlunda har alltsedan starten 1919 utvecklats av familjen Bergh.

OLAB i Järnforsen har drivits av familjen Olausson sedan 1922 och blev ett dotterbolag i koncernen 1999. Sedan den 1 maj 2005 har Orrefors Sågverks AB tillkommit som nytt dotterbolag i koncernen.

Verksamheten i Orrefors bedrivs sedan 1950-talet och bolaget drevs vid förvärvet av bröderna Kay och Jan Nilsson.

På senaste årsstämman fattades beslut om namn- byte, vilket göra att alla virkespaket märks idag med Bergs Timber och alla bolag i koncernen heter något med Bergs.

Anläggningar

I koncernen ingår tre sågverk – Mörlunda, Orrefors och Järnforsen. På samtliga sker även vidareförädling av trävaror, främst genom hyvling.

Mörlunda

I Mörlunda produceras främst granträvaror för huvudmarknaderna Belgien, Danmark, Tyskland, Storbritannien och Sverige. Under räkenskapsåret var även USA en betydande marknad men med anled- ning av det kraftigt försämrade marknadsläget i USA drog sig koncernen ur den marknaden sommaren 2006. Ca 60 procent av leveranserna är vidarefö- rädlade. Förädlingen sker i två hyvellinjer. Konstruk- tionsvirke hållfasthetssorteras, s k stressgrading.

I Mörlunda fi nns två såglinjer, en för normaltim- mer och en för klentimmer. Vid tvåskift har linjerna en sammanlagd produktionskapacitet på 140 000 m3 per år. Normaltimmerlinjens timmerintag och barkavdel- ning uppgraderades 2003. Sågverkets mätstation och timmersortering byggdes om året dessförinnan. Stora investeringar pågår i Mörlunda och avser i huvudsak en ny hyvellinje som ska ersätta de två äldre linjerna samt en staplarfunktion efter såglinjen för klentim- mer, dessa investeringar är kalkylerade till 50 Mkr.

Hela produktionen torkas i vandrings- och kam- martorkar med möjlighet att torka ned till fuktkvoter om 8–10 procent, dvs möbel- och snickeritorrt. Tork- anläggningarna och sågverkets arbetslokaler värms upp av en panncentral som huvudsakligen drivs med bark från produktionen.

Orrefors

Orrefors producerar granträvaror med fokus på Stor- britannien, Holland och Sverige. Men planeras också ha en mindre del furu produktion. Kunderna känner igen varorna genom skeppningsmärket BARR. Mer- parten av leveranserna vidareförädlas genom hyvling, dels i eget hyvleri, dels genom legohyvlerier.

Såglinjen byggdes 1996 och medger en årlig pro- duktion av 120 000 m3 vid tvåskift. Under de fem senaste åren har fl era nyinvesteringar gjorts, främst vandringstorkar, fastbränslepanna samt hyvleri med klyvlinje och brittillverkning. I slutet på detta räken-

skapsår byggdes även råsortering/justerverk om för cirka 20 Mkr. Detta innebär att granproduktionen längdsorteras direkt efter försågning. Därefter torkas virkespaketen och paketen tas direkt till hyvleriet utan att gå förbi justerverket. Sedan oktober månad 2006 nyttjas anläggningen även nattetid vilket inne- bär att anläggningen nu nyttjas i tre skift, vilket ökar kapaciteten till 160-180 000 m3.

Hela produktionen torkas i vandrings- och kam- martorkar. Sedan panncentralen för biprodukter togs i drift 2002 har uppvärmningen av produktionslo- kalerna och alla torkarna konverterats från el- till panndrift.

Järnforsen

Anläggningen i Järnforsen producerar enbart furuträvaror under varumärket OLAB. De främsta marknaderna är Sverige, Storbritannien, Tyskland, Belgien och Danmark. Vissa furuvaror säljs också till Mellanöstern och Nordafrika. Ca 40 procent av produktionen vidareförädlas, dels genom torkning till lägre fuktkvoter, dels i anläggningens hyvleri. I vidareförädlingen fi nns även utrustning för exakt- kapning.

Såglinjen i Järnforsen drivs på ett skift vilket ger en produktionskapacitet på 50 000 m3 per år. Hela produktionen torkas i vandrings- och kammartorkar, därutöver specialtorkas produkter till framförallt möbel- och snickeriindustrin. Hela anläggningens värmebehov tillgodoses av en panncentral som eldas med biprodukter.

9

BERGS TIMBER MÖRLUNDA AB

Åke Bergh Tf Verkställande direktör

BERGS SKOG AB Rolf Lindström Verkställande direktör BERGS TIMBER

ORREFORS AB Kaj Nilsson Verkställande direktör BERGS TIMBER AB (publ)

Åke Bergh Koncernchef

EKONOMI/INFORMATION Johan Ekelund Ekonomi/informationschef

(10)

Våra medarbetare

Företagets framgång är beroende av medarbetarnas trivsel och inställning till arbetet. Efter förvärvet av sågverket i Orrefors har koncernen blivit betydligt större. Detta har lett till ett ökat fokus på perso- nalfrågorna och resurserna för att driva ett aktivt personalarbete har ökats. En viktig målsättning för personalarbetet är att öka medarbetarnas delak- tighet. I detta ligger även en strävan efter att öka personalutbytet mellan olika avdelningar.

Koncernen har totalt 209 (220) anställda, varav 14(14) kvinnor. Arbetsuppgifterna är mycket varierande. Bland kollektiv personal har vi anställda som jobbar i själva sågprocessen, torkar/panna, justerverk, truckhantering, hyvleri, samt under- hållspersonal såsom elektriker och mekaniker. Vi har även ett antal lastbilschaufförer anställda. De kollektiva är anslutna i Skogs- och Träfacket. Bland arbetsuppgifterna för tjänstemännen finns inköp av skogsråvara, underhållsplanering och arbetsledning, ekonomi- och personalarbete, försäljning, företags- ledning mm. Tjänstemännen är anslutna i SIF eller Ledarna.

Ålder, anställningstid och sjukfrånvaro Genomsnittlig ålder för de anställda i koncernen är 46,3 (44,4) år och genomsnittlig anställningstid är 15,0 (14,2) år.

Den totala sjukfrånvaron i koncernen har under året varit 7,6 (6,7) procent. Sjukfrånvaron som varat 60 dagar eller längre utgör 49,1 (51,1) procent.

Sjukfrånvaron fördelar sig på olika åldersgrupper, under 30 år 6,2 (7,6) procent, 30-49 år 7,4 (4,6) procent och över 50 år 8,4 (7,9) procent.

Friskvårdsprojekt

I koncernen jobbas det på olika sätt med friskvårds- aktiviteter via företagshälsovård mm.

Samverkan skola/arbetsplats

Sedan några år tillbaka bedrivs ett projekt tillsam- mans med Hultsfreds kommun, EU Mål 2 och Regi- onförbundet i Kalmar län som heter ”Ta i Trä”. Detta innebär i år att alla elever som går i femte klass i Hultsfreds kommun kommer på besök en förmiddag på anläggningen i Mörlunda. De får bekanta sig med hur produktionen går till för att därefter själva få producera sig en sak av trä. De får se hur en modern industri fungerar och ser ut idag samt känna på vad man kan göra av materialet trä. Detta ska förhopp- ningsvis skapa en nyfikenhet för träbranschen inför framtida yrkesval. Detta projekt har varit mycket lyckosamt vilket gjort att man även på andra sågverk nu genomför liknande projekt där detta är förebild.

M E D A R B E TA R E

10

(11)

Miljöpolicy

Vårt mål är att med så lite påverkan på miljön som möjligt använda och förädla den förnyelsebara råvara som skogen ger.

• Vi ska uppfylla gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter.

• Vi ska ta hänsyn till natur och miljö vid egna avverkningar med kraven för PEFC-certifiering som grund.

• Vi ska sträva efter att minska avfallsmängden samt öka källsorteringen.

• Vi ska ständigt förbättra vårt miljöarbete, öka våra medarbetares miljötänkande samt sträva efter en god arbetsmiljö.

Förnyelsebar råvara

Vår råvara innebär att vi har ett bra utgångsläge i vårt miljöarbete. Trä är en förnyelsebar råvara som ingår i naturens eget kretslopp. Det är också ett framtida intressant byggmaterial, inte minst utifrån miljöhän- syn och energianvändning. Den skog som avverkas för att bli sågade trävaror återbeskogas genom plantering och självsådd. Den biologiska mångfalden i skogsbru- ket är viktig för att vi ska uppnå en långsiktigt hållbar utveckling och miljöbalans.

Energibesparing

Anläggningarna i Mörlunda och Orrefors ingår i det statliga programmet för energieffektivisering (PFE).

Deltagarna i projektet får lägre skatt på el genom att vidta energibesparande åtgärder.

Tillstånd

Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet en- ligt miljöbalken. Verksamheten bedrivs i Mörlunda, Järnforsen och Orrefors. Tillståndet i Mörlunda av- ser produktion vid sågverk för upp till 150 000 m3 sågade trävaror och bevattning av timmer med en högsta lagerkapacitet av 35 000 m3. Tillståndet i Järnforsen avser produktion vid sågverk för upp till 60 000 m3 sågade trävaror och bevattning av tim- mer med en högsta lagerkapacitet av 10 000 m3. Tillståndet i Orrefors avser produktion vid sågverk för upp till 150 000 m3 sågade trävaror. Med an- ledning av stormen Gudrun har koncernen erhållit utökad möjlighet avseende lagring och bevattning av timmer. Tillstånden innefattar även drift av panncentraler samt deponier för bark och aska.

Den tillståndspliktiga produktionen motsvarar hela koncernens nettoomsättning.

Miljöpåverkan

Miljöpåverkan från verksamheterna påverkar den yttre miljön genom buller, luftföroreningar samt vattenuttag till timmerbevattning. Samtliga upp- mätta värden ligger inom de gränser som myndig- heterna åsatt.

.

MILJÖ

11

(12)

Skogen är viktig

Att skogen är betydelsefull för ett sågverk är väl närmast självklart. Hur skogen sköts och avverkas är även viktigt för skogsägaren. En central uppgift för Bergs Timber är att matcha trävarukundernas krav med skogsägarnas förväntningar på ett lönsamt skogsbruk.

Inköpsorganisation

Inköp av skogsråvara ska ske samlat för hela koncer- nen. En gemensam inköpsverksamhet underlättar optimeringen och administrationen av virkesfl ödena.

Beslut har nu tagits om att samla råvaruanskaffning- en i ett särskilt dotterbolag, Bergs Skog AB. Den nya organisationen har börjat verka under hösten 2006.

R Å VA R O R

12

Ett undantag från den samordnade råvaruanskaffning- en utgörs av Värendskog, ett inköpsbolag som ägs till hälften av koncernen. Som under det gångna räken- skapsåret varit väldigt betydande ur försörjningen av koncernens sågverk då de låg mitt i kärnområdet efter stormen Gudrun. Med anledning av stormen Gudrun har det inte varit aktuellt att importera något timmer det gångna räkenskapsåret.

Råvaruanskaffningen sker i olika former och från skilda säljarkategorier. Fördelningen varierar såväl över olika säsonger som under en enskild säsong. Normalt gäller följande. Tidigt på säsongen (augusti–oktober) är fl ödet av leveransvirke och virke från institutionella leverantörer normalt sett litet. För att kunna tillgodose sågverkens behov av råvara måste avverkningstakten i egen regi då vara hög avseende avverkningsuppdrag och rotposter. Fr o m november och fram emot våren brukar fl ödet av leveranstimmer samt timmer från institutionella leverantörer öka något. Även import- timmer från företrädesvis Ryssland har under normala omständigheter en betydande roll för att upprätthålla ett jämnt virkesfl öde över hela säsongen. Osäkerheten vid inköp av importtimmer är däremot stor då man i förväg aldrig kan vara säker på att kontrakterat tim- mer verkligen levereras vid uppgjord tidpunkt.

Bergs Timber har ett stort antal privata skogsä- gare i sitt leverantörsregister. Dessa tillför koncernen mer eller mindre återkommande leveranser av råvara i form av leveransvirke, avverkningsuppdrag eller rotposter.

Leveranser från institutionella säljare som Svea- skog, Södra, Holmen, Sydved, Stiftet m fl varierar mellan 25 och 50 procent av det årliga råvarubehovet.

Institutionella säljare • 36%

Avverkningsupp- drag • 16%

Direkt-

leveranser • 21%

Värendskog • 23% Rotposter • 3%

Import • 0%

Egna fastigheter • 1%

Uppgifterna inkluderar samtliga sortiment, dvs normaltimmer, klentimmer och kubb.

Fördelningen är förändrad mot förra året p g a stormen ”Gudrun”. Andelar från rotposter och import är lägre än normalt.

Koncernens råvaruförsörjning 05/06

(13)

R Å VA R O R

Skogsskötsel och avverkningstjänster

Koncernens skogliga verksamhet består av ett kom- plett skogskötselprogram – från rådgivning i skogs- vårdsfrågor, beståndsanläggning (markberedning och plantering), röjning och gallring – till slutavverkning och hyggesrensning. Det praktiska arbetet i skogen görs av kvalifi cerade entreprenörer som anlitas av oss.

Samarbete mellan skogsägare, våra inköpare och en- treprenörer möjliggör en ändamålsanpassad aptering.

Certifi ering av skog

Våra kunder vill i ökad utsträckning ha certifi erade trävaror. Detta gäller inte minst Storbritannien, som är en betydande marknad för koncernen.

Certifi ering är ett viktigt medel för att främja uthålligt skogsbruk. Ett av berörda skogsägare och industrier brett accepterat system för certifi ering av uthålligt skogsbruk innebär kompetensutveckling samtidigt som verksamheten anpassas till motiverade sociala, ekologiska och ekonomiska krav. Genom märkning som garanterar stöd för uthålligt skogsbruk, ges möjlighet för marknaden att ta ställning för skogs- brukets produkter. Konkurrensläget för certifi erade träprodukter stärks i jämförelse med alternativa material.

I södra Sverige tillämpas främst certifi ering enligt PEFC. Något förenklat innebär PEFC-systemet att vi kan sälja lika stor andel PEFC-märkta trävaror som vi köper in timmerråvara från PEFC-fastigheter. Följden blir att koncernen har ett behov av att öka andelen timmeranskaffning från PEFC-fastigheter i takt med att kunderna nu ökar efterfrågan på certifi erade trävaror. Vi uppmuntrar därför skogsägare att PEFC- certifi era sina skogsinnehav, eftersom vi bedömer att certifi eringen innebär en fördel för skogsägaren. Läs mer om PEFC nedan. Våra inköpare har ytterligare information och hjälper dig som skogsägare under certifi eringsprocessen.

Svenska PEFC

PEFC är ett frivilligt initiativ för certifi ering av uthålligt skogsbruk i Europa.

• PEFC skapar ett ram- verk för nationella system för PEFC-certifi ering.

• PEFC syftar till att

stärka den positiva bilden av skogsbruk och virke som en förnyelsebar råvara.

• PEFC bidrar till utveckling av ett ansvars- fullt, uthålligt skogsbruk med hänsyn till ekonomiska och sociala kriterier och natur vårdshänsyn.

Medlemmar i PEFC är bl a Sågverkens Riks- förbund och där ingår sågverksföreningen Såg i Syd – Bergs Timbers intresseorganisation – som en av fyra sågverksföreningar. Såg i Syd har sedan några år tillbaka målmedvetet satsat på att PEFC-certi- fi era medlemmarnas sågverk, virkesorganisationer,

entreprenörer och skogsägare. Till sin hjälp i detta arbete har man bildat certifi eringsföretaget PanCert AB som fungerar som en s k paraplyorganisation och som, förutom själva certifi eringen, även arbetar med information, utbildning och revisioner.

Koncernens inköpare är ombud för PanCert AB och har därmed behörighet att teckna avtal med de skogsägare som vill certifi era sitt skogsbruk.

Fastighetsförvaltning

Koncernens innehav av skogs- och jordbruksfas- tigheter uppgår till 2 588 hektar, varav 2 271 hektar är produktiv skogsmark. Syftet med innehavet är att bredda basen för koncernens råvarutillförsel. Under räkenskapsåret har uttag av sågråvara från egna fast- igheter gjorts med ca 3 700 m3to. Jordbruksmark och byggnader är utarrenderade.

Sedan en tid tillbaka har koncernen haft drygt 300 ha av koncernens skogsmark till salu, vilket motsvaras av cirka 11 procent av koncernens skogs- volym. Det fi nns i dagsläget inga planer på att sälja mer skogsmark än vad detta innebär. Försälj- ningen beräknas ge en reavinst på cirka 5 Mkr och affärerna förväntas att slutföras under innevarande kvartal.

Värendskog

Under hösten 2002 förvärvade koncernen hälften av aktierna i Värendskog AB. Bolaget bedriver inköp och försäljning av skogsprodukter med ca 5 anställda. Verksamhetsområdet ligger främst i östra delen av Kronobergs län i Småland och tangerar koncernens tidigare inköpsområde i väster. Bolagets inköp sker från privata skogsägare i området. Under räkenskapsåret har Värendskog svarat för 23 pro- cent av koncernens råvaruanskaffning, vilket under normala förhållande är betydligt mindre.

13

• Nyproduktion och revidering av skogsbruksplaner .

Certifi ering.

• Rådgivning och hjälp vid avverkningsplanering och/eller skogsvård.

• Skötsel eller förvaltning av skogsfastigheter under stort ansvar och i nära samarbete med ägar

en.

• Slutavverkningar och gallringar med certifi erade

entreprenörer med moderna och miljövänliga maskiner.

• Marknadsanpassade prislistor för alla för ekomm-

ande barrsortiment. Som förbrukar

e av både tall-

och grantimmer, klentimmer och kubb ser vi alltid till att optimera värdet i våra avverkningar.

• Skogsvårdsåtgärder som plantering och röjning – men även naturvård.

Bergs Skog erbjuder ett brett utbud av skogliga tjänster

(14)

Världshandeln,

konkurrenter och kunder Omkring 90 procent av allt virke som avverkas i världen används i hemlandet. Denna stora andel för- klaras delvis av att cirka hälften av allt virke används som bränsle. In- dustriveden dominerar i industri- länderna, medan afrikanska, asia- tiska och latinamerikanska länder har höga andelar brännved.

Trävarumarknaden är global, vilket gör att prisutvecklingen till stora delar styrs av hur det globala utbudet förändras i förhållande till den globala efterfrågan. Bergs Tim- ber som svarar för cirka 2 procent av Sveriges tillverkning påverkas av detta genom att över 80 procent av försäljningen av trävarorna sker till slutkunder utanför Sveriges gränser.

Detta gör att koncernen naturligtvis är utsatt för konkurrens från andra sydsvenska sågverk men även av an- dra globala producenter såsom såg- verk ifrån Finland, Ryssland, Tysk- land, Österrike, Baltstaterna mm.

De absolut största producent- länderna i världen är USA och Ka- nada, som tillsammans producerar cirka 10 gånger mer än vad Sve- rige producerar. Skillnaden mellan USA och Kanada är att USA har en stor hemmamarknad vilket gör att exporten är förhållandevis liten, medan däremot Kanada är väldens största exportör. Merparten av Kanadas export går till just grann- landet USA. Även länder som Sve- rige och Finland tillsammans med Källa huvudsakligen Softwoodkonferen-

sen oktober 2006, ECE Timber Com- mittee och Skogsindustrierna.

Jämförelse med förra räkenskapsåret anges inom parentes.

Emballage 19 Övrigt 8 Limfog 2 Trädgård, staket 5 Lister, hyvlat virke 9 Limträbalk 2 Möbler 3 Snickeri 4 Byggnadsmaterial 47

Källa: Skogsindustrierna

* Delar av forna Sovjetunionen: Vitryssland, Kasakstan, Ryssland och Ukraina.

Baltstaterna, Österrike, Ryssland och Vitryssland är stora exportörer.

Bland länder som importerar träva- ror för sin konsumtion kan nämnas USA och Japan tillsammans med länder i Mellanöstern och Nordaf- rika. I Europa importerar Storbri- tannien, Italien, Tyskland, Frank- rike, Holland, Spanien, Danmark, Belgien och Grekland stora delar av sin konsumtion.

Genom att största delen av trä- varorna används till byggnation är trävarukonsumtionen mycket bero- ende av byggnationens utveckling i respektive länder. Byggnationsut- vecklingen å sin sida påverkas i stor utsträckning av den allmänna eko- nomiska utvecklingen i länderna.

Genom att trävarumarknaden är så global påverkar naturligtvis för- ändringar i valutakurser konkurren- sen mellan olika aktörer på markna- den.

Världskonjunkturen 2005 Världskonjunkturen utvecklades fortsatt starkt under 2005. Globalt växte BNP med drygt fyra procent, med Asien och framförallt Kina som stark tillväxtmotor i världsekono- min. USAs tillväxt var 3,5 procent medan tillväxten i euro-området var fortsatt svag, 1,3 procent. Till- växten i fl era länder i Östra Europa var stark, och i Sverige steg BNP med 2,7 procent. Världshandeln steg med sex procent, trots fortsatt höjning av oljepriset var infl ations- trycket dämpat.

Uppskattad användning av barrträvaror i Europa (%)

V Ä R L D S H A N D E L , K O N K U R R E N T E R O C H K U N D E R

14

Utvecklingen av trävarumarknaden 2005 Europas konsumtion av sågade barrträvaror ökade med två procent till rekordet 99 miljoner m3. Den svenska produktionen steg till 17,6 miljoner m3, vilket innebar en ök- ning på cirka 1 miljon m3 eller sex procent jämfört med det tidigare rekordåret 2004. Den omfattande stormfällningen i början på året gav sålunda en begränsad ökning av produktionen av sågat virke, efter- som sågverken redan hade ett högt kapacitetsutnyttjande. Den svenska produktionstakten eliminerade den fi nska produktionsminskningen på 1,3 miljoner m3. Exporten ökade med 0,6 miljoner m3 till nya rekord- nivån 12 miljoner m3. Leveranserna till europeiska länder steg med 0,5 miljoner m3 eller 5,3 procent. Flö- det från Finland och Baltstaterna till Europa uppvisade dock tillsammans en klart större nedgång, samtidigt som de ryska leveranserna i stort sett planade ut. Därmed förbättrades balansen mellan utbud och efterfrå- gan och marknaden stärktes succes- sivt. Av den totala trävaruexporten från Sverige 2005 levererades 2,8 miljoner m3 eller 24 procent till ut- omeuropeiska länder, av vilka Japan och USA var de största mottagarna.

Leveranserna till utomeuropeiska länder har visat en stigande trend under en lång följd av år och som jämförelse kan nämnas att andelen 1990 stannade på 13 procent.

Sveriges största tillverkare av sågade

trävaror samt Bergs Timber (2005 års produktionsvolymer)

0 0,5 1 1,5 2 milj m3

Setra Group SCA Timber Södra Timber Moelven Stora Enso Timber Vida-Gruppen Rörvik Timber Norrskog-NWP Karl Hedin Norra Skogsägarna Bergs Timber

Källa: Skogsindustrierna

Kanada 23 Ryssland 8 Tyskland 8 Sverige 7 Finland 5 Österrike 4 Frankrike 3 Övriga 16 USA 26 Produktion av trävaror 2005 i Europa, Nordamerika och delar av forna Sovjetunionen* (%) Konsumtion av trävaror 2005 i Europa, Nordamerika och delar av forna Sovjetunionen* (%)

Kanada 8 Tyskland 8 Frankrike 4 Storbritannien 4 Italien 3 Sverige 3 Ryssland 2 Spanien 2 Österrike 2 Finland 2 Turkiet 2 Övriga 13 USA 46

References

Related documents

Resultaträkning i sammandrag Nettoomsättning Rörelsens kostnader Poster av engångskaraktär Andel av intresseföretagens resultat före skatt Övriga rörelseintäkter

ligt värde på förvaltningsfastigheter baseras på externt och internt genomförda värderingar. Dagon värderar varje kvartal 100 procent av fastighetsbeståndet vilket är en

En GMP-produkt av IodoCarb® har tagits fram, och ansökan om att få starta Bolagets Proof of concept kliniska studie kommer de närmaste veckorna att lämnats in till

Vi ser stora möjligheter att kunna skapa denna typ av tjänster inom ramen för Generic Mobiles licens för 870-MHz frekvensen.. Jag vill även passa på att tacka alla kompetenta

Inom Generic Systems Sweden AB, Generic Integration Sweden AB och Racomna AB bedrivs konsultverksamhet och bolagen erbjuder högkvalitativa tjänster och lösningar för lednings-

För att finansiera omställningen från forskning och utveckling till produktion genomförde Genovis en nyemission om cirka 10 miljoner kronor i mars 2006.. Det har inneburit

Nextlink upplevde en mycket stark utveckling för sina professionella produkter under 2006.. Nextlinks plan är att upprätthålla sin strate- giska position i ”high end”

Under 2005 bildades tre nya dotterföretag; två svenska dotterföretag, nextlink IPr AB och nextlink Patent AB, för att äga och förvalta nextlinks patent, samt ett amerikanskt