• No results found

Utvecklad utsläppshandel för minskad klimatpåverkan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Utvecklad utsläppshandel för minskad klimatpåverkan"

Copied!
7
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-08

Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf.

Utvecklad utsläppshandel för minskad klimatpåverkan

Enligt en lagrådsremiss den 19 januari 2006 (Miljö- och samhälls- byggnadsdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över fö rslag till

1. lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, 2. lag om ändring i lagen (2991:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Anders Lillienau.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

I lagrådsremissen föreslås ett antal ändringar i lagen om handel med utsläppsrätter. Förslagen tar sikte på handelsperioden 2008 – 2012 och innefattar bl.a. reglering av ett system för handel med utsläpps- rätter i enlighet med Kyotoprotokollets projektbaserade mekanismer.

(2)

Förslaget till lag om ändring i lagen om handel med utsläppsrätter

3 kap. 6 §

Av den föreslagna paragrafen framgår att regeringen skall meddela föreskrifter om tilldelning av utsläppsrätter.

Lagrådet gör den bedömningen att det föreslagna bemyndigandet att meddela föreskrifter fått en alltför obestämd och vid omfattning (jfr även Lagrådets yttrande den 21 september 2004 över bl.a. förslag till lag om handel med utsläppsrätter s. 9 f.).

Enligt vad som upplysts vid föredragningen inför Lagrådet är avsikten att riksdagen avses lägga fast riktlinjer för ti lldelning av utsläpps- rätter. Det föreslagna bemyndigandet bör därför enligt Lagrådets mening avgränsas genom att det knyts till dessa riktlinjer och med hänvisning till ha ndelsdirektivet (jfr 3 kap. 1 § i gällande lag).

Lagrådet föreslår mot denna bakgrund att 3 kap. 6 § ges följande lydelse:

Regeringen skall i enlighet med principer som riksdagen fastställer och med beaktande av handelsdirektivet meddela föreskrifter om tilldelning av utsläppsrätter.

4 kap. 1 §

I 4 kap., som enligt förslaget innehåller föreskrifter om registrering av utsläppsrätter och kyotoenheter, föreskrivs i den nu gällande lydelsen (4 kap. 1 § fjärde stycket) att lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument inte skall tillämpas på kontoföring av utsläpps- rätter. Den lagen, som avser konventionella finansiella instrument,

(3)

har inte ansetts böra gälla utsläppsrätter som registreras i ett särskild kontosystem (prop. 2004/05:18 s. 40).

I det nu aktuella lagförslaget föreslås ingen ändring i paragrafens fjärde stycke. Enligt Lagrådets mening bör det angivna undantaget för utsläppsrätter rimligen gälla också kyotoenheter.

5 kap. 2 a §

I den nya paragrafen ges tillsynsmyndigheten befogenhet att, om en verksamhetsutövare inte gett in en verifierad rapport om verksamhe- tens utsläpp av koldioxid, besluta hur stora utsläppen skall anses ha varit, grundat på en uppskattning av vad som framstår som skäligt.

Om en verifierad rapport inte getts in till tillsynsmyndigheten innan beslutet vunnit laga kraft, skall beslutet ligga till grund för beräkning- en av det antal utsläppsrätter som verksamhetsutövaren skall öve r- lämna till kontoföringsmyndigheten (6 kap. 1 §).

Det synes viktigt att slå fast att en sådan skälighetsuppskattning inte får användas som ett straff eller påtryckningsmedel för att verksam- hetsutövaren brustit i sin rapporteringsskyldighet. Syftet med upp- skattningen bör således inte få vara annat än att försöka uppnå det från materiell synpunkt riktigast möjliga resultatet. En annan sak är att en avgift enligt 8 kap. 5 a § kan komma att påföras om inte rapporteringsskyldigheten fullgjorts.

Lagrådet förordar därför att beslutet skall grundas på en uppskattning av vad som framstår som skäligt med hänsyn till vad som i ärendet framkommit om verksamhetens art och omfattning (jfr departement- chefens uttalande i prop. 1955:160 s. 102 när bestämmelser om skönstaxering för inkomstskatteändamål infördes). Paragrafens fö r- sta stycke bör således utformas enligt följande:

(4)

Om en verksamhetsutövare inte har gett in en verifierad rapport en- ligt 1 §, får tillsynsmyndigheten besluta hur stora utsläppen av koldi- oxid skall anses ha varit under det närmast föregående kalenderåret.

Beslutet skall grundas på en uppskattning av vad som framstår som skäligt med hänsyn till det som framkommit i ärendet om verksamhe- tens art och omfattning. Beslutet får meddelas tidigast den 1 maj året efter det kalenderår som uppskattningen a vser.

6 kap. 2 §

Enligt paragrafen i dess nuvarande lydelse skall utsläppsrätter annul- leras i tre särskilt angivna fall. I ett and ra stycke, som nu föreslås bli infört, anges att bestämmelserna om annullering av kyotoenheter finns i artiklarna 58, 59 och 62 i registerförordningen. (Beträffande denna förordning, som till alla delar är bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater, se 1 kap. 2 § i den föreslagna lydelsen av lagen.)

Att utsläppsrätter skall annulleras i de i paragrafen angivna fallen framgår emellertid också av artiklarna 58 – 62 i registerförordningen.

Enligt Lagrådets mening motsvarar således paragrafens första stycke bestämmelser som finns i registerförordningen. För att undan- röja den uppkomna dubbelregleringen förordar Lagrådet att paragra- fen ges fö ljande utformning :

Bestämmelser om annullering av utsläppsrätter och kyotoenheter finns i artiklarna 58 – 62 i registerförordningen.

6 kap. 3 §

I paragrafen anges att en utsläppsrätt inte får annulleras för att fullgö- ra skyldigheten enligt 1 § första stycket eller på innehavarens begä- ran enligt 2 § första stycket 3, om utsläppsrätten har utmätts, belagts med kvarstad eller blivit föremål för betalningssäkring. I den före-

(5)

slagna lydelsen anges att motsvarande gäller vid annullering av en kyotoenhet enligt registerförordningen.

Såsom tidigare konstaterats innehåller artiklarna 58 – 62 i register- förordningen bestämmelser om annullering av såväl utsläppsrätter som kyotoenheter. Lagrådet kan inte finna att registerförordningen innehåller bestämmelser som medger att undantag kan göras från tillämpningen av förordningens bestämmelser om annullering i de fall utsläppsrätter eller kyotoenheter har utmätts, belagts med kvarstad eller blivit föremål för betalningssäkring. I registerförordningen före- skrivs (art. 58) således t.ex. att det antal utsläppsrätter som skall a n- nulleras skall vara lika med det sammanlagda antal utsläppsrätter som noterats som överlämnade. Bestämmelsen i förevarande para- graf som anger att en sådan enligt 1 § första stycket överlämnad ut- släppsrätt inte får annulleras om den utmätts, belagts med kva rstad eller blivit föremål för betalningssäkring synes således stå i strid med den angivna bestämmelsen i registerförordningen. Frågan är vilket handlingsutrymme som finns att föreskriva nationella regler som i n- skränker tillämpningen av registerförordningens bindande och direkt tillämpliga bestämmelser.

Lagrådet påpekade i sitt yttrande den 21 september 2004, när försla- get (lagrådsremiss den 9 september 2004) till den nu i kraft varande lagen behandlades, att denna, till skillnad mot lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och lagen (2003:113) om elcerti- fikat, inte innehåller några föreskrifter som tar sikte på dubbelöverlå- telser eller överlåtelser som i annat fall gjorts av en obehörig person.

Såsom Lagrådet anförde i yttrandet är det angeläget att en närmare analys av en registrerings sakrättsliga verkningar kommer till stånd. I detta sammanhang måste också övervägas om lagens bestämmel- ser om verkningarna av att utsläppsrätter har utmätts, belagts med kvarstad eller blivit föremål för betalningssäkring är i överensstäm-

(6)

melse med registerförordningens bestämmelser om registrering och annulering av utsläppsrätter. Om det inte vid den fortsatta bered- ningen kan konstateras att det faktiskt finns utrymme för sådana na- tionella regler måste enligt Lagrådets mening paragrafen i dess hel- het utgå. Vidare måste i så fall undersökas i vad mån andra i lagen ingående bestämmelser också måste utgå, se t. ex. 4 kap. 9 § 1.

Förslaget till lag om ändring i lagen om självdeklarationer och kon- trolluppgifter

11 kap. 14 och 15 §§

Enligt nuvarande lydelse skall kontrolluppgifter lämnas om innehav och avyttring av utsläppsrätter. I lagrådsremissen föreslås att kon- trolluppgifter skall lämnas också om innehav och avyttring av ut- släppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar.

Vid föredragningen inför Lagrådet har upplysts att avsikten är att så- väl verksamhetsutövare som andra skall kunna i nneha och handla med samtliga kyotoenheter. Med anledning härav synes skäl förelig- ga att överväga om inte kontrolluppgifter skall lämnas beträffande samtliga sådana e nheter.

(7)

References

Related documents

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för smittbärar- penning och resekostnadsersättning som avser tid före den 1

2 § Om den försäkrades vård eller rehabilitering har försenats på grund av effekter av sjukdomen covid-19 och han eller hon med stor sannolikhet kan förväntas återgå i

Jordbruket är en viktig näringsgren för länet med möjligheter att bidra i samhällets omställ- ning till fossilfrihet bland annat genom kolinlagring i marken och produktion av

Jordbruket är en viktig näringsgren för länet med möjligheter att bidra i samhällets omställ- ning till fossilfrihet bland annat genom kolinlagring i marken och produktion av

det i vissa fall kommer att vara enskilda företag med begränsad erfarenhet och kunskaper om PBL och byggnads- teknik som kommer att agera byggherrar", får det antas att

Resultatet visar att sjuksköterskans förmåga att möta patienter med psykisk sjukdom ser ut att vara bristfällig. Upplevelser av rädsla, osäkerhet, frustration och

ståelse för psykoanalysen, är han också särskilt sysselsatt med striden mellan ande och natur i människans väsen, dessa krafter, som med hans egna ord alltid

In his Concertino for Marimba and Strings, Daniel wants to highlight the marimba as a melodic percussion instrument, and at the same time inspire young musicians to discover

På en orgel kan vi inte, som på ett piano, göra dynamiska accenter. En orgel blir inte starkare för att vi slår ner tangenten hårdare. Många betraktar orgeln som ett

Teoretiskt aktualiserar avhandlingen olika fenomenologiska ingångar för att tolka och förstå vad detta hivblivande innebär: en queer fenomenologi som fokuserar kroppars

Eleven har mycket goda kunskaper om organismer, växter och svampar och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning

Analysen av de två studerade externa köpcentrumen Haganäs i Älmhult samt Östra Torp i Uddevalla från del 2 ligger till grund för ett gestaltningsförslag för respektive

Skicka ut en enkät till länsstyrelserna om hur många för- teckningar man får in och deras innehåll. Är alla inventa- rier enligt 6 § förtecknade? Framgår det om föremål ägs

I resultaten för grundscenarierna för de prefabricerade byggsystemen (figur 5-7) syns att transport av prefabricerade element till byggplatsen står för en förhållandevis stor andel

Det framgår också av remissen (s. 21–22) att ett bemyndi- gande nu inte kan uppfattas som mer brådskande än att det kan avvakta den ytterligare beredning som behövs.

Enligt en lagrådsremiss den 19 maj 2016 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till.. lag om ändring i lagen (2013:1164) om

Enligt en lagrådsremiss den 21 december 2006 (Finansdepartemen- tet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (2004:629)

Enligt en lagrådsremiss den 17 februari 2005 (Miljö - och samhälls- byggnadsdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över fö rslag till lag om ändring

I ett beslut från Justitieombudsmannen den 30 juni 2006 (dnr 1-2006 m.fl.) har påtalats att bestämmelserna i 20 och 21 §§ förvaltningslagen (1986:223) om att den enskilde

Mängden material som används har ett tydligt samband med klimatpåverkan och används stora mängder betong kan klimatförbättringar göras genom ändring till en betongsort med

2 Från engångs till flergångs Minskning av materialförbrukningen genom övergång till flergångsvariant, t ex skålar och flergångskläder.. 3 Klimatsmartare material Minskning

Vidare ska Socialstyrelsen ta fram stöd till kommunerna om tillämpningen av de bestämmelser i LVU som träder i kraft den 1 juli 2022 om att socialnämnden inte får besluta att vård

I strategin definieras samkommunens vision, verksamhetsidé, värderingar, strategiska mål samt de ur dem härledda mätbara målen. Man följer regelbundet upp hur målen