• No results found

Xenter, kl 18:30-20:35

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Xenter, kl 18:30-20:35"

Copied!
17
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Aram El Khoury (KD) Kerstin Edman (TUP)

Kia Hjelte (M) Lars Holmberg (SD)

Daniel Njuguna (S) Marit Normasdotter (V) Taina Virta (S) Isak Nobuoka (MP) §§61- 68 Roland Forsman (TUP) tj ers. Jens Vollmer (L)

Sonja Jonasson (C) tj er. §§69-

71

Ersättare Simon Safari (S), Maria Stjernevall (S), Anneli Andersen (SD), An-

ders Pemer (V), Ebtesam Zino (KD), Assal Alsawadi (KD), Sonja Jonasson (C) §§ 61-68

Övriga deltagande Petra Oxonius, Christina Almqvist, Nico Rönnberg, Kerstin Frimo-

dig, Johan Nicander, Pamela Olave

Utses att justera Kia Hjelte (M)

Plats och tid för justering Kommunalhuset, 28 november 2019

Sekreterare Paragrafer 61-64, 66-68 och 70-

71

Nico Rönnberg Omedelbart justerade: 65 och 69

Ordförande

Tuva Lund

Justerare

Kia Hjelte

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2019-11-18

Anslaget den Nedtas den

2019-11-28 2019-12-20

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen

Underskrift

Nico Rönnberg

_________________________

(2)
(3)

Ändring av sammanträdesordning

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner ändringen av dagens sammanträ- desordning.

Sammanfattning

Ordföranden Tuva Lund (S) yrkar ändring av dagens sammanträdesordning enligt följande: punkt 5 Avveckling av FoU Södertörn flyttas till efter punkt 8 på dagordningen.

(4)

§ 62

Information från förvaltningen (von/2019:5)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att de tagit del av in- formationen.

Sammanfattning

Information från verksamheterna- anhörigsamordnare Johan Nicander Information om välfärdteknik - IT-samordnare Pamela Olave

Information från omsorgsdirektören

Omsorgsdirektör Petra Oxonius informerar om pågående byggprojekt och investeringar. Ombyggnationen av Allégården är snart klar och inflytt är planerad till efter årsskiftet. Slutbesiktningen av gruppbostaden Sandstugan sker under våren och inflytt är planerad till kvartal 2. Upphandlingen av byggnationen av vård- och omsorgsboendet i Vårsta beslutas om i februari 2020.

(5)

Ekonomisk månadsuppföljning (von/2019:11)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner prognosen per oktober 2019.

Sammanfattning

Prognos per oktober visar ett överskott på 12,0 miljoner kronor, vilket är den-samma som vid delårsrapport 2 i augusti samt prognosen i september månad. Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott på 20,4 miljoner kro- nor, funktionsnedsättningsområdet och centrala verksamheter prognostiserar ett överskott på 14,2 miljoner kronor respektive 18,2 miljoner kronor.

Ansvar

Utfall Jan – okt 2019 (tkr)

Budget Jan – okt 2019 (tkr)

Budget 2019

(tkr)

Prognos Okt 2019

(tkr)

Diff Budget- Prognos

(tkr) Vård- och om-

sorgsnämnden 903 666 950 481 1 140 723 1 128 723 12 000

Underskottet inom äldreomsorgen beror främst på ett ökat antal externa kort-tidsplatser, till följd av beslutet som togs under hösten 2018 om att till- fälligt avveckla alla korttidsplatser i intern regi för att möjliggöra ombygg- nationen på Tunängens vård- och omsorgsboende. Vidare innebär ett ökat behov av vård- och omsorgsboende hos medborgarna ökade kostnader i för- hållande till budgeterade kostnader. Här har dock prognosen förbättrats med 2,0 mnkr sedan september månad.

Överskottet inom funktionsnedsättningsområdet avser främst personlig assi- stans och beror till största del på eftersläpning av intäkter från Försäkrings- kassan avseende 2018.

Den internhyresmodell som utarbetades under 2018 och som innebär att kommunens verksamhetslokaler ska hanteras av fastighetsavdelningen inom Tekniska nämnden, har införts. Ett gediget arbete har gjorts under året för att säkerställa utfallet för lokalkostnader. Helårsprognosen för hyreskostna- der har försämrats med cirka 4,6 mnkr efter senaste avstämningen med Tek- niska förvaltningen. Det finns oklarheter kring vissa delar vilket fortfarande medför en osäkerhet i prognosen för helåret.

Särskilt yttrande

Marit Normasdotter (V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Vård- och omsorgsnämnden godkänner att yttrandet biläggs protokollet.

(6)
(7)

Utredning- gratis broddar till äldre (von/2019:92)

Beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens utredning om gra- tis broddar till äldre i Botkyrka kommun.

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inte införa gratis broddar till äldre i Botkyrka kommun.

Ärendet

En synpunkt som föreslår att kommunen ska dela ut gratis broddar, det vill säga gratis halkskydd, till alla Botkyrkabor över 75 år har inkommit till vård- och omsorgsförvaltningen. Ärendet har lyfts till vård- och omsorgs- nämnden för beslut. Synpunkten har också behandlats av kommunens pens- ionärsråd, som vid sammanträdet den 20 mars 2019 ställde sig bakom för- slaget, och föreslog att det på kommunens medborgarkontor kunde erbjudas två olika sorters broddar till kommuninvånare över 75 år. Vård- och om- sorgsnämnden beslutade senare vid sitt sammanträde den 27 maj 2019 att ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda vidare frågan om gratis broddar till äldre i Botkyrka. Förvaltningen har nu utrett frågan innefattande en kostnadsberäkning baserad på två ålderskategorier, personer som är 65 år eller äldre och 75 år eller äldre.

Utifrån utredningen bedömer vård- och omsorgsförvaltningen att det inte finns tillräckligt starka skäl att tillstyrka förslaget om att införa gratis brod- dar till äldre i Botkyrka kommun.

Yrkanden

Jens Vollmer (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget. Kerstin Edman (TUP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Särskilt yttrande

Kia Hjelte (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Vård- och omsorgsnämnden godkänner att yttrandet biläggs protokollet.

(8)

§ 66

Nytt ställningstagande gällande SKLs rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamhet- er (von/2019:48)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta SKL:s rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i so- cialtjänstens verksamheter.

Sammanfattning

SKL:s styrelse beslutade i december 2018 att rekommendera samtliga kommuner att gemensamt finansiera viktiga förutsättningar för att utveckla ett mer samlat system för kunskapsstyrning. 260 av landets kommuner har meddelat SKL att de antar rekommendationen. 21 kommuner har avslagit rekommendationen, däribland Botkyrka kommun. Med anledning av detta har SKL återkommit med en ny möjlighet att anta rekommendationen.

Vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen har utifrån den nya situationen tittat närmare på frågan kring huruvida Botkyrka kommun bör ändra sitt ställningstagande gällande SKL:s rekommendation.

Både socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen ser fortsatta behov av tillgång till de nationella brukarundersökningar och kvalitetsregis- ter som SKL tillhandahåller samt behov av att i samverkan med andra kommuner och myndigheter delta i arbetet med att utveckla kunskapsstyr- ningen inom socialtjänsten. Utifrån hur SKL väljer att agera bedöms det vara en förutsättning att anta rekommendation för att få del av detta.

(9)

Svar på remiss – Motion - Möjlighet för pensionärer att äta lunch på skolor och gymnasier (SD) (von/2018:156)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inte yttra sig över motionen.

Sammanfattning

Sverigedemokraterna har skrivit en motion gällande att pensionärer ska ha möjlighet att äta i kommunens skolor. Eftersom motionen berör verksamhet som vård- och omsorgsnämnden inte har rådighet över så avstår vi från att yttra oss i frågan och hänvisar till utbildningsnämndens yttrande.

(10)

§ 68

Svar på Remiss - Personlig assistans för samtliga hjälp- moment som avser andning och måltider i form av sond- matning (S2019/04168/FST) (von/2019:175)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden antar remissvaret.

Ärende

Under de senaste åren har det kommit ett antal olika vägledande domar från rättsväsendet som har förändrat hur lagstiftningen i vissa frågor gällande in- satsen personlig assistans tolkas och tillämpas. Det har inneburit att flera barn som tidigare varit beviljad assistans för till exempel sondmatning eller andning förlorade sin insats. Det här fick stora konsekvenser för enskilda barn och deras familjer. Föräldrar vittnade om att de har varit tvungna att säga upp sig från sina arbeten för att kunna ta hand om sina barn. De beskri- ver hur de behöver vaka över sitt barn nätterna igenom för att säkerställa att barnet inte får andningsunderhåll. Det är inte rimligt att anse att det ligger inom ett normalt föräldraansvar och Botkyrka har vid flera olika tillfällen framfört politiskt att det är nödvändigt att få till en förändring, till både För- säkrings-kassan och regeringen.

Utöver konsekvenserna den nya tillämpningen fick för enskilda familjer skapades det också en allmän samhällsdebatt om personlig assistans. En de- batt som både medborgare som har assistans, deras familjer och

intresseorganisationer deltog i och där det framfördes en rädsla för att insat- sen per-sonlig assistans ska förändras till det sämre.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är den enda rättighetslag som finns i Sverige. Syftet med lagen är att försäkra att de per- soner som ingår i någon av LSS-personkretsar få möjlighet att leva ett liv som andra med goda livsvillkor.

Regeringen får inte ha några synpunkter på hur domstolar, Försäkringskas- san och andra myndigheter tolkar lagen. Men det är regeringens ansvar att följa vad konsekvenserna blir för de personer som har rätt till personlig assi- stans och eventuellt föreslå lagändringar.

Därför är vi mycket positiva till regeringens förslag till lagförändring som i praktiken innebär att barn med funktionshinder med rätt till LSS-insatser ska kunna få personlig assistans när det gäller andning och sondmatning.

Det är ett viktigt klargörande och det leder till att förstärka jämlikheten i samhället. Men utifrån den samhällsdebatt som varit är det också viktigt att regeringen härmed visar att man står upp för LSS och för lagens intentioner.

Särskilt yttrande

Kia Hjelte (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

(11)
(12)

§ 70

Anmälningsärenden (von/2019:13, von/2019:150, von/2019:157, von/2019:2, von/2019:3, von/2019:7)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att det tagit del av ärendena.

Ärende

Följande ärenden anmäls till vård- och omsorgsnämnden:

Kommunfullmäktige

126 KF 2019-09-26 Avsägelser och fyllnadsval, ersättare (KD) i vård- och omsorgsnämnden, von/2019:13

Kommunstyrelsen

§ 149 KS 2019-0-02 Kompetensfonden - Förslag till fördelning 2020, von/2019:157.

Vård- och omsorgsförvaltningen

Slutrapport sommarvistelse Botvidsgården, von/2019:150 Protokoll- förvaltningssamverkan 2019-10-08

Myndighet

Sammanställning av domar LSS, kvartal 3 2019, von/2019:3 Sammanställning av domar SoL, kvartal 3 2019, von/2019:3

Särskilt yttrande

Kia Hjelte (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga. Lars Holmberg (SD) an- sluter sig till Kia Hjeltes yttrande.

Vård- och omsorgsnämnden godkänner att yttrandet biläggs protokollet.

(13)

Delegationsbeslut (von/2019:1, von/2019:158, von/2019:29)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att nämnden tagit del av besluten.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt vård- och omsorgsnämndens delegationsordning. Be- slut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till vård- och omsorgs- nämnden.

Omsorgsdirektör

D2 Attesträtt, biträdande enhetschef vård-och omsorgsboende, von/2019:29:19

D2 Attesträtt, tf verksamhetschef VOB och HSV, von/2019:29:24 Verksamhetschef

C27 Beslut om skriftlig varning, von/2019:158 Myndighet

Delegationsbeslut fattade av handläggare för LSS; SFB och SOL, 2019-09-01- 2019-09-30.

(14)

Ekonomisk månadsuppföljning(von/2019:11)

Jag noterar med oro de stora kostnaderna för externa korttidsplatser.

Samtidigt som behovet av platser växer planeras i majoritetens bud- getförslag en nedskärning av antalet korttidsplatser i kommunen, och om det ökade behovet skall tillfredsställas i extern regi kan vi förvänta oss stora kostnader även i framtiden. I stället skulle ett eventuellt över- skott av egna korttidsplatser sannolikt kunna nyttjas av våra grann- kommuner.

Marit Normasdotter (V)

(15)

Trots att vi moderater tidigare motionerat och interpellerat i frågan om gratis utdelning av broddar till äldre medborgare i Botkyrka kommun, yrkar vi bifall till

ordförandeförslaget att INTE införa gratis broddar i dag.

Vi tycker att förvaltningens utredning ger tydliga svar på varför det i dagsläget inte är det bästa förslaget. Vi avser dels kostnadsbilden och dels att vi ser att andra kommunala åtgärder skulle kunna ha bättre effekt.

Fallolyckor är ett stort problem. Det skapar stora svårigheter för den som råkar ut för ett svårt fall att lårbensbrott uppstår och också andra skador. Det blir också en stor kostnad för samhället i stort.

Botkyrka kommun har något fler fallolyckor än länet i övrigt. Därför anser vi att Botkyrka kommun borde satsa mer resurser på halkbekämpande åtgärder såsom

snöskottning och sandning på vintern. Det är också viktigt att belysningen är rätt och att alla lampor alltid lyser, att ojämnheter i trottoarer och vägbanor åtgärdas. Dessutom anser vi att slyröjningen utmed gångvägarna kan bli bättre, det skapar bättre sikt och ökar säkerheten.

Vi ser också möjligheten att ytterligare kommunicera Botkyrkafixarens möjligheter att bistå den enskilde personen i hemmet. Vi vet att de allra flesta fallolyckor sker i den egna bostaden.

Vi moderater kommer att följa vinterns halkbekämpning med stort intresse och vi kommer att följa de kommuner som ännu har utdelning av broddar.

Den viktiga synpunkten som kommit kommunen till del om utdelning av broddar har nog redan gjort verkan genom skrivningar i olika media och genom diskussion i nämnder och fullmäktige. Ständig diskussion om halkbekämpning och upplysning om fallskador är väsentligt för att minimera fallolyckor

Kia Hjelte (M)

(16)

som avser andning och måltider i form av sondmatning (von/2019:175)

Vi kan bara beklaga regeringens tidigare beslut när det gäller den här mycket viktiga frågan som är så avgörande för den enskilde personens såväl som för de anhöriges liv och leverne. Regeringens tidigare beslut och Försäkringskassans hårdare prövning orsakade mycket ångest och oro.

Vi välkomnar den lag som trädde i kraft den 1 juli 2019. Där det föreslås att hjälp med andning och sondmatning ska utgöra grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Kia Hjelte (M)

(17)

Botvidsgården i Trosa.

Vi uppskattar också möjligheten till ett antal endagsutflykter till samma Botvidsgården.

Nu har en slutrapport kommit som ett anmälningsärende.

Där i kan vi se att kostnaden hade ökat, den satta budgeten var 96 430 kronor men notan slutade på 279 554 kronor. I den siffran saknas en bilhyra, bensinkostnad och del i årshyra. Det ger en hög kostnad per deltagare.

Vi anser att det är viktigt att bryta människors ensamhet och att också personer med hemtjänst mår bra av att delta i sommarkolloverksamheten. Men ensamhet och ofrivillig ensamhet gäller hela året om.

Vad kan man göra för ca 300 000 kronor ur ett året-om-perspektiv?

Fler endagsutflykter?

Fler mötesplatser?

Fler aktiviteter ihop med civilsamhället, pensionärsorganisationer och andra föreningar?

Kia Hjelte (M)

References

Related documents

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till at- testförteckning 2019 inklusive beloppsgränser för fakturor i ekonomisyste- met Visma Inköp och faktura

När Boendeplan 2019 - 2027 presenterades för Vård- och omsorgsnämn- den i mars 2019 lade Vänsterpartiet ett särskilt yttrande där vi uttryckte oro över att kommunens planer

Storsthlm (tidigare Kommunförbundet Stockholms län) rekommenderar kommunerna att anta en överenskommelse som avser kostnader, administra- tiva rutiner och ansvarsfördelning

1.Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inte ingå nytt hyresavtal för när- varande lokal där mötesplats Tumba har sin verksamhet. 2.Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge i

I mål och budget 2019 fick vård- och omsorgsnämnden tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att ta fram ar- betsrutiner och arbetssätt för hur

Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt vård- och omsorgsförvaltningen att utifrån rekommendationerna i ”Genomlysning- boendestöd Botkyrka kommun” ta fram en åtgärdsplan

Den regionala överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län handlar om att övergången från den slutna vården på sjukhus

Ordföranden ställer efter nämndens godkännande Aram El Khoury (KD), Kia Hjelte (M) och Christina Tibblin (M) och yrkande om bifall till motion- en mot ordförandeförslagets förslag