Protokoll PU 2011-08-22 §§ 16-20

Full text

(1)

Plats och tid Kommunkontoret i Vara, kl 08.00 – 09.10

Beslutande Alexandra Gustafsson (S), ordf

Ingemar Gruvaeus (C) Onni Vehviläinen (M)

Övriga deltagande Berit Hallersbo, personalchef Anela Pranjic, sekreterare

Justerare Onni Vehviläinen

Justeringens plats och tid 2011-08-26

Under-

skrifter Sekreterare Paragrafer 16 – 20

Anela Pranjic

Ordförande

Alexandra Gustafsson

Justerare

Onni Vehviläinen

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Personalutskottet

Sammanträdesdatum 2011-08-22

Datum för anslags uppsät-

tande 2011-08-26

Datum för anslags

nedtagande 2011-09-16

Förvaringsplats för proto-

kollet Personalavdelningen

Underskrift

(2)

Justerandens sign. Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

Hot och våld – plan för förtroendevalda ... 3

Motion från Folkpartiet angående verksamhetsutveckling/kompetensutveckling för medarbetare ... 4

Ersättning utebliven pension ... 5

Arvodesregler ... 6

Övriga ärenden ... 7

(3)

§ 16

Hot och våld – plan för förtroendevalda

Beslut

Personalutskottet uppdrar åt ordföranden Alexandra Gustafsson och personal- chefen Berit Hallersbo att arbeta fram ett förslag på riktlinje för hot och våld.

__________

Bakgrund

Flera förtroendevalda och tjänstemän i kommunen har hotats och därför har det hållits ett säkerhetsmöte. På mötet diskuterade man att personalchefen ansvarar för att uppdatera kommunens hot- och våldsplan. Den riktlinje som finns kring hot och våld idag bör skrivas om så att den även kan fungera för förtroendevalda.

__________

(4)

Justerandens sign. Utdragsbestyrkande

Motion från Folkpartiet angående verksam- hetsutveckling/kompetensutveckling för medarbetare

Personalutskottets förslag till beslut Kommunfullmäktige bifaller motionen.

__________

Bakgrund

”Kommunen har under många år satsat på centralt initierande kompetensutvecklingsinsatser för alla medarbetare. Detta har bidragit till arbetslagsutveckling och kvalitetshöjningar enligt de värderingar som gjorts efter de olika resorna.

Inför planperioden 2012-2014 är det avsatt 3,1 miljoner för vardera år.

Folkpartiet i Vara vill inte avsätta centrala medel utan en grundlig genomlysning av de individuella kompetensbehov som finns inom de olika nämnderna, detta gäller inte minst med tanke på de nya kraven som förskole- och lärarlegitimationen medför. Denna reform ska vara genomförd 2015. Det har diskuterats äldrelyft för äldrevården från regeringshåll. Nya plan och bygglagen ställer högre krav på våra medarbetare.

Ovanstående är ett annat exempel, det finnssäkert fler förändringar att ta hänsyn till.

Det finns ett antal frågor som vi i Folkpartiet vill ha svar på:

• Vilka kompetensbehov föreligger 2012-2014 inom respektive nämnd med anled- ning av eventuella nya reformer eller lagar som är kända i nuläget?

• Vad skulle dessa kompetensinsatser kosta?

• Finns det statsbidrag att söka för ovan nämnda utvecklingsinsatser?

• Kräver statsbidragen en medfinansiering av kommunen, i så fall i vilken omfatt- ning?

• Vilka eventuella övriga individuella utvecklingsbehov finns inom respektive nämnd under planperioden 2012-2014?

• Hur mycket har respektive nämnd avsatt för kompetensutveckling i nuläget?

• Finns det hinder för att använda verksamhetsutvecklingsmedlen till en nämnd i ta- get för att höja kompetensen?

Vi föreslår att fullmäktige beslutar att tillsätta en utredning avseende kompetensbehoven inom ordinarie verksamheter där resultatet redovisas innan ställning tas till avsättning av medel till central verksamhetsutveckling.

Utredningen ska göras utifrån ovanstående frågeställningar.”

__________

(5)

§ 18

Ersättning utebliven pension

Personalutskottet diskuterar vilka regler som gäller vid utbetalning av ersätt- ning för utebliven pensionsförmån.

Vara kommun utbetalar automatiskt ersättning för utebliven pensionsförmån en gång per år. Det betyder att det behövs ingen särskild blankett för detta.

__________

(6)

Justerandens sign. Utdragsbestyrkande

Arvodesregler

Beslut

Personalchefen Berit Hallersbo har fått i uppdrag att se över vad som gäller om utbetalning av sammanträdesarvoden för West Sweden och avrapportera på nästa möte. Personalchefen ska även jobba vidare med arvodesreglerna.

__________

Bakgrund

Kommunfullmäktige har den 27 september 2010, § 59, beslutat att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda och föreslå hur ett fast arvode till kommunstyrel- seledamöter som inte sitter i kommunstyrelsens arbetsutskott kan utformas.

Personalutskottet har återremitterat ärendet till kommunstyrelsen för förtydli- gande av uppdraget.

Kommunstyrelsen har överlämnat ett förtydligande från Camilla Börjesson (FP) som innebär följande: Arvodet till 1:e vice ordförande i bildningsnämnden och socialnämnden har minskats från 20 % till 12,5 %. Därav frigjordes ett arvode på 15 %. Arvodet föreslås fördelas lika mellan de partier som har en ordinarie plats i kommunstyrelsen men inte sitter i kommunstyrelsens arbets- utskott.

Personalutskottets förslag till beslut var att kommunfullmäktige inte arvoderar de ledamöter vars parti är representerat i kommunstyrelsen men inte i kom- munstyrelsens arbetsutskott.

Kommunfullmäktige har den 30 maj 2011 avslagit förslaget om fast arvode till de kommunstyrelseledamöter som inte sitter i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Behandling

Personalchefen Berit Hallersbo går igenom arvodesreglerna, samt eventuella ändringar. Personalutskottet diskuterar därefter dessa.

Personalchefen Berit Hallersbo informerar även att hon fått en förfrågan gäl- ande sammanträdesarvode för den som sitter i West Sweden. I dagsläget är det Vara kommuns oppositionsråd, Jan-Erik Wallin, som sitter med i styrelsen för West Sweden. Personalutskottet diskuterar om det är Vara kommun som ska betala sammanträdesarvode för detta, och föreslår att man tittar i West Swe- dens reglemente.

__________

(7)

§ 20

Övriga ärenden

Personalutskottet har fått en kallelse från revisorerna till ett sammanträde den 1 september 2011 kl. 15.00-16.00

__________

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :