• No results found

Yttrande över förslag till regelverk för särskild lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Yttrande över förslag till regelverk för särskild lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker"

Copied!
5
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

1 (3)

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE

2013-11-12 HSN 1311-1226

Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden

Anders Nettelbladt 2013-12-11, p 23

Yttrande över förslag till regelverk för särskild

lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker

Ärendebeskrivning

Landstingsstyrelsens förvaltning har översänt förslag till regelverk för särskild lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor och

biomedicinska analytiker till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2013-11-12.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att att till landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsförvaltningens förslag

att omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens motivering till förslaget Bakgrund

Landstingsfullmäktige beslutade i samband med budgetärendet för 2014 om en särskild lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor på akutsjukhusen med totalt 90 miljoner kronor under åren 2014 och 2015.

Medlen fördelas med 45 miljoner kronor per år. Syftet med satsningen är att åstadkomma en tydligare lönespridning och att uppvärdera

specialistutbildade sjuksköterskor och andra definierade bristyrken på akutsjukhusen. Medlen får därför inte användas för generella påslag.

Satsningen riktar sig till medarbetare som i särskilt hög grad bidragit till måluppfyllelse och verksamhetsutveckling. För att uppnå

konkurrensneutralitet mellan akutsjukhusen har landstingsfullmäktige beslutat att även S:t Görans sjukhus ska få del av satsningen.

Landstingsstyrelsen har uppdragit åt landstingsdirektören att i dialog med ledningarna på akutsjukhusen ta fram ett regelverk för fördelningen av satsningen. Landstingsstyrelsen ska efter samråd med hälso- och

(2)

2 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE

2013-11-12 HSN 1311-1226

sjukvårdsnämnden och produktionsutskottet fatta beslut om regelverk för lönesatsningen. Landstingsfullmäktige har gett landstingsstyrelsens produktionsutskott ansvaret för att följa upp satsningen och sjukhusens arbete med att ge chefer incitament att styra mot en god lönespridning.

Landstingsstyrelsens förvaltning har översänt landstingsdirektörens förslag till regelverk för yttrande från hälso- och sjukvårdsnämnden.

Förslag till regelverk

Efter genomförd dialog med akutsjukhusen och hälso- och

sjukvårdsförvaltningen föreslår landstingsdirektören att de som ska omfattas av satsningen är dels tillsvidareanställda specialistsjuksköterskor som har utbildning för intensivvård, operationssjukvård, barn och ungdom, anestesisjukvård, dels tillsvidareanställda biomedicinska analytiker.

Fördelning av medlen sker utifrån antal anställda inom dessa grupper.

Landstingsdirektören föreslås få i uppdrag att fördela medlen mellan akutsjukhusen för respektive år.

Medlen får inte användas för ett generellt påslag utan ska fördelas mellan medarbetare som i särskilt hög grad bidragit till måluppfyllelse och verksamhetsutveckling. För att detta ska uppnås får ett individuellt påslag inte understiga 1500 kronor per månad. Satsningen ska inte påverka fördelning och utfall av den ordinarie löneöversynen, vare sig på individ eller på gruppnivå.

Utgångspunkten för den interna fördelningen av medlen ska vara det regelverk som landstingsstyrelsen beslutar om samt de egna

lönekriterierna. Satsningen ska genomföras utanför den ordinarie lönerevisionen och de nya lönerna gäller från och med den 1 januari respektive år. Respektive verksamhet ska fördela medlen mellan de fem personalgrupper som omfattas av satsningen i förhållande till antalet anställda i gruppen.

Verksamheterna som får ta del av medlen ska återrapportera till

landstingsstyrelsens förvaltning hur de har använt medlen senast den 30

(3)

3 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE

2013-11-12 HSN 1311-1226

satsningen är de som bör prioriteras. Det är viktigt att regelverket

poängterar att medlen inte får användas för ett generellt påslag utan att de ska fördelas mellan medarbetare som i särskilt hög grad bidragit till måluppfyllelse och verksamhetsutveckling. Även övriga detaljer i regelverket är väl genomtänkta.

En återrapportering från sjukhusen av hur medlen använts är angelägen för att säkerställa att satsningen sker enligt fattade beslut.

Ytterligare lönesatsning

Efter att landstingsstyrelsens förvaltning har översänt

landstingsdirektörens förslag till regelverk för yttrande från hälso- och sjukvårdsnämnden har produktionsutskottet beslutat föreslå

landstingsstyrelsen besluta att utöka satsningen med 14 miljoner kronor per år för åren 2014 och 2015 och att satsningen även ska omfatta barnmorskor och specialistsjuksköterskor inom onkologin.

Catarina Andersson Forsman Hälso- och sjukvårdsdirektör

Leif Karnström Avdelningschef

(4)

1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning

SLL Personal och utbildning REMISS

2013-11-04 LS 1306-0896

Förslag till regelverk för särskild lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker

Bakgrund

Landstingsfullmäktige beslutade i samband med budgetärendet för 2014 om en särskild lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor på akutsjukhusen med totalt 90 miljoner kronor under åren 2014 och 2015.

Medlen fördelas med 45 miljoner kronor per år. Syftet med satsningen är att åstadkomma en tydligare lönespridning och att uppvärdera

specialistutbildade sjuksköterskor och andra definierade bristyrken på akutsjukhusen. Medlen får därför inte användas för generella påslag.

Satsningen riktar sig till medarbetare som i särskilt hög grad bidragit till måluppfyllelse och verksamhetsutveckling. För att uppnå

konkurrensneutralitet mellan akutsjukhusen har landstingsfullmäktige beslutat att även S:t Görans sjukhus ska få del av satsningen.

Landstingsstyrelsen har uppdragit åt landstingsdirektören att i dialog med ledningarna på akutsjukhusen ta fram ett regelverk för fördelningen av satsningen. Landstingsstyrelsen ska efter samråd med hälso- och

sjukvårdsnämnden och produktionsutskottet fatta beslut om regelverk för lönesatsningen. Landstingsstyrelsen har uppdragit åt landstingsstyrelsens produktionsutskott att följa upp satsningen och sjukhusens arbete med att ge chefer incitament att styra mot en god lönespridning.

Regelverk

Efter genomförd dialog med akutsjukhusen och hälso- och

sjukvårdsförvaltningen föreslår landstingsdirektören att de som ska omfattas av satsningen dels är tillsvidareanställda specialistsjuksköterskor som har utbildning för intensivvård, operationssjukvård, barn och ungdom

(5)

2 (2) REMISS

2013-11-04 LS 1306-0896

inte understiga 1500 kronor per månad. Satsningen ska inte påverka fördelning och utfall av den ordinarie löneöversynen, vare sig på individ eller på gruppnivå.

Utgångspunkten för den interna fördelningen av medlen ska vara det regelverk som landstingsstyrelsen beslutar om samt de egna

lönekriterierna. Satsningen ska genomföras utanför den ordinarie lönerevisionen och de nya lönerna gäller från och med den 1 januari respektive år. Respektive verksamhet ska fördela medlen mellan de fem personalgrupper som omfattas av satsningen i förhållande till antalet anställda i gruppen.

Verksamheterna som får ta del av medlen ska återrapportera till

landstingsstyrelsens förvaltning hur de har använt medlen senast den 30 juni respektive år. Rapporten ska innehålla information om antal individer som fått del av satsningen inom respektive specialitet, högsta respektive lägsta påslag som gjorts samt medianvärdet för påslagen. Till rapporten ska även bifogas information om hur de individer som omfattas av denna satsning har prioriterats i den ordinarie lönerevisionen. Rapporten ska slutligen innehålla en sammanställning av hur satsningen har påverkat lönespridning i berörda grupper.

Landstingsdirektören föreslås få i uppdrag att teckna avtal med berörda verksamheter om förutsättningarna för lönesatsningen och verkställa utbetalningen av medlen. En samlad redovisning av satsningen för respektive år ska ske till landstingsstyrelsens produktionsutskott hösten 2014 och 2015.

Satsningen innebär en kostnad om 45 miljoner kronor årligen inklusive sociala avgifter. Kostnaden ryms inom beslutad budget för 2014. Fortsatt finansiering återfinns i budget för 2016.

References

Related documents

Vi har fem mål som visar vad vi satsar särskilt på, för att utveckla och förbättra vår kommun.. En av landets

verksamhetsplanering 2015 enligt beslut i nämnden 2014-11-18 § 119, som redovisning av uppdraget från KS 2014-04-02 § 68, att redovisa hur den ökade budgetramen kommer att

Det var, om man nu får kalla det för en kultur så var det ganska, liksom ganska konstigt, för det var inte så många som hade gjort det innan. Det hade jag aldrig

De måste kunna förstå likhetstecknets strukturella funktion för att kunna representera två uttryck som inte ser likadana ut, men som ändå skall antas ha samma värde (jfr ovan,

Det är oklart i vilken utsträckning utbildningen förmått ge studenterna verktyg för att påverka sin arbetssituation; ca 30 % anser inte att de fått sådana, å andra sidan tycker

Utbildade utanför EU/EES som fått avslag på eller har en pågående ansökan om biomedicinsk analytiker 2012–2016 efter högsta avslutade utbildning. inom hälso- och sjukvård /

1 Mäta urintemperaturen och se om patienten har feber X Skriva recept till patienten 2 Ta reda på vilket antibiotika som är bra för

Det är viktigt att du och din handledare går igenom frågorna tillsammans, då dina svar kommer att ligga till grund för att göra. feriepraktiken ännu bättre

Uppsala universitet har ansökt om medel beträffande ”Nätverk för arbete med den nya utbildnings- och examensstrukturen inom högre utbildning.” Intresseanmälan från

Jag tänker också att det går att koppla till läroplanen, många lärare verkar ha bra koll på det centrala innehållet och kunskapskraven men den delen där jämställdhet finns

För att ta ett fortsatt ansvar för kommunens högt profilerade fastigheter, riktar Nystart Enköping följande uppdrag till Tekniska nämnden:.  Ta fram ett underlag som

Då kursen gavs för första gången har lärarna varit mycket lyhörda för återkoppling från studenterna så väl via mailkontakt som via direktutvärdering i samband med

Det krävs godkänt resultat på det teoretiska provet för att få gå vidare och göra det praktiska.. Alla prov sker på Campus

Landstingsstyrelsens produktionsutskott föreslår landstingsstyrelsen besluta att fastställa regelverk för den särskilda lönesatsningen åren 2014 och 2015 på

begåvning för att vägleda det till att våga möta det motstånd och utmaningar som ett fördjupat lärande kräver. Kopplat till barnets syn på sin begåvning kan det enligt Porter

Successionsplanering är en viktig process inom talent management och innebär att organisationer har systematiska och långsiktiga planer för hur de ska identifiera

Och om den ena parten alltid måste ge sitt medgivande till att depositionen betalas ut till den andra parten skyddas hyresgästen från risken att hyresvärden använder pengarna

lymfoida stamceller, vilka celler dessa ger upphov till, stamcellers morfologi och förekomst av ytmarkörer, progenitorceller för olika cellinjer, inverkan av interleukiner med

Promemorian innehåller bland annat ett förslag om införande av ett förbud mot vitesförelägganden i fall där någon misstänks för brott och föreläggandet behandlar uppgifter

För tillträde till kursen Självständigt arbete (examensarbete) i biomedicinsk laboratorievetenskap 15 hp (Termin 4) krävs godkänt betyg på kurserna Grundläggande

Det går dock inte att flytta över för stora givor från mixen till roboten, då det kan ge problem med att korna inte hinner äta upp allt foder i roboten under tiden för

Dessa visade en till synes normalutvecklad gosse som ledigt kunde vända sig från rygg till mage, i bukläge lyfta bröstet från underlaget med handlovsstöd mot golvet, flytta

Att hälften svarat att det inte finns karriärtjänster samt att 14 procent är osäkra hur det ligger till med detta är inte ett bra sammantaget betyg för regionerna.. Det måste