• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2020:1198) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2020:1198) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:1198) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Utfärdad den 2 december 2021

Regeringen föreskriver att förordningen (2020:1198) om ändring i förord- ningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning ska utgå.

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN

Lars Hedengran (Socialdepartementet)

SFS 2021:1179

Publicerad

den 7 december 2021

References

Related documents

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient men om behov av olika testserier uppkommer högst två. gånger per år och patient 1 971 1 573 612

Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande för vård som avser tid

5 § 3 Om fysioterapiersättning till en fysioterapeut och vikarie i dennes verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt mot- taget arvode enligt

Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande för behandling som har lämnats

1 Senaste lydelse av förordningens

2 a § 2 Energimarknadsinspektionen är nationell tillsynsmyndighet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 av den 5 juni 2019 om gemensamma regler för

Regeringen föreskriver att 5 a § förordningen (1994:1121) om läkarvårds- ersättning 1 ska upphöra att gälla vid utgången

Regeringen föreskriver att 4 a § förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi 1 ska upphöra att gälla vid utgången

Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 26 kap.. På regeringens vägnar

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN.

Om sammanlagt mottaget arvode för fysiska och digitala vårdbesök under ett kalenderår överstiger det högsta belopp som anges i tabellen enligt 5 §, lämnas

[r]

Om sammanlagt mottaget arvode för fysiska och digitala vårdbesök under ett kalenderår överstiger det högsta belopp som anges i tabellen enligt 4 §, lämnas

I ersättningen ingår också betalning för läkarintyg som behövs för att få ut sjukpenning eller sjuklön samt för förbands- och annat

15 § 4 Vid utbetalning av ersättning till en mottagare som inte åberopar godkännande för F-skatt och inte är juridisk person minskas ersättningen med

sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt mottaget arvode en- ligt 5 § lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder med högst de belopp som anges i

i fråga om datalokaliseringskrav, Europaparlamentets och rådets förord- ning (EU) 2018/1807 av den 14 november 2018 om en ram för det fria flödet av andra data än personuppgifter

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2007:1198) med instruktion för Statens maritima museer samt 1 § ska ha följande lydelse.. Förordning med instruktion

16 d § Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om kontroll, provning, besiktning eller andra krav för att säkerställa driftsäkerheten hos det nationella

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (1997:1121) om farledsavgift ska ha följande lydelse. På regeringens vägnar

om ändring i förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.. ska ha

Regeringen föreskriver att 40 § förordningen (1994:1162) om skeppsmät- ning ska ha följande lydelse. regeringsformen får över- klagas

Regeringen föreskriver att 16 § förordningen (1994:598) om pantbrevs- register ska ha följande lydelse. Andra beslut än beslut om avgift får dock