• No results found

Det forntida Västergarn Nerman, Birger Fornvännen 29, 84-88 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1934_084 Ingår i: samla.raa.se

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Det forntida Västergarn Nerman, Birger Fornvännen 29, 84-88 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1934_084 Ingår i: samla.raa.se"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Det forntida Västergarn Nerman, Birger

Fornvännen 29, 84-88

http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1934_084 Ingår i: samla.raa.se

(2)

AV

B I R G E R N E B M A N

S om det framgår av Erik Floderus' föregående redogörelse för de senare årens utgrävningar inom vallen vid Väster- garn, vilka hittills visserligen mera haft karaktär av prov- grävningar, härrör bebyggelsen inom denna vall först ifrån medeltiden; tidigare äro endast några få fynd ifrån 1000-talet eller tiden omkring år 1100, sannolikt stammande ifrån en enstaka gård.

Någon forntida stad har tydligen icke funnits vid det nuvarande Västergarn — ett motsatt antagande, ofta gjort, torde man knappast längre behöva räkna med.

Detta resultat är i själva verket icke överraskande. Forntidens nordeuropeiska städer ha aldrig lagts vid själva kusten — ett sådant läge har med tidens outvecklade befästningskonst varit alldeles för riskabelt. Dessa städer ligga alltid ett stycke in ifrån öppna havet, men dock i vattenförbindelse med detta. De kunna som Hedeby vara anlagda vid den inre ändan av en vik eller som Birka på en ö i en insjö, vilken själv har avlopp till Östersjön. Ett annat typiskt läge visar Seeburg-Grobin, fig. 1. Denna stad har anlagts vid en flod, Alanda, som utmynnar på ostsidan (insidan) av Libausjön, vilken i sin ordning står i vattenförbindelse med Östersjön. Till alla dessa städer kunde man nå med skepp ifrån Östersjön.

Ä andra sidan är det ju en känd företeelse, att städerna »förskju- tits» mot kusten, allteftersom den fortgående landhöjningen uppgrun- dat vattenvägarna. Jag behöver endast erinra om, att Stockholm efter- trätt längre in i landet liggande städer som Birka och Sigtuna.

Man frågar sig då: Har medeltidsstaden inom vallen vid Väster- garn haft en forntida föregångare, belägen längre upp i landet, och var har i så fall denna haft sin plats?

Jag tror, att upptäckten av det forntida Seeburg vid Grobin ger lösningen på frågan om det forntida Västergarns läge.

Norr om det nuvarande Västergarn finna vi en geografisk situa- tion, fig. 2, alldeles analog med den vid Grobin. Här flyter ifrån

(3)

D E T F O R S T I D A V Ä S T E R G A R S 85

öster en å, förr kallad Sudertings å, ut i insjön Paviken, vilken å sin sida genom Västergarnsån har avlopp till Östersjön. Liksom See- burg ligger på ostsidan (insidan) av Libausjön vid Alandafloden, bör det forntida Västergarn ha anlagts på ostsidan (insidan) av Pa- viken invid den däri utmynnande Sudertingsån.

På ostsidan av Paviken ha också anträffats spår av forntida be- byggelse. Sedan 1870-talet har här vid arbete i åker eller hagmark gjorts en rad fornfynd, av vilka ett 15-tal kommit till Statens Histo- riska Museum. De flesta tillhöra vikingatiden, men även Vendeltiden är företrädd. Flertalet torde härröra ifrån gravar. Så uppges i en åker vid Mafrids av Johan Westerlund år 1882 ha upptagits en dos- formig spännbuckla lik Fornvännen 1928, sid. 202, fig. 124, och två djurhuvudformade lika M. 537, ett ringspänne och ett dubbelvikt rem- beslag, allt av brons (Statens Historiska Museum, inv.-nr 7115); före- målen anträffades »uti en hög af mindre kullersten, omkring 2 fot hög och 8 fot i genomskärning . . . omkring 4 fot under högens topp» un- der »en stenflisa». Samtliga föremål tillhöra vikingatiden, men blott de tre förstnämnda ha ensartad patina. Ifrån slutet av 500-talet eller 600-talet är däremot ett annat fynd, bestående av ett eneggat kort- svärd, en spjutspets lik Stolpe och Arne, Vendel, pl. XXVIII, Fig. 6 (Grav XI), och två pilspetsar, allt av järn (Statens Historiska Mu- seum, inv.-nr 8903), som samme Westerlund 1891 skall ha funnit un- der plöjning »vid upptagande af en stenflisa omkr. 1 fot under mar- kens yta» invid »ett utsträckt människoskelett».

Vid ett besök i Västergarn i aug. 1933 sökte jag närmare bestämma platserna för de i Statens Historiska Museum föreliggande fynden och efterforska eventuellt ännu kvarvarande fornlämningar. Jag hade därvid turen att å platsen få upplysningar av hemmansägaren Johan Westerlund, son av den nämnde Johan Westerlund. Herr W. hade själv varit med, då en del fynd gjorts, och kunde utpeka ställena för flera av dem. Det visade sig, att fynden härröra ifrån området sydost om Paviken söder om Sudertingsån upp emot vägen, som straxt norr om Västergarn går i riktning mot nordost; de flesta ha gjorts på de södra Mafridsgårdarnas ägor. Som naturligt är, då det huvudsakligen gäller gravfynd, ligga fyndplatserna i regel ett stycke ifrån Paviken på de där befintliga höjdsträckningarna. Odlingen har tydligen borttagit mycket, men ännu ser man en och annan — mesta- dels skadad — hög eller stensättning.

(4)

A

L E T T I ^ A N D

J-i I T H A U E TST

Fig. 1.

Karta utvisande läget av Grobin.

Ett område synes mig vara av ett särskilt intresse. Vid X å kartan fig. 2 befinner sig en liten ås med vid utsikt över trakten. Marken utgöres här av grus, som brytes. I grustaget kunde man några dm under jordytan skymta ett par mörka anhopningar. Jag besiktigade dessa närmare och fann i dem kol, aska och små bitar av brända ben. Här finna vi alltså troligen liknande gravar som på det got- ländska gravfältet vid Grobin.1 Där utgjordes gravarna av några dm under jordytan belägna runda eller ovala brandgropar eller brand- fläckar, mindre än manslängd och på sin höjd en halv meter i tjock- lek. Man hade här grävt en liten grop i jordytan och i den hällt ned resterna ifrån likbålet, som stått på annan plats. På samma ås vid Västergarn som det nämnda grustaget ses även några låga högar och ett par resta stenar. Bl. a. just på denna ås skulle gravfynd ha gjorts.

1 N e r m a n : Congressus Secundus Archaeologornm Balticorum, Rigie 1930, publ. Riga 1931, sid. 196 f.; s a m m e f ö r f. i Jorden ger, 1931, sid 108 ff.

(5)

D E T F O R S T I DA V Ä S T E R G A R S 87

Fig. 2.

Karta över Västergarn och Paviksområdet.

Denna plats är uppenbarligen densamma, som namnes i en berättelse av Harald Hansson i Antikvariskt-Topografiska Arkivet, vari om- talas en ås med »ett par resta stenar, några få låga jordblandade ro- sen och — i ett grustag — svarta fläckar av kolblandad jord, som kunna markera gravar under flat mark».

Man vill givetvis föreställa sig, att medan gravarna i regel befunnit sig på något avstånd ifrån Paviken på högre nivåer, själva bebyg- gelsen koncentrerat sig till området intill denna.

Som Floderus anför, ser man på östra stranden av Paviken ännu rester av stenbryggor. Angående de av P. A. Säve efter folk- tradition meddelade uppgifterna om Pavikens forna betydelse som hamn liksom hans uppgift om fynd av ett primitivt fartyg intill Väs- tergarnsån se närmare hos Floderus.

De gotländska gravarna vid Grobin tillhöra tiden från omkr. 650 till omkr. 850, och ifrån Gotland känner man sådana gravar ifrån 600- och 700-talen. Redan under denna tid synes alltså Paviksområdet ha varit betydande. Man förstår också bättre anläggningen av det

(6)

svenska Seeburg i K u r l a n d , om i Sverige funnits en förebild därtill.

Att det n ä r m a s t varit svearna, som anlagt Seeburg, medan got- l ä n d i n g a r n a antagligen kommit dit något senare, r u b b a r icke denna tankogång, då redan före Grobintiden Gotland gått u n d e r s v e a r n a s välde2 och j u s t V ä s t e r g a r n , den bästa h a m n e n på Gotlands västkust, bör t ä n k a s h a varit den viktigaste hamnplatsen för s v e a r n a s förbin- delser med g o t l ä n d i n g a r n a .

Den h ä r u p p l a g d a problemställningen om det forntida V ä s t e r g a r n framhäver s t a r k t önskvärdheten av en ingående u n d e r s ö k n i n g av om- rådet öster om P a v i k e n . Möjligen ä r o de flesta m i n n e s m ä r k e n a efter den forntida bebyggelsen d ä r redan skövlade, men möjligen skall en u t g r ä v n i n g tillåta r e k o n s t r u e r i n g e n av en a n l ä g g n i n g , som skall k u n n a betecknas som Sveriges äldsta stad. E n s å d a n u n d e r s ö k n i n g ä r desto m e r a ö n s k v ä r d som bearbetningen av det väldiga materialet ifrån Gotlands Vendeltid n u tagit sin början.

Z U S A M M E N F A S S U N G .

BIRGER NERMAN: Das vorgeschichtliche Westergarn.

Nach den während der letzten Jahre vorgenommenen Ausgrabungen innerhalb des Walles in Westergarn stammt die dortige Besiedlung erst aus dem Mittelalter. Eine vorgeschichtliche Stadt so dicht an der Ostsee konnte wohl auch kaura erwartet werden. Das vorgeschichtliche Westergarn muss mehr nach innen im Lande gesucht werden.

Verf. glaubt, dass die Lage von Seeburg-Grobin das Problem der Lage des vorgeschichtlichen Westergarn lösen känn. Grobin liegt an einem Flusse Alanda, der an der Ostseite des Libausees miindet, der soinerseits selbst in Wasserverbindung mit der Ostsee steht. In Ubereinstimmung damit muss das vorgeschichtliche Westergarn an Sudertings å gesucht werden, welcher Fluss an der Ostseite des Binnensees Paviken mUndet, der soiner- seits durch Westergarns å einen Abfluss zur Ostsee hat. SO. von Paviken sind auch eine Reihe Zufallsfunde aus der Wendelzeit und Wikingerzeit, hauptsäcblich aus Gräbern stammend, gemacht worden. Vereinzelte Gräber sind noch an der Oberfläche sichtbar, und Verf., der 1933 den Platz be- suchte, vermutet, dass ahnliche Brandgräber unter flachem Boden wie auf dem gotländischen Gräberfelde bei Grobin auf einem Kiesriicken bei L.

Mafrids (bei x auf der Karte Fig. 2) vorhanden sind. Eine nähore archäo- logische Untersuchung des Gebietes östlich von Paviken wäre deshalb sehr wiinschenswert.

2 N e r m a n i Acta Archaeologica 1932, sid. 157 ff.

References

Related documents

pjäser ifrån Ryssland och Ungern, vilka närmast uppfattas som beslag på remmen till ett pilkoger (de hittas stundom tillsammans med pil- spetsar). Den pjäs, som jag närmast

— kreatursstek — och väl även dryck från något, blöt offrats i en myr (västarna visa, att det icke kan ha varit fråga om en sjö), var- vid föremålen antagligen nedsatts

1, som här behandlas, äro såväl hornstången som mittdtaggen genomgående ihåliga, och på hornstängens utsida mitt emot mittdtaggen finns ett runt, med ett skarpt instrument

Söljan lillhör en samling föremål från olika tider och okända fyndorter, vilka 1899 inköptes av Statens Historiska Museum frän den nämnde anlikvitetshandlare Frans Lysholm i

Men om Inglingehögens klot tillhör bronsåldern, kan man ju lik- väl tänka sig möjligheten, att själva högen är betydligt yngre, ifrån folkvandringstiden, och att klotet vid

Platsen kännetecknas av ett ställvis inemot halvmetertjockt kulturlager, som begränsas mot Paviken av den vikingatida strandlinjen ca 2 m. F"yndfrekven- seu är mycket hög.

(Forts, från Fornvännen 1944 sid. Bronskniu frän Gotland. Det är emellertid cn tydlig kniv ifrån Montelius per.. Hejdung», Hejdebg soc- ken. de med fortjockat skaft som

5, men med mera avrundat fyrkantig genomskärning, föreligger i en av Fredrik Nordin 1913 undersökt grav på det väldiga gravfältel vid Lill-Bjers i Stenkyrka socken (SHM