• No results found

vennen' ir pi ir. vlr i virl ir vir fi i it fi i I till i {0. i pi i i i Kjell Fahlander

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "vennen' ir pi ir. vlr i virl ir vir fi i it fi i I till i {0. i pi i i i Kjell Fahlander"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kjell Fahlander

Ov.iltat kom budet. alt lektorn i biologi vid htigre allmiinna ldroverket i Linktiping fil. dr Kjell Fahlander avlidit den 26 september 1964.

Han fiiddes i ostersund den E april 1908. Itfter studentexamen i hemstaden 1926 fortsatte han sina studier i naturvetenskapliga flmnen i Upsala, der han avlade fil. mag.er. 1931 och disputerade ftir graden 1938 pi ,Beitrdge zur Anatomie und systematischen Eirrleilung der Chilopoden,. Denna av- handling renderade honom docenlur i zoologi. vilken han innehade iren

193E {0. Bide ftire och efter sin disputation hade Fahlander egnat sig at liran'erksaurhet och 1941 utnemndes han tilt lektor i Lulei, diir han efter- trldde C. H. Lindroth. I Lulei verkade han till 1951, dA han erhtill transpo

till liroverket i I-inkiiping.

f id sidltn av sin liiraryerksamhel bedrev !'ahlander ett omfatlande veten- skaptigt arbete. Han rar en av de fi entomologer, som iignade siii it studiet

av vira gaddsteklar, i ftirsta hand vespider, sphecider och pompilider. Om- fattande lerarverksamhet och kritisk inst lning till sitt vetenskapliga arbete gjorde, att han icke har publicerat mer An nigra fi men dock vikliga arbeten om dessa insekter. Sina yiktigaste riin gjorde han under ferierna vid Hille rtorr om Giiyle. Hrir upptdckte han bl.a. nigra fdr vir fauna nya gaddsteklar.

Sedan itskilliga ir tillbaka samlade l'ahlander uppgifter om ovaundmnda insekter ftir att fri material till en katakrg iiver deras ftirekomst i virl land.

Genorn egna insaurlingar och genomging av kollegers och n'ruseers sarnlingar skaffade han sig en utomordentlig kunskap om dem och de nrera intressarlla fl,nden har han publicerat. Trots sin verksamhet i laldsorten var han synner- ligen ir jour med tad som hlnde inom sitt specialomride.

Err annan sak, sorn Fahlander siirskilt intresserade sig ftir. var de liro-

verket tillh6rande insektsamlingar. vilka hopbragts av en fiiretrEdare i iimnet nimligen lektor fil. dr G. Adlerz. Fahlander htill pi med deras bestenrnande och uppordnande och hade iven planer pi en ttirteckning tiver dem.

Fahlander vlr iven intresserad av bl.a. natnrskyddsfregor och var vid sin horlgring ordfiirande i Ostergtitlands n:r

I u

rh istoriska fiirening.

Vid sin bortging hade Fahlander icke fyllt 60 ir. Han slod mitt uppe i en

mingskiftande verksamhet. \{an h.rde drirfiir all anledning etskilli{it bl.a.

xv vetenskapligt intresse. Det ir diirftir med djup saknad man tinker pi

den avhSllne liiraren, den skicklige forskaren och den alltid hjfr.lpsamnre

vennen'

slrcllqn Erlendsson

Etton9l. Ti.

-lrL,,

)ati-

.

i t. fN5

126{i

I

References

Related documents

Aven med mycket begrtinsade kunskaper om det ryska spriket har man stort utbyte av boken, och det iir fcireddmligt att si mycket information har samlats om denna

Sd iir inte fallet diir livscykeln ir tvi-drig. och vux- na djur forekommer har endast vartannat ir. Den- na periodicitet hos tallbarkstinkflyet iir miirklig

Till skillnad frin de flesta populdra civersikter har fdrfattarna valt att ge bestiimningsnvcklar till.. samtliga

Pa detta satt luras man inte till att driva sin bcsttimning langre an till vad boken egentligen zir avscdd for.. Frir den vetgirige kan detta i sig

The distribution of the aquatic species of Hydrochidae and Hydrophilidae (Col- coptcra) in northero Sweden.. with additional

Vissa bladloss tecker viixten med honungsdagg, vilken kan vara en grogrund for svampar som inte primart iir vexl- parasiter men som dndiL sdtter ned

VAr avsikt ar att den nva informationen ocksi skall ligga till grund for en publikation over de svenska grod- och kriildjurens nuvarande status och utbredning. Vi

frin Danmark till Holland medfor nigon forind-.. ring

For varje art beskrivs utseendet, i fdrckommande fall pipe- kas anmirkningsviirda skillnader gentemot snarli- ka arter, ulbrcdning i viirlden, utbredning och f0- rckomst

Det svenska exemplaret ljusfingades pi on Missten en kilometer oster om Singo i Uppland (sc Fig. Detta medforde vdstliga vindar under hela veckan fram till

av denna sdllsynthet togs pA undersidan av en bjtirkticka, och pA en lutande bjiirkstam i nhrheten sigs flera lO-tal ex.. inkrupna mellan lunna vita tra-

De fuktiga biickravinernas staphylinid-fauna karakliirisemde s framfdr allt av nigra sliirre arter, Quedius kterulis Grav. var ytterst allmiin under ltiv, likase

vanliga linghorningar hdnftir man vel i regel till bestimda triidslag, den ftirstndmnda arten till barrlrdd (tall eller gran), den senare till olika slags.

full riirelseftirmriga, d.v.s. \'id prov i en delvis belyst, cirkulerande burk kunde et Diachila springa utan uppehill mot en skuggig yta under 20 minuter. Larverna

Frfln trIadeira var fiirut endast en lrutlrridius-art kiind, niimligen nodiler Westw., och denna ftirekom i stor myckenhet pe stockarnns undersida. Men bland alla de

Sternit beim d gerundet vorgezogen, beim 9 kiirzer und breiter und am Hinterrand etwas ausgebuchtet. Zwischen Schonen und Nledelpad ist die Art fast gleichmissig

- minst 300 olika skalbaggsarter blev utbytet friLn dessa biotoper. Dessutom fingades i skirm ett ej ringa antal skalbaggar och andra insekter, som uppehdll sig pA

OcksA Apterina pedestris har i England en liknande tendens med flngstdata frin oktober

Inseklen er trdg, sitter ej sillan pi blad ay -{nrh.iscr.s silueslris, Gerqniun sill,aticu,r och andra iirter.. Den ses ibland flyga origt

VrcaoR HINSEN: f'ortegnelse oler Danmarks biller lcoleoptera). Entomologiske Medde, Ielser. Entomologisk Forenin8s ,orlag, Zool. Deres udbredelse i Danmark,

grund av olikheter hos de hanliga genitalierna m.nr. kom han till det resulta- tet, att vi i de nordiska ltinderna ha tre arter: crassus Steph., salisDurgensis

Bland tivriga nrera omfattande artiklar i Entomologisk Tidskrift kan nAm- nas , Lepidopterologiska notiser, (1916) samt ,Bidrag till kinnedomen om Sr.eriges

att denna virmeiilskande art i Tyskland ej har varaktig bosattning utan att de flesta fvnden diir giilla frAn mediterrana eller submeditenana omrAden influgna