• No results found

Kontakta oss vid frågor trafikverket@trafikverket.se Västlänken ! TRAFIKVERKET

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kontakta oss vid frågor trafikverket@trafikverket.se Västlänken ! TRAFIKVERKET"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Västlänken

Rättelse till tidigare utskick av ”Projektaktuellt Västlänken”

Exempel på bandgående borrvagn Exempel på bandgående borrvagn

Kartan i det senaste utskicket av

”Projektaktuellt Västlänken” visar fel detaljer för bland annat service- tunnlar och ventilationsschakt på ett par platser. Vi beklagar detta.

Här är den rätta versionen av kartan.

Kontakta oss vid frågor:

0771-921 921

trafikverket@trafikverket.se

Västlänken

!

TRAFIKVERKET. 405 33 GÖTEBORG. BESÖKSADRESS: KRUTHUSGATAN 17. TELEFON: 0771-921 921. TEXTTELEFON: 010-123 50 00

References

Related documents

• Störst förbättring på ett enskilt kvalitetsområde ser vi på Holmöleden som ökat från 36 till 67 inom faktorn Komfort. Inom enskilda kvalitetsområden finns 100 procent

Dessa skulle kunna vara ett annat förslag till prioritering då förslagen är förhållandevis enkla att implementera och skulle skapa stort värde för branschen. Vi ser att

För att en tidig marknadsdialog ska utmynna i goda effekter och leda till goda resultat i senare skeden avseende innovation och utveckling i första hand, så är det av största vikt

Försörjningskvot (åldersindelad) 12 per kommun kan tas fram från flera olika datafiler och jämförelser har gjorts så att de är konsistenta med varandra, tex i fallet med den

Vattnet som blir kvar efter att partiklarna sjunkit till botten kan sedan återföras till naturen, exempelvis till dagvatten eller direkt till vattendrag.. Förutom till vattenrening

NCC är huvudentreprenör för deletapp Centralen och kommer att genomföra bygget av Västlänken för området.. Hur kommer bygget av Västlänken att påverka trafiken

Spårvägstrafiken i Nya Allén stängs i fyra veckor från 8 juli 2019 samt under 17 veckor sommaren 2020.. Från hösten 2020 och 1,5 år framåt stängs Sprängkullsgatan från Haga

Trafikverket har begärt Länsstyrelsens godkännande av MKB för vägplan för väg 44, förbifart Lidköping, delen Lidköping–Källby, Lidköping och Götene kommun.. Av MKB

MKN finns för bedömning av kemisk vattenkvalitet (för ett antal av EU prioriterade ämnen) samt för bedömning av ekologisk kvalitet för särskilt förorenande ämnen (för ett antal

Underrättelse = Ja Alla underrättelser som satts till status Avslutad och överenskommen avvikelse, hinder eller övrigt.. Anmält av beställare Underrättelser som har anmälts

Det primära för att få nytänkande och utveckling i upphandlingarna är att i förfrågningsunderlagen skapa utrymme för leverantörerna att kunna erbjuda ny teknik, nya metoder,

- Från politisk horisont lyfts Samhällsbyggandssektorn fram som viktig på såväl kort som lång sikt. Kring detta råder en bred politisk enighet vilket indikerar att det kommer

- Från politisk horisont lyfts Samhällsbyggandssektorn fram som viktig på såväl kort som lång sikt. Kring detta råder en bred politisk enighet vilket indikerar att det kommer

‒ Hantering och förbättring av kvalitet ” från ax till limpa ” avseende såväl projekteringsuppdrag som för entreprenader.. ‒ Bättre effekt med implementering

Till grund för bildandet av Trafikverket låg bland annat propositionen ”Framtidens resor och trans- porter - infrastruktur för hållbar tillväxt”.. I den angav Regeringen att

Samtidigt skapas ett lärande vad gäller affärsmodeller och vad som krävs för att alla entreprenader på sikt ska utföras med så hög produktivitet och så låga utsläpp som

Mot ovan bakgrund startas två delprojekt under 2017, dels detta kallat ”Uppföljning av arbetsrättsliga villkor i anläggningsprojekt” och dels ”Uppföljning av

Överklagandet skall ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet. Om klaganden är en part som företräder det allmänna, exempelvis en

Flygplan har lång livslängd och omställning kommer gå långsamt därför måste planeringen utgå från kraftigt minskat flygande för att vara förenligt med klimatmålen, detta

• Trafikverket har för avsikt att implementera resultaten av ROSATTE projektet och kommer att etablera en webbtjänst baserad på fastställda

Eftersom alla i projektet har tillgång till samma information kommer kommunikationen mellan de.. inblandade parterna i projektet förbättras vilket kan leda till

Dela in texten i stycken på ett logiskt sätt, så att läsaren inte behöver ta till sig för mycket information på en gång.. Var generös med styckeindelningen, men tänk på

tanter från Trafikverket under de första hundra dagarna skulle träffa alla externa samarbetspartner, till exempel kommu­.. ner