ner Spontning norr om Åkarps station Risk för störande buller och vibratio

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

MÅNAD 2019

Spont vid stödmuren norr om stationen

På den västra sidan om spåren i norra Åkarp har en stödmur byggts, vid schaktkanten för de nya spåren. I slutet av januari byggs en bullerskyddsskärm ovanpå stödmuren.

Med start denna vecka kommer entreprenören att trycka ner stålplankor, så kallad spont, vid schaktkanten. Spontningen beräknas pågå till och med februari. Sponten trycks ner med en vibrerande maskin och arbetet kan upplevas som störande.

Bruksvägen repareras och blir smalare

Arbetsplatsen vid Bruksvägen har utökats något och vägen blir lite smalare. Det innebär bättre plats för arbetsfordon innanför stängslet och Bruksvägen behöver inte utnyttjas lika mycket av tunga fordon och transporter.

Bruksvägens repareras, dåligt material skrapas bort och nytt stenmaterial läggs ut. Eftersom vägen blir smalare blir det också förbjudet att parkera på Bruksvägen.

Vår byggplanering kan ändras

Vi arbetar på hela sträckan mellan Arlöv och Klostergården i Lund. Planeringen är ett pussel med många bitar. För att kunna använda resurserna på bästa sätt måste entreprenören ibland planera om, vilket innebär att personal och maskiner kan flyttas till en annan del i projektet med kort varsel.

Kommande stora trafikstörningar

• Maj 2021 - E6 stängs helt vid trafikplats Alnarp, 18 dagar

• Augusti/september 2021 - Tågstopp Malmö-Lund, 9 dygn

• Augusti 2022 - Tågstopp Malmö-Lund, 7-10 dygn

Spontning norr om Åkarps station

Risk för störande buller och vibrationer

Förra veckan avslutades arbetet med slitsmurarna för tågtunneln i Åkarp. Arbetet med att gjuta taket på tunneln fortsätter under vintern och våren. Nästa vecka börjar entreprenören trycka ner stålplankor, så kallad spont, längs schaktet norr om stationen.

Fyrspåret Malmö-Lund

Trafikverket bygger fyra spår mellan Malmö och Lund.

Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund.

Läs mer på: www.trafikverket.se/fyrsparet

Kontaktuppgifter

Adress: Företagsvägen 14, 232 37 Arlöv

Telefon: 0771–921 921 www.trafikverket.se/fyrsparet

Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL Kontakt: lundarlov@ncc.se

Telefon kontorstid: 08-585 510 00 Övrig tid: 08 -585 516 10

Innanför den nybyggda stödmuren kommer entreprenören att slå ner spont med start vecka 3.

INFORMATION • FYRSPÅRET MALMÖ-LUND • JANUARI 2021

Figure

Updating...

References

Related subjects :