Svenska fornminnesföreningen 1953 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1954_058 Fornvännen 1954, s. 58-59 Ingår i: samla.raa.se

Download (0)

Full text

(1)

Svenska fornminnesföreningen 1953

http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1954_058 Fornvännen 1954, s. 58-59

Ingår i: samla.raa.se

(2)

S M Ä R R E M E D D E L A N D E N

plaret fullständigt till formen med de n o r r l ä n d s k a redskupen, men det före- faller ganska sannolikt, a t t vårt e x e m p l a r eller å t m i n s t o n e m a t e r i a l e t b ä r r ö r från n o r r l ä n d s k t eller norskt o m r å d e . Enligt vad statsgeologcn Bror Ask- lund benäget meddelat mig, a n s t å r nämligen vad Sverige beträffar den röda skiffern icke sydligare än i Härjedalen. Den största a n h o p n i n g e n finnes emellertid i Ångermanland och vidare förekommer denna skiffer som block i en d d kustfynd, sydligast i Hälsingland.

3

Andreas Oldeberg

SVENSKA F O R N M I N N E S F Ö R E N I N G E N 1953

Svenska F o r n m i n n e s f ö r e n i n g e n h a r u n d e r året avhållit t r e s a m m a n - t r ä d e n med föredrag och ett e x t r a v a l s a m m a n t r ä d e samt o r d n a t en vår- och en b ö s t u t f ä r d . Styrelsen h a r s a m m a n t r ä t t fyra g å n g e r : 25 f e b r u a r i , 13 och 27 m a r s och 23 a p r i l . Antalet m e d l e m m a r h a r u n d e r året utgjort 411, d ä r a v 12 h e d e r s l e d a m ö t e r och 21 ständiga l e d a m ö t e r ; m e d l e m s a n t a l e t visar d ä r - med från föregående å r en uppgång med 34 personer.

Vid å r s m ö t e t den 16 m a r s ägde först de o r d i n a r i e föreningsförhand- l i n g a r n a r u m med u n d a n t a g för styrelse- och revisorsval, vilka a j o u r n e r a d e s till ett e x t r a s a m m a n t r ä d e den 27 m a r s . Vid det fortsatta mötet den 16 murs ö v e r l ä m n a d e ordföranden prof. Birger Nerman Hildebrandspriset till a n t i k v a r i e n fil. d r R a g n a r Blomqvist för dennes mångåriga, betydelsefulla u n d e r s ö k n i n g a r r ö r a n d e Lunds stads medeltida h i s t o r i a . Därefter höll prof.

Nils Ahnlund föredrag över ä m n e t : »Magnus Ladulås och Stockholm».

Vid v a l s a m m a n t r å d e t den 27 m a r s fick styrelsen följande s a m m a n - s ä t t n i n g :

O r d f ö r a n d e : professor Birger Nerman, Stockholm.

Vice o r d f ö r a n d e : docent Sven B. F. J a n s s o n , Saltsjöbaden.

S e k r e t e r a r e : befattningen som sådan skulle till 1 j u l i , ev. längre, u p p r ä t t - h å l l a s av fil. dr Olle Källström, Stockholm, därefter till n ä s t a å r s - möte av ordföranden.

Andre s e k r e t e r a r e : fil. d r K. E. S a h l s t r ö m , Stocksund.

S k a t t m ä s t a r e : kapten Bertil Sterner, Stockholm.

Övriga s t y r e l s e l e d a m ö t e r : fil. lic. Henrik Alm, Stockholm, f r i h e r r i n n a n Wera von Essen, V a t t h o l m a , förste a n t i k v a r i e n K.-A. Gustawsson, Stockholm, fil. d r Gustaf Hallström, Stockholm, fil. d r Olle Källström, Stockholm ( n y v a l d ) , förste a n t i k v a r i e n Nils Ludvig R a s m u s s o n , Stockholm, f.

landshövdingen A. E. Bodbe, Saltsjöbaden, a n t i k v a r i e n Dagmar Selling, Stockholm, v e r k m ä s t a r e Alfred Steijer, Stockholm, fil. d r Per-Olof West- lund, Stockholm ( n y v a l d ) och docenten Nils G. Wollin, Stockholm.

• Jfr även Bror Asklund—Per Tborslund, F j ä l l k e d j c r a n d e n s bergbyggnad i norra J ä m t l a n d och Ängermanland, Sveriges Geologiska Undersökning ser.

C. n r 382 (1935).

58

(3)

S M Ä R R E M E D D E L A N D E N

De förutvarande revisorerna och revisorssuppleanterna omvaldes: fil. dr A. Bygden och rådman K. Espersson, Stockholm, resp. förste byråsekreteraren G. Horn, Stocksund, och antikvarien G. A. Hellman, Stockholm.

Vid sammanträdet den 28 april höll fil. dr Olle Källström föredrug över ämnet: »Den franska liljans ursprung».

Vårutfärden ägde rum söndagen den 31 maj och var — med tanke på Stockbolmsjubilcct — ställd till Norra Djurgården; deltagarantalet uppgick till ca 60. I bussar och bilar begav man sig till Kuknas, där ordföranden hälsade deltagarna välkomna, varefter ban demonstrerade ett där befintligt järnäldersgravfält och ett vid Borgen. Överstelöjtnunt Erik Zeeh tulude sä om Kurl XI :s skans å Ladugårdsgärde och om Borgen och dess användning vid trupparuder. Efter kafferast ä Borgen for man så till Fiskartorpet, Stora Skug- gan och Frescati, vilka alla demonstrerades av docent Nils G. Wollin. Slut- ligen begav man sig upp till Lappkärrsbergets troligen från bronsåldern liärstammande röse, där prof. Nerman gav en orientering angående dess -ålder, den dåtida havsnivån m. m. Utfärden avslutades med en middag ä Djurgårdsbrunn.

Till mål för böstutfärden, som ägde rum söndagen den 20 sept., hade man valt västra Södermanland. 1 färden, som företogs i bussar och bilar, deltogo

•ca 80 personer. Efter ett uppehåll vid runstenen på Kjula ås, som demonst- rerades av prof. Nerman, anlände man till den berömda Sigurdsristningen jiå Ramsundsberget, där prof. Nerman i egenskap av ordförande hälsade de närvarande välkomna och därefter gav cn orientering rörande bildframställ- .ningarna och cn tolkning av runinskriften på hällen. Sundbyholms slott be- sågs därefter under ledning av fil. dr Erik Bohrn, varpå följde lunchrast i slottet. Man begav sig så vidare till Jäders kyrka, vars byggnadshistoria och fasta inventarier behandlades av fil. dr Per-Olof Westlund, medan fil. dr Olle Källström demonstrerade kyrksilvret. Här bjöds cn överraskning, i det skå- despelerskan Signe Envall framträdde och sakkunnigt talade om traktens personhistoria alltsedan Axel Oxenstiernas dagar. Kyrkoherde A. Johansson hade låtit anordna cn orgelstund som avslutning på kyrkobesöket. På Axel Oxenstiernas Fiholm tog dr Wcstlund åter vid och demonstrerade de slotts- flyglar, som rikskanslern lät bygga — slottet kom aldrig till. Nästa etapp

•\ar Eskilstuna, där Rademaebersmcdjorna från 1600-talet visades av bergs- ingenjör friherre Elias Hermelin. Man for så till det sydväst om staden be- lägna stora järnåldersgravfältet vid Asby, som demonstrerades av antikva- rien Sverker Janson, vilken även visade Skjulsta fritidsområde intill staden.

Efter ett kort besök i Fors kyrka i Eskilstuna under dr Källströms ledning avslutades dagen med middag i Torshälla Stadskällare.

Slutligen sammanträdde föreningen måndagen den 14 december, vilket sammanträde övervars av Hans Majestät Konungen. Ordföranden höll ett niinncsunförunde över föreningens bortgångna styrelseledamot friherrinnan W t n von Essen. Därefter talade förste antikvarien Wilhelm Holmqvist över ämnet »Valöfyndct — ett forntida högsäte?»; efter föredraget följde en livlig diskussion kring det märkliga fyndet.

59

Figure

Updating...

References

Related subjects :