• No results found

Basunderhåll väg, inköpsvolym 3 711 miljoner kronor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Basunderhåll väg, inköpsvolym 3 711 miljoner kronor"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

1

Nyckeltal basunderhåll väg 2020 2019 2018

Inköpsvolym basunderhåll väg totalt, miljoner kronor -entreprenader

-tekniska tjänster och konsulter -övrigt

3 711 3 609 74 28

3 871 3 771 81 19

4 026 3 937 72 17 Tio största leverantörerna;

-entreprenader

-tekniska tjänster och konsulter

3 583 66

3 707 73

3 872 63 Tio största leverantörernas andel av volymen

-entreprenader

-tekniska tjänster och konsulter

99%

89%

98%

89%

98%

87%

Antal leverantörer som motsvarar 80% av volymvärdet -entreprenader

-tekniska tjänster och konsulter

3 5

3 4

2 4 Antal anbud per upphandling (genomsnittligt)

-entreprenader 2,3 2,4 2,9

• Basunderhållet innefattar skötsel, inspektion och löpande underhåll av vägar och dess sidoområden samt av andra anläggningar som ingår i vägsystemet.

Basunderhåll upphandlas i flera olika former av kontrakt och paketeringen av åtgärderna varierar beroende på vad det är som ska underhållas.

• Marknaden domineras av ett fåtal stora aktörer och Svevia har i särklass den största andelen inom basunderhållet, därefter kommer Peab och NCC

(inklusive Terranor). NCC valde att avyttra Terranor till tyska Mutares i slutet av 2020. Konkurrenssituationen har varit lågt historiskt sett, men nya leverantörer har dock etablerats sig som exempelvis BDX företagen Orefield Group och Artic Infra.

• Det genomsnittliga antalet anbud uppgick år 2020 till 2,3 anbud per upphandling.

• Kontraktsmodellen Samverkan hög testas på två områden med stort intresse från branschen. Arbete pågår att upphandla på mervärden.

• Inom området tekniska tjänster och konsulter har Ramboll den största volymen följt av Sweco och Afry

Basunderhåll väg,

inköpsvolym 3 711 miljoner kronor

(2)

Basunderhåll väg entreprenader inköpsvolym 3 609 miljoner kronor

väg, marknadsandelar

2

Region Nord

Entreprenader 675 Mnkr, 19%

Region Mitt

Entreprenader 838 Mnkr, 23%

Region Väst

Entreprenader 718 Mnkr, 20%

Region Syd

Entreprenader 539 Mnkr, 15%

Region Öst/ Stockholm

Entreprenader 839 Mnkr, 23%

Största leverantörerna 2020 2019 2018

Svevia Peab

NCC inkl. Terranor Skanska

BDX Företagen Orefields Group

Försäkringsbranschens Restvärderäddning Sandahls

Green Landscaping NYAB Infrastruktur

1 779 812 545 241 79 37 30 25 19 15

1 882 847 613 227 62 9 28 30 10 0

1 973 840 751 189 49 0 19 44 7 0 Trafikverkets största leverantörer redovisas utifrån koncernförhållanden

(3)

Basunderhåll väg

tekniska tjänster och konsulter inköpsvolym 74 miljoner kronor

väg, marknadsandelar Region Nord

Tekniska tjänster 10 Mnkr 13%

Region Mitt

Tekniska tjänster 13 Mnkr 18%

Region Väst

Tekniska tjänster 23 Mnkr 31%

Region Syd

Tekniska tjänster 7 Mnkr 9%

Region Öst/ Stockholm

Tekniska tjänster 21 Mnkr

Största leverantörerna 2020 2019 2018

29%

Ramboll Sweco Afry

Härlanda byggledning Golder Associates Dioptra Longitud Teknik Väg & Miljö i Karlstad MLI Konsult

Nordiska Infrastructure Construction BSV Arkitekter & Ingenjörer

36 9 7 6 3 2 1 1 1 1

43 7 10 6 0 1 0 1 2 1

35 5 14 4 0 0 2 1 1 1

Trafikverkets största leverantörer redovisas utifrån koncernförhållanden

References

Related documents

Eftersom sociolekter inkluderas i Englund Dimitrovas skala (varietet med specifikt socialt ursprung) och dessutom även innehåller de talspråksmarkörer hon skriver

Grums kommun Offtentlig aktör Privat aktör Mimmi Design Sliperiet Ideell aktör. Finner

Vid Trafikverket basunderhåll väg åligger det projektledaren vid basunderhåll väg att ansvara för att kontroller om beställt arbete är utfört, men det finns inte en

I en modell med väldigt noggrann uppföljning är entreprenörerna tvungna att följa kontrakten till fullo, men vinsten av detta kan neutraliseras av att kostnaderna ökar för mycket

Trafikverket har hittills inte funnit att det förelegat grund för att vare sig häva något kontrakt eller utesluta leverantörer från att delta i upphandling av baskontrakt väg –

Ökningen beror på att nämndens kommunbidrag uppräknats med ett index för löne- och prisök- ningar med 1,7 miljoner kronor samt för ökade kostnader som en följd av förändrat

Problem att rekrytera gör att helårsprognosen blir justerad till ett överskott om 0,8 miljoner kronor.. Scen & kulturproduktion redovisar för perioden ett överskott om 0,7

Inom affärsområdet Barnhälsa blev kvartalets försäljningen 106,7 miljoner, en minskning med 2 % jämfört med motsvarande period föregående år framförallt på grund av

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 25 oktober 2011 kl 08.00. Vid

Disponibel kapacitet och kapacitetsutnyttjande på rum samt logiintäkt per belagt rum fördelat på region och bäddstorlek för hotell.. Logiintäkt för hotell fördelat

Riksantikvarieämbetet påbörjar i juni ett arbete med att utvärdera i vilken utsträckning kulturhistoriska värden tas till vara när hus

• Ett antal stora projekt som exempelvis E4/E12 Umeå /Umeåprojektet och Förbifart Stockholm står för stor del av volymökningen mellan 2020 och 2019.. • Intresset

Utfallet för belagda vägar är lägre än 2019, men till följd av låga bitumenpriser har ändå många beläggnings- åtgärder kunnat utföras.. • Det genomsnittliga antalet anbud

De enskilt största underhålls åtgärder på väg är broåtgärder, till exempel utbyte av bron över Kalix älv och reparation av Älvsborgsbron i Göteborg.. • De

• Inköpsvolymen avseende entreprenader uppgick till 1 101 miljoner kronor under 2020 och de 10 största leverantörernas volym uppgick till 1 015 miljoner kronor (cirka 92 procent

Huvudentreprenörerna för de stora investeringsprojekten blir också de största leverantörerna, exempelvis NCC, NCC- W&F West Link Contractors, AGN Haga och Implenia.. Intresset

Utländska entreprenörer är oftast underentreprenörer med maskintjänster eller huvudentreprenörer i riktigt stora projekt med mycket markarbeten, ibland i joint venture med

Kontraktstiden för ett baskontrakt är oftast fem år med option på två års förlängning Trafikverket upphandlar cirka fem till sjukontrakt per år.. • Marknaden för

Inköpsvolymen för de 10 största entreprenörerna uppgick till 458 miljoner kronor (cirka 88 procent av den total entreprenadvolymen).. Under 2020 var

• Inom kategorin entreprenader är Infranord marknadsledande och därefter kommer NRC Group, Vossloh, Speno och Infraservice. • Betydande aktörer inom tekniska tjänster och

Arbete Entreprenören ska inventera och dokumentera behov av justering, reparation eller byte av vägräcken samt lämna åtgärdsförslag till beställaren baserat på

Arbete vid särskilt väder ersätts med á- priser enligt konto 81.2 för resurser ingående i entreprenörens ordinarie snöröjnings- och halkbekämpningsplaner samt enligt ABT 06

Ursprungsfolksorganisationer från hela den andinska regionen samlades då för att gemensamt diskutera problem som beror på att ursprungsfolk marginaliseras och diskrimineras i