• No results found

Bangårdsåtgärder Värö Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Bangårdsåtgärder Värö Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas."

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

TMALL 0109 Planläggningsbeskrivning 4.0

Planläggningsbeskrivning – 2020-08-20

Bangårdsåtgärder Värö

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

Bakgrund, ändamål och syfte med projektet

Västkustbanan mellan Göteborg och Lund är en av Sveriges viktigaste järnvägsförbindelser.

Längs Västkustbanan ligger driftplats Värö med genomgående dubbelspår och ett stickspår dit godståg som ska växlas in till Värö bruk tas in. Stickspårets längd räcker inte till i nuvarande utformning för långa tåg och Trafikverket ska därför förlänga stickspåret söderut vilket kommer att minska störningarna för trafiken längs Västkustbanan. Det nya stickspåret, ett kortare lokuppställningsspår samt ungefär 100 meter av spåret in mot Värö bruk kommer att

elektrifieras. Huvudsyftet med åtgärden är att underlätta för fler järnvägstransporter till Värö bruk.

Vad har hänt?

Trafikverket har påbörjat arbetet med att ta fram en järnvägsplan för förlängning av stickspår och anlitat Norconsult AB för arbetet.

Så här planerar vi arbetet

Järnvägsplanen för detta projekt ska tas fram i följande steg: Samrådsunderlag, samrådshandling, granskningshandling och fastställelsehandling.

Under sommaren 2020 planeras markundersökningar att genomföras. Parallellt med detta pågår arbetet med framtagande av samrådsunderlag inför Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan (BMP). Det beslutet påverkar vilka krav som ställs på samrådsprocessen i övriga järnvägsplanehandlingar.

Under arbetet kommer samråd hållas med länsstyrelsen, kommun, fastighetsägare och kollektivtrafikmyndigheten som ingår i den så kallade samrådskretsen. Efter att Länsstyrelsen har tagit beslut om projektet kan medföra en betydande miljöpåverkan eller ej, fortsätter arbetet med framtagning av planförslaget och tillhörande miljöbeskrivning och handlingen kallas då samrådshandling. Efter erforderliga samråd färdigställs det slutgiltiga planförslaget med tillhörande handlingar och ritningar. Det är denna handling som får benämningen granskningshandling.

(2)

Granskningshandlingen kommer att kungöras och handlingen ställs ut under 30 dagar så att berörda kan komma med synpunkter. Granskningssynpunkterna bearbetas och sammanställs, och skickas därefter till Länsstyrelsen med begäran om yttrande över järnvägsplanen. I det sista skedet skickas järnvägsplanen till Trafikverkets enhet Juridik- och planprövning för begäran om fastställelse, vilket beräknas ske under våren 2021.

Vad händer framöver?

Just nu arbetas samrådsunderlaget för järnvägsplanen fram. Trafikverket tillsammans med konsult kommer genomföra markundersökningar på plats under sommaren 2020. Under hösten 2020 kommer länsstyrelsen besluta om betydande miljöpåverkan och

samrådshandlingarna kommer att arbetas fram.

När kan du påverka

Samråd hålls fortlöpande genom hela planläggningsprocessen. Under granskning av järnvägsplanen har myndigheter, organisationer, fastighetsägare och berörd allmänhet möjlighet att inkomma med yttrande.

Nedan redovisas den ungefärliga tidplanen för projektet. Denna tidplan kan komma att revideras under projektets gång.

Vill du veta mer?

Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Hör gärna av dig till oss om du har frågor! Mer information om projektet hittar du på vår hemsida www.trafikverket.se/nara-dig/Halland/vi-bygger-och-forbattrar/

Inledande samråd (sommaren, 2020)

Beslut om betydande miljöpåverkan (hösten, 2020)

Samrådshandling (hösten, 2020)

Granskning (vintern, 2021)

Fastställelseprövning (våren, 2021)

Adress:

781 89 Borlänge Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se

Projektledare:

Anders Cinthio

Telefon: 010-123 20 24 anders.cinthio@trafikverket.se

Markförhandlare:

Per Johansson Telefon: 010-123 42 49

per.c.johansson@trafikverket.se

References

Related documents

Projekt Mälarbanan kommer att bygga ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll från två till fyra spår.. Projektet har delats in

Trafikverket tar nu fram en vägplan för byggande av en rastplats i anslutning till E10 i Kiruna närområde.. Planeringen sker i samband med att E10 byggs i ny sträckning norr om

Berörda markägare kommer att kallas till samrådsmötet via brev och övriga kommer att inbjudas via annonser i lokalpressen.. Efter samrådet fortsätter arbetet för att få fram

Samråd kommer att hållas där berörda parter, allmänheten och andra intressenter har möjlighet att lämna synpunkter.. Tid för samråd kommer att annonseras

För att komma vidare i arbetet med projektet har två delsträckor i det tidigare arbetet prioriterats, dels denna vägplan som innebär en ny gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Bakgrund,

I vägplanens samrådshandling val av lokaliseringsutredning har ett antal alternativ studerats för möjligheten att säkerställa vägens funktion i befintligt läge samt i

Under den tidsperiod när vägplanen kungörs och ställs ut för allmänhetens granskning kan du lämna skriftliga synpunkter. Vill du

Samrådsunderlaget utgör underlag för samråd och för Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan och kommer att finnas tillgängligt under tiden 11 november till 1

Därefter kommer vägplanen att skickas till länsstyrelsen för deras tillstyrkan och därefter kommer Trafikverket att fastställa vägplanen. När kan

Samrådsunderlaget används för att samråda med de som berörs av projektet och är ett underlag till länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan.. Projektet håller

Vägplan med status Granskningshandling kommer att finnas tillgänglig för allmänhetens granskning från 2021-03-01 till 2021-03-31 på Trafikverkets kontor i Luleå, kommunhuset i

Flera projekt pågår längs Malmbanan där Trafikverket vill förbättra kapaciteten för både person- och godståg och förlänger driftplatser för att möjliggöra möten för

Andra enskilda som kan antas bli särskilt berörda samt myndigheter och organisationer ges också möjlighet att yttra sig över samrådsunderlaget innan det lämnas till

Länstyrelsen bedömde att Åtgärd 2 – GC-väg längs Karakåsvägen samt Åtgärd 3 – Framkomlighetsåtgärder Esperöds- allén medför betydande miljöpåverkan medan Åtgärd 1 -

En samrådsremiss för samrådsunderlaget har gått ut till enskilda som särskilt kan beröras, Länsstyrelsen Norrbotten, Gällivare kommun samt andra myndigheter och organisationer

För att komma vidare i arbetet med projektet har två delsträckor i det tidigare arbetet prioriterats, dels denna vägplan som innebär en ny gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn

Samrådsunderlaget ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.. När Länsstyrelsen har beslutat att projektet inte

Vår långsiktiga plan är att bygga om korsningen till en cirkulationsplats, tillgänglighetsanpassa två busshållplatser i anslutning till korsningen samt ordna så att

Vägplanen med status granskningshandling och miljökonsekvensbeskrivningen finns tillgänglig för granskning under sommaren 2019 och skickas sedan in för fastställelse då

Genom att bygga förbigångsspår där godstågen kan stanna och släppa förbi snabbare tåg skapas bättre förutsättningar och kapacitet för godståg samtidigt som det minskar

När samrådsskedet är slutfört färdigställs järnvägsplanen till en granskningshandling som görs tillgänglig för granskning och synpunkter.. Efter granskningen yttrar

Det har även gjorts en lokaliseringsutredning för en ny rastplats mellan Malmö och Ystad samt en cykelutredning för att utreda hur cykelvägar bör se ut för att tillgodose alla