Lag om ändring i lagen (2017:718) om ändring i lagen (2012:279) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:718) om ändring i lagen

(2012:279) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de

brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet

Utfärdad den 27 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att lagen (2017:718) om ändring i lagen (2012:279) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas under- rättelseverksamhet ska ha följande lydelse.

3 § lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverk- samhet ska upphöra att gälla vid utgången av september 2019.

På regeringens vägnar ANNA EKSTRÖM

Mikael Kullberg (Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:86, bet. 2018/19:JuU27, rskr. 2018/19:296.

SFS 2019:498

Publicerad den 2 juli 2019

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :