• No results found

Lag om ändring i lagen (2017:355) om ändring i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (2017:355) om ändring i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:355) om ändring i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå

Utfärdad den 19 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § lagen (2017:353) om uppehålls- tillstånd för studerande på gymnasial nivå ska upphöra att gälla den 20 juli 2024.

På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON

Jenny Wulker Roos (Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:128, bet. 2018/19:SfU26, rskr. 2018/19:295.

SFS 2019:484

Publicerad den 26 juni 2019

References

Related documents

En utredningsorder för hemlig dataavläsning i Sverige eller i en annan medlemsstat än den stat till vilken ordern översänds enligt 7 § första stycket får endast avse

13 § Verksamheten i Sverige får drivas genom att en icke EES-baserad AIF-förvaltare inrättar en filial här i landet eller erbjuder och utför tjänster i Sverige från

13 § Verksamheten i Sverige får drivas genom att en icke EES-baserad AIF-förvaltare inrättar en filial här i landet eller erbjuder och utför tjänster i Sverige från

Första stycket gäller inte heller om utlänningen har beviljats en visering för att besöka en arbetsgivare i Sverige eller är undantagen från kravet på visering om han eller

3 § lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista finns bestämmelser om att E-hälsomyndigheten ska lämna ut vissa uppgifter till regionerna om förskrivning av läkemedel

1 § kommunallagen (2017:725) om an- knytning till kommunens eller regionens område eller deras medlemmar får en kommun eller en region genom sådan entreprenad som avses i 1 § utföra

Trots punkt 2 gäller 5 och 6 §§ fortfarande för en ansökan som har registrerats hos Migrationsverket före den 20 januari 2025 om utlänningen har beviljats ett uppehållstillstånd

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att punkt 1 och 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på