Yttrande Remiss om förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter om direktstöd (SJVFS 2014:41)

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Jordbruksverket

jorbruksverket @jordbruksverket.se

Dnr 3.4.16-08365/2018

Yttrande

Remiss om förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter om direktstöd (SJVFS 2014:41)

Hushållningssällskapens Förbund har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:41).

Ingemar Henningsson, Madelene Nilsson och Justina Olsson har arbetat fram detta yttrande.

Vi tycker att de förtydligande som är gjorda för vad som gäller för träda enligt § 27b är bra. Vi tycker att det försvårar för lantbrukarna med ytterligare ett datum att hålla reda på.

Trädesperioden bör inte förlängas då Sverige ligger långt norrut och

växtperioden då är kortare än på många andra platser inom EU. Det foder som eventuellt produceras på marken är inte ett produktionsfoder. Fodret bidrar istället till djurvälfärden genom ökad sysselsättning för djuren. Ur miljösynpunkt är det bättre att trädan betas av djur i jämförelse med att putsa växtligheten med traktor.

I övrigt har vi inga synpunkter.

Stockholm 19 november 2018

Jesper Broberg Förbundsdirektör

Hushållningssällskapens Förbund

Hushållningssällskapens Förbund

Drottninggatan 95 B | Box 451 57, 104 30 Stockholm | info@hushallningssallskapet.se | www.hushallningssallskapet.se

Figure

Updating...

References

Related subjects :