• No results found

Lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 5 §, 6 kap. 11 § och 10 kap.

2 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepap- persbolag ska ha följande lydelse.

4 kap.

5 § Inom en månad från det att Finansinspektionen har lämnat en rapport enligt 4 §, ska inspektionen försöka komma överens med övriga berörda myndigheter om vilket beslut som bör fattas i enlighet med 2 kap. 2 § med anledning av väsentliga resultat av likviditetstillsynen. Överenskommelsen ska ta hänsyn till de resultat som framkommit relaterade till institutens orga- nisation, riskhantering och behovet av särskilda likviditetskrav för specifika institut.

Inom fyra månader från det att rapporten har lämnats, ska inspektionen försöka komma överens med övriga berörda behöriga myndigheter om vil- ket beslut som bör fattas i fråga om huruvida nivån på gruppens kapitalbas är tillräcklig med hänsyn till gruppens finansiella situation och riskprofil samt den kapitalbasnivå som krävs för att tillämpa 2 kap. 1 § på såväl enskil- da enheter som gruppen som helhet.

6 kap.

11 §2 Ett finansiellt holdingföretag och ett blandat finansiellt holdingföre- tag är skyldiga att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företa- get, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder. Uppgifterna ska lämnas ut utan dröjsmål och i elektronisk form.

10 kap.

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med- dela föreskrifter om

1. vilka krav som enligt 3 kap. 5 § ska ställas på den som ska ingå i led- ningen i ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holding- företag,

1 Prop. 2017/18:291, bet. 2018/19:FiU15, rskr. 2018/19:25.

2 Senaste lydelse 2017:1018.

SFS 2018:1800

Publicerad

den 28 november 2018

(2)

2 SFS 2018:1800 2. vid vilken tidpunkt, på vilken plats och med vilka intervall institut ska

offentliggöra sådan information som anges i artiklarna 431–455 i tillsyns- förordningen,

3. vilken information moderföretag ska offentliggöra enligt 6 kap. 2 §, 4. de omständigheter som ska beaktas vid fastställandet av en lämplig nivå för kapitalbasen i samband med en översyn och utvärdering av ett institut,

5. de omständigheter som ska beaktas, dels vid prövningen enligt 2 kap.

2 § av om ett institut ska uppfylla ett särskilt likviditetskrav, dels vid faststäl- landet av en lämplig nivå för ett sådant särskilt likviditetskrav i samband med en översyn och utvärdering av ett institut, och

6. hur uppgifter enligt 6 kap. 11 § ska lämnas.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2019.

På regeringens vägnar PER BOLUND

Erik Eldhagen

(Finansdepartementet)

References

Related documents

3 § andra stycket lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, ska Riksbanken omgående underrätta berörda myndigheter inom EES med ansvar

ningarna för dessa är högre än för det svenska företaget. Även om en annan behörig myndighet ska utöva tillsyn över att de grupp- baserade kraven uppfylls enligt artikel

vad ansökningar enligt tillsynsförordningen, lagen (2014:968) om sär- skild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar ska innehålla

baserade kraven uppfylls enligt artikel 111.1 tredje stycket, 111.3 b eller c eller 111.4 i kapitaltäckningsdirektivet, ska Finansinspektionen utöva sådan tillsyn om inspektionen

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 3 § lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna ska ha följande lydelse.. På

7 § lagen (1995:1559) om års- redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag ska ha följande lydelse. På regeringens vägnar

I bankaktiebolag och andra aktiebolag som omfattas av denna lag ska eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansam- lad förlust.. Under bundet

2 § första meningen årsredo- visningslagen (1995:1554) ska styrelsen ange de överväganden som gjorts med hänsyn till tillämpliga bestämmelser om kapitalskydd enligt