• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden

Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden ska ha följande lydelse.

11 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överkla- gande till allmän förvaltningsdomstol. Ytterligare bestämmelser om över- klagande finns i förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s struktur- fonder.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling (Näringsdepartementet)

SFS 2018:883

Publicerad den 15 juni 2018

References

Related documents

Om regionen lämnar stöd enligt första stycket, får stödet endast avse kostnader för att anskaffa, validera och försvara patent och andra immateriella tillgångar.. 34 § 4

5 § 1 Av de stödberättigande kostnaderna enligt 6 § och med de begräns- ningar som följer av andra och tredje styckena får stöd lämnas med högst 20 procent.. Stöd

När stöd lämnas till forskningsinfrastruktur enligt 22 § eller bredbands- infrastruktur enligt 24 och 25 §§ ska landstinget se till att ett beslut om stöd i tillämpliga fall

Om landstinget lämnar stöd enligt första stycket, får stödet endast avse kostnader för att anskaffa, validera och försvara patent och andra immateriella tillgångar.. 34 §

Regeringen föreskriver att 19 § förordningen (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning ska ha följande lydelse. Andra beslut än beslut enligt 12 a och 14 §§ får

Andra beslut än beslut av Statens energi- myndighet i ett överklagat ärende om utbetalning av stöd får dock inte över- klagas. På regeringens vägnar

Regeringen föreskriver att 31 § förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag ska ha följande lydelse. På regeringens vägnar

Regeringen föreskriver att 25 § förordningen (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation ska ha följande lydelse. På regeringens vägnar