• No results found

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter."

Copied!
10
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

7KF008 VT21

Antal respondenter: 17 Antal svar: 11 Svarsfrekvens: 64,71 %

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter.   

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat 

värdefulla kunskaper/färdigheter. Antal 

svar

i mycket liten grad 0 (0,0%)

i liten grad 0 (0,0%)

delvis 2 

(18,2%)

i hög grad 6 

(54,5%)

i mycket hög grad 3 

(27,3%)

Summa 11 

(100,0%)

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utveckl…

i mycket hög grad i hög grad delvis i liten grad i mycket liten grad

0 2 4 6 8

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Undre 

kvartil Median Övre  kvartil Max Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat 

värdefulla kunskaper/färdigheter. 4,1 0,7 17,1 % 3,0 4,0 4,0 4,5 5,0

(2)

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.    

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla 

lärandemål.  Antal svar

i mycket liten grad 0 (0,0%)

i liten grad 0 (0,0%)

delvis 1 (9,1%)

i hög grad 6 (54,5%)

i mycket hög grad 4 (36,4%)

Summa 11 

(100,0%)

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lä…

i mycket hög grad i hög grad delvis i liten grad i mycket liten grad

0 2 4 6 8

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Undre 

kvartil Median Övre  kvartil Max Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla 

lärandemål.  4,3 0,6 15,1 % 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till  examination.    

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – 

från lärandemål till examination.  Antal 

svar

i mycket liten grad 0 (0,0%)

i liten grad 0 (0,0%)

delvis 2 

(18,2%)

i hög grad 6 

(54,5%)

i mycket hög grad 3 

(27,3%)

Summa 11 

(100,0%)

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom k…

i mycket hög grad i hög grad delvis i liten grad i mycket liten grad

0 2 4 6 8

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Undre 

kvartil Median Övre  kvartil Max Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från

lärandemål till examination.  4,1 0,7 17,1 % 3,0 4,0 4,0 4,5 5,0

(3)

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt (till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av  information).

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett  vetenskapligt förhållningssätt

(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget 

sökande och värdering av information). Antal  svar

i mycket liten grad 0 (0,0%)

i liten grad 0 (0,0%)

delvis 2 

(18,2%)

i hög grad 4 

(36,4%)

i mycket hög grad 5 

(45,5%)

Summa 11 

(100,0%)

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till e…

i mycket hög grad i hög grad delvis i liten grad i mycket liten grad

0 1 2 3 4 5 6

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Undre 

kvartil Median Övre  kvartil Max Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett 

vetenskapligt förhållningssätt

(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande 

och värdering av information). 4,3 0,8 18,4 % 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0

(4)

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och  synpunkter 

på kursens utformning och innehåll.

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under  kursens gång för idéer och synpunkter 

på kursens utformning och innehåll. Antal 

svar

i mycket liten grad 0 (0,0%)

i liten grad 0 (0,0%)

delvis 1 (9,1%)

i hög grad 5 

(45,5%)

i mycket hög grad 5 

(45,5%)

Summa 11 

(100,0%)

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående u…

i mycket hög grad i hög grad delvis i liten grad i mycket liten grad

0 1 2 3 4 5 6

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Undre 

kvartil Median Övre  kvartil Max Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under 

kursens gång för idéer och synpunkter 

på kursens utformning och innehåll. 4,4 0,7 15,5 % 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0

Den psykosociala arbetsmiljön under kursen var bra (psykosocial miljö rör bland  annat trivsel, stöd, stress, likabehandling och diskriminering).    

Den psykosociala arbetsmiljön under kursen var bra  (psykosocial miljö rör bland annat trivsel, stöd, stress, 

likabehandling och diskriminering).  Antal  svar

i mycket liten grad 0 (0,0%)

i liten grad 0 (0,0%)

delvis 3 

(27,3%)

i hög grad 5 

(45,5%)

i mycket hög grad 3 

(27,3%)

Summa 11 

(100,0%)

Den psykosociala arbetsmiljön under kursen v…

i mycket hög grad i hög grad delvis i liten grad i mycket liten grad

0 1 2 3 4 5 6

(5)

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre

kvartil MedianÖvre  kvartilMax Den psykosociala arbetsmiljön under kursen var bra 

(psykosocial miljö rör bland annat trivsel, stöd, stress, 

likabehandling och diskriminering).  4,0 0,8 19,4 % 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Administration kring kursen fungerade väl.    

Administration kring kursen fungerade väl.  Antal svar

i mycket liten grad 0 (0,0%)

i liten grad 0 (0,0%)

delvis 0 (0,0%)

i hög grad 7 (63,6%)

i mycket hög grad 4 (36,4%)

Summa 11 (100,0%)

Administration kring kursen fungerade väl.

i mycket hög grad i hög grad delvis i liten grad i mycket liten grad

0 2 4 6 8

Medelvärde Standardavvikelse Variationskoefficient Min Undre kvartil Median Övre kvartil Max

Administration kring kursen fungerade väl.  4,4 0,5 11,6 % 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0

(6)

Den kursinformation jag behövde fanns tillgänglig under kursens gång.    

Den kursinformation jag behövde fanns tillgänglig under 

kursens gång.  Antal 

svar

i mycket liten grad 0 (0,0%)

i liten grad 0 (0,0%)

delvis 2 (18,2%)

i hög grad 5 (45,5%)

i mycket hög grad 4 (36,4%)

Summa 11 

(100,0%)

Den kursinformation jag behövde fanns tillgän…

i mycket hög grad i hög grad delvis i liten grad i mycket liten grad

0 1 2 3 4 5 6

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Undre 

kvartil Median Övre  kvartil Max Den kursinformation jag behövde fanns tillgänglig under 

kursens gång.  4,2 0,8 18,0 % 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0

Jag har försökt relatera det jag har lärt mig i kursen till mina tidigare kunskaper  och erfarenheter   

Jag har försökt relatera det jag har lärt mig i kursen till 

mina tidigare kunskaper och erfarenheter Antal  svar

i mycket liten grad 0 (0,0%)

i liten grad 0 (0,0%)

delvis 2 

(18,2%)

i hög grad 3 

(27,3%)

i mycket hög grad 6 

(54,5%)

Summa 11 

(100,0%)

Jag har försökt relatera det jag har lärt mig i kur…

i mycket hög grad i hög grad delvis i liten grad i mycket liten grad

0 2 4 6 8

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre 

kvartil Median Övre  kvartil Max Jag har försökt relatera det jag har lärt mig i kursen till mina 

tidigare kunskaper och erfarenheter 4,4 0,8 18,5 % 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0

(7)

Jag har försökt relatera det jag lärt mig i kursen till andra kurser och ämnen.    

Jag har försökt relatera det jag lärt mig i kursen till andra 

kurser och ämnen.  Antal 

svar

i mycket liten grad 0 (0,0%)

i liten grad 0 (0,0%)

delvis 1 (9,1%)

i hög grad 6 

(54,5%)

i mycket hög grad 4 

(36,4%)

Summa 11 

(100,0%)

Jag har försökt relatera det jag lärt mig i kursen…

i mycket hög grad i hög grad delvis i liten grad i mycket liten grad

0 2 4 6 8

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Undre 

kvartil Median Övre  kvartil Max Jag har försökt relatera det jag lärt mig i kursen till andra 

kurser och ämnen.  4,3 0,6 15,1 % 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0

Kraven som ställdes i kursen var rimliga i relation till lärandemålen.    

Kraven som ställdes i kursen var rimliga i relation till 

lärandemålen.  Antal svar

i mycket liten grad 0 (0,0%)

i liten grad 0 (0,0%)

delvis 1 (9,1%)

i hög grad 6 (54,5%)

i mycket hög grad 4 (36,4%)

Summa 11 

(100,0%)

Kraven som ställdes i kursen var rimliga i relati…

i mycket hög grad i hög grad delvis i liten grad i mycket liten grad

0 2 4 6 8

(8)

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Undre 

kvartil Median Övre  kvartil Max Kraven som ställdes i kursen var rimliga i relation till 

lärandemålen.  4,3 0,6 15,1 % 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0

Den digitala lärandemiljön såsom Canvas, Zoom osv. under den webbaserade  undervisningen var lämplig.   

Den digitala lärandemiljön såsom Canvas, Zoom osv. 

under den webbaserade undervisningen var lämplig. Antal  svar

I mycket liten grad 0 (0,0%)

I liten grad 0 (0,0%)

Delvis  0 (0,0%)

I hög grad 5 

(45,5%)

I mycket hög grad 6 

(54,5%)

Vet ej 0 (0,0%)

Summa 11 

(100,0%)

Den digitala lärandemiljön såsom Canvas, Zoo…

Vet ej I mycket hög grad I hög grad Delvis I liten grad I mycket liten grad

0 2 4 6 8

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre 

kvartil MedianÖvre  kvartil Max Den digitala lärandemiljön såsom Canvas, Zoom osv. under 

den webbaserade undervisningen var lämplig. 4,5 0,5 11,5 % 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0

(9)

Eventuella ändringar i innehållet pga. den rådande situationen (gällande Covid-19) kommunicerades tydligt.   

Eventuella ändringar i innehållet pga. den rådande 

situationen (gällande Covid-19) kommunicerades tydligt. Antal  svar

I mycket liten grad 0 (0,0%)

I liten grad 1 

(10,0%)

Delvis  1 

(10,0%)

I hög grad 3 

(30,0%)

I mycket hög grad 4 

(40,0%)

Vet ej

(10,0%)

Summa 10 

(100,0%)

Eventuella ändringar i innehållet pga. den råda…

Vet ej I mycket hög grad I hög grad Delvis I liten grad I mycket liten grad

0 1 2 3 4 5

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre 

kvartil MedianÖvre  kvartil Max Eventuella ändringar i innehållet pga. den rådande 

situationen (gällande Covid-19) kommunicerades tydligt. 4,1 1,1 25,6 % 2,0 4,0 4,0 5,0 5,0

Jag upplever att under min VFU-placering har jag fått ta del av viktiga förändringar med anledning av den rådande situationen (med Covid-19) i rimlig tid.   

Jag upplever att under min VFU-placering har jag fått ta  del av viktiga förändringar med anledning av den 

rådande situationen (med Covid-19) i rimlig tid. Antal  svar

I mycket liten grad 1 (9,1%)

I liten grad 0 (0,0%)

Delvis 1 (9,1%)

I hög grad 7 

(63,6%)

I mycket hög grad 2 

(18,2%)

Summa 11 

(100,0%)

Jag upplever att under min VFU-placering har j…

I mycket hög grad I hög grad Delvis I liten grad I mycket liten grad

0 2 4 6 8

(10)

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre

kvartil MedianÖvre  kvartilMax Jag upplever att under min VFU-placering har jag fått ta del av 

viktiga förändringar med anledning av den rådande situationen 

(med Covid-19) i rimlig tid. 3,8 1,1 28,3 % 1,0 4,0 4,0 4,0 5,0

References

Related documents

kvartil Median Övre  kvartilMax

I mycket hög grad I hög grad Delvis I liten grad I mycket liten grad. 0 1 2 3 4

Studenternas förslag och synpunkter gällande … I mycket hög grad. I hög grad Delvis I liten grad I mycket

i mycket hög grad i hög grad delvis i liten grad i mycket liten grad. 0 5 10

kvartil Median Övre  kvartilMax

Medelvärde Standardavvikelse Variationskoefficient Min Undre kvartil Median Övre kvartil Max. Kursen var tillräckligt utmanande för mig.  4,7 0,5 9,9 % 4,0 4,5 5,0

Studenternas förslag och synpunkter gällande … i mycket hög grad. i hög grad delvis i liten grad i mycket

kvartil Median Övre  kvartil Max