• No results found

Lag om ändring i lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1–2 och 5–7 §§ och rubriken närmast före 7 § lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska in- satser utomlands ska ha följande lydelse.

1 §2 Vid insatser till stöd för utlandsmyndigheter och nödställda i en situa- tion då många människor med anknytning till Sverige drabbas av en allvarlig olycka eller katastrof i utlandet, får en region bedriva hälso- och sjukvård utomlands i syfte att minimera de fysiska och psykiska följdverkningarna av olyckan eller katastrofen (katastrofmedicinska insatser).

Med människor med anknytning till Sverige avses 1. svenska medborgare,

2. svenska medborgares utländska familjemedlemmar, och 3. i Sverige bosatta utlänningar.

1 a §3 Även vid insatser till stöd för andra än de som enligt 1 § har anknyt- ning till Sverige får en region, i en situation då många människor drabbas av en allvarlig olycka eller katastrof i utlandet, bedriva hälso- och sjukvård utomlands i syfte att minimera de fysiska och psykiska följdverkningarna av olyckan eller katastrofen.

2 §4 Med hälso- och sjukvård enligt denna lag avses detsamma som anges i 2 kap. 1 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Katastrofmedicinska insatser ska tillhandahållas av de regioner som anges i 6 § första stycket. Övriga regioner får tillhandahålla sådana insatser.

Det som sägs i denna lag om regioner ska också gälla en kommun som inte ingår i en region.

5 § Socialstyrelsen ska, i nära samverkan med övriga berörda myndig- heter, leda och samordna de katastrofmedicinska insatserna och får i övrigt besluta om hur regionernas resurser ska användas vid sådana insatser.

6 § Beredskap för katastrofmedicinska insatser enligt denna lag ska upp- rätthållas av regionerna i Stockholms, Västra Götalands, Skåne, Östergöt- lands, Uppsala och Västerbottens län.

Övriga regioner får upprätthålla sådan beredskap.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2015:312.

3 Senaste lydelse 2015:312.

4 Senaste lydelse 2017:61.

SFS 2019:932

Publicerad

den 3 december 2019

(2)

2 SFS 2019:932 Ersättning till regioner

7 § En region har rätt till ersättning av staten för kostnader som är direkt hänförliga till katastrofmedicinska insatser som regionen har utfört enligt denna lag.

Regioner som avses i 6 § första stycket har rätt till ersättning av staten för kostnader som är direkt hänförliga till beredskap som avses i 6 §. Detsamma gäller övriga regioner efter överenskommelse med Socialstyrelsen om att sådan ersättning ska lämnas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN

Lars Hedengran (Socialdepartementet)

References

Related documents

Enligt lagens 1 § ska staten genomföra en konsulär katastrof- insats för att bistå enskilda när många människor med anknyt- ning till Sverige drabbas vid en kris eller en

Skriva intyg inför ansökan enligt bifogad checklista, viktigt att funktionsnedsättningar kopplas till konsekvenser i.. aktivitetsutförande och att man skriver

Stockholms läns landsting och Landstinget i Uppsala som potentiella sjukvårdshuvudmän vid katastrofmedicinska insatser utomlands. Det är landstingens personal som står för

48 Dock betonade Tallvid att datorn innebar en ökad motivation hos eleverna något som återspeglats i deras akademiska prestationer i skolan, även hos elever som tidigare

Rektorn var tydlig från början, att ska vi göra detta en-till-en så kan vi inte bara fortsätta i det gamla, utan då ska det användas och då ska vi skräddarsy det så att

Med hjälp av tekniken kunde de individanpassa inlärningen för eleverna, vilket de gjorde när de letade material på Internet som de senare skulle använda i undervisningen och det kan

PIM är en del av det uppdrag som regeringen gett till Skolverket för att stärka och utveckla IT-användningen i skolan.

På samma sätt som för kvalitet bör normnivåfunktionen för nätförluster viktas mot kundantal inte mot redovisningsenheter.. Definitionerna i 2 kap 1§ av Andel energi som matas

Kunskapscentrum för global katastrofmedicin (KcKM) vid Karolinska Institutet är sedan januari 2021 ett nationellt kunskapscentrum i global katastrofmedicin och internationella

Till följd av covid-19-pandemin har kunskapsområdena global katastrofmedicin och internationella insatser fått en ny och tydligare betydelse för svensk

Figur 1 Konceptuell modell från hot/fara till katastrof (Anneli Eriksson, 2020) Huruvida ett hot/fara faktiskt leder till en händelse och om den utvecklas till en katastrof eller

Forskningsämnet ”global katastrofmedicin och internationella insatser” är ett ungt akademiskt område. Det saknas en tydlig avgränsning av vad området innehåller. Dess begrepp

Funktionsstödsnämnden bör ges i uppdrag att årligen se över och revidera avgiften för den nu aktuella sommarkoloniverksamheten, så den ligger i linje med de avgifter som

Riskerna med denna studie skulle kunna vara att det uppstår en oro hos deltagarna om de upplever att de fått bristfällig information eller att de känner att deras uppfattningar

skrivsvårigheter eller andra diagnoser. I studien lyfter speciallärarna fram en-till-en undervisningen som en viktig förutsättning som gör att metoden fungerar. Möjligheten att

Personlig assistent eller ekonomiskt stöd Korttidstillsyn för barn över 12 år utanför det egna hemmet. Ledsagarservice Boende i familjedaghem eller i bostad med

A.1 Avgift för service och omvårdnad enligt SoL för äldre och för vuxna med funktionshinder ..3. A.2 Avgift för avlösarservice och ledsagarservice enligt SoL för barn och unga

Fredrik Lindencrona, Zophia Mellgren & Catrin Hägerholm... Hur har vi tänkt lägga

• Villkoren för att få behålla de fakturerade medlen för initiativ för bättre psykisk hälsa hos ungdomar är att senast den 31 oktober 2016 lämna redovisning av nya initiativ

Using the continuous Dirac model and including a couple of artificial waves in the scattering process, described by an augumented scattering matrix, we derive a condition for

För att denna kommunikation ska fungera, för att musiken ska beröra och nå fram till åhöraren krävs att man finner ett uttryck där musiken känns som sin egen och det är något

Man skulle kunna beskriva det som att den information Johan Norman förmedlar till de andra är ofullständig (om detta sker medvetet eller omedvetet kan inte jag ta ställning

För att kunna göra detta på ett sätt som gör det möjligt för eleverna att urskilja de kritiska aspekterna och därmed utveckla kunnandet krävs dock att lärare