ATT KUNNA TILL…

Download (0)

Full text

(1)

ATT KUNNA TILL…

MA1201 – Matte A

2011-06-14 Vuxenutbildningen Dennis Jonsson

ATT KUNNA TILL…

Matte A

(2)

Sida 2 av 4

Att kunna till prov A1

 Beräkna uttryck där olika räknesätt förekommer och att utföra beräkningarna i rätt ordning

 Avrunda tal till heltal, tiotal, hundratal och tusental

 Addera bråk

 Subtrahera ett bråk från ett heltal

 Utföra division av två tal där nämnaren är mindre än 1

 Veta vad prefixen hekto och kilo betyder

 Beräkna differensen av ett positivt och ett negativt tal

 Göra om timmar till munuter och utföra beräkningar av hastighet

 Omvandla minuter till timmar och minuter och tvärtom

 Veta vad de olika positionerna i ett tal har för värde

 Utföra en subtraktion av 2 negativa tal så att differensen blir positiv

 Veta vad som menas med prioroteringsreglerna

 Utföra multiplikation av tal i bråkform

 Utföra multiplikation och division av tal i decimalform

Att kunna till prov A2

Allt som hör till föregående prov plus...

 Skriva etttal angivet i bråkform som procent

 Beräkna en angiven procent av ett tal, t. ex. 7% av 15000

 Beräkna ett tal om man får procentsatsen och delen

 Ange hur stor del av en bild som är skuggad

 Veta vad som menas med begreppet förändringsfaktor

 Veta att förändringsfaktorn < 1 när något minskar och > 1 när något ökar

 Skilja på procentenheter och procent (STOR skillnad!)

 Veta att en ökning med 100% innebär en fördubbling

 Kunna göra om timmar till minuter och utföra beräkningar på hastighet

 Kunna utföra beräkningar på tal i promilleform

(3)

Sida 3 av 4

Att kunna till prov A3

Allt som hör till föregående prov plus...

 Utläsa en procentsats utifrån ett stapeldiagram

 Tolka ett stolpdiagram

 Beräkna medelvärde

 Bestämma en median

 Tolka ett stolpdiagram

 Ange ett antal tal som har ett givet medelvärde

 Veta vad ordet frekvans betyder

 Veta hur man konstruerar ett cirkeldiagram

Att kunna till prov A4

Allt som hör till föregående prov plus...

 Förenkla uttryck av typen 4x + 6 - x + 7.

 Lösa ekvationer av typen 5x + 3 = 13.

 Ersätta variabler med tal och sedan beräkna värdet av ett uttryck.

 Skriva uttryck enligt följande pricip: Kalle är 3 är äldre än Lisa -> Lisa

= x år och Kalle = x + 3 år.

 Veta vad som mmenas med en median.

 Ställ a upp en formel för q, då q är 25% av x.

 Förenkla uttryck av typen 3(3x - 7) + 17 - 5x.

 Utifrån en given ekvation ange ett problem (text) som stämmer med ekvationen.

 Beräkna omkrets av en månghörning där sidorna anges som x och/eller multipler av x.

 Kunna angöra vilken text som hör ihop med en given ekvation.

 Kunna angöra vilken ekvation som hör ihop med en given text.

(4)

Sida 4 av 4

Att kunna till prov A5

Allt som hör till föregående prov plus...

 Känna till att en triangel har vinkelsumman 180°

 Veta hur man läser av och placerar tal på en tallinje

 Kunna avgöra skalan om mätvärden för verklighet och bild gives

 Kunna beräkna omkretsen av en rektangel

 Kunna konstruera en formel utifrån givna förutsättningar

 Kunna omvandla areor till olika areaenheter

 Kunna beräkna en division med ett decimaltal i nämnaren

 Lösa en ekvation av typen

 Känna till att 1m³ = 1000 liter

 Veta vad som menas med "roten ur". Exempelvis "roten ur 64"

 Veta att 10² = 10 × 10 (Tio gånger tio)

 Veta att volym kan beräknas på följande sätt: basarea × höjd

Att kunna till prov A6

Allt som hör till föregående prov plus...

 Rita in punkter (x,y) i ett koordinatsystem

 Ange x- och y-koordinaterna för en inritad punkt i ett koordinatsystem

 Rita in en linjär funktion i ett koordinatsystem utifrån 2 givna punkter

 Rita in en linjär funktion i ett koordinatsystem utifrån en ekvation given i k-form (y = kx + m)

 Veta hur man beräknar värdet av ett tal skrivet i potensform, ex 4³ = 4 × 4 × 4

 Kunna läsa värden ur ett stapeldiagram och beräkna dessa värden i procent (%)

 Kunna hantera tal skrivna i grundpotensform

 Kunna prefixen milli (m), centi (c), deci (d), hekto (h), kilo (k), mega (M)

 Veta vad som menas med att en rätlinje i ett diagram beskriver ett samband mellan exempelvis x och y

 Veta att en minskning med 3 % ger förändringsfaktorn 0,97

 Kunna de grundläggande matematiska termerna,

 Bestämma f(x) när en funktion är given, t. ex. f(x) = 5x + 0,4

 Veta vad som menas med att något är proportionellt

 Kunna ge ett svar i grundpotensform

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :