Kerstin Rosell (S), ordförandeRie Boulund (M), 2:e vice ordförandeAndreas Engebrethsen (S), 1:e vice ordförande

54  Download (0)

Full text

(1)

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Kerstin Rosell (S), ordförande

Rie Boulund (M), 2:e vice ordförande

Andreas Engebrethsen (S), 1:e vice ordförande Shlomo Gavie (C)

Miranda Bodiroza (S) §§ 114-144 Ulla Lindén (S)

Gert Persson (M) Jesper Koch (SD)

Niclas Erlandsson (L) jäv § 130 Anette Ivarsson (C)

Anita Andersson (KD) Emma Lindkvist (MP)

Ilona Isaac (M) för Lars-Gunnar Perlinger (M) §§ 114- 143Elisabet Karlsson (L) för Niclas Erlandsson (L) § 130 Ann-Margret Kristensson (C) för Lars-Gunnar

Perlinger (M) §§ 144-151

Helena Enqvist (S) för Miranda Bodiroza (S) 145-151

Helena Enqvist (S) §§ 114-144 Monica Hansson (C) §§ 114-147

Elisabet Karlsson (L) §§ 114-129, 131-151 Veronica Svensson (V) jäv §§ 122-124 Ann-Margret Kristensson (C) §§ 114-143 Johan Klingborg, socialchef

Lisa Lindskog, nämndsekreterare Jessica Eliasson, kommunikatör

Karin Fahlman, verksamhetschef §§ 114-144 Martina Lund, verksamhetschef §§ 114-142

Eva-Marie Gustavsson, verksamhetschef §§ 114-144 Anna Olsson, verksamhetschef Bräcke diakoni § 114 Johan Broberg, områdeschef Bräcke Diakoni § 114 Paulina Claesson, utvecklingschef KSF § 115 Jenny Bengtsson, utredningssekreterare §§ 125-128 Georges Chayeb, tillståndshandläggare §§ 125-128 Elizabeth Rehnström Khaless, tillståndshandläggare §§

125-128

Eva Bjäräng, MAR § 129

1

(2)

Daniel Johansson, verksamhetschef §§ 139-146 Emelie Karlsson, verksamhetsekonom §§ 139-142, 144-146

Paragrafer Justering

§§ 114-131, 133, 137-151 Ordföranden och Ulla Lindén.

Underskrifter Sekreterare ...

Lisa Lindskog

Ordförande ...

Kerstin Rosell

Justerare ...

Ulla Lindén

(3)

Datum då anslaget sätts upp 2019-06-20 Datum då anslaget tas ned

Protokollet förvaras hos

2019-07-12

Socialförvaltningen

Underskrift ………

Lisa Lindskog

___________________________________________________________________________________________________

3

(4)

§ 116 Anmälan av utskottens beslut med stöd av

delegation 2019/14

§ 117 Övervägande av beslut om reglering av umgänge (SU § 219)

§ 118 Anmälan av ordförandebeslut (SU § 249)

§ 119 Anmälan av ordförandebeslut (SU § 288)

§ 120 Anmälan av ordförandebeslut (SU § 290)

§ 121 Anmälan av ordförandebeslut (SU § 292)

§ 122 Övervägande vid reglering av umgänge (SU § 301)

§ 123 Övervägande vid reglering av umgänge (SU § 302)

§ 124 Övervägande vid reglering av umgänge (SU § 303)

§ 125 Information - Tillståndshandläggarna

§ 126 Riktlinjer för tillståndsprövning enligt alkohollagen

2019/125

§ 127 Tillsynsplan alkohol 2019/123

§ 128 Tillsynsplan tobak, folköl, e-cigaretter, påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel

2019/124

§ 129 Resultatrapport av vidtagna åtgärder efter

tillsynen 2017 av hälso- och sjukvård. 2018/13

§ 130 Revidering av riktlinjer för beviljande av föreningsbidrag till sociala föreningar

2019/141

§ 131 Förslag till revidering av socialnämndens delegationsordning

2019/40

§ 133 Översyn av matdistribution till ordinärt boende - Beställningsuppdrag

2019/72

(5)

§ 139 Plan för övertagande av gruppbostäder och

servicebostäder 2019/133

§ 140 Plan för övertagande av korttidsboende 2019/130

§ 141 Plan för övertagande av boendestöd,

avlösarservice och ledsagarservice 2019/132

§ 142 Plan för övertagande av Floragårdens särskilda boende

2019/134

§ 143 Information - Förslag till målindikatorer 2020 2019/135

§ 144 Information - Verksamhetsöversyn 2019 2019/144

§ 145 Information - Budget 2020 2019/126

§ 146 Ekonomisk uppföljning 2019/28

§ 147 Förvaltningschefen informerar 2019/8

§ 148 Anmälningsärenden 2019/9

§ 149 Anmälan av delegationsbeslut 2019/10

§ 150 Rapporter 2019/11

§ 151 Övriga frågor 2019/12

5

(6)

Information - Bräcke diakoni

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anteckna informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet

Bräcke Diakoni redovisar sitt arbete med att få ut deltagare från daglig verksamhet i lönearbete.

Enligt avtal ska Bräcke diakoni två gånger per år redovisa antal brukare som har fått ett lönearbete. Målet i avtalet är att 10 % av deltagarna årligen ska komma ut i lönearbete.

(7)

Utdragsbestyrkande

1 (1)

Information - Nya styrmodellen

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anteckna informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet

Paulina Claesson, utvecklingschef, informerar om kommunens reviderade och förenklade styrmodell som ska tas i bruk 2020. Samt om den nya budgetprocessen med start 2020 inför budget 2021.

7

(8)

Anmälan av utskottens beslut med stöd av delegation, SOC 2019/14

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anmäla och anteckna socialutskottets protokoll 2019-05-21 och 2019- 06-04 samt arbetsutskottets protokoll 2019-06-04.

(9)

Utdragsbestyrkande

1 (1)

Övervägande av beslut om reglering av umgänge (SU

§ 219)

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

9

(10)

Anmälan av ordförandebeslut (SU § 249)

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

(11)

Utdragsbestyrkande

1 (1)

Anmälan av ordförandebeslut (SU § 288)

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

11

(12)

Anmälan av ordförandebeslut (SU § 290)

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

(13)

Utdragsbestyrkande

1 (1)

Anmälan av ordförandebeslut (SU § 292)

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

13

(14)

Övervägande vid reglering av umgänge (SU § 301)

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

(15)

Utdragsbestyrkande

1 (1)

Övervägande vid reglering av umgänge (SU § 302)

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

15

(16)

Övervägande vid reglering av umgänge (SU § 303)

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

(17)

Utdragsbestyrkande

1 (1)

Information - Tillståndshandläggarna

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anteckna informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet

Tillståndshandläggarna informerar om deras uppdrag enligt alkohollagen och tobakslagen.

17

(18)

Riktlinjer för tillståndsprövning enligt alkohollagen, SOC 2019/125

Beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Upphäva riktlinjer för serveringstillstånd m.m. (KS 2014-116), 2014-04-29.

Socialnämnden beslutar

1. Under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver riktlinjer för serveringstillstånd mm. från 2014-04-29, anta förvaltningens förslag (2019- 05-20) på riktlinjer för tillståndsprövning enligt alkohollagen.

Beskrivning av ärendet

Syftet med Falkenbergs kommuns riktlinjer för tillståndsprövning enligt alkohollagen är att utifrån lagstiftningen ge stöd vid kommunens beredning av ansökningsärenden och bidra till att ansökningar om serveringstillstånd handläggs effektivt och likvärdigt. Det sker alltid en individuell prövning vid varje enskild tillståndsansökan.

Alkohollagen är en skyddslagstiftning och kommunens riktlinjer ska hjälpa till att upprätthålla lagens mening. Målet är att riktlinjerna ska skapa förutsättningar för en återhållsam alkoholkonsumtion och bidra till en god restaurangmiljö där servering av alkoholdrycker sker på ett ansvarsfullt sätt.

Motivering av beslut

Enligt 8 kap. 9 § alkohollagen, ska kommunen tillhandahålla information om vad som gäller enligt denna lag och anslutande föreskrifter samt riktlinjer för tillämpningen av föreskrifterna i kommunen. De nu gällande riktlinjerna antogs av kommunfullmäktige 2014-04-29 och är i behov av en uppdatering. Förvaltningen har tagit fram ett förslag på reviderade riktlinjer.

I förslaget tydliggörs de krav som ställs vid ansökan och handläggning, alkoholservering, tillsyn, avgifter och sanktioner.

Sedan de nu gällande riktlinjerna antogs av Kommunfullmäktige 2014-04- 29 har kommunen sett över formerna för styrdokument. I socialnämndens reglemente framgår att: ”Socialnämnden har att inom ramen för anvisade medel och enligt de riktlinjer kommunfullmäktige i övrigt anger, ansvara för kommunens uppgifter enligt alkohollagen (2010:1622), med undantag för tillståndsprövning för socialnämndens egna verksamheter”.

Beslutet om riktlinjer för tillståndsprövning enligt alkohollagen hör därmed till socialnämndens ansvarsområde. Förslag till beslut är därför att

kommunfullmäktige upphäver tidigare riktlinjer och att socialnämnden antar förvaltningens förslag på reviderade riktlinjer, under förutsättning av att kommunfullmäktige upphäver de tidigare.

(19)

Utdragsbestyrkande

2 (2)

Underlag för beslut Beslutsförslag 2019-05-20

Förslag på riktlinjer för tillståndsprövning enligt alkohollagen, 2019-05-20 Riktlinjer för serveringstillstånd m.m (KS 2014-116), 2014-04-29

19

(20)

Tillsynsplan alkohol, SOC 2019/123

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anta förvaltningens förslag på tillsynsplan enligt alkohollagen för år 2019.

Beskrivning av ärendet

Enligt 9 kap. 2 § AL har kommunen tillsammans med polismyndigheten tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker. Enligt 9 kap 2 § 3 st. alkohollagen ska kommunen upprätta en tillsynsplan som ska överlämnas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen i sin tur utövar tillsyn över kommunernas handläggning och ger råd och stöd till verksamheten.

I Falkenbergs kommun finns i dagsläget 101 serveringsställen med stadigvarande serveringstillstånd varav 97 av dem har stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, 18 stadigvarande servering till slutna sällskap och/eller catering. Upptill detta tillkommer även tillfälliga serveringstillstånd. Antalet tillfälliga serveringstillstånd under år 2018 uppgick till 19 stycken. Förvaltningen presenterar i föreliggande ärende ett förslag på tillsynsplan enligt alkohollagen för 2019 för tillsyn av

serveringsställen i Falkenbergs kommun.

Motivering av beslut

Socialnämnden har enligt alkohollagen en skyldighet att årligen ta fram en tillsynsplan där planering för tillsyn enligt alkohollagen framgår.

Förvaltningens förslag på tillsynsplan enligt alkohollagen för 2019 beskriver hur planeringen för rutintillsyn, samordnad tillsyn, ansvarsfull

alkoholservering, förebyggande tillsyn och inre tillsyn kommer genomföras under året. De samordnade tillsynsbesöken genomförs bland annat med polis, skatteverket, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och

räddningstjänsten. Utöver samordnad tillsyn kommer socialförvaltningens tillståndshandläggare genomföra yttre och inre tillsyn löpande under året.

De verksamheter som har stadigvarande serveringstillstånd kommer att tillsynas minst en gång under året.

Särskild prioritering för tillsyn under 2019 kommer vara serveringsställen med öppettider till 03:00. Fokus vid sådan tillsyn är kontroll på ordning och nykterhet samt att servering till minderåriga inte förekommer.

Tillsynen över tillfälliga serveringstillstånd kommer planeras löpande efterhand som ansökningarna inkommer till kommunen, närmre planering

(21)

Utdragsbestyrkande

2 (2)

Ekonomi

Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi.

Underlag för beslut Beslutsförslag 2019-05-20

Förslag på tillsynsplan enligt alkohollagen för år 2019, 2019-05-20

21

(22)

Tillsynsplan tobak, folköl, e-cigaretter,

påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel , SOC 2019/124

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anta förvaltningens förslag på tillsynsplan för år 2019 avseende tobak, folköl, e-cigaretter, påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel.

Beskrivning av ärendet

För att beskriva tillsynsarbetet för tobak, folköl, e-cigaretter,

påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel har förvaltningen tagit fram ett förslag på tillsynsplan för år 2019. I Falkenbergs kommun finns det idag 57 försäljningsställen som antingen säljer tobak och/eller folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare eller receptfria läkemedel. Enligt 19 § tobakslagen utövas tillsynen över detaljhandel med tobak av kommunen. Även den omedelbara tillsynen över detaljhandel med servering av folköl enligt 9 kap 2 § alkohollag och enligt 26 § lag om elektroniska cigaretter och

påfyllningsbehållare utövas av kommunen. För detaljhandel med vissa receptfria läkemedel är läkemedelsverket övergripande tillsynsmyndighet medan kommunen har ett kontrollansvar enligt 20-21 §§ lag om handel med vissa receptfria läkemedel.

Den omedelbara tillsynen omfattar i dag bestämmelserna om åldersgräns, styckförsäljning, att näringsidkare som tillhandahåller tobaksvaror för försäljning till konsumenter har anmält försäljningen samt att sådana näringsidkare utövar egenkontroll. Tillsynen omfattar också att sådana näringsidkare ger personalen den information och det stöd som behövs för att personalen ska kunna följa gällande regler.

Den 1 juli 2019 träder lagen om tobak och liknande produkter i kraft och tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare upphävs. Den största förändringen är att det införs en tillståndsplikt för handel med tobak, både för detalj- och partihandlare. Detta innebär att de som tidigare anmält försäljning av tobak måste ansöka om tillstånd för att få fortsätta försäljningen. Ansökan ska ha inkommit till kommunen senast den 1 november 2019. Tillsynsansvaret ändras då från att ha avsett

bestämmelser om anmälningsplikt till att avse bestämmelser om tillståndsplikt för handel med tobaksvaror.

Motivering av beslut

Kommunen ska enligt 9 kap 2 § alkohollagen upprätta en tillsynsplan avseende alkoholdrycker, häribland folköl, vilken ska lämnas till

(23)

Utdragsbestyrkande

2 (2)

tobaksförsäljning, e-cigaretter, påfyllningsbehållare och receptfria

läkemedel eftersom att tillsynen inom dessa områden ofta görs i samband med varandra.

Ekonomi

Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi.

Underlag för beslut Beslutsförslag 2019-05-20

Förslag på tillsynsplan för år 2019 avseende tobak, folköl, e-cigaretter, påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel, 2019-05-20

23

(24)

Resultatrapport av vidtagna åtgärder efter tillsynen 2017 av hälso- och sjukvård. , SOC 2018/13

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anteckna resultatrapporten av vidtagna åtgärder efter tillsynen 2017 av hälso- och sjukvård till protokollet.

Beskrivning av ärendet

Kvalitets- och utredningsavdelningen genomförde under 2017 en tillsyn av hälso- och sjukvård som utförs av Hemsjukvården Ssk Norr/Inland, Ssk Söder och Rehab i egenregi samt av Synapsen i extern regi. Tillsynen resulterade i en rad förbättringsområden som presenterades i en rapport.

Åtgärder och åtgärdsplan för dessa redovisades av verksamheterna 2018 och sammanställdes av Kvalitets- och utredningsavdelningen. Däremot

redovisades inte effekter av åtgärderna och verksamheterna ombads

återkomma med rapportering av resultat våren 2019. Föreliggande rapport är en sammanställning av verksamheternas inkomna redogörelser. Flera

områden visar uppmätta förbättringar, t ex dokumentation i journal samt delar av kompetensområdet. Några områden, t ex dokumentation av patientens delaktighet, brister fortfarande och både Hemsjukvården och Synapsen behöver arbeta vidare med det. Hemsjukvården har några

områden där man fortfarande arbetar med åtgärder och ännu inte mätt effekt, t ex följsamhet till anvisning för delegering samt uppföljning av hjälpmedel.

För de kvarstående bristerna och behov av effektmätning ansvarar respektive verksamhetschef för hälso- och sjukvård att följa upp.

Motivering av beslut

Verksamheterna har nu redovisat resultat på flertalet av de

förbättringsområden som uppmärksammades 2017 i enlighet med föreskriften ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete”, (SOSFS 2011:9).

Ekonomi

Förslaget har ingen påverkan på nämndens ekonomi.

Underlag för beslut Beslutsförslag 2019-04-18

Resultatrapport för vidtagna åtgärder efter tillsynen 2017 av hälso- och sjukvård. Soc 2018/13

(25)

Utdragsbestyrkande

1 (2)

Revidering av riktlinjer för beviljande av

föreningsbidrag till sociala föreningar, SOC 2019/141

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anta förslag till reviderade riktlinjer för beviljande av föreningsbidrag till sociala föreningar inom socialnämndens ansvarsområde.

2. Det i riktlinjerna även ska framgå att socialchefen delegerats beslutanderätt att bevilja bidrag om max 10 000 kr till nystartade föreningar.

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden uppdrog 2018-11-14 § 227 till socialförvaltningen att revidera riktlinjerna för beviljande av föreningsbidrag till sociala föreningar inom socialnämndens ansvarsområde, i syfte att säkerställa att de medel socialnämnden beslutar om kommer till nytta och går till föreningar som kompletterar socialnämndens verksamhet.

Motivering av beslut

Socialförvaltningen har tagit fram förslag till reviderade riktlinjer för beviljande av föreningsbidrag till föreningar inom socialnämndens ansvarsområde med anledning av ovanstående uppdrag.

I förslaget till reviderade riktlinjer har även tagits hänsyn till önskemål kommunstyrelsen meddelat socialnämnden avseende lokala

patientföreningar med friskvårdande och rehabiliterande verksamhet.

Ekonomi

Beslutet om revidering av riktlinjerna bedöms inte påverka socialnämndens ekonomi.

Underlag för beslut Beslutsförslag 2019-05-27

Förslag till reviderade riktlinjer för beviljande av föreningsbidrag till föreningar inom socialnämndens ansvarsområde.

Jäv

Niclas Erlandsson anmäler jäv och deltar ej i handläggningen av ärendet.

Yrkande

Anette Ivarsson (C) yrkar att det i riktlinjerna även ska framgå att

socialchefen delegerats beslutanderätt att bevilja bidrag om max 10 000 kr till nystartade föreningar.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Anette Ivarssons (C) tilläggsyrkande mot avslag och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med yrkandet.

25

(26)

Förslag till revidering av socialnämndens delegationsordning, SOC 2019/40

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anta föreslagen revidering av socialnämndens delegationsordning att gälla från och med 2019-07-01.

Beskrivning av ärendet

Huvudsyftet med delegation är att avlasta socialnämnden löpande rutinärenden och därigenom effektivisera den kommunala förvaltningen samt förbättra servicen. Delegationen innebär ett uppdrag från

socialnämnden att i ett visst ärende eller grupper av ärenden besluta på socialnämndens vägnar. Delegaten träder helt i socialnämndens ställe och ett beslut fattat på delegation är att betrakta som ett beslut av socialnämnden.

Sveriges nuvarande tobakslag (1993:581) har succesivt ersatts under 2019 då lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter trätt i kraft i dess ställe. I den nya lagen åläggs kommuner med ett utökat tillsynsansvar av försäljningsställen av tobaksprodukter och andra, liknande produkter. I och med ikraftträdandet av den nya lagen krävs tillstånd för att få handla med tobaksprodukter. Tillståndsansökan görs till kommunen där

försäljningsstället är beläget och utfärdas av densamma.

Den nya lagen träder slutgiltigt i kraft 2019-07-01 då tidigare tobakslags upphör att gälla. I övergångsbestämmelserna framgår att en detaljhandlare som före lagens ikraftträdande har anmält försäljning av tobaksvaror enligt 12 c § tobakslagen får fortsätta att bedriva sådan försäljning, om

detaljhandlaren senast den 1 november 2019 ansöker om tillstånd till försäljning enligt den nya lagen. Försäljning får efter en sådan ansökan fortsätta i avvaktan på tillståndsmyndighetens beslut. För försäljning som sker innan tillståndsmyndigheten har meddelat beslut i tillståndsfrågan ska bestämmelserna i tobakslagen gälla.

Motivering av beslut

För att hantera kommunens utökade tillsynsansvar föreslår

socialförvaltningen att socialnämndens delegationsordning revideras. Viss beslutanderätt enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter föreslås delegeras till tillståndshandläggare samt arbetsutskott.

Övergångsbestämmelserna medger att försäljning av tobaksvaror som anmälts enligt tobakslagen får fortsätta i avvaktan på att

tillståndsmyndigheten avgjort ärendet. För sådan försäljning ska

(27)

Utdragsbestyrkande

2 (2)

delegationsordning till dess de tappat sin betydelse.

Förvaltningen presenterar sitt förslag till en reviderad delegationsordning i bilaga. Förslaget innehåller även mindre korrigeringar och förtydliganden av befintliga delegationer.

Ekonomi

Förslaget bedöms inte påverka socialnämndens ekonomi Underlag för beslut

Beslutsförslag 2019-05-22

Förslag till reviderad delegationsordning frö socialnämnden, 2019-05-27

27

(28)

Översyn av matdistribution till ordinärt boende - Beställningsuppdrag, SOC 2019/72

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Godkänna förslag till beställningshandling avseende kyld mat vid biståndsbeslut om matdistribution i ordinärt boende, samt översända densamma till servicenämnden.

Beskrivning av ärendet

Med anledning av ett redovisat ekonomiskt underskott uppdrog

socialnämnden 2018-06-13 § 157 åt socialförvaltningen att presentera en handlingsplan innehållande åtgärder och konsekvenser avseende

hemtjänsten. Vid sammanträdet 2018-10-24 presenterades en nulägesbild av hemtjänsten och dess utmaningar med förslag till åtgärder, vilket utmynnade i att socialnämnden 2018-12-12 § 249 gav socialförvaltningen i uppdrag att se över matdistribution som en del i arbetet med att hantera det ekonomiska underskottet inom hemtjänsten. I samband med socialnämnden 2019-05-21

§ 101 beslutade nämnden att ge socialförvaltningen i uppdrag att skriva en beställningshandling till servicenämnden avseende kyld mat vid

biståndsbeslut om matdistribution i ordinärt boende.

Motivering av beslut

Produktionen av mat till ordinärt boende utförs i dag av servicenämnden i enlighet med nämndens reglemente. I reglementet framgår att

servicenämnden ska tillgodose övriga kommunala förvaltningars hela behov, ansvara för, tillhandahålla och utveckla kost- och måltidsservice.

Vidare framgår att servicenämnden ska besluta om verksamheterna ska bedrivas i egen regi eller, helt eller delvis, av extern entreprenör samt ansvara för erforderliga upphandlingar inom sitt ansvarsområde.

Det faller således inom servicenämndens ansvarsområde att producera mat till ordinärt boende i enlighet med de behov som socialnämnden

specificerar. Servicenämnden ansvarar även för att besluta om på vilket sätt den bäst kan uppfylla dessa behov.

Ekonomi

Organisationen kring matdistributionen är nära sammanbundet till hur servicenämnden beslutar att hantera ärendet och till vilka produktionssätt som nämnden beslutar om. Således är det svårt att göra en kostnadskalkyl i dagsläget.

(29)

Utdragsbestyrkande

2 (2)

Beslut Socialnämnden 2019-05-23 § 101

Beställningshandling matdistribution 2019-05-27

Yrkande

Niclas Erlandsson (C), Andreas Engebrethsen (S), Ulla Lindén (S), Emma Lindkvist (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Anette Ivarsson (C) yrkar att plastförpackningen ska vara anpassade till rådande miljökrav.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Anette Ivarssons (C) tilläggsyrkande mot avslag och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

29

(30)

Förlängning av entreprenadavtal med Bräcke Diakoni AB, SOC 2019/142

Beslut

Socialnämnden beslutar

1 Utnyttja möjligheten till förlängning av entreprenadavtalet med Bräcke Diakoni AB avseende drift av daglig verksamhet enligt LSS.

Förlängningsperioden avser 2020-11-01 till och med 2023-10-31.

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har träffat entreprenadavtal med Bräcke Diakoni AB om drift av daglig verksamhet enligt LSS.

Avtalet löper från 2016-11-01 till 2020-10-31. Enligt avtalet (punkt 3.) kan socialnämnden förlänga avtalet med ytterligare 3 år. Meddelande om detta ska lämnas till Bräcke Diakoni AB senast ett år innan tidpunkten för avtalets upphörande dvs. 2020-10-31.

Socialförvaltningen har följt upp verksamheten under entreprenadtiden. Det har inte framkommit något som talar mot en förlängning av avtalet.

Förvaltningen föreslår därför socialnämnden att utnyttja sin möjlighet till förlängning av avtalet till och med 2023-10-31.

Bräcke Diakoni har meddelat att man är intresserad av en förlängning av avtalet.

Ekonomi

Entreprenaden beräknas rymmas inom befintlig budgetram.

Underlag för beslut Beslutsförslag 2019-05-27

Yrkande

Rie Boulund (M), Gert Persson (M), Ilona Isaac (M), Andreas Engebrethsen (S), Ulla Lindén (S), Niclas Erlandsson (L), Emma Lindkvist (MP), Anette Ivarsson (C) och Shlomo Gavie (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

(31)

Utdragsbestyrkande

1 (1)

Förlängning av entreprenadavtal

Distriktssköterskegruppen Synapsen, SOC 2019/143

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Förlänga entreprenadavtalet med Distriktssköterskegruppen Synapsen ekonomisk förening till 2022-12-31 i enlighet med bestämmelserna i gällande avtal.

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har tecknat entreprenadavtal med Distriktssköterskegruppen Synapsen ekonomisk förening (769607-7382) om utförande av hälso- och sjukvårdsinsatser inom resp. utanför ramen för beställarens hälso- och sjukvårdsansvar. Avtalet omfattar tiden 2018-01-01 till 2020-12-31varefter avtalet upphör utan föregående uppsägning. Beställaren kan dock förlänga avtalstiden med ytterligare två (2) år till 2022-12-31.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan som bevakar patientsäkerheten har inget att erinra mot att avtalet förlängs.

Distriktssköterskegruppen Synapsen har meddelat intresse för en förlängning av avtalet.

Ekonomi

Entreprenaden beräknas rymmas inom befintlig budgetram.

Underlag för beslut Beslutsförslag 2019-05-27

Yrkande

Rie Boulund (M), Gert Persson (M), Ilona Isaac (M), Andreas Engebrethsen (S), Ulla Lindén (S), Niclas Erlandsson (L), Emma Lindkvist (MP), Anette Ivarsson (C) och Shlomo Gavie (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

31

(32)

Plan för övertagande av gruppbostäder och servicebostäder, SOC 2019/133

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Godkänna redovisad övertagandeplan för gruppbostäder och servicebostäder.

2. Ge förvaltningen i uppdrag att överta gruppbostäder och servicebostäder som idag bedrivs av Frösunda till egen regi under förutsättning att erforderliga beslut fattas gällande budget 2020.

Beskrivning av ärendet

Efter beslut i socialnämnden 2019-03-19 § 63 har socialförvaltningen fått i uppdrag att ta fram plan för övertagande av verksamheter under 2020.

Beslutet omfattar plan för övertagande av gruppbostäder och servicebostäder till egen regi.

Avtalet med Frösunda går ut den 31 oktober 2020 med möjlighet till ytterligare tre års förlängning. Övertagandet av Frösundas verksamheter verkställs 2020-11-01.

Övertagandet innebär övertagande av 11 gruppbostäder och 6 servicebostäder enligt bostad med särskild service 9 § 9 LSS Motivering av beslut

Inom Falkenbergs kommun bedrivs all verksamhet inom lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, i form av entreprenadverksamhet.

För att möjliggöra och utveckla valfriheten med mångfald inom kommunal service skapar förvaltningen en hållbar organisation för att verkställa LSS inom egen regi.

Ekonomi

Då det inte finns några befintliga verksamheter att utgå från vid

kostnadsberäkning bygger det prognostiserade ekonomiska utfallet på en del antaganden. Personalkostnader utgör den största delen av beräknade

kostnader för återtagandet. Därmed är den bemanning som krävs för att tillgodose individens behov avgörande för vilka kostnader återtagandet kommer att innebära i praktiken. En prognostiserad kostnad för det ökade kapitalbehovet mellan att driva verksamheten i kommunal regi jämfört med om den hade fortsatt i privat regi beräknas hamna mellan 15 mnkr – 17 mnkr. Den kommunövergripande kostnadsökningen beror på hur stort utjämningsbidrag Falkenbergs kommun erhåller från staten.

(33)

Utdragsbestyrkande

2 (3)

Plan för övertagande av gruppbostäder och servicebostäder, 2019-05-22 Riskbedömning och handlingsplan LSS, 2019-05-22

Ekonomisk konsekvensanalys LSS, 2019-05-22

Yrkande

Niclas Erlandsson (L), Andreas Engebrethsen (S), Ulla Lindén (S), Miranda Bodiroza (S), Emma Lindkvist (MP) och Anita Andersson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Rie Boulund (M), Gert Persson (M), Ilona Isaac (M), Shlomo Gavie (C) och Anette Ivarsson (C) yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att förlänga avtalet med Frösunda.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Rie Boulunds (M), Gert Perssons (M), Ilona Isaacs (M), Shlomo Gavies (C) och Anette Ivarssons (C) ändringsyrkande och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Votering

Votering begärs och verkställs.

Ja-röst för arbetsutskottets förslag.

Nej-röst för Rie Boulunds (M), Gert Perssons (M), Ilona Isaacs (M), Shlomo Gavies (C) och Anette Ivarssons (C) ändringsyrkande.

Ledamot JA NEJ Avstår

Rie Boulund (M) x

Andreas Engebrethsen (S) x

Shlomo Gavie (C) x

Miranda Bodiroza (S) x

Ulla Lindén (S) x

Gert Persson (M) x

Jesper Koch (SD) x

Niclas Erlandsson (L) x

Anette Ivarsson (C) x

Anita Andersson (KD) x

Ilona Isaac (M) x

Emma Lindkvist (MP) x

Kerstin Rosell (S) x

Summa 7 6

Med ett utfall om 7 Ja-röster mot 6 nej-röster beslutar socialnämnden i enlighet med arbetsutskottets förslag.

33

(34)

Anette Ivarsson (C) och Jesper Koch (SD) reserverar sig mot beslutet.

Anteckning

Monica Hansson (C) och Ann-Margret Kristensson (C) anmäler avvikande mening mot beslutet.

(35)

Utdragsbestyrkande

1 (3)

Plan för övertagande av korttidsboende, SOC 2019/130

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Godkänna redovisad övertagandeplan för korttidsboende.

2. Ge förvaltningen i uppdrag att överta korttidsboende som idag bedrivs av Attendo till egen regi under förutsättning att erforderliga beslut fattas gällande budget 2020.

Beskrivning av ärendet

Efter beslut i socialnämnden 2019-03-19 § 63 har socialförvaltningen fått i uppdrag att ta fram plan för övertagande av verksamheter under 2020.

Beslutet omfattar plan för övertagande av korttidsboende till egen regi.

Avtalet med Attendo går ut den 30 april 2020. Avtalet har redan förlängts vid ett tillfälle. Det är inte möjligt med ny förlängning enligt avtalet.

Övertagande av korttidsboende verkställs från 2020-05-01.

Övertagandet av korttidsboenden innebär övertagande av två

korttidsboenden som utför korttidsvistelse utanför det egna hemmet, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 9 § 6.

Motivering av beslut

Inom Falkenbergs kommun bedrivs all verksamhet inom lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, i form av entreprenadverksamhet.

För att möjliggöra och utveckla valfriheten med mångfald inom kommunal service skapar förvaltningen en hållbar organisation för att verkställa LSS inom egen regi.

Ekonomi

Vid övertagande av de två korttidsboenden som drivs av Attendo uppstår en mindre kostnadsökning. Den ökade kostnaden kan variera beroende på beläggning och individernas behov. Vid beräkning har utgångspunkten varit att kringkostnaderna kan samorganiseras med övrigt övertagande av LSS- verksamhet. Vid beräkning av personalkostnader finns en osäkerhet kring önskad tjänstgöringsgrad och samordningsvinster med övriga LSS-

verksamheter. Ett återtagande av korttiden bedöms innebära ett behov av ökat kapital på 100 tkr exklusive eventuella kostnader för administration och chefsresurser.

35

(36)

Plan för övertagande av korttidsboende, 2019-05-22 Riskbedömning och handlingsplan LSS, 2019-05-22 Ekonomisk konsekvensanalys LSS, 2019-05-22

Yrkande

Niclas Erlandsson (L), Andreas Engebrethsen (S), Ulla Lindén (S), Miranda Bodiroza (S), Emma Lindkvist (MP) och Anita Andersson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Rie Boulund (M), Gert Persson (M), Ilona Isaac (M), Shlomo Gavie (C) och Anette Ivarsson (C) yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en ny upphandling av korttidsboende.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Rie Boulunds (M), Gert Perssons (M), Ilona Isaacs (M), Shlomo Gavies (C) och Anette Ivarssons (C) ändringsyrkande och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Votering

Votering begärs och verkställs.

Ja-röst för arbetsutskottets förslag.

Nej-röst för Rie Boulunds (M), Gert Perssons (M), Ilona Isaacs (M), Shlomo Gavies (C) och Anette Ivarssons (C) ändringsyrkande.

Ledamot JA NEJ Avstår

Rie Boulund (M) x

Andreas Engebrethsen (S) x

Shlomo Gavie (C) x

Miranda Bodiroza (S) x

Ulla Lindén (S) x

Gert Persson (M) x

Jesper Koch (SD) x

Niclas Erlandsson (L) x

Anette Ivarsson (C) x

Anita Andersson (KD) x

Ilona Isaac (M) x

Emma Lindkvist (MP) x

Kerstin Rosell (S) x

Summa 7 6

Med ett utfall om 7 Ja-röster mot 6 nej-röster beslutar socialnämnden i enlighet med arbetsutskottets förslag.

(37)

Utdragsbestyrkande

3 (3)

Rie Boulund (M), Gert Persson (M), Ilona Isaac (M), Shlomo Gavie (C), Anette Ivarsson (C) och Jesper Koch (SD) reserverar sig mot beslutet.

Anteckning

Monica Hansson (C) och Ann-Margret Kristensson (C) anmäler avvikande mening mot beslutet.

37

(38)

Plan för övertagande av boendestöd, avlösarservice och ledsagarservice, SOC 2019/132

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Godkänna redovisad övertagandeplan för boendestöd, avlösarservice och ledsagarservice.

2. Ge förvaltningen i uppdrag att överta boendestöd, avlösarservice och ledsagarservice som idag bedrivs av Attendo till egen regi under förutsättning att erforderliga beslut fattas gällande budget 2020.

Beskrivning av ärendet

Efter beslut i socialnämnden 2019-03-19 § 63 har socialförvaltningen fått i uppdrag att ta fram plan för övertagande av verksamheter under 2020.

Beslutet omfattar Plan för övertagande av boendestöd, avlösarservice i hemmet och ledsagarservice till egen regi.

Avtalet med Attendo går ut den 30 april 2020. Avtalet har redan förlängts vid ett tillfälle. Det är inte möjligt med ny förlängning enligt avtalet.

Övertagande av boendestöd, avlösarservice i hemmet och ledsagarservice verkställs från 2020-05-01.

Övertagandet av boendestöd, avlösarservice i hemmet och ledsagarservice innebär: Ledsagarservice 9 § 3 LSS, avlösarservice i hemmet 9 § 5 LSS och boendestöd enligt 4 kap. 1§ socialtjänstlagen för personer som tillhör personkrets 1 och 2 enligt LSS.

Motivering av beslut

Inom Falkenbergs kommun bedrivs all verksamhet inom lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS, i form av entreprenadverksamhet.

För att möjliggöra och utveckla valfriheten med mångfald inom kommunal service skapar förvaltningen en hållbar organisation för att verkställa LSS inom egen regi.

Ekonomi

Utförande av boendestöd, avlösarservice i hemmet och ledsagarservice bedöms att egenregi kan utföra till samma kostnad som Attendo har i ersättning idag. Dock bortfaller möjligheten till momsåtersökning vilket generar 400 tkr i högre kostnader.

(39)

Utdragsbestyrkande

2 (3)

avlösarservice och ledsagarservice, 2019-05-22 Riskbedömning och handlingsplan LSS, 2019-05-22 Ekonomisk konsekvensanalys LSS, 2019-05-22

Yrkande

Niclas Erlandsson (L), Andreas Engebrethsen (S), Ulla Lindén (S), Miranda Bodiroza (S), Emma Lindkvist (MP) och Anita Andersson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Rie Boulund (M), Gert Persson (M), Ilona Isaac (M), Shlomo Gavie (C) och Anette Ivarsson (C) yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en ny upphandling av boendestöd, avlösarservice och ledsagarservice.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Rie Boulunds (M), Gert Perssons (M), Ilona Isaacs (M), Shlomo Gavies (C) och Anette Ivarssons (C) ändringsyrkande och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Votering

Votering begärs och verkställs.

Ja-röst för arbetsutskottets förslag.

Nej-röst för Rie Boulunds (M), Gert Perssons (M), Ilona Isaacs (M), Shlomo Gavies (C) och Anette Ivarssons (C) ändringsyrkande.

Ledamot JA NEJ Avstår

Rie Boulund (M) x

Andreas Engebrethsen (S) x

Shlomo Gavie (C) x

Miranda Bodiroza (S) x

Ulla Lindén (S) x

Gert Persson (M) x

Jesper Koch (SD) x

Niclas Erlandsson (L) x

Anette Ivarsson (C) x

Anita Andersson (KD) x

Ilona Isaac (M) x

Emma Lindkvist (MP) x

Kerstin Rosell (S) x

Summa 7 6

Med ett utfall om 7 Ja-röster mot 6 nej-röster beslutar socialnämnden i enlighet med arbetsutskottets förslag.

39

(40)

Rie Boulund (M), Gert Persson (M), Ilona Isaac (M), Shlomo Gavie (C), Anette Ivarsson (C) och Jesper Koch (SD) reserverar sig mot beslutet.

Anteckning

Monica Hansson (C) och Ann-Margret Kristensson (C) anmäler avvikande mening mot beslutet.

(41)

Utdragsbestyrkande

1 (3)

Plan för övertagande av Floragårdens särskilda boende, SOC 2019/134

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Godkänna redovisad övertagandeplan för Floragårdens särskilda boende.

2. Ge förvaltningen i uppdrag att överta Floragårdens särskilda boende till egen regi under förutsättning att erforderliga beslut fattas gällande budget 2020.

Beskrivning av ärendet

Efter beslut i socialnämnden 2019-03-19 § 63 har socialförvaltningen fått i uppdrag att ta fram plan för övertagande av verksamheter under 2020.

Beslutet omfattar Plan för övertagande av Floragårdens särskilda boende till egen regi.

Avtalet med Floragårdens personalkooperativ löper ut den 30 september 2020 och det finns ingen möjlighet till förlängning. Eftersom det inte finns någon möjlighet att förlänga avtalet så sker ett planerat övertagande av verksamheten. Det är heller inte möjligt att göra en ny upphandling av verksamheten eftersom fastigheten har behov av en omfattande renovering.

Övertagandet av Floragårdens särskilda boende omfattar 60 särskilda boendeplatser för äldre.

Motivering av beslut

Eftersom fastigheten där Floragården bedriver sin verksamhet har ett omfattande renoveringsbehov och inte är lämplig att lägga ut på

upphandling övertar Falkenbergs kommun Floragårdens särskilda boende i egen regi. Målet med övertagandet av Floragårdens särskilda boende är att renovering av fastigheten ska kunna ske med minsta möjliga påverkan på brukarnas boendesituation och medarbetarnas arbetssituation.

Ekonomi

Vid kostnadsberäkning för återtagande av Floragården har den

budgetmodell som tillämpas för befintliga boende i kommunal regi använts.

2018 års budgeterade kostnad för ersättning till

personalkooperativet Floragården har använts som underlag för att beräkna kostnaden om inte ett återtagande genomförs. Den ekonomiska

konsekvensanalysen visar på behov av ökad resurstilldelning på 7 - 8 mnkr.

Osäkerhetsfaktorer i beräkningen är att behovet på boendet styr bemanning

41

(42)

Underlag för beslut Beslutsförslag 2019-05-22

Plan för övertagande av Floragårdens särskilda boende, 2019-05-22 Riskbedömning och handlingsplan Floragården, 2019-05-22

Yrkande

Niclas Erlandsson (L), Andreas Engebrethsen (S), Ulla Lindén (S), Miranda Bodiroza (S), Emma Lindkvist (MP) och Anita Andersson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Rie Boulund (M), Gert Persson (M), Ilona Isaac (M), Shlomo Gavie (C), Anette Ivarsson (C) och Jesper Koch (SD) yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att hitta en modell för att driva Floragårdens särskilda boende i fortsatt alternativ regi.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Rie Boulunds (M), Gert Perssons (M), Ilona Isaacs (M), Shlomo Gavies (C), Anette Ivarssons (C) och Jesper Kochs (SD) ändringsyrkande och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag Votering

Votering begärs och verkställs.

Ja-röst för arbetsutskottets förslag.

Nej-röst för Rie Boulunds (M), Gert Perssons (M), Ilona Isaacs (M), Shlomo Gavies (C), Anette Ivarssons (C) och Jesper Kochs (SD) ändringsyrkande.

Ledamot JA NEJ Avstår

Rie Boulund (M) x

Andreas Engebrethsen (S) x

Shlomo Gavie (C) x

Miranda Bodiroza (S) x

Ulla Lindén (S) x

Gert Persson (M) x

Jesper Koch (SD) x

Niclas Erlandsson (L) x

Anette Ivarsson (C) x

Anita Andersson (KD) x

Ilona Isaac (M) x

Emma Lindkvist (MP) x

Kerstin Rosell (S) x

Summa 7 6

(43)

Utdragsbestyrkande

3 (3) Reservation

Rie Boulund (M), Gert Persson (M), Ilona Isaac (M), Shlomo Gavie (C), Anette Ivarsson (C) och Jesper Koch (SD) reserverar sig mot beslutet.

Anteckning

Monica Hansson (C) och Ann-Margret Kristensson (C) anmäler avvikande mening mot beslutet.

43

(44)

Information - Förslag till målindikatorer 2020, SOC 2019/135

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anteckna informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-23 § 78 om att införa en ny, utvecklad styrmodell i hela kommunkoncernen samt att uppdra åt nämnderna att införa den nya styrmodellen i styrningen av sina verksamheter.

Syftet med styrmodellen är att följa upp och säkra kommunens kvalitet i enlighet med de politiska beslut och ambitionsnivåer som finns. Styrningen av kommunen ska, med hjälp av den nya styrmodellen, bli enklare.

Modellen innehåller färre begrepp än den föregående styrmodellen och visualiserar på ett tydligt sätt vilka mål och indikatorer som är styrande. Det ska även bli ett tydligare fokus på vilka de politiska ambitionsnivåerna är för vilken kvalitet som kommunen ska leverera samtidigt som

verksamhetsstyrningen kopplas tydligare till ekonomistyrningen.

Genom modellen ska säkerställas att hela organisationen arbetar för gemensam sak utifrån de förtroendevaldas beslut och därigenom säkra kvalitet. Fullmäktige ska använda ett begränsat antal mål och indikatorer i sin styrning och uppföljning. Tillit råder till nämnder att i samverkan med förvaltning styra sina verksamheter utifrån reglementen och övrig styrning.

Samtliga nämnder har uppdragits att senast i augusti, utifrån de

övergripande målen, fastställa målindikatorer med målnivåer för styrning av sina respektive verksamheter. Dessutom ska nämnderna senast i augusti utarbeta förslag till målindikatorer inklusive förslag till målnivåer på fullmäktigenivå för uppföljning av de övergripande målen.

Motivering av beslut

Med utgångspunkt i nämndens ansvarsområden och de av fullmäktige beslutade målen för Falkenbergs kommun 2019-2022 har förvaltningen utarbetat förslag till målindikatorer att följa upp på nämnds- och

fullmäktigenivå för att möjliggöra en effektiv styrning mot de övergripande målen.

Slutgiltigt förslag till målindikatorer och målindikatorer ska vara

utvecklingsavdelningen vid kommunstyrelseförvaltningen tillhanda senast 2019-08-31 och kommer att dessförinnan presenteras för socialnämnden.

(45)

Utdragsbestyrkande

2 (2)

Underlag för beslut Beslutsförslag 2019-05-24

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2019-05-24

45

(46)

Information - Verksamhetsöversyn 2019, SOC 2019/144

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anteckna informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet

Samtliga nämnder har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram förslag på effektiviseringar motsvarande 2 % av budgetramen inför budgetprocessen 2020. Förvaltningen presenterar förslag på

effektiviseringar inför att socialnämnden ska ta beslut efter sommaren.

(47)

Utdragsbestyrkande

1 (1)

Information - Budget 2020, SOC 2019/126

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anteckna informationen till protokollet Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen presenterar delförslag gällande driftsbudget för

verksamhetsåren 2020-2022. Socialnämndens beslut gällande budget fattas i augusti.

47

(48)

Ekonomisk uppföljning, SOC 2019/28

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anteckna informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet

Redovisning av ekonomisk uppföljning till och med maj månad.

Underlag för beslut Beslutsförslag 2019-06-12 Månadsuppföljning 1905

Bildspel Ekonomisk uppföljning 1905

(49)

Utdragsbestyrkande

1 (1)

Förvaltningschefen informerar, SOC 2019/8

Socialchefen informerar inom följande områden:

- Platssituationen på särskilt boende - Erinran från JO

- Dom från Arbetsdomstolen

49

(50)

Anmälningsärenden, SOC 2019/9

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anteckna följande anmälningsärenden till protokollet.

Beskrivning av ärendet KOMMUNSTYRELSEN 2019-05-14 § 138

Kommunens månadsuppföljning och prognos mars, KS 2019/148 KOMMUNSTYRELSEN

2019-05-14 § 139

Befolkningsprognos 2019, KS 2016/172 KOMMUNSTYRELSEN

2019-05-14 § 147

Ny struktur för sociala rådet, KS 2019/161 KOMMUNSTYRELSEN

2019-05-14 § 138

Kommunens månadsuppföljning och prognos mars, KS 2019/148 KOMMUNSTYRELSEN

2019-05-14 § 151

Antagande av riktlinjer för kommunalt aktivitetsansvar, KS 2018/433 KOMMUNSTYRELSEN

2019-05-14 § 161

Remiss – Tydligare ansvar och regler för läkemedel, KS 2019/95 KOMMUNSTYRELSEN

2019-05-14 § 162

Remiss – Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk, KS 2019/119

KOMMUNSTYRELSEN 2019-05-14 § 163

Remiss – Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott, KS 2019/146

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-05-28 § 104

Anmälan av medborgarförslag, KS 2019/7 KOMMUNFULLMÄKTIGE

2019-05-28 § 106

Motion – Låt äldre och unga mötas på lunchen, KS 2018/451

(51)

Utdragsbestyrkande

2 (2)

Motion – Ökad tillgänglighet vid badplatser och stränder, KS 2017/122 KOMMUNFULLMÄKTIGE

2019-05-28 § 116

Redovisning av uppdraget om hur dialogarbetet på Sloalyckan fortskridit och vilka behov av åtgärder som identifierats för att stärka och förbättra levnadsvillkoren i området, KS 2018/389

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-05-28 § 119

Redovisning av uppdrag i budget 2018 – Samtliga nämnder, bolag och samägda organisationer ska redovisa arbete med att fasa ut fossildrivna fordon, KS 2018/55

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-05-28 § 120

Redovisning av uppdrag budget 2018 – Löpande rapportering avseende implementering av digitalisering i välfärden, KS 2018/47

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-05-28 § 123

Rapport – ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till funktionshindrade (LSS) kvartal 3 2018, KS 2018/74 KOMMUNFULLMÄKTIGE

2019-05-28 § 124

Rapport – ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till funktionshindrade (LSS) kvartal 4 2018, KS 2018/74 KOMMUNFULLMÄKTIGE

2019-05-28 § 126

Avsägelse från Jennifer Fagerberg (SD) från uppdraget som ledamot i socialnämnden, KS 2019/246

INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG Beslut 2019-05-21

Tillstånd Nelle´s hemtjänst SOCIALFÖRVALTNINGEN Rapport Lex Maria 2019-05-27

Underlag för beslut Beslutsförslag 2019-06-11

Anmälningsärenden juni 2019-06-11 Rapport Lex Maria 2019-05-27

51

(52)

Anmälan av delegationsbeslut, SOC 2019/10

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anteckna följande delegationsbeslut enligt listor över perioden 2019-05- 01 – 2019-05-31.

Beskrivning av ärendet

A 3:1 Beslut om socialbidrag enligt norm och riktlinjer B 3:1 Beslut om socialbidrag - avslag

D 3:12 Beslut om försörjningsstöd åt barn och ungdom i samband med placering/omplacering eller flyttning från familjehem eller hem för vård och boende E 3:13 Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård i hem för

vård eller boende i familjehem

F 3:18 Beslut om bistånd i form av kontaktfamilj

G 3:21,

3:23

Beslut om bistånd i form av insats i öppen vård

H 3:33,

3:35

Beslut om att utredning ska inledas

I 3:36 Beslut om att utredning inte ska föranleda någon åtgärd

J 6:1 Godkännande av faderskapsbekräftelse K 7:1 Beslut om insats eller ersättning

M 10:8 Beslut att avge yttrande med anledning av att delegats beslut överklagats

N 10:18 Körkortsyttranden

O 10:25 Dödsboanmälan

Serveringstillstånd

Yttrande avseende remiss: Utkast till lagrådsremiss Ungdomsövervakning Ju2019/01525/L5

Underlag för beslut Beslutsförslag 2019-06-11

(53)

Utdragsbestyrkande

1 (1)

Rapporter, SOC 2019/11

Kompetensgrupperna

Återkoppling från samtliga studiebesök på sammanträdet i augusti.

Kerstin Rosell (S) GNHH

Andreas Engebrethsen (S) Kommunala funktionsrättsrådet

53

(54)

Övriga frågor, SOC 2019/12

Inga övriga frågor.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :