Ingemar Johansson (C), ordförande Bengt Hackberg (S), vice ordförande Håkan Nylander (M)

Full text

(1)

13:00-16:30

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Närvarande

Ledamöter

Ingemar Johansson (C), ordförande Bengt Hackberg (S), vice ordförande Håkan Nylander (M)

Peter Janson (S) Bo Dannegren (C) Eva Bengtsson (S) Göran Paulsson (M)

Ersättare

Owe Hjortmarker (FP)

Ero Ahola (S)

Othmar Nekham (MP) Denisa Ruca (S)

Tjänstemän

Per Ola Svensson, sekreterare Anders Ramberg, förvaltningschef Hilde Herrlund, inspektör

Paragrafer

§§1-12

Justering

Ordföranden samt Bengt Hackberg

Underskrifter

Sekreterare ...

Per-Ola Svensson

Ordförande ...

Ingemar Johansson

Justerare ...

Bengt Hackberg

Protokollet justerat 2015-01-26 och anslaget 2015-01-27

Underskrift ...

Per-Ola Svensson

(2)

2 (17)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ansökan om tillstånd till yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen och kemiska bekämpningsmedel inom skyddsområdet för Kärrebergs vattentäkt

Fors 1:4

Dnr 2013-2276 Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avvisar ansökan från NN och NN, om tillstånd till yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen och kemiska bekämpningsmedel inom sekundär skyddszon för skyddsområdet för Kärrebergs vattentäkt.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

_____

Motivering av beslut Lagstöd

Enligt gällande föreskrifter för Kärrebergs vattentäkt, beslutsdatum 2011-10-26, får hantering av växtnäringsämnen och bekämpningsmedel inom sekundär skyddszon inte ske utan tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

SNFS 1997:2

14 § Bekämpningsmedel får inte utan tillstånd av sådan kommunal nämnd som avses i 10 § yrkesmässigt användas

- på tomtmark för flerfamiljshus,

- på gårdar till förskolor och skolor eller allmänna lekplatser, - inom skyddsområde för vattentäkt,

- vid planerings- och anläggningsarbeten.

Tillstånd skall sökas av den som skall utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som nyttjar marken.

Miljöbalk (1998:808) bland annat följande:

2 kap. 1, 2, 3 §§

16 kap 2§

Förvaltningen har krävt in komplettering av ansökan, men eftersom alla begärda handlingar inte inkommit, så bedöms ansökan inte kunna handläggas och bör därför avvisas.

(3)

3 (17)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 1 forts.

Dessutom så sker ingen växtodling, inkluderande hantering av växtnäringsämnen, på fastigheten via Heumans, utan fastigheten utarrenderas till Glostorps Lantbruk, vilket ses som ytterligare ett skäl att avvisa ansökan.

Ärendet

NN, LRF Konsult Malmö, har som ombud för NN och NN 2013-12-12 ansökt om tillstånd till hantering av växtnäringsämnen och kemiska bekämpningsmedel inom sekundär skyddszon för vattenskyddsområdet för Kärrebergs vattentäkt. Nämnden avslog ansökan men med anledning av beslut daterat 2014-07-02 från Länsstyrelsen har ärendet tagits upp igen av oss.

Förvaltningen har begärt in en komplettering av ansökan 2014-09-10.

Komplettering har inkommit från sökande, daterad 2014-10-31. Där anges att NN, Glostorps Lantbruk, kommer att vara sprutförare, att Glostorps Lantbruks spruta kommer att användas, samt att platsen för påfyllnad av spruta är plansilo på Glostorps Lantbruk.

Förvaltningen har begärt in en ytterligare komplettering av ansökan 2014-11-03 i form av ett skriftligt intyg från Glostorps Lantbruk på att de kommer att upplåta spruta, sprutförare (NN) och plats för påfyllnad av spruta.

Begärd komplettering enligt ovan har inte inkommit.

Vid förvaltningens kontakt med NN och NN, Glostorps Lantbruk, 2014-11-24, framkom att de inte blivit kontaktade angående ovanstående intyg eller för en diskussion om t ex ändrat eller upphävt arrende. De anger att de inte ställer upp på att upplåta spruta, sprutförare eller plats för spruta åt NN och de har inte blivit kontaktade av NN angående det. NN anger att de har ett arrende för

växtodling även år 2015, på åkermarken på Fors 1:4.

Ärendet har kommunicerats men några synpunkter på underlaget till beslut eller synpunkter i övrigt har inte inkommit.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2015-01-12 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

_____

(4)

4 (17)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ansökan om dispens från förbud mot yrkesmässig hantering av stallgödsel, andra organiska gödselmedel och kemiska

bekämpningsmedel samt tillstånd till hantering av handelsgödsel inom skyddsområdet för Kärrebergs vattentäkt

Fors 1:4

Dnr 2013-2277 Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avvisar ansökan från NN och NN, om dispens från förbud mot yrkesmässig hantering av stallgödsel, andra organiska gödselmedel och kemiska

bekämpningsmedel samt tillstånd till hantering av handelsgödsel, inom primär skyddszon för skyddsområdet för Kärrebergs vattentäkt.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

_____

Motivering av beslut

Lagstöd

Enligt gällande föreskrifter för Kärrebergs vattentäkt, beslutsdatum 2011-10-26, får hantering av växtnäringsämnen och bekämpningsmedel i primär skyddszon inte ske utan tillstånd alternativt dispens från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Miljöbalk (1998:808) bland annat följande:

2 kap. 1, 2, 3 §§

16 kap 2 §

Förvaltningen har krävt in komplettering av ansökan, men eftersom alla begärda handlingar inte inkommit, så bedöms ansökan inte kunna handläggas och bör därför avvisas. Dessutom så sker ingen växtodling, inkluderande hantering av växtnäringsämnen, på fastigheten via NN, utan fastigheten utarrenderas till Glostorps Lantbruk, vilket ses som ytterligare ett skäl att avvisa ansökan.

Ärendet

NN, LRF Konsult Malmö, har som ombud för NN och NN 2013-12-12 ansökt om dispens från förbud till hantering av stallgödsel, organiska gödselmedel och kemiska bekämpningsmedel, likaså tillstånd till hantering av handelsgödsel, inom primär skyddszon för vattenskyddsområde för Kärrebergs vattentäkt. Nämnden avslog ansökan men med anledning av beslut daterat 2014-07-02 från Länsstyrelsen har ärendet tagits upp igen av oss.

Förvaltningen har begärt in en komplettering av ansökan 2014-09-10.

(5)

5 (17)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 2 forts.

Komplettering har inkommit från sökande, daterad 2014-10-31. Där anges att NN, Glostorps Lantbruk, kommer att vara sprutförare, att Glostorps Lantbruks spruta kommer att användas, samt att platsen för påfyllnad av spruta är plansilo på Glostorps Lantbruk.

Förvaltningen har begärt in en ytterligare komplettering av ansökan 2014-11-03 i form av ett skriftligt intyg från Glostorps Lantbruk på att de kommer att upplåta spruta, sprutförare (NN) och plats för påfyllnad av spruta.

Begärd komplettering enligt ovan har inte inkommit.

Vid förvaltningens kontakt med NN och NN, Glostorps Lantbruk, 2014-11-24, framkom att de inte blivit kontaktade angående ovanstående intyg eller för en diskussion om t ex ändrat eller upphävt arrende. De anger att de inte ställer upp på att upplåta spruta, sprutförare eller plats för spruta åt NN och de har inte blivit kontaktade av NN angående det. NN anger att de har ett arrende för

växtodling även år 2015, på åkermarken på Fors 1:4.

Ärendet har kommunicerats men några synpunkter på underlaget till beslut eller synpunkter i övrigt har inte inkommit.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2015-01-12 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

_____

(6)

6 (17)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ansökan om utdömande av vite Rosendal 2:22

Dnr 2014-1447 Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att ansöka om att Mark- och miljödomstolen dömer NN, personnummer xx, att betala det vite på 1000 kr som miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutat om 2014-09-30 i ärende 2014-1447.

_____

Motivering av beslut

Den 10 juli gjorde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen en inspektion på Rosendals Camping. Vid inspektionen saknades skriftliga rutiner för vilka åtgärder och kontroller som görs för att förebygga legionellatillväxt i verksamheten. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att det ur

försiktighetssynpunkt är viktigt att det finns nedskrivna rutiner gällande legionella i en verksamhet samt att någon ansvarar för att åtgärderna vidtas. Detta för att förebygga olägenheter för

människors hälsa och för att säkerställa att förebyggande rutiner följs även vid exempelvis ett personalbyte.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i beslut daterat 2014-09-30 , förelagt NN, med enskilda firman Rosendals Camping, vid vite om 1000 kr att ta fram skriftliga rutiner gällande hur legionella förebyggs i varmvattensystemen i servicebyggnaderna på Rosendals Camping. I rutinen ska det stå vem som ansvarar för att åtgärder/kontroller i rutinen utförs. Rutinen skulle komma in till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen senast 8 veckor från det att beslutet mottagits. Beslut om

vitesföreläggande bifogas, se bilaga 1.

Beslutet har inte överklagats och vunnit laga kraft. NN har delgivits beslutet den 19 oktober 2014.

Delgivningskvitto bifogas, se bilaga 2. Den 15 december 2014 skulle rutinen senast kommit in till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen då det är 8 veckor från det att beslutet mottagits. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte mottagit någon rutin. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser därför att vitet på 1000 kr ska dömas ut.

Ärendet

Den 10 juli gjorde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen en inspektion på Rosendals Camping. Vid inspektionen saknades skriftliga rutiner för vilka åtgärder och kontroller som görs för att förebygga legionellatillväxt i verksamheten.

I beslut daterat 2014-07-25 förelades NN att senast den 25 augusti 2014 komma in med skriftliga rutiner gällande förebyggande av legionella samt ange vem som ansvarar för åtgärderna till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Rutinen inkom inte till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

§ 3 forts.

(7)

7 (17)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

NN har informerats skriftligt i meddelande, daterat 2014-09-04, om att föreläggandet kommer förenas med vite om rutinen inte inkommer. Inga synpunkter inkom på meddelandet. I

telefonsamtal 22 september 2014 informerades NN om att vitesföreläggandet kommer att skrivas då rutinen inte inkommit.

I avgiftsbeslutet daterat 2014-11-25 påmindes NN att senast den 15 december 2014 komma in med rutinen gällande förebyggande av legionella. Rutinen har inte inkommit till miljö- och

hälsoskyddsförvaltningen.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2015-01-14 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Vice ordförande Bengt Hackberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

______

(8)

8 (17)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Miljö- och hälsoskyddsnämndens bokslut 2014

Dnr 2013-0280 Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lägga bokslut och verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 till handlingarna.

_____

Ärendet

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden överlämnat bokslut för verksamhetsåret 2014.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2015-01-21 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

_____

(9)

9 (17)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 5

Miljö- och hälsoskyddsnämndens bokslut 2014

Dnr 2013-0280 Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lägga bokslutet för verksamhetsåret 2014 till handlingarna och överlämna upplupit överskott utan egna äskanden.

_____

Ärendet

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden överlämnat bokslut för verksamhetsåret 2014. Nämnden gör ett överskott på ca 8 000 kr.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2015-01-21 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

_____

(10)

10 (17)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beredningsgrupp för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015

Dnr 2015-0045 Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att inför nämndens sammanträden i en beredningsgrupp gå igenom ärenden som kan komma upp och lämna förslag på dagordning för sammanträdet.

Gruppen består av ordförande, vice ordförande och en av de övriga 5 ledamöterna som utses vid föregående nämndsammanträde. Inför öppna möten kallas även en av ersättarna.

_____

Ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i sitt arbete inför sammanträdena förberett kallelselista och utskick tillsammans med berörda tjänstemän med syfte att ge nämnden rätt avvägd information inför sammanträdet.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2015-01-14 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

_____

(11)

11 (17)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 7

Delegationsbeslut december 2014

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lägger nedan redovisade delegationsbeslut till handlingarna.

_____

_____

(12)

12 (17)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärenden för kännedom

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lägger nedan redovisade ärenden till handlingarna:

- Rapport ”Kontroll av servering av specialkost 2014”

- Inkommande beslut från Länsstyrelsen, återförvisande av ärende till Miljö-och hälsoskyddsnämnden – anläggande och drift av tre vindkraftverk

Hällarp 1:10 Dnr 2011-1668

- Inkommande beslut från Länsstyrelsen, avslag på överklagande rörande hantering av kemiska bekämpningsmedel m.m. inom sekundär skyddszon.

Flädje 2:30 Dnr 2013-2267

- Inkommande beslut från Länsstyrelsen, avslag på överklagande rörande dispens från förbud mot hantering av stallgödsel m.m. inom primär skyddszon.

Flädje 2:30 Dnr 2013-2268

_____

(13)

13 (17)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 9

Omprövning av beslut rörande överklagande till Mark- och miljööverdomstolen.

Ljungby-Ågård

Dnr 2013-1828 Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att efter omprövning av beslut 2014-12-11 dnr 2013- 1828/19 låta riktlinjerna för handläggning av ärenden gällande enskilda avloppsanordningar ligga fast och ej ändra tidigare fattade beslut.

_____

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens bedömning

I aktuellt ärende har två överprövande myndigheter, Länsstyrelsen i Hallands län och Mark- och miljödomstolen i Vänersborg, prövat miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om inrättande av avloppsanordning på fastigheten Ljungby-Ågård.

De överprövande myndigheterna har enligt miljö- och hälsoskyddsförvaltningen felaktigt och delvis motstridigt bifallet överklagandet. Länsstyrelsen menar i sitt beslut att snålspolande toalett anslutna till sluten tank inte är en långsiktig lösning. Detta är anmärkningsvärt och då Mark och miljödomstolen ej berörde frågan i sitt beslut behövs ett klargörande i högre instans.

Mark- och miljödomstolen hävdar att det i avsaknad av åtgärdsprogram inte går att bedöma den föreslagna åtgärdens betydelse för vattenförekomsten trots att Vinån omfattas av

Vattenmyndigheten västerhavet åtgärdsprogram för perioden 2009-2015. Vidare saknas ställningstagande till kretsloppskravet i miljöbalken 2 kap 5§.

Det är därför viktigt att saken prövas i högsta instans så klargörande i tillämpning av miljöbalken kan vinnas. Ärendet handläggs för närvarande av Mark- och miljööverdomstolen.

Ärendet

Nämndens ordförande önskar ta upp nämndens beslut 2014-12-11 dnr 2013-1828/19 (ordförandedelegation) till omprövning.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2015-01-19 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Ordförande Ingemar Johansson (C) yrkar att miljö- och hälsoskyddsnämnden återtar överprövan beträffande Ågård 2:27.

(14)

14 (17)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Vice ordförande Bengt Hackberg (S) och Peter Janson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Bo Dannegren (C) yrkar bifall till Ingemar Johanssons förslag.

Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt eget förslag.

Votering begärs Propositionsordning

Den som röstar på Ingemar Johanssons förslag röstar ja och den som röstar på Bengt Hackbergs förslag röstar nej.

Ja Nej

Ingemar Johansson (C) Bengt Hackberg (S)

Bo Dannegren (C) Peter Janson (S)

Göran Paulsson (M) Eva Bengtsson (S)

Håkan Nylander (M)

Med 3 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar nämnden enligt Bengt Hackbergs förslag.

_____

(15)

15 (17)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 10

Kurser och konferenser

Beslut

Samtliga nämndens ledamöter deltar vid Region Hallands utbildning ”Fortbildning för förtroendevalda inom området miljö- och hälsoskydd” i Varberg den 5 februari.

Nämndens ledamöter ges möjlig het att delta vid miljömålskonferensen i Falkenberg den 6 februari Ordförande och vice ordförande deltar vid SKL:s presidiekonferens i Stockholm 21-22 april.

_____

(16)

16 (17)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Nominering av ledamöter till styrelsen för FAH Kommunerna och miljön

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämndens nominerar vice ordförande Bengt Hackberg (S) _____

Ärendet

Valberedningen i föreningen FAH Kommunerna och Miljön uppmanar medlemskommunerna att nominera kandidater till FAH:s styrelse.

Förslag och yrkanden

Eva Bengtsson (S) yrkar att Bengt Hackberg nomineras till FAH:s styrelse _____

(17)

17 (17)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 12

Tidningar och prenumerationer

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ledamöter ges möjlighet att prenumerera på Miljöaktuellt och Dagens Samhälle.

_____

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :